Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER OSU møte den 10.02.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER OSU møte den 10.02.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER OSU møte den 10.02.2013

2 2 FORANKRING •OSU vedtak 11. februar 2013, sak 3. •Prioritere Gode pasientforløp –Tiltak for å hindre unødige reinnleggelser. •Felles søknad til Helsedirektoratet mai 2013 for å realisere dette prosjektet.

3 3 PROSJEKTDESIGN •Forprosjekt: juni 2013 – april 2014. –Fase 1: Analyse av pasientforløp – Dips data. Analyse av kommunale tilbud, organisering og bemanning. –Fase 2: Avklare endringer av pasientforløp mellom kommunene i forprosjektet og Vestre Viken, utvikle felles målemetodikk. •Utrulling mai 2014-: –Gjennomføre som fase 1 og 2 over i Kommunehelsesamarbeidet. •Forprosjekt psykisk helse og rus fra mai 2014- oktober 2014 –Som Fase 1.

4 4 FORMÅL: SAMMENHENGENDE FLYT Akutt •Fokus på innstrøm Plan- lagt •Fokus på definerte forløp Re- inn- lagte •Eks Kols forverring UK Styringsinformasjon – Samarbeid sykehus/kommuner

5 5 ANALYSEMODELL – MÅLEPUNKTER FOR ENDRINGER I PASIENTFORLØP •HO •Lege Komm- une •Inn •Obs Syke- hus •UK •Tilbud Komm- une Reinnlagte

6 6 INNLAGTE PASIENTER JAN 2013 – AUGUST 2013 AKUTT/ELEKTIV

7 7 TOTALFORLØP FOR DE TRE KOMMUNENE

8 8 EKSEMPEL PÅ LØSNINGER - SYKEHUS Økning innstrøm

9 9 INN TIL AKUTTMOTTAKET

10 10 FORBEDRET AKUTTFORLØP: 39% AV PASIENTENE < 1 DØGN LIGGETID, 24% POLIKLINISERT I 2013

11 11 RASKE EFFEKTER Eks fra klinisk utredningspost (KUP): 2 måneder etter oppstart ble dobbelt så mange pasienter snudd gjennom KUP. 1,5 døgn snitt liggetid 0,8 døgn snitt liggetid

12 12 UTVIKLINGSTREKK - RAMMER Gode pasientforløp

13 13 SAMHANDLINGSREFORMENS TRE HOVEDOMRÅDER Utskrivingsklare pasienter (UK) Rett tilbud for å redusere reinnleggelserInformasjonsflyt - Endringer liggetid Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) Virkemiddel for å redusere akutt innstrøm Nasjonale tall viser foreløpig ingen/begrenset effekt Kommunal medfinansiering (KMF) Vekst inn til sykehus > befolkningsutviklingMålrettede tiltak for å redusere innstrøm

14 14 UTVIKLING AKUTT HSØ Data fra NPR for 2 tertialer. Tall fra Telemark er korrigert for feil i NPR rapport.

15 15 KMF OG AKTIVITETSVEKST ALL AKUTT VESTRE VIKEN +56,8 % korrigert for befolkningsvekst 2010-2013

16 16 KAD OG EFFEKTER –NASJONALE TALL 91%66 % 4 % 17 % 3 % 13 % 339 KAD plasser med 35% belegg og 2,5 døgn liggetid

17 17 UK OG LIGGETIDSENDRINGER I snitt i perioden er gjennomsnittlig redusert liggetid hvert år omtrent like stort som utskrivingsklare pasienter pasienter. 2013 viser tallene 4,8 % redusert liggetid i analysen. (2,7 % årlig reduksjon). Denne årlige effektiviseringen påvirker kommunene – ikke minst for de utskrivingsklare pasientene.

18 18 KOMMUNALE TILBUD – SAMME UTFORDRING – ULIKE LØSNINGER Hjemmetjenester og hjemmesykepleie, ambulante team, dagsenter Omsorgsbolig m/ heldøgns bemanning Demens Somatikk Korttid Demens Avlastning Rehab ØH/KAD/UK Lindrende Sykehjem Langtid Skjermet Demens Befolkning

19 19 VIRKEMIDLER OG TILTAK Gode pasientforløp

20 20 1. REDUSERE INNSTRØM 57 % av pasienter – 20% av liggetid 7 % av pasienter – 33% av liggetid

21 21 EKSEMPEL FRA SVERIGE Legevakt Spesialist- vurdering + diagnostikk Sykehus Legevakt/fastlegeSykehus Tidligere løsning Ny løsning - 27 % inn- strøm

22 22 2. FLYTTE OPPGAVER

23 23 3. REDUSERE REINNLEGGELSE 13 % reinnlagte, herav 7 % innen samme kategoriblokk. For KMF området (Kommunal Med Finansiering) 12 % reinnlagte, 7 % innen samme kategoriblokk.

24 24 LØSNINGER – EFFEKTER PÅ SYKEHUS Andel døgnopphold økes vesentlig med alder, unntak barn < 5 år

25 25 KONKLUSJONER Gode pasientforløp

26 26 EKSEMPEL: IDENTIFISERE TILTAK Unngå Vurder Gjennom- føre

27 27 FORSLAG TIL VEDTAK 1.Gjennomføre fase 2 av forprosjektet i somatikken. 2.Utvikle åpen analysemodell for å måle effekter av tiltak. 3.Utrulling Mai 2014-: Gjennomføre som fase 1 og 2 i Kommunehelsesamarbeidet 4.Utvikle samme metodikk for sammenhengende pasientforløp i psykisk helse og rus. 5.Vestre Viken HF og Kommunehelsesamarbeidet søker om felles ekstern finansiering av disse tiltakene. 6.Vestre Viken og Kommunehelsesamarbeidet avklarer hvordan videre arbeid skal organiseres


Laste ned ppt "1 GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER OSU møte den 10.02.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google