Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata

2 Utfordringer KS ønsker en Samhandlingsreform som bygger på: Brukerens behov og medvirkning Et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene Kommunenes helse- og omsorgstjenester som grunnmuren i helsetjenesten

3 Velferdsutfordringer for framtiden http://www.ks.no/Portaler/Kommunedagene-med- Landsting-2012/Landstinget/Vedtak-fra-Landstinget- Uttalelse-om-velferdsutfordringene/ http://www.ks.no/Portaler/Kommunedagene-med- Landsting-2012/Landstinget/Vedtak-fra-Landstinget- Uttalelse-om-velferdsutfordringene/ Ved etterberegning og videre finansiering må staten sikre at hele samhandlingsreformen fullfinansieres. Likeverdigheten mellom kommunene og helseforetakene må sikres med gode samarbeidsavtaler som gir innbyggerne gode helsetjenester. Staten må sørge for at Husbankens regler for lån og tilskudd også er tilpasset sosial boligpolitikk, etablering av lokalmedisinske sentre o.l. og plasser til øyeblikkelig hjelp.

4 Statlig styring – lokalt selvstyre ansvar og autonomi Lokal folkevalgt styring Samsvar ansvar og myndighet Lokal folkevalgt styring Samsvar ansvar og myndighet Ønsker om like tjenestetilbud og statlig styring. Faglige normer, direktiver og forskriftsfesting Dilemma: Lokal tilpasning eller økt likhet?

5 Enighet mellom KS og HOD om utskrivningsklare pasienter om hvordan forskriften om utskrivningsklare pasienter skal praktiseres. «Etter det departementet er kjent med, er det i praksis slik at utskrivningsklare pasienter hovedsakelig skrives ut på dagtid alle dager inkludert helg og helligdager. Det vil derfor være få situasjonen hvor pasientene skrives ut på kveldstid. Dersom man likevel fastholder at tidspunkter skal tas inn i avtalen, er det partene som må bli enige om en slik regulering. Departementet kommer ikke til å iverksette konkrete tiltak på dette punktet nå i år.» Dette er i tråd med hva KS har ønsket. Dette viktig for pasientenes sikkerhet, og det er viktig for at det videre arbeidet med reformen fortsetter på en god måte. http://www.ks.no/Portaler/Samhandlingsreformen/Aktuelt/avtaler---lokale-losninger- utskrivningsklare/ http://www.ks.no/Portaler/Samhandlingsreformen/Aktuelt/avtaler---lokale-losninger- utskrivningsklare/

6 Avtale om tvisteløsningsnemd for helse- og omsorgssektoren, Nemnda skal stå til rådighet for kommunene og helseforetakene når de uenige om: inngåelse av samarbeidsavtaler etter helse- og omsorgstjenestelovens § 6-1 hvordan allerede inngåtte samarbeidsavtaler skal tolkes betaling etter forskriftene om medfinansiering og utskrivningsklare pasienter 10. februar 2012

7 Råd om kommunal styring/utgifter fra KS À kontobeløpene medfinansiering er foreløpige. Rammeoverføring i 2012 blir ikke korrigert KS anbefaler kommunene å ta utgangspunkt i nye tall selv om anslagene er usikre Følg med på utviklingene i à kontobeløp Vurder eget nivå på bruk av sykehustjenester. KS vil løpende følge opp utviklingen i forbruk av spesialisthelsetjenester og de samlede konsekvenser av denne reformen Husk; 2 nye funksjoner i regnskapsføringen i KOSTRA i år

8 Ønsket effekt/resultat for kommunene Tiltak/ aktivitet Ressurser prioritering Styringsinformasjon (indikatorer) blir verktøyet for innsikt og korrigering -regning for utskrivingsklare? -redusert medfinansiering? -dempet vekst bruk av sykehus? -endrer sykehusene praksis? -virker lokale tiltak ? -reduseres innleggelser? -er brukerne fornøyde? -osv, osv Nås ønskete mål? - inngått lokale avtaler - etablert tilbud utskrivingsklare + har riktig omsorgstrapp - ha alternativ lokalt til innleggelser - redusere ulykker, forebygging - tettere oppfølging kronikere - bedre tilgang egen lege - forebygge reinnleggelser - lære og forbedre Osv, osv Virker pengene, får dere/kommunene det til?

9 Hva kan KS vil tilby - 1 Styringskurs med: –Styringsinformasjon fra NPR –Bruk av indikatorene for å få innsikt i: bruk av spesialisttjenester sammenlignet med andre kommuner/ fylke/land osv på ulike diagnoser/aldersgrupper m.v. egne pasientstrømmer, hvem legger inn/hvor ender pasientene etter utskriving hva kommunene kan «gjøre noe med» - ulike diagnoser medfinansiering, forebygging – og ha dialog m/sykehus om hvilken retning eget tjenestetilbud bør utvikles/endres, hvor virker pengene best? –Målgruppe: tjenesteledelse og økonomi –Organisering: 2 samlinger + hjemmelekser, 8-10 kommuner sammen; evt dagsseminar

10 Hva kan KS vil tilby - 2 KS hadde en Questback i august som viser: –Samhandlingsprosjekter i kommunene –Deloitte AS har fått i oppdrag å: Lage en prosjektdatabase – ligger på nett Fylkesvise rapporter som viser styringsdata på kommunenes samhandlingsprosjekter Peke på utfordringer på basis av det som fremkommer i alle kommunenes samhandlingsprosjekter

11 Hvordan går det videre? Enighet om å følge reformen nøye/ «Følge med» –Følgeforskning –Forvaltningsmessig –KS egne FoUer Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen – lindrende behandling Utskrivningsklare pasienter – endrer praksis seg? Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? –kartlegge hvilke tiltak kommunene har iverksatt –estimere kostnader kommunene har pådratt seg i dette arbeidet.

12 Møte med Helsedirektoratet i dag –Samarbeid om implementering av folkehelseloven? –Psykisk helse og rus – arbeid med finansiering –Styringsinformasjon og kvalitetsindikatorer –Tilskudd til lokalmedisinske tjenester –Forvaltningsmessig følgemed arbeid – samarbeid Hdir/KS –Seminarturne finansieringsordninger – gjøre tilsvarende på andre temaer?

13 Budsjettundersøkelse 2012 Spesifikt om samhandlingsreformen

14 Hvilke eventuelle tiltak vil kommunen gjennomføre som følge av samhandlingsreformen?

15 Forventes tidligere mottak av utskrivningsklare pasienter i 2012?

16 Når er det planlagt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp?

17 Når har kommunen plan om å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling?

18 Elektronisk meldingsutveksling 84 % av kommunene har tatt i bruk elektronisk pasientjournal (eKommunekartleggingen 2011) 82 % av kommunene er tilknyttet helsenettet (NHN) 7 % av kommunene har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling (Budsjettundersøkelsen) 29 % av kommunene planlegger å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling i løpet av 2012 ( Budsjettundersøkelsen)

19 Planlagt endring i sykehjemsplasser og boliger med heldøgns omsorg 2012-2015

20 20

21 21 Samhandling i praksis


Laste ned ppt "Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google