Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diagnostikk og behandling av rusmiddelavhengige

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diagnostikk og behandling av rusmiddelavhengige"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diagnostikk og behandling av rusmiddelavhengige
Stener Kvinnsland Adm.dir. Helse Bergen

2 Rusreformen 2004 Ansvaret for diagnostikk og behandling av rusmiddelavhengige overført fra fylkeskommunen til staten ved RHF fra 1.jan % av ressursene ble overført, resten ble opprettholdt i kommunesektoren Klienter ble pasienter; den delen av tjenestene som ble overført til spesialisthelsetjenesten (diagnostikk og behandling) ble hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven

3 Rusbehandling Tverrfaglig spesialisert behandling omfatter: avrusing
akutt behandling utredning og spesialisert behandling (poliklinisk, dagbehandling eller døgn) tvangsbehandling LAR

4 Strategier, Helse Bergen
I Strategiplanen for Helse Bergen er rus trukket fram som et av de prioriterte satsingsområdene de neste 4 årene Også barne- og ungdomspsykiatrien er et av satsingsområdene - herunder også tilbudet til ungdom og unge voksne med rusproblemer Rus er som en følge av dette også en prioritert oppgave for foretaksledelsen

5 Helse Bergen og pasienter med rusmiddelavhengighet
Pasienter i somatiske avdelinger, og innen psykisk helsevern, har ofte rusproblemer Pasienter med rusproblemer har svært ofte alvorlige somatiske og psykiske helseplager (’Trippeldiagnose-pasienter’) Brukt mye tid for å definere hva som er Helse Bergens rolle innen rusbehandling og hvilken profil behandlingstiltakene skal ha

6 Rus kompliserer behandling
Somatisk helsetjeneste og psykisk helsevern: svært mange pasienter med rusproblem komplikasjoner i behandlingsforløpet ikke likeverdig behandling Utfordring: kompetanse om rusdiagnostisering og behandling underdiagnostisering og underbehandling

7 Pasienter innlagt i psykisk helsevern, og rusproblemer
Pasienter som innlegges i psykiatrien har i mer enn 1/3 av tilfellene et rusproblem Om lag 15% av alle innleggelser i psykiatrien gjelder pasienter som blir utskrevet etter ett døgn (avrusing) Rus/psykiatri pasientene har ikke tilbud om integrert rus/psykiatri behandling (vil bedres i 2009) Rus/psykiatri pasientene oppleves som vanskelige av behandlerne Tallene er basert på en studie gjennomført i 2006, R.Gråwe, Sintef Helse

8 Pasienter ved psykiatrisk poliklinikk, og rusproblemer
De vanligste psykiatriske diagnose-gruppene for pasienter med rus som tilleggsdiagnose: Stemningslidelser (hovedsaklig depresjon og bipolare lidelser, 27%) Nevrotiske lidelser (angst, 19%) Personlighetsforstyrrelser (19%) Schizofreni, Psykoser og paranoia (12%)

9 Tilgjengelige ressurser, rus og psykiatripasienter
Helse Bergen Martens Døgn Helse Bergen Floen, døgn Bergens klin Døgn Helse Bg PAM Askøy bkklin Døgn Kalf beh sent Døgn Helse Bg PUT Bg klin PUT Abkk poliklinikk Helse Bg, Avd for rusmedisin Bergensklin poliklinikk Institusjoner på kommunalt nivå Kommunale tiltak inkludert fastlegeordninga

10 Hvor setter helsetjenesten inn ressursene ?
Beh effekt Ressurs 1 Ressurs 2 Ressurs 3 Ressurs 4 Ressurs 5 Sykelighet

11 Utfordringer Kompetanse og forskning Underdiagnostisering Avrusing
behandlingseffekt Underdiagnostisering Avrusing en flaskehals mye avrusing på PAM og AKM Pasientforløp internt i foretaket mot kommunal rusomsorg og private ideelle aktører

12 Utfordringer Tvang Gjestepasienter og bruk av hoc plasser
økt bruk Helse Bergen ingen befatning med tvangsvedtaket – under annet lovverk Gjestepasienter og bruk av hoc plasser Koordineringsansvaret private ideelle aktører Helse Bergen verken formell eller reell påvirkningsmulighet ovenfor de private

13 Hva gjør Helse Bergen? Fra 1.1.2009 etablert Avdeling for rusmedisin
Etablere dagbehandlingstilbud Øke antall behandlingsplasser for unge ved Floen kollektivet Etablere dobbeltdiagnosepost ved Martens Startet arbeidet med å utvikle samarbeidsavtale med Bergen kommune

14 Oppgaver som må løses – 1:
Oppnå enighet om ansvar og oppgaver hos første og andrelinjetjenestene Oppnå enighet om faktisk tilgjengelige ressurser Fordele ansvar og oppgaver mellom offentlige og private aktører i rushelsetjenestene – utvikle komplementære tilbud

15 Oppgaver som må løses – 2:
Øke presisjonen i tilbudene, – rett omsorg og/eller behandling til rett pasient – helhetlige pasientforløp Arbeide for større total ressurstilgang til ruspasienter og pasienter innen psykisk helsevern Knytte forskning og evaluering til det kliniske og praktiske arbeidet som utføres

16 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Diagnostikk og behandling av rusmiddelavhengige"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google