Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyeblikkelig hjelp Mål for hele landet: 240 000 liggedøgn skal flyttes fra sykehus til kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyeblikkelig hjelp Mål for hele landet: 240 000 liggedøgn skal flyttes fra sykehus til kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyeblikkelig hjelp Mål for hele landet: 240 000 liggedøgn skal flyttes fra sykehus til kommune

2 Øyeblikkelig hjelp senger Antall plasser Antall pasienterAntall liggedøgn Sør-Øst 1811 5834 518 Vest 678672 081 Midt-Norge 478762 259 Nord 458882 240 Totalt 3394 214 11 097

3 Oppholdstid InnleggelserAndeler Mindre enn ett døgn68215 % Ett døgn91321 % To døgn87220 % Tre døgn103723 % Fire døgn3598 % Fem døgn1844 % Mer enn fem døgn3769 % Antall innleggelser4423100 %

4

5 Oversikt over hvor pasienten blir utskrevet til : Ut tilAntallAndel Hjemmet2 79666 % Kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester 72017 % Spesialisthelsetjenesten55513 % Annet1935 % Sum4 264100 %

6 Kriterier Pasienten har en avklart tilstand med en konkret behandlingsplan Pasientens funksjonsnivå samsvarer med tilstand - og kan forklares av tilstanden - og/eller en annen kjent komorbiditet Sannsynligheten for og/eller konsekvensen av akutt forverring er liten Kompetanse og ressurser for observasjon og behandling Pasienten er 16 eller eldre og pasienten samtykker Pasient som har et akutt omsorgsbehov («causa sosiale») som ikke kan dekkes av andre kommunale helsetjenester, kan også benytte tjenesten hvis dette kan bidra til å unngå sykehusinnleggelse. En videre overføring til ordinært kommunalt korttidsopphold gjøres snarest mulig (dagen etter).

7 Innleggelsesrett Fastlege Legevaktslege Tilsynslege

8 Status for Regionene

9 Befolkning

10 Trondheimsområdet 10 øyeblikkelig hjelp senger fra 1.10. Mål 27 senger i 2016 Startet 1. oktober forsiktig med 4 senger og har i dag i bruk 10 senger. Opplever at vi får « riktig» brukergruppe jfr inntakskriteriene. Inntak på dagtid mandag- fredag og innleggelse av fastlege. Vurderer å utvide inntak til kl. 8 om kvelden på hverdager og er i dialog med legevakta om det. Har prioritert informasjonsmøter med fastlegene i denne perioden.

11 7 fra 1.9. øyeblikkelig hjelp senger Er i ferd med å etablere og utvikle et permanent integrert behandlingstilbud for kreft og lindrende behandling i Orkdalsregionen

12 3 øyeblikkelig hjelp senger 4 Observasjon og etterbehandling 4 pesialistrehabilitering før eller etter en sykehusinnleggelse, eller et alternativ til sykehusinnleggelse. Polikliniske tilbud: Kirurgi: 2 dager pr. mnd. Gynekologi er 4 dager pr. mnd. pga. prosjektet finansiert av RHF. To av dagene er veiledning av fastlegene knyttet til prosjektet ØNH: 2 dgr. mnd. Audiografen 100 % st. er ansatt på St. Olavs Hospital HF Røntgen: (3 og 2 dager annenhver uke) Hudlege: 1 dag / mnd. Lysterapi: daglig Gastroenterologi: 1 - 2 dgr. mnd Ortopedi 1 - 2 dager pr. mnd Kreftbehandling: sykepleiedrevet tilbud i regi av Kreftavd. St. Olavs Hospital HF Alle leger bortsett fra øyelege er ansatt i St. Olavs Hospital HF Det er videokonferanse alle hverdager. Øyelege 1 dag pr. uke – avtalespesialist

13 Værnesregionen Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Etablert 19.11.2012 – Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal (30.000) 4 Ø-hjelpsplasser 12 intermediære senger, 3 dagbehandlingsplasser, 4 korttidsplasser mv. på VR DMS. Her er også dialyse, røntgen og spesialpol.klinikker Bemannet med ansvarlig sykepleier hele døgnet Legevisitt daglig, også på helg og høytidsdager Legevakt benyttes v/akuttsituasjoner på kveld og natt

14 Værnesregionen erfaringer Av totalt 30 pasienter ble 5 stk. sendt til sykehus (4/1) 8 stk. innlagt på dagtid fra fastlege og 22 stk. via legevaktslege Kjønnsfordeling 16K og 14M med gjennomsnittsalder = 75,9 år. Gjennomsnittlig liggetid = 3 døgn 2 av 30 er vurdert som mindre forsvarlig Status 12.11.13 91 stk. pasienter er innlagt i kommunal ø-hjelp. Gjennomsnittlig liggetid er ca. 4 døgn. Av totalt 91 pasienter kommer 6 fra Selbu, 7 fra Meråker, 1 fra Tydal og 77 fra Stjørdal. Gjennomsnittsalderen er ca. 76 år. Kjønnsfordeling er tilnærmet lik: 49% M og 51 % K. 2/3 av innleggelsen skjer av legevakt og 1/3 av fastlege. 16 % av pasientene blir henvist videre til sykehuset

