Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen og Øya helsehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen og Øya helsehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen og Øya helsehus
Enhetsleder Birgit Reisch Samhandlingsreformen og Øya helsehus Trondheim kommune

2 Samhandlingsreformen
Ny fremtidig kommunerolle Økt satsing på forebygging En pasientansvarlig person \ sykepleier Økt spesialisering i spesialisthelsetjenesten IKT og teknologi Trondheim kommune

3 Å stå til ansvar på nye måter
Moralsk ansvar brytes mot regnskapsplikt ( helsepersonelloven § 6. Ressursbruk        Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.) Lojalitetskonflikt mellom hensynet til pasienter og systemet Vil samhandlingsreformen kreve enda større ansvarsbevissthet hos helsepersonalet? Trondheim kommune

4 Styring av utdanning Både helsepolitikk og utdanningspolitikk
1995 – lovforankring av retten og plikten til å forske. NOKUT – makt bak kravet om å forskningsforsterke kunnskapsgrunnlaget i sykepleierutdanningen. Trondheim kommune

5 Hovedutfordringen ? Integrasjon mellom kunnskap, holdninger og ferdigheter. Integrasjon MÅ først og fremst skje i praksis Tenkning om utdanning må fokuseres mot betydningen av situert og relasjonell erfaringsoppbygging. Trondheim kommune

6 Omsorgsmaskulinitet Vi kommer til å får en enorm rekrutteringsutfordring som ikke må drukne i omstillingspresset som følger av samhandlingsreformen. MENN I FAGET Norge 7% Danmark 4% Italia 24% Trondheim kommune

7 Hvordan blir det i fremtiden?
Premisser Holdninger til eldre/alderdom Tidsånden Skremmebildet Forventningene Trygghet Rettighetsprespektivet Lovverket Kvalitet Organisering Behandlings-kjeden Duett eller duell Faglighet Kunnskaper Ferdigheter Økonomi Trondheim kommune

8 68’erne De som var studenter i 1968 Første barnekull av 68’erne
Andre barnekull av 68’erne Barnebarn av 68’erne …..……. Trondheim kommune

9 Helsetjenesten i endring
Den faglige utviklingen gjør det mulig og riktig; Å drive sykehus med færre senger og kortere liggetid Å tilby dagbehandling og ambulant behandling som alternativ til innleggelse på sykehus Jo færre senger, jo større press på utskriving 132 stengte senger på voksenavdelinger på St. Olavs hospital i jula 2008 Trondheim kommune

10 Hva skjer i sykehusene? Kontaktflate sykehus og kommune
> innlegges hvert år på St.Olav fra Trondheim Bare 12 % legges inn av fastlegen 94 % av alle innleggelser på med.avd. er Ø.Hj. Det er 64 innleggelser per 100 personer over 80 år pr år Trondheim kommune

11 Årlig er det 3.800 innleggelser av personer 80+ fra Trondheim
Antall re-innleggelser innen 28 dager er ,5% for pasienter som ikke tidligere har mottatt hjemmetjenester Antall re-innleggelser for pasienter som hadde hjemmetjenester fra før, er 16,1% Det er faglig godt dokumentert at dagens innleggelser er nødvendige! Allikevel; Innleggelses-rater og utskrivningsmuligheter kan påvirkes! Trondheim kommune

12 Er alt pratet om samhandling egentlig et
alibi for å overføre enda flere sykehusoppgaver til kommunene ? Trondheim kommune

13 Hva skjer i sykehussektoren?
1980; senger i somatiske sykehus 2005; senger i 1989; snitt liggetid 7,5 Dager 2006; snitt liggetid 6,0 2009 snitt liggetid 4,7 Trondheim kommune

14 Konsekvenser for kommunehelsetjenesten – økt press mht;
Logistikk, ressurser, behandling, rehabilitering og omsorg Strategier for å klare dette; Mer ambulant behandling Mer dagtilbud Mindre døgntilbud Krav til kompetanse, dialog og samhandling Trondheim kommune

15 Samhandlingsreformen
Hva blir utfordringene i kommune Norge for å realisere reformen ? Hva har Trondheim gjort? Trondheim kommune

16 Eldreplanen for Trondheim kommune 2007 - 2015
Bystyret sa enstemmig under sin behandling av planen at den er framtidsrettet og visjonær. ” den tar viktige strategiske grep, og Bystyret mener modellen som tar utgangspunkt i helse- og velferdstrappen”. peker ut en riktig retning for eldreomsorgen i årene framover”. Trondheim kommune

