Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen og Øya helsehus Enhetsleder Birgit Reisch 12.07.2014Trondheim kommune1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen og Øya helsehus Enhetsleder Birgit Reisch 12.07.2014Trondheim kommune1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen og Øya helsehus Enhetsleder Birgit Reisch Trondheim kommune1

2 Samhandlingsreformen  Ny fremtidig kommunerolle  Økt satsing på forebygging  En pasientansvarlig person \ sykepleier  Økt spesialisering i spesialisthelsetjenesten  IKT og teknologi Trondheim kommune

3 Å stå til ansvar på nye måter  Moralsk ansvar brytes mot regnskapsplikt ( helsepersonelloven § 6. Ressursbruk  Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.) Lojalitetskonflikt mellom hensynet til pasienter og systemet  Vil samhandlingsreformen kreve enda større ansvarsbevissthet hos helsepersonalet? Trondheim kommune3

4 Styring av utdanning  Både helsepolitikk og utdanningspolitikk  1995 – lovforankring av retten og plikten til å forske.  NOKUT – makt bak kravet om å forskningsforsterke kunnskapsgrunnlaget i sykepleierutdanningen. Trondheim kommune

5 Hovedutfordringen ?  Integrasjon mellom kunnskap, holdninger og ferdigheter.  Integrasjon MÅ først og fremst skje i praksis  Tenkning om utdanning må fokuseres mot betydningen av situert og relasjonell erfaringsoppbygging Trondheim kommune5

6 Omsorgsmaskulinitet  Vi kommer til å får en enorm rekrutteringsutfordring som ikke må drukne i omstillingspresset som følger av samhandlingsreformen.  MENN I FAGET  Norge7%  Danmark4%  Italia24% Trondheim kommune

7 7 Hvordan blir det i fremtiden?  Premisser  Holdninger til eldre/alderdom  Tidsånden  Skremmebildet  Forventningene  Trygghet  Rettighetsprespektivet  Lovverket  Kvalitet  Organisering  Behandlings-kjeden  Duett eller duell  Faglighet  Kunnskaper  Ferdigheter  Økonomi Trondheim kommune

8 68’erne  De som var studenter i 1968  Første barnekull av 68’erne  Andre barnekull av 68’erne  Barnebarn av 68’erne …..…… Trondheim kommune

9 Helsetjenesten i endring  Den faglige utviklingen gjør det mulig og riktig;  Å drive sykehus med færre senger og kortere liggetid  Å tilby dagbehandling og ambulant behandling som alternativ til innleggelse på sykehus  Jo færre senger, jo større press på utskriving  132 stengte senger på voksenavdelinger på St. Olavs hospital i jula Trondheim kommune

10 Hva skjer i sykehusene?  Kontaktflate sykehus og kommune  > innlegges hvert år på St.Olav fra Trondheim  Bare 12 % legges inn av fastlegen  94 % av alle innleggelser på med.avd. er Ø.Hj.  Det er 64 innleggelser per 100 personer over 80 år pr år Trondheim kommune

11  Årlig er det innleggelser av personer 80+ fra Trondheim  Antall re-innleggelser innen 28 dager er 23,5% for pasienter som ikke tidligere har mottatt hjemmetjenester  Antall re-innleggelser for pasienter som hadde hjemmetjenester fra før, er 16,1%  Det er faglig godt dokumentert at dagens innleggelser er nødvendige!  Allikevel; Innleggelses-rater og utskrivningsmuligheter kan påvirkes! Trondheim kommune

12 Er alt pratet om samhandling egentlig et alibi for å overføre enda flere sykehusoppgaver til kommunene ? Trondheim kommune

13 Hva skjer i sykehussektoren? 1980; senger i somatiske sykehus 2005; senger i somatiske sykehus 1989; snitt liggetid 7,5 Dager 2006; snitt liggetid 6, snitt liggetid 4,7 Trondheim kommune

14  Konsekvenser for kommunehelsetjenesten – økt press mht;  Logistikk, ressurser, behandling, rehabilitering og omsorg  Strategier for å klare dette;  Mer ambulant behandling  Mer dagtilbud  Mindre døgntilbud  Krav til kompetanse, dialog og samhandling Trondheim kommune

15 Samhandlingsreformen  Hva blir utfordringene i kommune Norge for å realisere reformen ?  Hva har Trondheim gjort? Trondheim kommune

