Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av prosedyrekodeverk og funksjonskodeverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av prosedyrekodeverk og funksjonskodeverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av prosedyrekodeverk og funksjonskodeverk
for følgende områder i spesialisthelsetjenesten R - Rehabilitering/habilitering R - Rusbehandling P- Psykisk helsevern Jostein Ven, Seniorrådgiver, KITH

2 Bakgrunn St. meld. 5, 2003/2004 Skal lages en pasientklassifisering for å vurdere løsning for innsatsstyrt finansiering (ISF) for rammefinansierte områder. Planlagt satt i drift 1/1-09 Baseres på kodeverk for diagnose, funksjon og prosedyre (tiltak) Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet det utøvende ansvaret for kodeverk og klassifikasjoner i helsetjenesten SHdir har bestemt at det skal utvikles kodeverk for funksjon og for prosedyre. KITH har fått dette oppdraget.

3 Kliniske diagnoser, funksjonsnivåmålinger, tiltaksbeskrivelser
Innsatsstyrt finansiering (ISF) Pasient- administrative data Diagnose/funksjons- relaterte grupper (DRG/FRG) ICD-10 (Diagnose) NCSP NCMP ”RRP” ICF NAS Kliniske diagnoser, funksjonsnivåmålinger, tiltaksbeskrivelser

4 Pasientklassifiseringsløsning ved hjelp av diagnose-/funksjonsrelaterte grupper
Dagens DRG for ISF: Diagnose i kombinasjon med kirurgisk prosedyre og pasientadministrative data. Mer info i ”Informasjonshefte ISF 2005” (http://www.shdir.no/finasieringsordninger/isf_og_drg/) Halvparten av gruppene er styrt av kirurgiske prosedyrer, halvparten av diagnoser Poliklinikk: forventes at prosedyrene styrer mer ISF for somatikk planlegges utvidet til medisinske prosedyrer (NCMP) på poliklinikk Finnes ISF-løsning for rehab: primær/sekundær rehabilitering+ liggetid og antall av ulike kategorier helsepersonell (”min. antall spesialiserte helsefaggrupper”). Finnes DRG-er for psykisk helsevern, men ikke tatt i bruk i dagens ISF.

5 DRG/FRG - hva er det som (kanskje) kommer?
Prosedyrekoder og funksjonskoder med gradering skal sammen med kodeverk for diagnose (ICD-10) danne grunnlag for pasientklassifisering Må ha data for å finne ut hvordan gruppene skal lages. Ikke en pris/takst per prosedyre, men inngår i ’grupperingslogikk’ som tar i betraktning både diagnose, funksjon og prosedyre, samt pasientadministrative data. Prosedyrene må være klinisk/faglig relevant: ”Hvis du hadde tid og hvis ikke knyttet opp mot finansiering, kunne det være interessant å ta vare på denne informasjonen om pasientbehandlingen/ (re)habiliteringen?” Arbeidsgruppen/KITH lager ikke pasientklassifiseringen, kun kodeverkene som ligger til grunn for utarbeidelsen av pasientklassifiseringen.

6 Områder i spesialisthelsetjenesten
Skal dekke disse områdene i spesialisthelsetjenesten Rehabilitering Sykehusavdelinger, poliklinikker, opptreningsinstitusjoner Habilitering (barn og voksen) Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. Behandlingsinst. med RHF-avtale, LAR-senter, mm. Psykisk helsevern Sykehusavdelinger, poliklinikker, DPS-er, BUP

7 Mål med utviklingsprosjektet
KITH har av SHdir fått i oppdrag å utvikle Funksjonskodeverk En tilpasning av ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse). Prosedyrekodeverk Representerer en utvidelse av eksisterende prosedyrekodeverk (”NCMP/NCSP”). Skal brukes sammen med disse. Utvikling koordineres med NCMP ved KITH/referansegruppen for NCMP.

8 Arbeidsgrupper ledet av KITH
Organisering Arbeidsgrupper ledet av KITH Funksjonskodeverk (ICF-tilpasning) Prosedyrekodeverk Rehabilitering/habilitering Psykisk helsevern/rusbehandling Referansegruppe

9 Funksjonskodeverk (ICF-tilpasning)
Utarbeidet utvalg av ICF-kategorier for ulike typer psykiske lidelser. Deretter avgrensning til viktige indikatorkategorier, lagt til kategorier som er relevant for rusbehandling og deltakelsesrettet rehabilitering. 1400 kategorier i ICF. Det vi lager må være et begrenset utvalg! Utgangspunkt i kjernesett-tenkningen utviklet i forskningsprosjekt i München Sett i sammenheng med det nordiske prosjektet Nordic Assessment System (NAS). NAS dekker i ikke psykisk helsevern/ rusbehandling/ habilitering og dekker ikke behovet for kategorier for senfase/deltagelsesrettet rehabilitering.

