Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer

2 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om drift av sykestuene. Se vedlegg. Hvilke erfaringer har kommunene/foretaket med de nye avtalene, spesielt punktene 3 og 4 og 5 ?  Avtalene har mer oversiktlig klassifisering og gruppering  Avtalene skaper klarere ansvarsfordeling og beskrivelse av kommunens og spesialisthelsetjenestens oppgaver  Kriterier for sykestuebruk blir flittig brukt i sykestuene  Rett beskrivelse av belegg og behov for sykestuesenger i kommunene blir større i ny avtale  Overgang til elektronisk registrering, og med ICD-10 diagnoser har gått greit

3 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Utfordringer: •Justering av avtale: - Beskrivelse av hvilke pasienter som IKKE er sykestuepasienter bør inn som underpunkt i 3.2. - Beskrivelse av sykestuepasienter bør være mer detaljert - Avtalen bør innholde spesifiserte krav til nødvendig utstyr for diagnostikk og behandling i sykestuer, inkl. hvem som er ansvarlig for utstyrsinnkjøp •God kjennskap til avtalen på begge nivåer fører til mindre motsetninger mellom kriterier og praksis, blant annet ved overføring av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

4 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 2 Aktivitetsregistreringer viser at det er store variasjoner i bruk av sykestueplassene, både når det gjelder liggetid og beleggsprosent. Hvilke kriterier legges til grunn for innleggelse og overflytting mellom sykestuer og kommunalt tjenestetilbud ?  Variasjoner i bruk forskjellig ut ifra kompetanse i den enkelte kommune  Antall plasser er ikke justert i forhold til endring i folketall Utfordringer: •Mangel på kriterier, og mangel på felles praksis fører til forskjellig registrering •Litt for rigide retningslinjer i suppleringslista til avtalen, overordnet må være at sykestueplassen er et alternativ til sykehusbehandling

5 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 3 Hvordan videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med kroniske lidelser i det kommunale tjenestetilbud og i sykestuene ? Hva skal være Helse Finnmark sin rolle i dette ? Kommunene:  Videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med KOLS, diabetes, psykiatri/rus og geriatri i kommunene  Tverrfaglige team kan være et samarbeid mellom kommuner  Samhandling i interkommunale grupper  Rekruttering av fagpersonell - mer fagpersonell  Kompetanseheving

6 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 3 Helse Finnmark sin rolle:  Tilrettelegge for hospiteringsordninger/kompetanseutvikling  Flere sykestueplasser  Beskrive pasientforløp  Telematikkundervisning i utvalgte tema, f. eks. smittevern  Avtalespesialister er en ubrukt ressurs ut mot kommunene, kan nyttes til utveksling av erfaring, veiledning m.v.

7 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 4 Reflekter over erfaringer med bruk av telemedisin mellom sykestuer og foretak, står ressursbruken i forhold til nytteverdien ? Telematikkutstyret må fungere, og være ukomplisert å bruke for å gi en reell nytteverdi.  Gode erfaringer med overflyttinger mellom medisinsk avdeling Kirkenes og kommuner i Øst-Finnmark  Gode erfaringer i bruk ved overføring av kreftpasienter  Videokonferanse brukt fra sykestua om enkeltpasienter  Telematikk benyttes til sendinger mot UNN i forhold til dialyse, hud, psykogeriatri, kreft Utfordringer: •VAKE testes hver uke, men ikke ofte brukt i reelle situasjoner •Etablering av faglige nettverk

8 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 5 Pasienter med kreftdiagnose øker, og tilbudet om behandling i hjemkommunen vil kunne redusere belastningen for pasienten. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for at kreftpasienter får et utvidet tilbud i sykestuer og/eller i kommunehelsetjenesten?  Tverrfaglig kompetanseheving innen kreftomsorg  Satse på ressurssykepleiere i de kommuner som ikke har kreftsykepleiere (sykestue, sykehjem, hjemmesykepleie)  Etablere palliative/lindrende senger i kommunene  Etablere fagnettverk for leger og sykepleiere på tvers av nivåene i helsetjenesten  Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen gir føringer på ønsket behandlingstilbud i kommunene

9 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 5 Hva skal være Helse Finnmark sin rolle i dette ?  Etablere ambulante team innen kreftomsorg/lindrende behandling på begge sykehus  Reise ut og ha opplæring i kommunene ved behov  Etablere nettverkssamlinger mellom sykehusene og kommunene  Etablere gode samarbeidsrutiner ved innleggelse og overføring av kreftpasienter mellom sykehus og kommunene

10 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 6 Rehabilitering av pasienter foregår i kommuner og i spesialisthelsetjeneste. Hvordan differensiere mellom rehabiliteringstilbud som et kommunalt ansvar, og et ansvar pålagt spesialisthelsetjenesten? Vanskelig å definere hvilke pasienter som bør rehabiliteres i hjemkommunen og ved spesialisthelsetjenesten på grunn av forskjellig tilbud og ressurser i kommunene  Kommunenes tilbud er organisert svært ulikt  Avhengig av hjemkommunen vil samme pasient kunne ha behov for spesialisthelsetjeneste eller kommunehelsetjeneste  Ressursmangel i helseforetaket med kun 6 rehabiliteringsplasser  Kommunikasjonsutfordringer, mellom foretak og kommuner, samt mellom slagenhetene og rehabiliteringsavdelingen

11 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 6 Hva kan bedre rehabiliteringstilbudet i kommunehelsetjenesten?  Øke serverfunksjonen fra helseforetaket til kommunene (veiledning)  Interkommunalt samarbeid (f.eks. kjøp av tjenester som ergoterapi, logoped, fysioterapi, etc.)  Interkommunalt nettverkssamarbeid  Økte ressurser

12 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Workshop 2009 - Gruppe 6 Hva kan bedre tilbudet innen rehabilitering?  Bedre samarbeid/samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste (dialog mellom sykehus og kommunehelsetjeneste om rehabiliteringsbehov, og tilbud for den enkelte)  Tettere samarbeid mellom slagenhetene ved sykehusene, rehabiliteringsavdelingen i Kirkenes og kommunene  Økt ressurser/kapasitet både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

13 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF


Laste ned ppt "Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google