Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling på Orkanger 190912 BASISTJENESTER OG BASISMODELL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling på Orkanger 190912 BASISTJENESTER OG BASISMODELL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling på Orkanger 190912 BASISTJENESTER OG BASISMODELL

2 Pkt 1 ” ….. kommunene viderefører lokalt prosjekt inn i etableringsfase for å (bl.a.) delta i utvikling av basismodell i den enkelte kommune”. Pkt 2 ”Kommunene innfører en felles basismodell for helse- og omsorgstjenesten i den enkelte kommune som skal møte kommende utfordringer og nytt lovverk. Kommunene tar individuelt utgangspunkt i ståstedsanalyse og gap- analysen for å finne hvilke områder som bør styrkes. Basismodellen konkretiseres ytterligere av fagnettverk etter ev. vedtak om å gå sammen i et formalisert samarbeid.”

3 Så langt….. NÅR?HVA?KOMMENTAR Samling 17/1Arb.gr. basisMandat i vedtak Fellessml 17/2Start av arbeidTilbakemelding Arb.gr. 22/2BearbeidingKonkretisering Samling 6/3KonsensusDefinisjon Arb.gr. 30/3BearbeidingTo akser Fellessml 25/4To akserTilbakemelding Pl.sml. 5 + 6/6Org.utviklingPila til 2016 Samling 19/9Analysene?

4 Eldre, PU, psykisk helse, rus, barn, andre Palliativ, opptrening, akutt, trygghet, avlasting, observasjon Hjemmespl., praktisk bistand, BPA, m.m. Dagfunksjoner : demente, PU, psyk, hår, fot m.m. Lege, helsestasjon, koordinerende enhet, ergo, fysio, tannlege, psykisk helse Adm., øko, org.utv., plan, styring, saksbeh. m.m. X- antall boligerX antall korttidsrepertoar Tusen hjem NAV regional HF basis

5 samhandlingsaspekter Kommunal samhandling Varige konstellasjoner Kvalitet er når tiden oppheves Livslange horisonter Generasjoner Funksjon - mestring Sammenhengende ansvars- nivå Multidimensjonalitet Likeverdighet Samhandling mellom K/R/HF Midlertidige konstellasjoner Tid er avgrensning, er penger, er kvalitetsmål Definerte horisonter, juridisk kodifisert Individ(ualitet) Diagnose/behandling Brutte ansvarsnivå Endimensjonalitet Hierarkier

6 SiO basis definisjoner Basistjenester = Alle lovpålagte oppgaver og ev. andre tjenester kommunene finner det fornuftig å ha Basismodell = Hvordan SiO organiserer sine basistjenester (i kommunen, i klynge, i region) og samhandler om faglige og administrative oppgaver internt i kommunen, kommunene imellom og med HF Felles basismodell –Det vi gjør på samme måte (strukturer etc) –Det vi gjør sammen

7 Folkehelsearbeidet, helsefremmende og forebyggende tiltak Basistjenester i kommuner, i eventuelle klynger og lignende Fellesfunksjoner og samhandling HF Gjennomgående prosjekter for samhandling: -IKT (eMelding) -HPH -Medikament -Ø.hj. -Kompetanse -Basis -Folkehelse -Kreftomsorg Visualisert SiO basismodell Samfunns- nivå Helse- og omsorgstjeneste -Korttidsrepertoar institusjon -Boliger -Hjemmetjenester -Lege, fysioterapi, dagtilbud, helsestasjon m.m. Regionalt nivå Høykompetent medisinsk diagnose og behandling

8 2012 2030 Basistjenester i SiO Utvikling avSiO basismodell Felles helse- og omsorgsplan i SIO? Gapanalysen, kommunal ho-planlegging og statlige signaler Konkretisering av behov i/for alle kommuner og vurdere løsninger Materiell ”rigging”: -Kommuner -Klynger -Region Organisasjonsutvikling: -pågående prosjekter i nettverk (IKT, kreft, HPH, folkehelse etc) -plan og strategi -ideologi og modell -ledelse -styring -felles strukturer, rutiner etc. Samh.enhet etablert Et foreløp grunnlag for Drift2016 HF

9 Det nasjonale bildet

10 SiO-match omsorg høyeste nivå ÅR2012201520202025203020352040 80+2605258725222839358940884572 90+476504505508525656910 36%9389319081022129214721646 Har835 -1039673187457637811 KT70 687797110123

11 STATEN St. melding 25: Realistisk planlegging før økning fra 2025 St.melding 47: Tilleggsutfordringer SiO og SiO`s basismodell er et svar på dette Starte med en analyse av behov Strategi Må til former for mønsterbrudd?