10 Funksjonskodeverk - Kriterier som har ligget til grunn for utvalg av kategorier i ICF
må være kategorier der gradering av funksjonsnivået til pasientene har en viss spredning. Ikke kategorier der ingen har ’utslag’ eller kategorier der alle har høyt funksjonstap. Utvalgte kategorier er på det mest spesifikke nivå i ICF (4-, 5- eller 6-tegnsnivå). Dette har vist seg å gi mest faglig mening. Hva er viktige funksjonsområder for pasienten, for å klare seg (deltakelserettet perspektiv) Mest mulig relevant Mest mulig målbart (”ikke for abstrakt”) Flest mulgi livsområder må med Prøvd å ikke skjele for mye til finansiering Ikke for stort kjernesett, av og til må noen smertefulle valg gjøres

11 Funksjonskodeverk (ICF-tilpasning)
Ikke et sykdomsspesifikt kjernesett, men et utvalg kategorier felles for de fire områdene innenfor spesialisthelsetjenesten. Gradering må være iht. ICF-skalaen (5-skala fra 0-4), retningslinjer for gradering av funksjonsnivå for hver enkelt kategori må utarbeides. Generelle retningslinjer ligger i ICF, men må tilpasses for hver kategori. Miljøfaktorer? Individuelt i hvert enkelt tilfelle Hvordan avgrense: Hvilke faktorer kan påvirkes i behandlings/rehabiliteringsforløpet? Individ, familie, nære ting, offentlige tjenester, hjelpemidler

12 Pilotering/utprøving av ICF-tilpasningen
Planlegging av utprøving av ’kjernesett’ høsten 2006 KITH-utviklet registreringsapplikasjon kan benyttes, benyttet også i tidligere utprøvingsprosjekter UNN, slagpasienter, Trondheim og Stavanger, kommunehelsetjenesten

13 Prosedyrekodeverk Analyse relevant materiale
Hvor finner vi ’prosedyrene’ som skal inngå i kodeverket? Mottatt virksomhetsbeskrivelser, behandlingsprogram, prosedyrebeskrivelser, kodelister. Analysert og presentert Eksisterende kodeverk innenfor områdene Sundhedsstyrelsen klassifikasjonssystem (SKS) vurdert som beste grunnlag for struktur og innhold. Canadian Classification of Health interventions (CCI) vurdert som grunnlag for struktur Klassifikasjon av vårdåtgärder (KVÅ) vurdert som mtp. innhold Endt opp med egenutviklet struktur (med mange likhetstrekk med de kodeverk som finnes)

14 Hva skal med i prosedyrekodeverket?
Skal beskrive virksomheten (klinisk) Pasientrettede tiltak Utredning, behandling, evaluering/oppfølging Inkl. også f.eks. samtaler mellom fagpersoner om en pasient Opplæring av andre (helsepersonell, nærpersoner, mm) Ambulante tiltak Behandling av søknader, mm. Ikke det man ’alltid’ gjør F.eks. løpende dokumentasjon av behandling (vanlig journalopptak). Men: Noen spesielle dokumentasjonshandlinger må kanskje med: Første-gangs journalopptak innen psykisk helsevern, tverrfaglig epikrise innen områdene. Må ta en viss tid. Vil alltid være en avveining

15 Hva skal ikke med? Hva skal ikke med? Aktør/helsepersonell
Hvem/hvor mange som er med i utførelsen av prosedyren skal ikke med i prosedyren Registreres evt. iht eget kodeverk (melding til Norsk pasientregister)/antall Ikke hvor lang tid det tar Kan registreres i tillegg

16 Struktur – akser i kodeverk
Tre akser Emneområde - tilpasset ICF Mentale funksjoner Sansefunksjoner Bevegelsesfunksjoner Hjerte-, kar-, og lungefunksjoner Andre kroppsfunksjoner Aktiviteter Deltagelse Miljøfaktorer Metode Undersøkelse Vurdering Terapeutisk handling Objekt Pasient Pasient i gruppe Par Familie Flerfamiliegruppe Pårørende Andre Dokumentasjon

17 Oppbygning av kode - vurdering
Emneakse Totalsituasjon X5 Metodeakse Resultatvurdering av tverrfaglig team K84 Objekt Pasient alene A Komplett kode med tekst fra koderegister X5 K84 A Samlet teamvurdering av behandlingsresultat for en enkelt pasient

18 Oppbygning av kode - undersøkelse
Emneakse Andre, multiple eller uspesifiserte mentale funksjoner 4X Metodeakse Strukturert intervju (tenkt kategori, eksempelkode) 123 Objekt Pasient alene A Komplett kode med tekst fra koderegister 4X 123 A Kartleggingsintervju med enkelt pasient i psykisk helsevern

19 Plan for utvikling av prosedyrekodeverk
Utprøving september/oktober 1. utkast til koderegister/kodeveileder 30. august Opplæringsmøte 4. sept? 2. utkast til koderegister 1/12-06, gjelder fram til 1/5-07. Videre utprøving, 1/1-07 Nytt koderegister til bruk fra 1/5 varsles 1/4-07 I drift alle 1/5-07

20 Spørsmål?


Laste ned ppt "Utvikling av prosedyrekodeverk og funksjonskodeverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google