Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnet samhandlingsutvalg 15. januar 2014 v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm Samhandlingsstrategi for Møre og Romsdal Utvikling av samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnet samhandlingsutvalg 15. januar 2014 v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm Samhandlingsstrategi for Møre og Romsdal Utvikling av samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnet samhandlingsutvalg 15. januar 2014 v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm Samhandlingsstrategi for Møre og Romsdal Utvikling av samarbeid og samhandling mellom kommunene og helseforetaket i gjensidig avhengighet ved utforming av framtidens helsetjenester til innbyggerne i fylket

2 Eg får den hjelp eg treng, når eg treng det

3 Redusert egenmestring Egenmestring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester Verdiskapning i makroperspektiv Hvilken verdi skal vi skape for pasienten? InnbyggerPasientInnbygger

4 Utgangspunktet •Brukerens behov og medvirkning •Et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene •Kommunehelsetjenesten som grunnmur i helsetjenesten

5 Nasjonal status •Samarbeidsavtaler er på plass •Bedre samarbeid mellom kommune og helseforetak •203 kommuner midler til øyeblikkelig hjelp døgntilbud (14 av 36 kommuner i Møre og Romsdal) •Reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter •Styrket tjenestetilbud og kompetanse i kommunene

6 Kvalitet 1.Å gjøre tingene riktig; –God pasientbehandling forutsetter for mange pasienter samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten –Vi må sike at henvisninger og epikriser gir gode ”stafettvekslinger” –Vi må legge til rette for god koordinering og gode forløp for den enkelte pasient 2.Å gjøre de riktige tingene; –God ressursutnytting forutsetter at rett pasient får behandling på rett sted til rett tid –Vi må kvalitetssikre rett grenseoppgang iht nasjonale faglige retningslinjer og en fornuftig arbeidsdeling

7 Stortingets forventninger til utvikling av spesialisthelsetjenesten Ressurser/ bemanning Tid Effekt av folkehelsesatsing og økt innsats fra 1. linjetjenesten •Økt kvalitet •Kortere ventetid •Ingen fristbrudd

8 Utfordringer i samhandlingsreformen 8 •Tettere oppfølging av de mest utsatte & kronikergruppene •Tjenester 24/7; ikke bare elektive planlagte helse- og omsorgstjenester men også evne til å gi hjelp v/ behov (ø. hjelp) •Bidra til å dempe behovet for helsetjenester •Desentralisere det vi kan •Bygge opp tjenester ut fra hva kommunene mener de trenger for å kunne gjøre sin jobb Kommunehelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten; •Avtaler om fordeling av ansvar og samarbeid •Bedre håndtering av «utskrivingsklare» •Ny pasient/ brukerrolle •Helsefremmende og forebyggende arbeid •Rett behandling på rett sted til rett tid Felles ansvar;

9 Muligheter for å påvirke forbruk av spesialisthelsetjenester; Kommunene; •Primær-, sekundær- og tertiærforebyggende tiltak •Åpningstid og tilgjengelighet av tjenester 24/7 •Tilgjengelighet til fastlegen •Alternative tilbud til sykehus •Benchmarking av henvisnings/ innleggelsesrater •Kvalitets- og kompetansekrav •Gode forløp før og etter sykehus Sykehus; • Benchmarking av forbruksmønster og kapasitet • Utbygging av tjenester som kan være alternativ til innleggelse • Samarbeid med avtalespesialister og andre aktuelle tilbydere • Forebygge reinnleggelser • Bruker- og pårørendeopplæring • Støttetjenester til kommunene • Kjennskap og tillit til primærhelsetjenesten

10 Tidsplan samhandlingsstrategi •Identifisering av hovedspørsmål og utfordringer innen april 2014 •Langsiktig - arbeidet med gode løsninger og pasientforløp


Laste ned ppt "Overordnet samhandlingsutvalg 15. januar 2014 v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm Samhandlingsstrategi for Møre og Romsdal Utvikling av samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google