Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til fagområdene: Psykisk helsevern, barn, tverrfaglig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til fagområdene: Psykisk helsevern, barn, tverrfaglig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til fagområdene: Psykisk helsevern, barn, tverrfaglig habiliteringstjeneste og RUS? Prosjektgruppen for e-meldinger i Helse Midt-Norge RHF Anne Solberg, prosjektleder Helse Nord-Trøndelag HF

2 Samhandling psykisk helsevern voksne • Undertegnede har gjennomført møter med representanter fra psykisk helsevern voksne i HNT: Overlege og spesialist i psykisk helsevern Kathinka Meirik, og avdelingsoverlege og spesialist i psykiatri Elisabeth Brattland Johansen Utfordringer: • Manglende løsning for PLO HF-fastlege • Manglende løsning for vedlegg. Viktig at dette området fortsatt prioriteres høyt. • Manglende tilrettelegging av elektronisk meldingsutveksling ved polikliniske forløp. – Behov for tettere dialog, og meldinger tilpasset pasientforløp som går i langvarige forløp, og hvor det ikke avsluttes forløp ved bruk av epikrise ved endt poliklinisk konsultasjon

3 Informasjon man vil ha behov for når man skal vurdere og prioritere henvisninger for barn Det er behov for at henvisningsløsningen stiller krav nødvendig utforming, slik at riktig informasjon følger henvisningen inn til spesialisthelsetjenesten. • Kontaktinformasjon for to foreldre/ alternative foresatte • Omsorgssituasjon, belastninger i familien • Samtykke til henvisningen for barn over 16, eget samtykke fra mor, eget samtykke fra av far • Kontaktinformasjon for instanser som er involvert i behandling- og oppfølging av barnet, og ansvarlige behandlere for barnet ved de aktuelle kommunale tjenestene • En del grunnleggende variabler som er sentrale ved vurdering av barn, og som ikke er like avgjørende ved vurdering av henvisning for voksne: vekst, trivsel, veksttap,lengde, vekt, arv, miljø, aktivitetsnivå. Henvisningsløsning bør kunne gi dokumentasjonsstøtte for denne typen informasjon.

4 Samhandling barne- og ungdomspsykiatri • Det er utviklet et felles henvisningsskjema for det psykiske helsevernet for barn og unge. Skjemaet er utviklet av Norsk forening for barn og unges psykiske helse N-bup, etter oppdrag fra Helsedirektoratet, og dekker den obligatoriske rapportering til Norsk Pasientregister NPR • Informasjonen i skjemaet utgjør forutsetninger for prioritering og rettighetsvurdering av den enkelte henvisning. • Med den gode henvisning, og med dagens krav til korte vurderingsfrister, legger ikke systemet til rette for at spesialisthelsetjenesten i praksis har mulighet for å kunne innhente manglende opplysninger i en henvisning. • Hovedandelen pasienter går i polikliniske forløp. Både basismeldinger og PLOmeldinger er ikke utformet med tanke på bruk i pasientforløp som går over lengre tid, og hvor det er behov for tett dialog under veis i forløpet.

5 Samhandling pediatri/barnesykdommer, og for habiliteringstjenesten for barn og unge • Hovedandelen pasienter går i polikliniske forløp. Både basismeldinger og PLOmeldinger er ikke utformet med tanke på bruk i pasientforløp som går over lengre tid, og hvor det er behov for tett dialog under veis i forløpet. • Individuell plan bør kunne knyttes til henvisningen som vedlegg, eller som integrert løsning i henvisningen. • Informasjonen i skjemaet utgjør forutsetninger for prioritering og rettighetsvurdering av den enkelte henvisning. • Med den gode henvisning, og med dagens krav til korte vurderingsfrister, legger ikke systemet til rette for at spesialisthelsetjenesten i praksis har mulighet for å kunne innhente manglende opplysninger i en henvisning.

