Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgspolitikk •Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid •Bedre samhandling mellom kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgspolitikk •Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid •Bedre samhandling mellom kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgspolitikk •Samhandlingsreformen

2 Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid •Bedre samhandling mellom kommuner og sykehus for helhet og sammenheng for pasientene og innbyggerne •Flere helse- og omsorgsoppgaver til kommunene •Økt innsats for å forebygge og begrense sykdom •Store demografiske endringer i framtiden

3 Nye lover for å nå målene •Helse- og omsorgstjenesteloven (Prop. 91 L (2010-2011)) behandlet i Stortinget juni 2011 •Folkehelseloven (Prop 90 L (2010-2011) behandlet i Stortinget juni 2011

4 Helse- og omsorgstjenesteloven •Samhandlingsavtaler mellom kommuner og sykehus lovfestes. Oppgave- og ansvarsfordeling skal klargjøres i avtalene.

5 Helse- og omsorgstjenesteloven Kommunal medfinansiering •Kommunene må betale 20% for å legge pasienter inn i sykehus (ikke fødsler, nyfødte, kirurgi, psykisk helsevern, rusbehandling) fra 01.01.2012. •Tak på 30 000 kroner for særlig ressurskrevende enkeltopphold •Midler overføres til kommunene fra sykehusene fra 2012, ca 5 mrd kroner.

6 Helse – og omsorgstjenesteloven Utskrivningsklare pasienter •Kommunene får betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter innen somatikk fra 1. dag, fra 01.01.2012. •Kommunene får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene til å etablere tilbud for disse pasientene. Betalingssats settes til 4 000 kr per døgn.

7 Helse- og omsorgstjenesteloven Øyeblikkelig hjelp og døgntilbud •Kommunene får plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp og døgntilbud innen 2016. •Plikten skal fases inn i perioden 2012- 2015. Tilbudene skal fullfinansieres. •Det legges til grunn en liggedøgnskostnad på 4330 kroner •For 2012 vil dette beløpe seg til om lag 260 millioner kroner.

8 Folkehelseloven •Kommunen får et tydeligere ansvar for folkehelsearbeid •Ansvaret legges til kommunene framfor kommunens helsetjeneste •Kommunalt ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer •Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategier.

9 Folkehelseloven •Grunnleggende prinsipper er • utjevning av sosiale helseforskjeller •Helse i alt vi gjør •Føre var •Bærekraftig utvikling •medvirkning

10 Psykisk helse •Mye gjenstår fortsatt etter opptrappingsplanen for psykisk helse •Stadig større oppgaver i kommunene •Samhandlingsutfordringer mellom nivåene

11 Sykehusene •Hardt presset på økonomi og omstilling •Reduserer tilbudet før kommunene har bygget opp?


Laste ned ppt "Helse- og omsorgspolitikk •Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid •Bedre samhandling mellom kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google