16 Eldreplanen for Trondheim kommune  Bystyret sa enstemmig under sin behandling av planen at den er framtidsrettet og visjonær. ” den tar viktige strategiske grep, og Bystyret mener modellen som tar utgangspunkt i helse- og velferdstrappen”. peker ut en riktig retning for eldreomsorgen i årene framover”. Trondheim kommune

17 OMSORGSTRAPPEN\ HELSETRAPPEN Hjemme- tjenester Helsehus Helse- og velferds- Sentra ( sykehjem) MESTRING OG LIVSKVALITET Trondheim kommune

18 OMSORGSTRAPPEN\ HELSETRAPPEN MESTRING OG LIVSKVALITET - Hjemme- tjenester - Helsehus - Helse-og velferds- sentra Sykehus sykehus Diagnoser Trondheim kommune

19  Hvorfor har Trondheim satset på Helsehus? Trondheim kommune

20 Trondheimsmodellen  Forbedring av kommunikasjonen mellom ulike tjenestenivå i helsetjenesten og implementering av intermediær behandling i et sykehjem kan medføre bedre helse- og omsorgstjenester for eldre pasienter. Effekter på kort og lang sikt Trondheim kommune

21 INTERMEDIÆRAVDELINGEN  20 plasser  samarbeid mellom Trondheim kommune og St.Olavs hospital.  Spleiselag  inntakskriterier  behandlings tilbud  Startet i 2002 Trondheim kommune

22 Randomisert kontrollert studie ved Søbstad sykehjem  Størrelse: pasienter, 65 i hver gruppe basert på antall reinnleggelser - 25 % forskjell i antall reinnleggelser med alpha 0.05 og beta  Inkludert 142 ( )  Delphi-teknikk for å lage inklusjonskriterier  Pas. ble meldt til Søbstad hvor kriteriene ble kontrollert av sykepleier  Randomsiering ved Klinisk forskningsenhet, Det med. fak. mens pas. lå på St.Olavs  Alle data basert på systematisk journalgjennomganger på St.Olavs og i Trondheim kommune  Et utall av prosedyrer! Trondheim kommune

23 ”Baseline characteristics” 142 pasienter (Søbstad – St.Olavs)  Antall pasienter  Alder (mean) 80,6 – 81,3  Alder (median) 81,5 - 81,0  Har ektefelle  ADL 2,24 – 2,05  Hjertesykdom 22 – 20  Fraktur/kontusjon 14 – 12  Infeksjon  Lungesykdom 5 – 6 Trondheim kommune

24 Resultater etter 6 måneder Søbstad (72 pas)St. Olavs (70 pas) Samme tendens holderseg etter 12måneder Døde (p=0,15)12,5 %20,0 % Reinnlagt (p=0,02)20,3 %35,7 % Bistand hjemme (p=0,37)50,0 %62,9 % Klarer seg selv (p=0,01)26,6 %10,0 % BMC Public Health 2007,7:68) Trondheim kommune

25 Konklusjonene  Færre reinnleggelser  Flere pasienter klarer seg selv ute kommunale tjenester  Laver dødelighet både etter 6 og 12 måneders oppfølging.  Kostnadseffektivt.  ISBN hvis noen ønsker å bestille rapporten Trondheim kommune

26 ØYA HELSEHUS Trondheim kommune

27 ØYA HELSEHUS  Trondheim kommune – korttidsavdelinger og forvaltningskontor  En felles enhet fra NTNU og Trondheim kommune – Edda legesenter  En avdeling fra HiST - Avdeling for Sykepleie (ASP)  Et institutt fra NTNU – Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) Trondheim kommune

28 Øya helsehus  Trondheim kommune – korttidsplasser  Helse- og velferdskontor  En felles enhet fra NTNU og Trondheim kommune – Edda legesenter  En avdeling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Sykepleie (ASP)  Et institutt fra NTNU – Institutt for Samfunnsmedisin (ISM)  Sit kaffe og kiosk  Frisørsalong  Fotklinikk Trondheim kommune

29 Øya helsehus  Teoretisk kan alle 96 pasientrom ha 2 pasient  96 pasientrom – budsjett for 116 pasienter  Ca. 110 årsverk og dobbelt så mange ansatte  Høye forventninger til tilbudet fra pasienter, pårørende og sykehus Trondheim kommune