6 Habiliteringstjeneste voksne • Mål: Tilby mennesker med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger en systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging. • Henvisninger bør i den grad det er mulig reflektere en tverrfaglig henvisning. -Helst utformet av ansvarsgruppen rundt pasienten i kommunen. Dette betyr at flere instanser bør kunne utforme innhold i henvisningen. • Nødvendig at habiliteringstjenesten er i tett dialog med de fagpersoner som jobber med pasienten lokalt • Individuell plan bør knyttes som vedlegg til henvisning • Hovedandelen pasienter går i polikliniske forløp. Både basismeldinger og PLOmeldinger er ikke utformet med tanke på bruk i pasientforløp som går over lengre tid, og hvor det er behov for tett dialog under veis i forløpet.

7 RUS • Hovedandelen pasienter går i polikliniske forløp. Både basismeldinger og PLOmeldinger er ikke utformet med tanke på bruk i pasientforløp som går over lengre tid, og hvor det er behov for tett dialog under veis i forløpet. • Henvisninger bør i den grad det er mulig reflektere en tverrfaglig henvisning. -Helst utformet av ansvarsgruppen rundt pasienten i kommunen. Dette betyr at flere instanser bør kunne utforme innhold i henvisningen. • Nødvendig at spesialisthelsetjenesten og koordinator/ fagpersoner i kommunen har mulighet for å holde en tett dialog • Individuell plan bør kunne knyttes som vedlegg til henvisning

8 Utfordringsbilde • Felles for alle nevnte fagområdene er at man utfordres på å tenke behandlingskjeden i et videre perspektiv, og herunder inkludere flere aktører enn de tradisjonelle helseaktørene som helsearbeidere og behandlingsansvarlige: PPT, sosialtjenesten, barnevern • Hovedandelen av våre pasienter går i polikliniske forløp. Dette gjelder alle fagområder i helsevesenet. Både basismeldinger og PLO-meldinger er ikke utformet med tanke på bruk i polikliniske pasientforløp som går over lengre tid, og hvor det er behov for tett dialog under veis i forløpet. • For å kunne kommunisere effektivt må spesialisthelsetjenesten kunne kommunisere elektronisk med fastleger, private legespesialister, sosialtjenesten, barnevernet • Det er pr i dag ikke stilt krav om elektronisk kommunikasjon mellom HF- barnevern, HF- sosialtjeneste, HF-PPT. Dette medfører at den samlede saksgang rundt pasientforløpene kombinerer elektroniske og papirbaserte dokumentasjonsrutiner. Dette erfares som lite hensiktsmessig av fagmiljøene.

9 Utfordringsbilde forts. • Det er viktig at det prioriterte om vedlegg til henvisninger blir iverksatt • Det bør tenkes nasjonalt for integrering av Individuell Plan til elektronisk meldingsutveksling • Mangler løsning for dokumentering av pasientens samtykke • Mangler løsning for dokumentering av flere foresatte, og deres eventuelle samtykke for henvisning • Mangler løsning for interaktiv beslutningsstøtte for utforming av elektroniske henvisninger. –Mange fagområder har særskilte behov som ikke kan dekkes ved den gode henvisning • Mangler nasjonal løsning for dialogmeldinger HF-fastlege for å kunne etterspørre manglende informasjon

10 Forslag: Opprettelse av en nasjonal arbeidsgruppe med mandat • Det bør utformes et eget mandat for en nasjonal gruppe som kan sette utfordringene for de tidligere nevnte fagområdene på agendaen. • Gruppen bør arbeide prosessbasert, ihht metodikken i Elin-k, for å utrede hvorvidt man har ivaretatt de faglige dokumentasjonskrav og -lovkrav som knyttes til disse fagområdene. Gruppen bør også vurdere om dagens løsninger for elektronisk samhandling ivaretar en hensiktsmessig saksgang og dokumetasjonsprosess rundt disse pasientgruppene. • Mandatet bør gi gruppen ansvar for å utforme en nasjonal strategi og plan for det videre utviklingsløp for e-meldinger innen disse fagområdene. • Arbeidsgruppen bør vurdere om det er hensiktsmessig å sette i gang utbredelse av elektronisk samhandling for omtalte fagområder.


Laste ned ppt "Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til fagområdene: Psykisk helsevern, barn, tverrfaglig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google