Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Audiografforening 6. november 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Audiografforening 6. november 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Audiografforening 6. november 2009
Hvilke strategier har Helse Sør-Øst på høreapparatområdet Martha Østbye Seksjonsleder Helse Sør-Øst RHF

2 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak (fra 1. juli 2009) medarbeidere Omsetning i 2009 – om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste til en befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 2

3 11 helseforetak i regionen
Helse Sør-Øst RHF eier 11 underliggende datterselskap – helseforetak. Disse er: Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken (etableres 1. juli 2009) Sykehusapotekene HF

4 Strategier…. Få til en god avtale mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og de regionale helseforetak. Bestillinger til helseforetakene (årlige driftsavtaler) på grunnlag av kartlegging og analyse i 2009. Tjenestetilbudet ved hørselssentral (kapasitet) Lærings- og mestringstilbud Utvikle lokalt samarbeide – HF-NAV-Avtalespesialister Felles mal for lærings- og mestringstilbud (Høresentral+LMS). Avtaler med avtalespesialiser om supplerende kapasitet basert på analyse av behov.

5 Avtaler mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og regionale helseforetak
Krav i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartement til de regionale helseforetakene. De 4 regionale helseforetak samarbeider om avtale. RHF’ene har alle kontakt med sentrale fagmiljø. Helse Sør-Øst RHF har fått bistand fra Sykehuset Buskerud HF. Forhandlingene er avsluttet avtalene er anbefalt – signering gjenstår. Virkemiddel for å få bedre samhandling mellom NAV-HF og kommuner.

6 ”Bestillingen til helseforetakene” (1)
Brev til helseforetakene datert 4. mai 2009 Helseforetakene bes om å: Analysere kapasitetsbehovet i opptaksområdet for å kunne gi en faglig forsvarlig tjeneste med ventetider til brukere med behov for høreapparat som er i samsvar med prioriteringsforskriften og prioriteringsveileder innen fagområdet. Angi hvor stor del av dette kapasitetsbehovet som forutsettes dekkes av helseforetaket og hvilket behov som kan dekkes gjennom avtaler mellom Helse Sør-Øst RHF og private avtalespesialister. Volum angis i årlig antall hørselsutredninger (pasienter)/ konsultasjoner/ høreapparattilpasninger. Helseforetakets angitte volum vil bli innarbeidet i driftsavtaler for kommende år.

7 ”Bestillingen til helseforetakene” (2)
Planlegge for nødvendig opplæringskapasitet som integrert del av tilpasning/rehabiliteringsforløpet for hørselshemmede. Pasienter med behov for det skal få tilbud om kurs som gjennomføres i samarbeid med klinikken (hørselssentralen/ØNH-avdeling) og Lærings- og mestringssentre (LMS). LMS’ets oppgave er å videreutvikle, koordinere, samordne og kvalitetssikre helseforetakets opplæringstiltak til høreapparatbrukerne i samarbeid med avdelingens helse-/hørselsfaglige personell, erfarne brukere, kommunene og NAV. Det vil i bli beskrevet en basismodell som grunnlag for tilpasning lokalt .

8 ”Bestillingen til helseforetakene” (3)
Lokale avtaler I tillegg vil helseforetaket på grunnlag av overordnet avtale mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helse Sør-Øst RHF, bli anmodet om å inngå lokale avtaler med NAV/hjelpemiddelsentral og kommuner for å sikre et helhetlig kjede for høreapparattilpasning. Avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og NAV vil bli formidlet til helseforetakene så snart denne er undertegnet. Utkast til avtale slik den foreligger nå vil bli gjennomgått i dagens møte.

9 ”Bestillingen til helseforetakene” (4)
For å sikre hensiktsmessig oppgavefordeling mellom helseforetakenes ØNH-avdelinger og avtalespesialistene ber Helse Sør-Øst RHF om at helseforetaket også foreslår lokale modeller for en tettere faglig dialog med avtalespesialistene innen sykehusområdet-/opptaksområdet og at det foreslås hensiktsmessig innhold i et slikt faglig samarbeid. Helse Sør-Øst RHF vil i samarbeid med fagmiljøene vurdere behov for tydeligere angivelse av samarbeidets innhold. Helse Sør-Øst RHF vil inngå avtaler med avtalespesialister som spesifikt omhandler tilpasning av høreapparat.

10 Avtalespesialistene - tilleggsavtaler
Kun et mindre antall har avtale om tilpasning av høreapparat. Flere enn de som har avtale får rekvirert høreapparat hos NAV. Stille kvalitetskrav – nb regelverket mangler Lyse ut at avtaler skal inngås blant ØNH avtalespesialister. Inngå avtaler basert på analyse av behov.

11 Samarbeidsmodeller og registrering
Jfr avtalen RHF-AV-dir – lokal oppfølging I samarbeid med AV-dir – arbeidsseminar eller arbeidsgruppe som foreslår gode modeller for samarbeid – logistikk-lager-rekvirering m.v. Vurdere om fritt sykehusvalg telefonen kan innhente informasjon også fra avtalespesialistene eller andre ordninger for å kunne gi bedre informasjon.


Laste ned ppt "Norsk Audiografforening 6. november 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google