Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

System for utskrivningsklare pasienter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "System for utskrivningsklare pasienter"— Utskrift av presentasjonen:

1 System for utskrivningsklare pasienter

2 Forskrift Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. november 2011 Forskriften trådte i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt ble forskrift 16. desember 1998 nr om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter opphevet.

3 Tidligere forskrift § 1. Virkeområde
Denne forskriften gjelder mellom regionale helseforetak og kommuner som ikke har inngått avtale om overføring av utskrivningsklare pasienter fra sykehus til kommunehelsetjenesten. En slik avtale anses inngått når det regionale helseforetaket og kommunen har godkjent avtalen. Avtalen skal regulere rutiner for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten om den enkelte pasient. Avtalen bør regulere kriterier for når en pasient er utskrivningsklar, hvem som har avgjørelsesmyndighet, hvordan uenighet skal løses, hvordan kommunen skal varsles, varselfrist, døgnpris, når avtalen skal tre i kraft og hvordan avtalen kan endres. Forskriften gjelder ikke for pasienter i langtidsinstitusjoner eller pasienter i psykiatriske sykehus.

4 § 2. Krav om betaling Det regionale helseforetaket kan kreve betaling av kommunen for utskrivningsklare pasienter som oppholder seg i sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Det samme gjelder for utskrivningsklare pasienter som oppholder seg i private sykehus dersom pasientene er omfattet av avtale mellom det regionale helseforetaket og sykehuset, jf. lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a tredje ledd.

5 § 3. Når en pasient er utskrivningsklar
En pasient er utskrivningsklar når følgende punkter er vurdert og konklusjonene dokumentert i pasientjournalen: problemstillingen(e) ved innleggelsen slik disse var formulert av innleggende lege skal være avklart, øvrige problemstillinger som har framkommet skal som hovedregel være avklart, dersom man avstår fra endelig å avklare enkelte spørsmål skal dette redegjøres for, det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), samt videre plan for oppfølging av pasienten, pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelse, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert, dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den aktuelle avdelingens ansvarsområde, skal det sørges for at relevant kontakt etableres, og plan for denne oppfølgingen beskrives.

6 § 6. Varselfrist Betaling kan kreves fra 10 dager etter at kommunen skriftlig er varslet om at pasienten er utskrivningsklar. Kommunen skal samtidig gjøres kjent med sykehusets vurdering etter § 3. Fristen løper tidligst fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar.

7 Ny forskrift Tidspunkt for varsling til kommunen om innlagt pasient
§8 i forskrift Tidspunkt for når pasient er utskrivningsklar En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. §9 Tidspunkt for varsel til kommunen om utskrivningsklar pasient §10 Tidspunkt for avmelding av pasient Pasient oppfyller ikke vilkår for å være utskrivningsklar lenger Tidspunkt for melding til sykehuset om at kommunen ikke kan ta imot pasient §11 Tidspunkt for melding til sykehuset om at kommunen kan ta imot pasient

8 Betaling: G - F A B C E D F G H A Innleggelse B (1)
Tidspunkt for varsling til kommunen om innlagt pasient C (2) Tidspunkt for når pasient er utskrivningsklar D (3) Tidspunkt for varsel til kommunen om utskrivningsklar pasient E (4) Tidspunkt for avmelding av pasient F (6) Tidspunkt for melding til sykehuset om at kommunen ikke kan ta imot pasient G (7) Tidspunkt for melding til sykehuset om at kommunen kan ta imot pasient H Pasienten skrives ut A B C E D F G H Betaling: G - F

9 Innrapporterte data År -1 B C D E 12 3 3372 1176 1999 4 2000 42 6 2001
35 2002 1 2 2003 82 2004 2005 63 2006 361 2007 10 2529 8 2008 9 4582 78 2009 5512 90 2010 31 7451 137 7 2011 1017 62927 207 5 2012 618001 2547 71 1029 2013 6527 630604 19258 1351 2301 2014 2396 27055 3818 39 61 2017 2019 2021 2023 2031 2043 2045 2050 2058 Innrapporterte data

10 Beregning av startpunkt for UKP-betaling
Det er 4 ulike typer tidspunkter (C, D, E, F) som inngår i beregningene av startpunkt Hvis det ikke finnes noen koder (C,D,F) etter siste tidspunkt med kode E, er dette oppholdet ikke med i UKP Hvis kode E finnes, skal ingen tidspunkt før dette tidspunkt (med kode C, D eller F) brukes. De etterfølgende punkter forutsetter at det finnes ingen kode E eller negasjonen av kulepunkt 1 Hvis kode F finnes, skal det første tidspunkt av disse brukes. Hvis kode F ikke finnes, skal det første tidspunkt med kode D brukes. Hvis kode F eller D ikke finnes, skal det første tidspunkt med kode C brukes.

11 Fleravdelingsopphold
Dersom det er fler-avdelingsopphold, vil det være behov for å se alle tidspunkt for alle episodene under ett for å kunne finne ut om det finnes en kode E som da «nullstiller» alt det som har skjedd tidligere i sykehusoppholdet. Det må vurderes om skille mellom avdelingsopphold kan tolkes slik, eller om et avdelingsoverføring i seg selv er tegn på at noe har skjedd som rokker ved tidligere beslutninger.


Laste ned ppt "System for utskrivningsklare pasienter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google