17 OMSORGSTRAPPEN\ HELSETRAPPEN
Helse- og velferds- Sentra ( sykehjem) Helsehus Hjemme- tjenester MESTRING OG LIVSKVALITET Trondheim kommune

18 OMSORGSTRAPPEN\ HELSETRAPPEN
- Helse-og velferds- sentra sykehus - Helsehus Sykehus sykehus Sykehus - Hjemme- tjenester Diagnoser MESTRING OG LIVSKVALITET Trondheim kommune

19 Hvorfor har Trondheim satset på Helsehus?
Trondheim kommune

20 Trondheimsmodellen Forbedring av kommunikasjonen mellom ulike tjenestenivå i helsetjenesten og implementering av intermediær behandling i et sykehjem kan medføre bedre helse- og omsorgstjenester for eldre pasienter. Effekter på kort og lang sikt Trondheim kommune

21 INTERMEDIÆRAVDELINGEN
20 plasser samarbeid mellom Trondheim kommune og St.Olavs hospital. Spleiselag inntakskriterier behandlings tilbud Startet i 2002 Trondheim kommune

22 Randomisert kontrollert studie ved Søbstad sykehjem
Størrelse: - 130 pasienter, 65 i hver gruppe basert på antall reinnleggelser - 25 % forskjell i antall reinnleggelser med alpha 0.05 og beta 0.20. Inkludert 142 ( ) Delphi-teknikk for å lage inklusjonskriterier Pas. ble meldt til Søbstad hvor kriteriene ble kontrollert av sykepleier Randomsiering ved Klinisk forskningsenhet, Det med. fak. mens pas. lå på St.Olavs Alle data basert på systematisk journalgjennomganger på St.Olavs og i Trondheim kommune Et utall av prosedyrer! Trondheim kommune

23 ”Baseline characteristics” 142 pasienter (Søbstad – St.Olavs)
Antall pasienter Alder (mean) ,6 – 81,3 Alder (median) 81,5 - 81,0 Har ektefelle ADL ,24 – 2,05 Hjertesykdom – 20 Fraktur/kontusjon 14 – 12 Infeksjon Lungesykdom – 6 Trondheim kommune

24 Resultater etter 6 måneder
Søbstad (72 pas) St. Olavs (70 pas) Samme tendens holder seg etter 12 måneder Døde (p=0,15) 12,5 % 20,0 % Reinnlagt (p=0,02) 20,3 % 35,7 % Bistand hjemme (p=0,37) 50,0 % 62,9 % Klarer seg selv (p=0,01) 26,6 % 10,0 % BMC Public Health 2007,7:68) Trondheim kommune

25 Konklusjonene Færre reinnleggelser
Flere pasienter klarer seg selv ute kommunale tjenester Laver dødelighet både etter 6 og 12 måneders oppfølging. Kostnadseffektivt. ISBN hvis noen ønsker å bestille rapporten Trondheim kommune

26 ØYA HELSEHUS Trondheim kommune

27 ØYA HELSEHUS Trondheim kommune – korttidsavdelinger og forvaltningskontor En felles enhet fra NTNU og Trondheim kommune – Edda legesenter En avdeling fra HiST - Avdeling for Sykepleie (ASP) Et institutt fra NTNU – Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) Trondheim kommune

28 Øya helsehus Trondheim kommune – korttidsplasser
Helse- og velferdskontor En felles enhet fra NTNU og Trondheim kommune – Edda legesenter En avdeling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Sykepleie (ASP) Et institutt fra NTNU – Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) Sit kaffe og kiosk Frisørsalong Fotklinikk Trondheim kommune

29 Øya helsehus Teoretisk kan alle 96 pasientrom ha 2 pasient
96 pasientrom – budsjett for 116 pasienter Ca. 110 årsverk og dobbelt så mange ansatte Høye forventninger til tilbudet fra pasienter, pårørende og sykehus Trondheim kommune

30 HELSEHUS Bare korttidsopphold Rehabilitering Intermediær Utredning
Behandling Avlastning Bufferplasser ( sykehjemspasienter) Trondheim kommune

31 Legges vekt på tverrfaglighet Forsterket behov for legetjenster
Oppgradert med utstyr til behandling samhandling med alle nivåer i helse- og omsorgtrappen og helsetjenesten forøvrig Trondheim kommune

32 Årsverk ca. 110 ( ca. 200 personer)
4 årsverk lege 4 Fysioterapi 4 ergoterapi 0,5 logoped 0,6 aktivitør Ca. 45 sykepleiere Ca. 45 hjelpepleiere\omsorgsarbeider 5, 3 i Administrasjonen Trondheim kommune

