Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknisk løsning for kvalitetsregistre Regional kvalitetsregisterkonferanse 18. juni 2010 Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør-Øst RHF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknisk løsning for kvalitetsregistre Regional kvalitetsregisterkonferanse 18. juni 2010 Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør-Øst RHF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknisk løsning for kvalitetsregistre Regional kvalitetsregisterkonferanse 18. juni 2010 Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør-Øst RHF knut.hellwege@helse-sorost.noknut.hellwege@helse-sorost.no, Mobil:934-01665

2 Teknisk løsning i HSØ blir påvirket av… Teknisk løsning Kvalitetsregister HSØ Planlagte Kvalitetsregister 1…”n” Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre Nasjonal IKT ”tiltak 28” Eksisterende Kvalitetsregister 1 Eksisterende Kvalitetsregister 2 Eksisterende Kvalitetsregister 3 Eksisterende Kvalitetsregister 4 Eksisterende Kvalitetsregister 5 Eksisterende Kvalitetsregister 6

3 Teknologiske Løsninger (kompleksitet/ fagområde) Tid Dagens register løsning 1 Dagens register løsning 2 Nasjonal register løsning Dagens register løsning 3 Dagens register løsning ”n” Tidsfrist Tilnærming til endring… I dag

4 Regionale tiltak: Forprosjekt kvalitetsregistre •Ferdigstilt mars 2009 •Kartlegging av teknisk løsning for dagens registre for: –Cerebral parese registeret i Norge –Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes –Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister –Nasjonalt traumeregister

5 Regionale tiltak: Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning •Forprosjektet ble basert på Oppdragsdokumentet for 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), hvor det bl.a heter: ”…Helse Sør-Øst RHF skal sikre at Kreftregisteret med underliggende kvalitetsregistre innenfor kreftområdet samordnes med øvrige nasjonale medisinske kvalitetsregistre, herunder felles tekniske løsninger….” •Ferdig 25. sept 2009

6 Regionale tiltak: Arbeidsgruppe •Planlagte leveranser –Beskrivelse av arbeidsprosesser for de 6 HSØ nasjonale kvalitetsregistrene –Beskrivelse av arbeidsprosesser i Kreftregisteret som et fellesregister med basisregister(insidensregister) og kvalitetsregister –Beskrive detaljert en felles teknisk løsning som understøtter de beskrevne arbeidsprosessene •Et minimumskrav er at arbeidsprosessene og den tekniske løsningen understøtter arbeidet i det enkelte kvalitetsregister i Helse Sør-Øst •I størst mulig grad beskrive hvordan arbeidsprosessene og den tekniske løsningen kan understøtte samspillet mellom et/flere insidensregister og et/flere kvalitetsregister –Detaljert prosjektplan for gjennomføringsfasen

7 Regionale tiltak: Arbeidsgruppe (forts) •Arbeidsgruppen har representanter fra: –Kreftregisteret –Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord RHF (SKDE) –Helse Midt-Norge IKT (Hemit) –Folkehelseinstituttet –Helsedirektoratet –Representant fra kvalitetsregistere i HSØ som ikke tilhører Kreftregisteret •Gjennomføring: –9. august.2010 til 30. november 2010

8 Nasjonale tiltak: ”Proof of concept” (HEMIT) •Sluttrapport 30. juni 2009 •Felles teknisk løsning for regionalt eide nasjonale kvalitetsregistre •Resultat: Medisinsk Registreringssystem(MRS) –MRS og OpenQReg som sentral fagapplikasjon –MRS som lokal fagapplikasjon med integrering mot EPJ og lokale fagsystemer –MRS med integrering mot Pseudonymiseringstjeneste –MRS som Nasjonalt helseregister –Løsningen ikke testet i helsenettet

9 Nasjonale tiltak: ”Tiltak 28 – Nasjonal IKT •De regionale helseforetakene er gitt i oppdrag å utvikle nasjonale medisinske kvalitets­registre i tråd med målsettingen i Nasjonal helseplan •Nasjonale kvalitetsregistre vil kreve koordinerte løsninger og drift for å kunne samle data, kost­ effektivt og med god kvalitet, fra alle regionene. Videre vil det være behov for koordinerte løsninger for å kunne utnytte datagrunnlaget til kobling og analyse. •Utvikling av felles teknisk løsning baseres på Hemits løsning MRS – medisinske registrerings­system. Denne løsningen er tatt i bruk for blant annet Norsk hjerteinfarkt­register og Norsk hjerneslagregister, den ble brukt for å utvikle NOPIR (Norsk Pandemi og Intensivregister som ikke er satt i produksjon) og det utvikles nå 4 nasjonale kvalitets­registre i Helse Vest basert på samme løsning. I dette konseptet inngår både lokal innregistreringsløsning og nasjonal database for det enkelte kvalitetsregister. •Styringsgruppe for prosjektet er den interregionale styringsgruppen for kvalitetsregistre oppnevnt av de regionale ADene

10 Nasjonale tiltak: Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre •Høringsfrist: 22.03.2010 •Høringsstatus: Denne saken er under behandling i HOD •”..Helseregistre, inkludert kvalitetsregistre, er ikke utdypende behandlet i strategiske dokumenter rundt IKT i helsesektoren, og det er behov for oppfølging rundt dette temaet. Det er behov for signaler fra nasjonalt hold når det gjelder valg av IKT-løsninger innenfor helseregisterfeltet, for å sikre harmonisering av løsningene som velges i forbindelse med etablering av elektroniske innrapporteringsløsninger til nye registre, samt overgang fra papirløsninger til elektroniske løsninger for etablerte registre. Helse Midt-Norge IT (Hemit) har ansvar for å utvikle felles løsninger (37), som en videreføring av de systemer som allerede er utviklet i feltet…” Kilde:side 145


Laste ned ppt "Teknisk løsning for kvalitetsregistre Regional kvalitetsregisterkonferanse 18. juni 2010 Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør-Øst RHF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google