Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutvikling og ny organisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutvikling og ny organisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutvikling og ny organisering
Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF Delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB ) Møte med Helse Nord RHF Utgangspunktet for arbeidet er at beslutninger i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap

2 Begrunnelse for hvorfor er prosjektet er satt i gang
Nye investeringer Samle spesialisthelsetjenester under samme tak. å tenke helhet, dra nytte av felles ressurser, samlokalisering av ulike fagområder og skal sikre langsiktige løsninger for å oppnå helsemessige og gode samfunnsøkonomiske effektive spesialisthelsetilbud til befolkningen i Finnmark. Behov for utvikling og forbedring av spesialisttilbudet til den samiske befolkningen Planlegge investeringsprosjektet ”Samisk helsepark” Samhandlingsreformen tydeligere kommunerolle Fra behandling i sykehus til behandling i DPS/lokalt Fra lange opphold i institusjon korte opphold Fra døgnbehandling Ambulant akutteam, dag og poliklinikk

3 Målet for psykisk helse og rusbehandlingen ligger fast
” Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv” (Det norske storting 1998) Det å ha en plass å leve, noe å leve av, noen å leve sammen med, noe å leve for. Det er de samme behovene som vises på hellerisningene i Alta, som ble hogd inn i stein for over 6000 år siden.

4 PROSJEKTETS HOVEDMÅL Sikre at hele befolkningen i Finnmark får spesialisthelsetjenester innen PHV og TSB som er av god kvalitet, likeverdig, tilgjengelige og som er tilpasset pasientenes behov. Tilbudet til den samiske befolkningen skal vektlegges og ivaretas. 2. Vedta ny organisasjonsmodell for Klinikk psykisk helsevern og rus med implementering oktober 2013, tilpasset fremtidige behov for tjenester, basert på forsvarlige økonomiske rammer.

5 Organisering av prosjektet

6 PROSJEKTETS DELMÅL/HOVEDTILTAK
Utarbeide en modell for fremtidig tilbud innen TSB. Videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, herunder å Vurdere og eventuelt å etablere en rusbehandlingsenhet i Alta. Utrede fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisere døgntilbudet innen psykisk helse for voksne Utrede om flytting om av døgnplasser innen psykisk helse fra Tana, skal inngå i Nye Kirkenes sykehus. Videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, herunder å utrede videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert etablering av av døgnbasert (24/7) krise- og akutt- tilbud. Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelsetjenestetilbudet i ”Samisk helsepark”. Planlegge og etablere ambulante akutteam jfr. krav i Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF. Gjennomgang av PHBU og forslag til faglig innretning for bl.a. å redusere ventetid og fristbrudd. Utrede ny organisasjonsmodell for psykisk helsevern og rusbehandling

7 Vi skal utvikle oss fra Fra sykehusbaserte til lokalbaserte og tilgjengelige tjenester Fra institusjonalisering til normalisering Fra fokus på sykdom til mestring Fra makt-avmakt til likeverd – nye roller Fra tvang og stigma til frivillighet, trygghet og åpenhet Fra ideologi til kunnskap og kvalitet Fra fragmenter til samarbeid og helhet Fra pasient- til befolkningsperspektiv

8 Omstillingen av psykisk helsevern i tråd med gitte signaler
Omstillingen av psykisk helsevern i tråd med gitte signaler. Videreutviklingen av DPS, med spissing av sykehusfunksjonene og overføring av ressurser fra sykehus til DPS. Sykehus DPS- institusjonsbehandling Poliklinikk, dagbehandling, ambulante tjenester, ambulante akutteam Kommunene: Fastlege, bo, arbeide Innbyggere: Egenomsorg, mestringsevne

9 Sammenhengende, helhetlige tjenester og samhandling
DPS veilederen IS-1388

10 Strategisk utviklingsplan i Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus
AVGRENSINGER MOT ANDRE PROSJEKT/PROSESSER Strategisk utviklingsplan i Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus ”Samisk helsepark” Nye Hammerfest sykehus Utredning av helsetilbudet i Alta – Helse Nord RHF

11 Samhandling generelt og med kommuner i forvaltningsområdet
Mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser vil ha behov for tjenester fra ulike sektorer og forvaltningsnivåer samtidig. Det må legges til rette for en slik samtidighet og det er en oppgave å bidra aktivt for å etablere handlingsnettverk på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivåer.

12 Alt henger sammen med alt
Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelsetjenestetilbudet i ”Samisk helsepark” Ny organisa- sjonsmodell for psykisk helsevern og rusbe -handling Planlegge og etablere ambulante akutteam Utrede fremtidig behov for døgn-behandling og reorganisere døgntilbudet innen psykisk helse for voksne Modell for fremtidig tilbud innen TSB Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelse- tjenestetilbudet i ”Samisk helsepark” Gjennomgang av PHBU Utrede videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert etablering av døgnbasert (24/7) krise- og akutt- tilbud i Alta Utrede om flytting om av døgnplasser innen psykisk helse fra Tana, skal inngå i Nye Kirkenes sykehus. Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelsetjenestetilbudet i ”Samisk helsepark” Vurdere og eventuelt å etablere en rusbehandlingsenhet i Alta.

13 2013 Kommunikasjon /informasjon/Samhandling 2012 Des Jan Feb Mar Apr
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Oppstart av prosjekt – direktiv vedtas Kommunikasjon /informasjon/Samhandling Modell for TSB Alta/Vest –Finnmark prosjekt PHV og TSB Utrede flytting av døgnplasser fra Tana til NKS Modell - Døgntilbud PHV for voksne Gjennomgang av PHBU – faglig innretning Planlegge å etablere Ambulant akutteam Utrede ”Samisk helsepark” Ny organisering av PHV og TSB i Helse Finnmark HF Prosjekt er evaluert avsluttet og levert prosjekteier 19. juni 13.febr. 10.okt.

14 Oppsummering – videreutvikling av PHV og TSB
Utvikling med fokus på kvalitet, likeverdig, tilgjengelige og tilbud som er tilpasset pasientenes behov Store investeringer gir mulighet til å innrette tilbudet innen PHV og TSB mer samordnet og på færre plasser Endre faglig innretning


Laste ned ppt "Videreutvikling og ny organisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google