33 Antall pasienter 01.01.09 115 Innlagt totalt 640 LO 174 Reist hjem 345
Reist hjem 345 Reinlagt St.Olav 40 Mors 81 Trondheim kommune

34 Trondheim kommune

35 Trondheim kommune

36 Visjon for helsehusets virksomhet
Med fokus på pasientens og samfunnets beste skal Øya helsehus videreutvikle gode og helhetlige omsorgs- og behandlingstilbud på tvers av forvaltningsnivå, utdanningsnivå og profesjoner HiST Avd for sykepleie St. Olavs hospital "Øya helsehus" Andre avd HiST Andre fakultet NTNU Andre sykehjem/ soner Andre avd St. Olavs hosp Trondheim kommune NTNU DMF Trondheim kommune

37 Trondheim kommune

38 Ledelse i helsetjenesten
Hvilke faglige og ledelsesmessige utfordringer kommer i kjølevannet av samhandlingsreformen? Trondheim kommune

39 Ledelsesperspektiv Hvem har hovedansvaret for å legge til rette slikt at vi holder oss innefor lov og avtaleverk ? Hvordan sette ansatte i stand til å utøve en kvalitativ god tjeneste? Trondheim kommune

40 BAKGRUNN Krav om internkontroll i forhold til lovverket. Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven. Kvalitetsforskriften. osv Trondheim kommune

41 HENSIKTEN / PASIENRELATERT
Høy standard på tjenesteutøvelsen til pasientene, vi ønsker bestepraksis Unngå unødige innleggelser i sykehus Trondheim kommune

42 HENSIKTEN / PERSONALRELATERT
Kompetente medarbeidere Spennende arbeidsplass, ansatte tar ansvar for å utvikle faget Resertifisering i fht. lovverk / forskrifter medikamenthåndtering hj.pl. og oms.arb. Trondheim kommune

43 Nye og bedre måter å bruke helsefaglig kompetanse
Mer kompetent helsepersonell inn der det største volumet av pasienter er. Økt andel helsepersonell i sykehjemmene og hjemmesykepleien. En generell oppgradering av kompetansen til de som arbeider nærmest pasientene. Det største pasientvolumet er innenfor det grønne området i modellen. Det er pasienter som bor hjemme, ofte kronisk syke og/eller eldre, som er avhengige av en kompetent, smidig og individuelt tilrettelagt helsetjeneste. Samtidig møter ofte disse pasientene den laveste helsefaglige kompetansen. Helsepersonell trekkes mot spesial­avdelinger, for eksempel operasjon /anestesi /intensiv på sykehusene og spesial­avdelinger for alvorlig syke og døende (hospice) eller rehabilitering på sykehjemmene. For å kunne løse samhandlings­utfordringene må mer kompetent helsepersonell inn der det største volumet av pasienter er, samt en generell oppgradering av kompetansen til de som arbeider nærmest pasientene. Både kommunene og sykehusene vil trenge flere sykepleiere med spesialutdanning. Det er for eksempel innenfor de tradisjonelle utdanningene som onkologi, geriatri eller rehabilitering, men også innefor de nye klinisk rettede utdanningene. Trondheim kommune

44 Ledelse Ledernes viktigste oppgave bør være å skaffe tilveie en trygg og høy kvalitativ pasientbehandling og sykepleie, rekruttere og beholde en førsteklasses arbeidsstyrke, og skape en kultur for eksepsjonell gode prestasjoner og resultater. Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang. Trondheim kommune

45 Hva blir utfordringene ?
Gi samhandlingsreformen et innhold . Klare å fylle det rommet som ”blir ledig” når 2.linjetjenesten reduserer liggetida og sengetallet. Komme i forkant for de med langsomt funksjonsfall i hjemmet. Gjøre kommunehelsetjenesten attraktiv for studenter Helsekommuner ? Trondheim kommune

46 prioritere arbeidet med elektronisk samhandling i forvaltningen
Dette at 1. og 2. linje tjenesten ikke snakker samme elektroniske språk er et hinder for effektiv samhandling Vi må bruke vår makt og myndighet til å påvirke utviklingen av tjenesten mot ”beste praksis” Trondheim kommune

47 LEDERE MÅ For å håndtere de store utfordringen helsetjenesten står ovenfor kreves dyktige og modige ledere. Trondheim kommune

48 Uten samhandling og brobygging blir det ikke utvikling !
Takk for oppmerksomheten Trondheim kommune


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen og Øya helsehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google