Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober •Brukarar med behov for spesialisert rehabilitering i sjukehus. F.eks etter akutte skader/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober •Brukarar med behov for spesialisert rehabilitering i sjukehus. F.eks etter akutte skader/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober •Brukarar med behov for spesialisert rehabilitering i sjukehus. F.eks etter akutte skader/ sjukdomar Spesialisert rehabilitering •Brukarar med trong om rehabiliteringstenester der dette ikkje kan ivaretakast i heimen. T.d. stort hjelpebehov, behov for høg intensitet, medisinske komplikasjonar Rehabilitering i institusjon, kommune •Brukarar med trong om spesifikk tverrfagleg rehabilitering Rehabilitering i heimen. Rehabiliteringsteam •Nye brukarar i heimetenesta •Brukarar med endra funksjon •Brukarar utskrivne frå sjukehus Kvardagsrehabilitering •Alle brukarar / mottakarar av kommunale helse- og omsorgstenester Helsefremjing og kvardagsmeistring som grunnlag for alle tenester Pyramiden skisserer tilhøvet mellom antal brukarar og kva type rehabiliteringstenester som vert nytta.

2 Rehabilitering i kommunane Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober Lovgrunnlag:  Helse- og omsorgstenestelova – Kap.1 Lovens formål:  forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne  sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,

3 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober  Helse- og omsorgstenestelova Kap. 3 – kommunen sitt ansvar:  omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.  Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

4 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober  Helse- og omsorgstenestelova - Kap. 7  om individuell plan, koordinator og koordinerande eining  Langvarige og koordinerte tenester  Individnivå og systemnivå

5 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober  Kapittel 3. Habilitering og rehabilitering i kommunen

6 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober  Andre aktuelle samarbeidspartar utanfor helse og omsorgstenestene  Barnehage  Skule  Nav  Barnevern Alle har gjennom sitt lovverk plikt til å samarbeide. Men ikkje alle har plikt når det gjeld IP og koordinator.

7 Ansvars- og oppgåvefordeling kommune - spesialisthelseteneste Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober Samhandlingsreformen  Kommunane skal ta over oppgåver  Skal løysast nærmare der brukar bur Rapport 1S-1947 Avklaring av ansvars- og oppgåvedeling…… Helse Midt-Norge Helse Møre og Romsdal Samarbeidsavtalar – vedlegg 2 Kommunane

8 IS-1947 – Modell for vurdering av ansvars- og oppgåvefordeling (kap. 5) Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober KommuneSpesialisthelsetenste Behov for kompetanse knyttet til muligheter og begrensninger i nærmiljø? Behov for spesialisert kompetanse? Behov for langvarig og koordinert oppfølging? Brukers mål om best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet Behov for kompleksitet? Behov for tverrsektoriell samhandling? Behov for intensitet? RAMMEBETINGELSAR???

9 Brukarmedverknad! Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober  Sentralt i rehabiliteringsarbeid!  Lovverk  Praksis


Laste ned ppt "Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober •Brukarar med behov for spesialisert rehabilitering i sjukehus. F.eks etter akutte skader/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google