Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen og Øya helsehus Enhetsleder Birgit Reisch 12.07.2014Trondheim kommune1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen og Øya helsehus Enhetsleder Birgit Reisch 12.07.2014Trondheim kommune1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen og Øya helsehus Enhetsleder Birgit Reisch 12.07.2014Trondheim kommune1

2 Samhandlingsreformen  Ny fremtidig kommunerolle  Økt satsing på forebygging  En pasientansvarlig person \ sykepleier  Økt spesialisering i spesialisthelsetjenesten  IKT og teknologi Trondheim kommune12.07.20142

3 Å stå til ansvar på nye måter  Moralsk ansvar brytes mot regnskapsplikt ( helsepersonelloven § 6. Ressursbruk  Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.) Lojalitetskonflikt mellom hensynet til pasienter og systemet  Vil samhandlingsreformen kreve enda større ansvarsbevissthet hos helsepersonalet? 12.07.2014Trondheim kommune3

4 Styring av utdanning  Både helsepolitikk og utdanningspolitikk  1995 – lovforankring av retten og plikten til å forske.  NOKUT – makt bak kravet om å forskningsforsterke kunnskapsgrunnlaget i sykepleierutdanningen. Trondheim kommune12.07.20144

5 Hovedutfordringen ?  Integrasjon mellom kunnskap, holdninger og ferdigheter.  Integrasjon MÅ først og fremst skje i praksis  Tenkning om utdanning må fokuseres mot betydningen av situert og relasjonell erfaringsoppbygging. 12.07.2014Trondheim kommune5

6 Omsorgsmaskulinitet  Vi kommer til å får en enorm rekrutteringsutfordring som ikke må drukne i omstillingspresset som følger av samhandlingsreformen.  MENN I FAGET  Norge7%  Danmark4%  Italia24% Trondheim kommune12.07.20146

7 7 Hvordan blir det i fremtiden?  Premisser  Holdninger til eldre/alderdom  Tidsånden  Skremmebildet  Forventningene  Trygghet  Rettighetsprespektivet  Lovverket  Kvalitet  Organisering  Behandlings-kjeden  Duett eller duell  Faglighet  Kunnskaper  Ferdigheter  Økonomi Trondheim kommune

8 68’erne  De som var studenter i 1968  Første barnekull av 68’erne  Andre barnekull av 68’erne  Barnebarn av 68’erne …..……. 12.07.20148 Trondheim kommune

9 Helsetjenesten i endring  Den faglige utviklingen gjør det mulig og riktig;  Å drive sykehus med færre senger og kortere liggetid  Å tilby dagbehandling og ambulant behandling som alternativ til innleggelse på sykehus  Jo færre senger, jo større press på utskriving  132 stengte senger på voksenavdelinger på St. Olavs hospital i jula 2008 12.07.20149Trondheim kommune

10 12.07.201410 Hva skjer i sykehusene?  Kontaktflate sykehus og kommune  > 27.000 innlegges hvert år på St.Olav fra Trondheim  Bare 12 % legges inn av fastlegen  94 % av alle innleggelser på med.avd. er Ø.Hj.  Det er 64 innleggelser per 100 personer over 80 år pr år Trondheim kommune

11 12.07.201411  Årlig er det 3.800 innleggelser av personer 80+ fra Trondheim  Antall re-innleggelser innen 28 dager er 23,5% for pasienter som ikke tidligere har mottatt hjemmetjenester  Antall re-innleggelser for pasienter som hadde hjemmetjenester fra før, er 16,1%  Det er faglig godt dokumentert at dagens innleggelser er nødvendige!  Allikevel; Innleggelses-rater og utskrivningsmuligheter kan påvirkes! Trondheim kommune

12 12.07.201412 Er alt pratet om samhandling egentlig et alibi for å overføre enda flere sykehusoppgaver til kommunene ? Trondheim kommune

13 12.07.201413 Hva skjer i sykehussektoren? 1980; 19.697 senger i somatiske sykehus 2005; 12.948 senger i somatiske sykehus 1989; snitt liggetid 7,5 Dager 2006; snitt liggetid 6,0 2009 snitt liggetid 4,7 Trondheim kommune

14 12.07.201414  Konsekvenser for kommunehelsetjenesten – økt press mht;  Logistikk, ressurser, behandling, rehabilitering og omsorg  Strategier for å klare dette;  Mer ambulant behandling  Mer dagtilbud  Mindre døgntilbud  Krav til kompetanse, dialog og samhandling Trondheim kommune

15 Samhandlingsreformen  Hva blir utfordringene i kommune Norge for å realisere reformen ?  Hva har Trondheim gjort? 12.07.201415 Trondheim kommune

