Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF Delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF Delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF Delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB ) Møte med Helse Nord RHF

2 2 Begrunnelse for hvorfor er prosjektet er satt i gang Nye investeringer Samle spesialisthelsetjenester under samme tak. å tenke helhet, dra nytte av felles ressurser, samlokalisering av ulike fagområder og skal sikre langsiktige løsninger for å oppnå helsemessige og gode samfunnsøkonomiske effektive spesialisthelsetilbud til befolkningen i Finnmark. Behov for utvikling og forbedring av spesialisttilbudet til den samiske befolkningen Planlegge investeringsprosjektet ”Samisk helsepark” Samhandlingsreformen tydeligere kommunerolle Fra behandling i sykehus til behandling i DPS/lokalt Fra lange opphold i institusjon korte opphold Fra døgnbehandling Ambulant akutteam, dag og poliklinikk

3 Målet for psykisk helse og rusbehandlingen ligger fast ” Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv” (Det norske storting 1998)

4 4 1.Sikre at hele befolkningen i Finnmark får spesialisthelsetjenester innen PHV og TSB som er av god kvalitet, likeverdig, tilgjengelige og som er tilpasset pasientenes behov. Tilbudet til den samiske befolkningen skal vektlegges og ivaretas. 2. Vedta ny organisasjonsmodell for Klinikk psykisk helsevern og rus med implementering oktober 2013, tilpasset fremtidige behov for tjenester, basert på forsvarlige økonomiske rammer. PROSJEKTETS HOVEDMÅL

5 5 Organisering av prosjektet

6 6 PROSJEKTETS DELMÅL/HOVEDTILTAK 1.Utarbeide en modell for fremtidig tilbud innen TSB. • Videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, herunder å Vurdere og eventuelt å etablere en rusbehandlingsenhet i Alta. 2.Utrede fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisere døgntilbudet innen psykisk helse for voksne • Utrede om flytting om av døgnplasser innen psykisk helse fra Tana, skal inngå i Nye Kirkenes sykehus. • Videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, herunder å utrede videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert etablering av av døgnbasert (24/7) krise- og akutt- tilbud. 3.Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelsetjenestetilbudet i ”Samisk helsepark”. 4.Planlegge og etablere ambulante akutteam jfr. krav i Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF. 5.Gjennomgang av PHBU og forslag til faglig innretning for bl.a. å redusere ventetid og fristbrudd. 6.Utrede ny organisasjonsmodell for psykisk helsevern og rusbehandling

7 7 Fra sykehusbaserte til lokalbaserte og tilgjengelige tjenester Fra institusjonalisering til normalisering Fra fokus på sykdom til mestring Fra makt-avmakt til likeverd – nye roller Fra tvang og stigma til frivillighet, trygghet og åpenhet Fra ideologi til kunnskap og kvalitet Fra fragmenter til samarbeid og helhet Fra pasient- til befolkningsperspektiv Vi skal utvikle oss fra

8 Sykehus DPS- institusjonsbehandling Poliklinikk, dagbehandling, ambulante tjenester, ambulante akutteam Kommunene: Fastlege, bo, arbeide Innbyggere: Egenomsorg, mestringsevne Omstillingen av psykisk helsevern i tråd med gitte signaler. Videreutviklingen av DPS, med spissing av sykehusfunksjonene og overføring av ressurser fra sykehus til DPS.

9 DPS veilederen IS-1388 Sammenhengende, helhetlige tjenester og samhandling

10 10 AVGRENSINGER MOT ANDRE PROSJEKT/PROSESSER • Strategisk utviklingsplan i Helse Finnmark HF • Nye Kirkenes sykehus • ”Samisk helsepark” • Nye Hammerfest sykehus • Utredning av helsetilbudet i Alta – Helse Nord RHF

11 Samhandling generelt og med kommuner i forvaltningsområdet 1.Mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser vil ha behov for tjenester fra ulike sektorer og forvaltningsnivåer samtidig. 2.Det må legges til rette for en slik samtidighet og det er en oppgave å bidra aktivt for å etablere handlingsnettverk på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivåer.

12 12 Ny organisa- sjonsmodell for psykisk helsevern og rusbe - handling Planlegge og etablere ambulante akutteam Utrede fremtidig behov for døgn- behandling og reorganisere døgntilbudet innen psykisk helse for voksne Modell for fremtidig tilbud innen TSB Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelse- tjenestetilbudet i ”Samisk helsepark” Gjennomgang av PHBU Vurdere og eventuelt å etablere en rusbehandling senhet i Alta. Utrede om flytting om av døgnplasser innen psykisk helse fra Tana, skal inngå i Nye Kirkenes sykehus. Utrede videreutvikling/utvi delse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert etablering av døgnbasert (24/7) krise- og akutt- tilbud i Alta Alt henger sammen med alt Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelsetjene stetilbudet i ”Samisk helsepark”

13 DesJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes Oppstart av prosjekt – direktiv vedtas 03.12.12 Prosjekt er evaluert avsluttet og levert prosjekteier 29.11.13 Kommunikasjon /informasjon/Samhandling Utrede ”Samisk helsepark” Modell for TSB Ny organisering av PHV og TSB i Helse Finnmark HF Utrede flytting av døgnplasser fra Tana til NKS Modell - Døgntilbud PHV for voksne Alta/Vest –Finnmark prosjekt PHV og TSB Gjennomgang av PHBU – faglig innretning Planlegge å etablere Ambulant akutteam 13.febr. 19. juni 10.okt.

14 Oppsummering – videreutvikling av PHV og TSB •Utvikling med fokus på kvalitet, likeverdig, tilgjengelige og tilbud som er tilpasset pasientenes behov •Store investeringer gir mulighet til å innrette tilbudet innen PHV og TSB mer samordnet og på færre plasser •Endre faglig innretning 14


Laste ned ppt "1 Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF Delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google