30 HELSEHUS  Bare korttidsopphold  Rehabilitering  Intermediær  Utredning  Behandling  Avlastning  Bufferplasser ( sykehjemspasienter) Trondheim kommune

31  Legges vekt på tverrfaglighet  Forsterket behov for legetjenster  Oppgradert med utstyr til behandling  samhandling med alle nivåer i helse- og omsorgtrappen og helsetjenesten forøvrig Trondheim kommune

32 Årsverk ca. 110 ( ca. 200 personer)  4 årsverk lege  4 Fysioterapi  4 ergoterapi  0,5 logoped  0,6 aktivitør  Ca. 45 sykepleiere  Ca. 45 hjelpepleiere\omsorgsarbeider  5, 3 i Administrasjonen Trondheim kommune

33 Antall pasienter  Innlagt totalt640  LO174   Reist hjem345   Reinlagt St.Olav40   Mors81  Trondheim kommune

34 Trondheim kommune

35 Trondheim kommune

36 Visjon for helsehusets virksomhet Med fokus på pasientens og samfunnets beste skal Øya helsehus videreutvikle gode og helhetlige omsorgs- og behandlingstilbud på tvers av forvaltningsnivå, utdanningsnivå og profesjoner HiST Avd for sykepleie St. Olavs hospital "Øya helsehus" Andre avd HiST Andre fakultet NTNU Andre sykehjem/ soner Andre avd St. Olavs hosp Trondheim kommune NTNU DMF Trondheim kommune

37 Trondheim kommune

38 Ledelse i helsetjenesten  Hvilke faglige og ledelsesmessige utfordringer kommer i kjølevannet av samhandlingsreformen? Trondheim kommune

39 Ledelsesperspektiv Hvem har hovedansvaret for å legge til rette slikt at vi holder oss innefor lov og avtaleverk ? Hvordan sette ansatte i stand til å utøve en kvalitativ god tjeneste?  Trondheim kommune

40 BAKGRUNN  Krav om internkontroll i forhold til lovverket. Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven. Kvalitetsforskriften. osv Trondheim kommune

41 HENSIKTEN / PASIENRELATERT  Høy standard på tjenesteutøvelsen til pasientene, vi ønsker bestepraksis  Unngå unødige innleggelser i sykehus Trondheim kommune

42 HENSIKTEN / PERSONALRELATERT  Kompetente medarbeidere  Spennende arbeidsplass, ansatte tar ansvar for å utvikle faget  Resertifisering i fht. lovverk / forskrifter medikamenthåndtering hj.pl. og oms.arb Trondheim kommune

43 Nye og bedre måter å bruke helsefaglig kompetanse Mer kompetent helsepersonell inn der det største volumet av pasienter er. Økt andel helsepersonell i sykehjemmene og hjemmesykepleien. En generell oppgradering av kompetansen til de som arbeider nærmest pasientene Trondheim kommune

44  Ledernes viktigste oppgave bør være å skaffe tilveie en trygg og høy kvalitativ pasientbehandling og sykepleie, rekruttere og beholde en førsteklasses arbeidsstyrke, og skape en kultur for eksepsjonell gode prestasjoner og resultater.  Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang. Ledelse Trondheim kommune

45 Hva blir utfordringene ?  Gi samhandlingsreformen et innhold.  Klare å fylle det rommet som ”blir ledig” når 2.linjetjenesten reduserer liggetida og sengetallet.  Komme i forkant for de med langsomt funksjonsfall i hjemmet.  Gjøre kommunehelsetjenesten attraktiv for studenter  Helsekommuner ? Trondheim kommune

46  prioritere arbeidet med elektronisk samhandling i forvaltningen  Dette at 1. og 2. linje tjenesten ikke snakker samme elektroniske språk er et hinder for effektiv samhandling  Vi må bruke vår makt og myndighet til å påvirke utviklingen av tjenesten mot ”beste praksis” Trondheim kommune

47 LEDERE MÅ  For å håndtere de store utfordringen helsetjenesten står ovenfor kreves dyktige og modige ledere Trondheim kommune

48 Uten samhandling og brobygging blir det ikke utvikling ! Takk for oppmerksomheten Trondheim kommune


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen og Øya helsehus Enhetsleder Birgit Reisch 12.07.2014Trondheim kommune1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google