16 12.07.201416 Eldreplanen for Trondheim kommune 2007 - 2015  Bystyret sa enstemmig under sin behandling av planen at den er framtidsrettet og visjonær. ” den tar viktige strategiske grep, og Bystyret mener modellen som tar utgangspunkt i helse- og velferdstrappen”. peker ut en riktig retning for eldreomsorgen i årene framover”. Trondheim kommune

17 12.07.201417 OMSORGSTRAPPEN\ HELSETRAPPEN Hjemme- tjenester Helsehus Helse- og velferds- Sentra ( sykehjem) MESTRING OG LIVSKVALITET Trondheim kommune

18 12.07.201418 OMSORGSTRAPPEN\ HELSETRAPPEN MESTRING OG LIVSKVALITET - Hjemme- tjenester - Helsehus - Helse-og velferds- sentra Sykehus sykehus Diagnoser Trondheim kommune

19  Hvorfor har Trondheim satset på Helsehus? 12.07.201419 Trondheim kommune

20 Trondheimsmodellen  Forbedring av kommunikasjonen mellom ulike tjenestenivå i helsetjenesten og implementering av intermediær behandling i et sykehjem kan medføre bedre helse- og omsorgstjenester for eldre pasienter. Effekter på kort og lang sikt 12.07.201420 Trondheim kommune

21 12.07.201421 INTERMEDIÆRAVDELINGEN  20 plasser  samarbeid mellom Trondheim kommune og St.Olavs hospital.  Spleiselag  inntakskriterier  behandlings tilbud  Startet i 2002 Trondheim kommune

22 12.07.201422 Randomisert kontrollert studie ved Søbstad sykehjem  Størrelse: - 130 pasienter, 65 i hver gruppe basert på antall reinnleggelser - 25 % forskjell i antall reinnleggelser med alpha 0.05 og beta 0.20.  Inkludert 142 (72 - 70)  Delphi-teknikk for å lage inklusjonskriterier  Pas. ble meldt til Søbstad hvor kriteriene ble kontrollert av sykepleier  Randomsiering ved Klinisk forskningsenhet, Det med. fak. mens pas. lå på St.Olavs  Alle data basert på systematisk journalgjennomganger på St.Olavs og i Trondheim kommune  Et utall av prosedyrer! Trondheim kommune

23 12.07.201423 ”Baseline characteristics” 142 pasienter (Søbstad – St.Olavs)  Antall pasienter 72 - 70  Alder (mean) 80,6 – 81,3  Alder (median) 81,5 - 81,0  Har ektefelle 16 - 15  ADL 2,24 – 2,05  Hjertesykdom 22 – 20  Fraktur/kontusjon 14 – 12  Infeksjon 13 - 16  Lungesykdom 5 – 6 Trondheim kommune

24 12.07.201424 Resultater etter 6 måneder Søbstad (72 pas)St. Olavs (70 pas) Samme tendens holderseg etter 12måneder Døde (p=0,15)12,5 %20,0 % Reinnlagt (p=0,02)20,3 %35,7 % Bistand hjemme (p=0,37)50,0 %62,9 % Klarer seg selv (p=0,01)26,6 %10,0 % BMC Public Health 2007,7:68) Trondheim kommune

25 Konklusjonene  Færre reinnleggelser  Flere pasienter klarer seg selv ute kommunale tjenester  Laver dødelighet både etter 6 og 12 måneders oppfølging.  Kostnadseffektivt.  ISBN 978-82-471-7314-5 hvis noen ønsker å bestille rapporten 12.07.201425 Trondheim kommune

26 ØYA HELSEHUS Trondheim kommune12.07.201426

27 12.07.201427 ØYA HELSEHUS  Trondheim kommune – korttidsavdelinger og forvaltningskontor  En felles enhet fra NTNU og Trondheim kommune – Edda legesenter  En avdeling fra HiST - Avdeling for Sykepleie (ASP)  Et institutt fra NTNU – Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) Trondheim kommune

28 12.07.201428 Øya helsehus  Trondheim kommune – korttidsplasser  Helse- og velferdskontor  En felles enhet fra NTNU og Trondheim kommune – Edda legesenter  En avdeling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Sykepleie (ASP)  Et institutt fra NTNU – Institutt for Samfunnsmedisin (ISM)  Sit kaffe og kiosk  Frisørsalong  Fotklinikk Trondheim kommune

29 12.07.201429 Øya helsehus  Teoretisk kan alle 96 pasientrom ha 2 pasient  96 pasientrom – budsjett for 116 pasienter  Ca. 110 årsverk og dobbelt så mange ansatte  Høye forventninger til tilbudet fra pasienter, pårørende og sykehus Trondheim kommune

