Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INGENIØRENES HUS 9.MARS 2012 FASTLEGE EIVIND A.WIK SPESIALIST I ALLMENN- OG SAMFUNNSMEDISIN Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INGENIØRENES HUS 9.MARS 2012 FASTLEGE EIVIND A.WIK SPESIALIST I ALLMENN- OG SAMFUNNSMEDISIN Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold?"— Utskrift av presentasjonen:

1 INGENIØRENES HUS 9.MARS 2012 FASTLEGE EIVIND A.WIK SPESIALIST I ALLMENN- OG SAMFUNNSMEDISIN Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold?

2 Når er det nødvendig med akutt innleggelse i sykehus? Sykestuer i Finnmark Sjukestugu i Hallingdal Lederartikkel Dnlfs tidsskrift nr.4 2012 ved H. Garåsen: Eldre pasienter med akutt uavklart funksjonsfall bør innlegges i sykehus

3 Finnes det alternativer til øyeblikkelig hjelp- innleggelser? Materiale og metode. I en studie ved St. Olavs Hospital uke 23 sommeren 2003 kartla man alle øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved medisinsk, kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk avdeling. Man registrerte innleggende og mottakende leges vurderinger av innleggelsesårsak og mulighet for alternative tiltak ved bruk av spørreskjema

4 Hva viste materialet? 202 av 262 innlagte ble registrert Nyoppstått sykdom var den viktigste årsaken til innleggelse, mens sosiale indikasjoner var hovedårsaken til innleggelse for 10 % For de eldste pasientene var sosiale årsaker oftere med i vurderingen når en øyeblikkelig hjelp- innleggelse ble nødvendig Bare 12 % ble innlagt av sin fastlege Observasjonspost var det hyppigst foreslåtte alternativet til innleggelse

5 Hva var konklusjonen? Det var lite samsvar mellom sykehuslegene og de innleggende legene om hvilke pasienter som burde få det alternative tilbudet Studien viste at det er vanskelig å velge ut de pasientene som kunne ha nytte av observasjonspost, akuttpoliklinikker eller andre tilbud på kommunalt nivå ved innleggelsestidspunktet

6 Hovedgrupper av pasienter som er aktuelle for et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege Aktuelle pasientkategorier kan være pasienter med akutt forverring av en kjent tilstand på grunn av forhold som infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor kjent utløsende årsak er avklart

7 Hovedgrupper av pasienter som er aktuelle for et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Pasienter med behov for observasjon og behandling hvor innleggelse i institusjon er nødvendig. Dette kan være fall uten brudd som trenger behandling, feber, og pasienter med vannlatningsbesvær, diare eller obstipasjon Forutsetningen er at det må være en pasient med en avklart diagnose og funksjonsnivå som kommunen er i stand til å behandle, og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten

8 Hovedgrupper av pasienter som er aktuelle for et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud ”Det kan også være mulig å etablere et tilbud for observasjon og utredning av pasienter med uavklarte tilstander som mage- og brystsmerter, eller andre tilstander hvor det etter konferering med lege eller relevant bakvakt ved sykehus, ikke anses nødvendig med sykehusinnleggelse. Tilstandene som skal observeres kan gi en akutt forverring som krever en rask innleggelse og behandling. Dette forutsetter nærhet til sykehus eller legevakt og/eller tett samhandling med spesialisthelsetjenesten. Tilgjengelig kompetanse og medisinsk utstyr må vurderes i forhold til at dette er pasienter med uavklarte symptomer som kan representere alvorlig sykdom.”

9 Oppsummering 2 HOVEDGRUPPER 1: Eldre og andre med hjemmesykepleie/botilbud som ofte legges inn gjennom sykebesøk Krever gode rutiner for samarbeid mellom fastlege og hjemmesykepleie og evt pårørende Kan legevaktslegen unngås?

10 Oppsummering 2: Andre tilstander, oftest etter øyeblikkelig hjelps- konsultasjon på fastlegekontoret hvor pasientens tilstand tilsier at det er vanskelig med observasjon hjemme Både eldre og yngre med: Magesmerter Andre smertetilstander Thoraxrelaterte tilstander, oftest smerter Feber, dehydrering Psykisk syke uten psykose eller suicidalitet?

11 Hvilke pasienter kan egne seg for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud ? Er det mulig å tenke akutte sykehjemsplasser? Eksempel: Der en ektefelle legges akutt inn på sykehus og gjenværende ektefelle ikke klarer seg alene

12 Oppsummering Oslo kommune bør ta utgangspunkt i legevaktens allerede eksisterende tilbud og la fastleger og sykebesøksleger kunne legge inn etter konferering Tilbudets innhold må nøye vurderes og dermed også hva som er egnet lokalisering Bred involvering i utvikling av tilbudet Lav-terskel lokalsykehus?

13 Kommunale akutt døgnopphold versus sykehusinnleggelse – hvordan oppnå best mulig bruk? Fastleger og andre primærleger gjør godt forarbeid Gode kriterier for ”sortering”, slik at pasienten om mulig kommer direkte til rett instans Konferansevakt med god kompetanse og myndighet til å ta avgjørelser Felles konferansevakt for sykehus/kommunale senger? Det er viktig å unngå At akutt syke pasienter blir kasteballer som må vurderes av mange instanser før de får hjelp At pasientene sluses forbi fastlegen fordi ”de må vurderes på legevakten i alle fall før de kan komme på sykehus”


Laste ned ppt "INGENIØRENES HUS 9.MARS 2012 FASTLEGE EIVIND A.WIK SPESIALIST I ALLMENN- OG SAMFUNNSMEDISIN Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google