12 ANALYSE Nå 2012-2015MellomlangLang 2025 -> Bolig Korttid Hjemmetj. Folkehelse Frivillige Andre

13 Hva forteller kartlegginga? Bolig og korttid: Kort sikt, gjeldende kommunestyreperiode –Planer om 146 plasser/boliger (102) Mellomlang sikt, fram til 2025 –Planer om 116 plasser/boliger (116) Lang sikt, etter 2025 –Planer om 107 plasser/boliger (190-810) 13

14 Kommentarer Omsorgsmodell – ideologi, fag og drift –Individualisering og kollektivtanker - utforming –Personalbehov – kompakte løsninger –Korttidsplassene Rekruttering og bemanningsløsninger –Regionale utdanningstilbud høyskolenivå –Regionale utdanningstilbud videregående + lærlingeplasser –Voksenopplæring –Turnus, deltid og vikarproblematikken 14

15 Kommunal NÅ Dagsenter demente (10) Forpliktende samarbeid med frivillige (9) Hjemmetjeneste, styrking og organisering (jf. omsorgsmodell) (8) Helsestasjon for eldre (6) Dagsenter yngre med særskilte behov (6) Frivillighetssentral (5) Kreftkoordinator (5) Ergo/fyso (5) 15

16 Kommunal MELLOMLANG –Samarbeid frivillige (4) –Dagsenter yngre med behov (3) –Ergo-/fysio (3) LANG –Samarbeid frivillige (2) –Sykehjemslege (2) –Styrka hjemmetjeneste, organisering (2) 16

17 Cluster NÅ –Kommuneoverlege (2) –Folkehelsekoordinator (2) MELLOMLANG –Kommuneoverlege (1) –Nettverk folkehelse (1) –Diverse fagteam (1) LANG –Diverse fagteam (1) 17

18 Regionalt NÅ Nettverk folkehelsekoordinatorer (7) Utvikle samarbeid IKT og fagsystemer (5) Nettverk drift korttidsplasser (4) Kommuneoverlege (3) Kommunepsykolog (3) Felles helse- og omsorgsplan (2) 18

19 Regionalt MELLOMLANG –Utdanning høyskolenivå (8) –Voksenopplæring helsefagarbeid (6) LANG –Samarbeid saksbehandling/forvaltning (1) 19

20 Noen sentrale tema Rekruttering og kompetanse –Høyskole og voksenopplæring –Deltidsproblematikken Helse- og omsorgsplan –Omsorgsmodell – utforming av tilbudet –Dimensjonering Dagtilbud demente Korttidsproblematikken 20

21 Utvikling og ledelse To perspektiver: –Ledelse og utvikling av basismodell i kommune –Ledelse og utvikling i SiO Kreves innovative tilnærminger –Hvordan angripe? –Ekstern hjelp? RO? –Prosess med start 5-6/6? For tidlig?

22 22

23 2012 2030 Basistjenester i SiO Utvikling avSiO basismodell Felles helse- og omsorgsplan i SIO Gapanalysen, kommunal ho-planlegging og statlige signaler Konkretisering av behov i/for alle kommuner og vurdere løsninger Materiell”rigging”: -Kommuner -Klynger -Region Organisasjonsutvikling: -pågående prosjekter i nettverk (IKT, kreft, HPH, folkehelse etc) -plan og strategi -ideologi og modell -ledelse -styring -felles strukturer, rutiner etc. Samh.enhet etablert Et foreløp grunnlag for Drift2016 HF

24 Arbeidsgruppa har gjort det arbeidsgruppa sa den ville gjøre Dvs. tatt en prosess fram til etablering av driftsorganisasjon Klargjort det vi mener med basismodellen Pekt på en måte en kan jobbe med å utvikle basismodellen Videre utvikling i SiO? Ansvar?

25 Videre…..? NÅR?HVA?KOMMENTAR Samling 17/1Arb.gr. basisMandat i vedtak Fellessml 17/2Start av arbeidTilbakemelding Arb.gr. 22/2BearbeidingKonkretisering Samling 6/3KonsensusDefinisjon Arb.gr. 30/3BearbeidingTo akser Fellessml 25/4To akserTilbakemelding Pl.sml. 5 + 6/6Org.utviklingPila til 2016 Samling 19/9Analysene?

26 Restarte Visjonen: SiO en helseregion! Prosjekt og drift forskjellige ting Hva er realistisk? Hvilke ressurser har vi? Hvilke ressurser ønsker vi å bruke? Hvem er vi?


Laste ned ppt "Samling på Orkanger 190912 BASISTJENESTER OG BASISMODELL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google