Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statlig styring av samhandlingsreformen – krevende lokale prioriteringer? Fagkonferanse om styring og organisatorisk kompleksitet i offentlig sektor 24.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statlig styring av samhandlingsreformen – krevende lokale prioriteringer? Fagkonferanse om styring og organisatorisk kompleksitet i offentlig sektor 24."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statlig styring av samhandlingsreformen – krevende lokale prioriteringer? Fagkonferanse om styring og organisatorisk kompleksitet i offentlig sektor 24. oktober 2013 Signy Irene Vabo

2 Samhandlingsreformen — Styrke det helhetlige pasientforløpet — Flere pasienter ivaretas i primærhelsetjenesten og på hjemstedet, i stedet for i sykehus — Ny helse- og omsorgslov og folkehelselov av 2011 — Avtaler mellom kommunene og helseforetakene bl.a. om samarbeid ved inn- og utskriving av pasienter — Kommunalt medfinansieringsansvar og betaling for utskrivningsklare pasienter — Lokalmedisinske tjenester i kommunene fra 2016 Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 2

3 Tema og spørsmål Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 3 Samhandlingsreformen: Nasjonale myndigheter tilrettelegger for bedre ressursutnyttelse i og koordinering mellom de organisatoriske enhetene som til sammen utgjør helse- og omsorgstjenester til pleietrengende eldre Hvordan påvirker den statlige tilretteleggingen – gjennom valg av virkemidler i politikkutformingen – kommunenes prioriteringer lokalt?

4 Begrepene — Koordinering – det generelle & faglige begrepet — Flere forhold er satt opp mot hverandre og vurdert i forhold til en helhet – og delene er tilpasset slik at helheten blir best mulig — Det er snakk om et gi-og-ta forhold – og koordinering er aldri en nøytral aktivitet! — Samhandling — Det vi gjør når vi koordinerer — Samarbeid — Koordinering som følge av frivillig innsats fra involverte parter — Samordning — Tvungen koordinering Kilde: Jacobsen 2004: 81–83, se også DIFI 2010: 9 Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 4

5 Koordineringsmekanismer Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 5 Bouchaert, Peters og Verhoest. 2010. The coordination of public sector organizations. Palgrave Macmillan. — Styringsinstrumenter 1.Strategisk styring (planlegging og evaluering) 2.Finansiell styring (budsjett, revisjon, tilsyn) 3.Inter-organisatorisk kultur- og kunnskapsadministrasjon 4.Prosedurale instrumenter for pålagte konsultasjoner og innspill

6 — Organisatoriske virkemidler 5. Reorganisering av ansvar 6. Reorganisering av kommandolinjer 7. Etablering av spesifikke koordineringsfunksjoner eller enheter; eller -kommandolinjer 8. Markedsreguleringer 9. Systemer for informasjonsutveksling 10. Rådgivende og konsulterende enheter 11. Enheter for å treffe kollektive beslutninger 12. Felles enheter (partnerskap) 13. «Chain-management» strukturer Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 6

7 Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 7 Styringsinstrumenter 1 Strategisk styring Top-down og linjebasert strategisk styring Nasjonal koordineringsgruppe for samhandlingsreformen 2 Finansiell styring Tradisjonelle inputorienterte finansielle styringssystemer Resultatorienterte finansielle styringssystemer fokusert på incentiver Resultatorienterte finansielle styringssystemer orientert mot informasjonsutveksling og konsolidering av den politikk som fremmes Øremerkede tilskudd til opprettelse av øyeblikkelig hjelp funksjoner i kommunene Kommunal medfinansiering av sykehusopphold «Dagbøter» ved manglende mottak av utskrivningsklare pasienter Samhandlingsmidler – støtte til samhandlingsprosjekter Koordineringstiltak i samhandlingsreformen

8 Styringsinstrumenter 3. Interorganisatorisk kultur-, kompetanse- og informasjonsadministrasjon Informasjon og veiledning fra Helsedirektoratet og fylkesmennene Helsedirektoratets styringsdata for kommunene 4. Prosedurale instrumenter for pålagte konsultasjoner og innspill Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom regionale helseforetak og kommunene Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 8 Koordineringstiltak i samhandlingsreformen Eksempler på instrumenter lokalt Interkommunale fagnettverk – organisert rundt pasientgrupper Praksiskonsulenter Kombinasjonsstillinger sykehus og kommunehelse Interkommunale opplæringssykehjem

9 Organisatoriske virkemidler 5. Reorganisering av ansvar Flytting av øyeblikkelig hjelp funksjoner/lokalmedisinske tjenester fra sykehusene til kommunene (fra 2016) 7. Etablering av spesifikke koordineringsfunksjoner, -enheter eller kommandolinjer Nasjonalt nettverk Samhandlingssjefer/direktører i sykehusene Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 9 Koordineringstiltak i samhandlingsreformen Eksempler på organisering lokalt Samhandlingsstillinger i kommunene Koordinatorer i interkommunale samarbeidsregioner og nettverk Fagforum – for fagfolk fra ulike tjenester Folkehelsekoordinatorer (fra tidligere) Interkommunale helsenettverk Regionale medisinske faggrupper for kommunal øyeblikkelig hjelp

10 Organisatoriske virkemidler 9. Systemer for informasjonsutveksling Elektronisk kommunikasjon mellom sykehus, kommuner og fastleger, mfl. 10. Rådgivende og konsulterende enheter Helsedirektoratet, Fylkesmannen 11. Enheter for å treffe kollektive beslutninger 12. Felles enheter 13. «Chain-management» strukturer Rettledere for helhetlige pasientforløp(?) Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 10 Koordineringstiltak i samhandlingsreformen Eksempler på organisering lokalt Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) Regionale samarbeidsutvalg Eksempler på organisering lokalt Interkommunale samarbeid, regionråd, vertskommunemodell, samkommunemodell eller andre organisasjonsformer

11 1.Kommunene ser ut til å respondere meget villig på de ulike virkemidlene — Antall liggedøgn i sykehusene er redusert betydelig! — Kommunene satser på forebyggende helsearbeid! — Innovative faglig gode prosjekter florerer! — Mange nye samarbeidsarenaer er etablert! — Fagfolk får nye og interessante oppgaver – og karrieremuligheter! Kommunene som mottakere – hva skjer? Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 11

12 2. Kommunene blir forhandlere av egne rammebetingelser … — Samarbeidsrelasjoner formaliseres gjennom avtaler — Profesjonalitet i forhandlerrollen? — Kommunene som samarbeidende forhandlingsparter? — Raushet i utgangspunktet, men hva skjer i fortsettelsen? Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 12 Kommunene som mottakere – hva skjer?

13 3.Kommunens prioriteringsutfordringer forsvinner ikke! — Kommunene prioriterer både forebygging og økt satsing på det medisinske tilbudet — Reformen er så langt underfinansiert — «Når krybben er tom bites hestene» — Hva med «vanlige» pleie og omsorgstjenester? — Hva med andre sektorer i kommunen? Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 13 Kommunene som mottakere – hva skjer? Kommunenes utgifter 2012 (gjennomsnitt)

14 4.Hva med oss – når vi blir pasienter? — Økt fokus på økonomi og formalisering … styrkes det administrative argumentet, på bekostning av det faglige? — Blir det et mer helhetlig og bedre pasientforløp … uansett hvor vi bor i landet? Fagkonferansen 24. oktober 2013, side 14 Kommunene som mottakere – hva skjer?


Laste ned ppt "Statlig styring av samhandlingsreformen – krevende lokale prioriteringer? Fagkonferanse om styring og organisatorisk kompleksitet i offentlig sektor 24."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google