15 Fjellregionene Røros / Holtålen 2 Øyeblikkelig hjelp senger 4,5 etterbehandlingssenger Dagkirurgi: Ortopedi ØNH Gynekologi Tannbehandling Polikliniske tilbud: Dialyse Kardiologi Hud Lunge Røntgen Laboratorium

16 FJELLREGIONEN

17 Unikt samarbeid om helse i fjellregionen Samarbeid om spesialisthelsetjenester Samarbeid om intermediærtilbudet på Røros Samarbeid om tilbudet innen psykisk helse i Haltdalen Styres gjennom styringsgruppa i Fjellhelse; –Ordførerne i de 8 kommunene –St. Olavs Hospital og sykehuset Innlandet –Ansatterepresentanter –Brukerrepresentanter

18 STYREVEDTAK 1. Det innledes forhandlinger om hvordan samarbeidet mellom St. Olavs Hospital HF og Sykehuset Innlandet HF kan formaliseres. Det er en overordnet målsetting at tjenesten fremstår som mest mulig helhetlig og integrert. Det er for øvrig en forutsetning at spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen tilpasses overordnede utviklingsplaner og økonomiske rammebetingelser i de respektive helseforetak. 2. Det legges til grunn at Fjellregionen er ett felles opptaksområde. 3. Det utredes hvordan de to helseforetakene kan samarbeide for å sikre rekruttering og bemanning med nødvendig kompetanse.

19 STYREVEDTAK 4. Det elektive somatiske tilbudet videreutvikles i tråd med vurderingene i saksframlegget. 5. Det somatiske akutt-tilbudet, herunder også de prehospitale tjenestene i Fjellregionen videreutvikles og kvalitetssikres gjennom en avklaring av hvilke diagnoser / pasientgrupper som med fordel kan behandles på Tynset sjukehus, og hvilke diagnoser/ pasientgrupper som bør få sitt tilbud henholdsvis på St. Olavs Hospital og i Sykehuset Innlandets øvrige divisjoner. 6. Tilbudet innen psykisk helsevern og rus videreutvikles i tråd med det som er beskrevet i saken. 7. Administrerende direktørs forslag til oppfølging av prosjektrapporten ivaretas gjennom dialog mellom

20 Psykisk helse og rusbehandling Forslag fra Arbeidsgruppen; All elektiv virksomhet innenfor voksenpsykiatri organiseres som en del av DPS Tynset –Poliklinisk virksomhet fortsetter på Røros og Tynset, men begge forankres i DPS Tynset, med økt samarbeid på tvers Voksenpsykiatrien, Barne- og ungdomspsykiatrien og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør samarbeide tettere Flere kommuner bør slutte seg til samarbeidet om et interkommunalt tilbud med base i Haltdalen Vurdering: Administrerende direktør er enig i gruppens konklusjoner og vil anbefale at de gjennomføres Vedtatt

21 Akuttilbud somatikk Forslag fra Arbeidsgruppen; Sykehuset Innlandet, Tynset sitt opptaksområde som lokalsykehus utvides til å omfatte alle kommunene i Fjellregionen Vurdering; Administrerende direktør anbefaler at det somatiske akutt- tilbudet, herunder også de prehospitale tjenestene i Fjellregionen videreutvikles og kvalitetssikres gjennom en avklaring av hvilke diagnoser/ pasientgrupper som med fordel kan behandles på Tynset sjukehus og hvilke diagnoser/ pasientgrupper som bør få sitt tilbud henholdsvis på St. Olavs Hospital og i Sykehuset Innlandets øvrige divisjoner Vedtatt

22 Det elektive somatiske tilbudet Vurdering; Administrerende direktør anbefaler at gruppens forslag til utvikling av lokale elektive tilbud gjennomføres Administrerende direktør vil anbefale at følgende konkrete samarbeidstiltak iverksettes; –Utvidelse av det elektive tilbudet i Fjellregionen (slagbehandling, palliasjon, revmatologi, dialyse, pediatri). Dagens samlede tilbud (både døgntilbud og polikliniske tilbud) bør fortsatt utvikles med sikte på å redusere dublering Dette forutsetter et bedre samarbeid på tvers av enhetene Vedtatt

23 Oppfølging Vurdering; Administrerende direktør foreslår at helseforetakene innleder forhandlinger om hvordan samarbeidet mellom St. Olavs Hospital HF og Sykehuset Innlandet HF kan formaliseres Det legges til grunn at Fjellregionen er ett felles opptaksområde, uavhengig av helseregionenes grenser Det utredes hvordan de to helseforetakene kan samarbeide for å sikre rekruttering og bemanning med nødvendig kompetanse Oppfølging av prosjektrapporten ivaretas gjennom dialog mellom de involverte HF og kommunene i Fjellregionen Vedtatt


Laste ned ppt "Øyeblikkelig hjelp Mål for hele landet: 240 000 liggedøgn skal flyttes fra sykehus til kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google