Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – retningsreform og mulighetsreform! Liv Overaae, KS MBO 6.februar 2012 Rett behandling - på rett sted - til rett tid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – retningsreform og mulighetsreform! Liv Overaae, KS MBO 6.februar 2012 Rett behandling - på rett sted - til rett tid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – retningsreform og mulighetsreform! Liv Overaae, KS MBO 6.februar 2012 Rett behandling - på rett sted - til rett tid

2 2 KS representerer  19 fylkeskommuner  429 kommuner  500 bedrifter  400 000 ansatte  12 000 politikere  333 milliarder kroner KS KommuneSektorens organisasjon Kartgrunnlag Copyright © Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet ASAsplan Viak Internet AS

3 3  Medlemsforankring –Utfordringer –Konsekvenser  Interessepolitikk –Faste møter med staten –Høringsuttalelser –Innspill til konkrete områder  Faglig beredskap –FoU prosjekter –Relevante fagmiljø –Ressurspersoner

4 4 Virkemidler:  Samarbeidsavtaler  Økonomiske virkemidler  Legetjenesten  Øyeblikkelig hjelp – døgntilbud  Folkehelse  Forskning og kompetanse  Brukermedvirkning  Lokalt selvstyre

5 5 Helse der folk bor – vårt felles oppdrag  Kommunen har ansvar for befolkningen  Utgangspunkt i innbyggerens/brukerens behov  Kommunen har ansvar for samfunnsutviklingen  Kommunenes har ansvar for en rekke deltjenester  Kommunehelsetjenesten som grunnmur  Behov for ledelse og styring

6 6 06.02.2012 Målene med samhandlingsreformen  Økt livskvalitet for den enkelte  Mer helhetlige og koordinerte tjenester  Dempet vekst i bruk av sykehustjenester

7 Samarabeidsavtaler kommuner-helseforetak Utvikle den ”gylne sone” mellom spesialist- og primærhelsetjeneste gjennom samhandling slik at pasientene opplever et sømløst behandlingsforløp og en koordinert helsetjeneste

8 Vi må ly

9 Økonomiske virkemidler  Kommunal medfinansiering (20%)  Betaling for utskrivningsklare pasienter  Hvilke pasienter kan kommunene forhindre innleggelse av?  Fortsatt usikkerhet til estimatene, men …. –De viktigste gruppene kommunene kan forhindre innleggelse for er •Rehabilitering •Lungebetennelser •Hjertesvikt •KOLS •Palliasjon

10 Kommunene og legetjenesten  Fastlegereformen - vellykket  Fastlegetjenesten - selvstendig næringsdrivende  En styrking av kommunenes ”sørge for”-ansvar . Tre forhold krever styring: –Sikre befolkningen tilgang på legetjenester og medisinsk hjelp –Sikre at kvaliteten i legetjenesten er tilfredsstillende og møter nasjonale krav –Sikre en riktig prioritering av ressursene i kommunehelsetjenesten

11 Hovedstrømmer ved innleggelser Legevakt Fastlege Innleggelse Poliklinikk Primærlegen 37% 25% 2 millioner henvisninger 37% Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning 75% 40% 60% 1,3 mill opphold per år (døgn + dagopphold) 3,7 millioner polikliniske konsultasjoner NTNU

12 ”Omsorgs- og rehabiliteringskjeden” Sykehjem Hj. sykepl Bolig 840 000 opphold Død 2% 8% Død Hovedstrømmene ved utskriving

13 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Plikt for kommunene sørge for døgntilbud for personer med behov for øyeblikkelig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste innen 2016. Eks.: Fosen;  KOLS-pasienter med forverring av tilstanden.  Pasienter med ubehag eller smerter i magen.  Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall.  Kreftpasienter med forverring av smerter.

14 Ledelse og folkehelse Økt kommunalt ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid Individuelle valg og den enkeltes ansvar Kost-nytte av forebygging Individuelle valg og den enkeltes ansvar Kost-nytte av forebygging Dilemma: Den grenseløse oppgave?

15 Ledelse og folkehelse  Kjennetegn ved befolkningen  Kunnskap om sykdomsforekomst  Kunnskap om påvirkningsmuligheter  Effekt  Kost- nytte  Vil vi det ?  Det er forskjell på å forebygge sykdom og fremme helse  Gruppetiltak vs individ tilnærming  Adressere oppmerksomhet og ansvar til rett beslutningsnivå

16 Robuste fagmiljø, forskning og kompetanse  Plikt til medvirkning til forskning  Forskningsbasert kunnskap, praksisnær, er en forutsetning for kontinuerlig kvalitetsforbedring –Behov for forskning for å: •styrke kvaliteten på tjenestene og utvikle tjenestene, forbedret praksis •for å drive mer effektivt •for å utvikle mer robuste fagmiljø  Kompetanse og kapasitet nøkkelfaktor for å lykkes med reformen; helsefaglig, plan- og analyse, folkehelse, forebygging….  Hva er de nødvendige tiltakene?

17 Brukermedvirkning ”Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.” Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

18 KS FOU -Telemarksforskning 2011: Brukermedvirkning i pleie og omsorg  Strukturelle virkemidler –Ulike nivåer  Prosessuelle virkemidler –Brukerundersøkelser  Fritt brukervalg  BPA Debattheftet:  www.ks.no

19 Statlig styring – lokalt selvstyre Lokal folkevalgt styring Samsvar ansvar og myndighet Lokal folkevalgt styring Samsvar ansvar og myndighet Ønsker om like tjenestetilbud og statlig styring. Faglige normer, direktiver og forskriftsfesting Dilemma: Lokal tilpasning eller økt likhet?

20 Hvorfor lykkes Samhandlingsreformen  Bred enighet om utfordringsbildet  Mange gode samhandlingsprosjekter er allerede i gang  Stort engasjement lokalt  Vekt på lokal utvikling i reformen


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – retningsreform og mulighetsreform! Liv Overaae, KS MBO 6.februar 2012 Rett behandling - på rett sted - til rett tid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google