30 12.07.201430 HELSEHUS  Bare korttidsopphold  Rehabilitering  Intermediær  Utredning  Behandling  Avlastning  Bufferplasser ( sykehjemspasienter) Trondheim kommune

31 12.07.201431  Legges vekt på tverrfaglighet  Forsterket behov for legetjenster  Oppgradert med utstyr til behandling  samhandling med alle nivåer i helse- og omsorgtrappen og helsetjenesten forøvrig Trondheim kommune

32 Årsverk ca. 110 ( ca. 200 personer)  4 årsverk lege  4 Fysioterapi  4 ergoterapi  0,5 logoped  0,6 aktivitør  Ca. 45 sykepleiere  Ca. 45 hjelpepleiere\omsorgsarbeider  5, 3 i Administrasjonen 12.07.201432 Trondheim kommune

33 Antall pasienter 01.01.09 115  Innlagt totalt640  LO174   Reist hjem345   Reinlagt St.Olav40   Mors81  Trondheim kommune12.07.201433

34 12.07.201434 Trondheim kommune

35 12.07.201435 Trondheim kommune

36 12.07.201436 Visjon for helsehusets virksomhet Med fokus på pasientens og samfunnets beste skal Øya helsehus videreutvikle gode og helhetlige omsorgs- og behandlingstilbud på tvers av forvaltningsnivå, utdanningsnivå og profesjoner HiST Avd for sykepleie St. Olavs hospital "Øya helsehus" Andre avd HiST Andre fakultet NTNU Andre sykehjem/ soner Andre avd St. Olavs hosp Trondheim kommune NTNU DMF Trondheim kommune

37 12.07.201437 Trondheim kommune

38 Ledelse i helsetjenesten  Hvilke faglige og ledelsesmessige utfordringer kommer i kjølevannet av samhandlingsreformen? 12.07.201438 Trondheim kommune

39 12.07.201439 Ledelsesperspektiv Hvem har hovedansvaret for å legge til rette slikt at vi holder oss innefor lov og avtaleverk ? Hvordan sette ansatte i stand til å utøve en kvalitativ god tjeneste?  Trondheim kommune

40 BAKGRUNN  Krav om internkontroll i forhold til lovverket. Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven. Kvalitetsforskriften. osv 12.07.201440 Trondheim kommune

41 HENSIKTEN / PASIENRELATERT  Høy standard på tjenesteutøvelsen til pasientene, vi ønsker bestepraksis  Unngå unødige innleggelser i sykehus 12.07.201441 Trondheim kommune

42 HENSIKTEN / PERSONALRELATERT  Kompetente medarbeidere  Spennende arbeidsplass, ansatte tar ansvar for å utvikle faget  Resertifisering i fht. lovverk / forskrifter medikamenthåndtering hj.pl. og oms.arb. 12.07.201442 Trondheim kommune

43 Nye og bedre måter å bruke helsefaglig kompetanse Mer kompetent helsepersonell inn der det største volumet av pasienter er. Økt andel helsepersonell i sykehjemmene og hjemmesykepleien. En generell oppgradering av kompetansen til de som arbeider nærmest pasientene. 12.07.201443Trondheim kommune

44  Ledernes viktigste oppgave bør være å skaffe tilveie en trygg og høy kvalitativ pasientbehandling og sykepleie, rekruttere og beholde en førsteklasses arbeidsstyrke, og skape en kultur for eksepsjonell gode prestasjoner og resultater.  Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang. Ledelse 12.07.201444Trondheim kommune

45 12.07.201445 Hva blir utfordringene ?  Gi samhandlingsreformen et innhold.  Klare å fylle det rommet som ”blir ledig” når 2.linjetjenesten reduserer liggetida og sengetallet.  Komme i forkant for de med langsomt funksjonsfall i hjemmet.  Gjøre kommunehelsetjenesten attraktiv for studenter  Helsekommuner ? Trondheim kommune

46  prioritere arbeidet med elektronisk samhandling i forvaltningen  Dette at 1. og 2. linje tjenesten ikke snakker samme elektroniske språk er et hinder for effektiv samhandling  Vi må bruke vår makt og myndighet til å påvirke utviklingen av tjenesten mot ”beste praksis” 12.07.201446 Trondheim kommune

47 LEDERE MÅ  For å håndtere de store utfordringen helsetjenesten står ovenfor kreves dyktige og modige ledere. 12.07.201447 Trondheim kommune

48 12.07.201448 Uten samhandling og brobygging blir det ikke utvikling ! Takk for oppmerksomheten Trondheim kommune


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen og Øya helsehus Enhetsleder Birgit Reisch 12.07.2014Trondheim kommune1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google