Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Departementet sin definisjon på sentrale omgrep:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Departementet sin definisjon på sentrale omgrep:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Departementet sin definisjon på sentrale omgrep:
”Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnene til å gjennomføre oppgavene på en koordinert måte.” ”Forløp er en kronologisk kjede av hendelser som utgjør pasientens møte med de ulike elementer i helse- og omsorgstjenestene. Helsevesenet må spørre seg om i hvilken grad disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell, og koordinert måte for å møte pasientens behov.”

2 Samhandlingsreforma:
”Pasientens behov for helhetlige tjenester skal være styrende.”

3 God samhandling Vi må ha felles forståing for måla som skal nåast og ei tru på at vi vil få det til saman – motivasjon. Vi må ha vilje til å samhandle Vi må øve oss på å kommunisere med kvarandre. Samhandlinga må vere basert på likeverd. Brukarperspektivet må vere i sentrum

4 Fokus Kva skal vi samhandle om og kven skal samhandle? Felles ansvar
Få mest muleg ut av den kompetansen vi har felles - flytte kompetansen, ikkje pasienten Bruke IKT

5 Samhandling i dag - Helse Sunnmøre og kommunane
Omfattande samarbeid omkring einskildpasientar/pasientgrupper Ambulante team (palliativt team, alderspsykiatrisk team, habiliteringstenesta) Opplæringstilbod/rettleiing Konferansar Etterutdanning/poenggivande kurs Samarbeidsavtalar med alle kommunar på Sunnmøre – arbeider med å revidere eksisterande avtalar. Samhandlingsprosjekt Volda sjukehus og dei 7 kommunane på søre Sunnmøre Kompetanseutviklingsprosjekt i geriatri mellom Volda sjukehus og Herøy og Sande kommune – hospitering m.a. viktig Etablering av legevakt ved sjukehusa Etablering av intermediæravdelingar/etterbehandlingseining både på nordre og søre Sunnmøre

6 Forbruk av sjukehus senger – samhandlingsreforma seier:
Kvar sjuande somatisk sjukehusseng i 2007 hadde pasientar som enten var utskrivingsklare eller som aldri burde vore på sjukehus. Med same praksis vil kvar fjerde til femte somatiske sjukehusseng i 2030 ha denne pasientgruppa grunna auken i tal eldre. Tilsvarande tal for psykisk helsevern er nærmare kvar tredje seng.

7 Bruk av sjukehusa – Helse Sunnmøre
Opphald pr 1000 innbyggjar 2008 Vanylven (høgast) Volda Ålesund Haram (lågast) Søre Sunnmøre 180 Nordre/Indre 166

8 Satsingsområde framover
Pasientforløp (”Pasientens behov for helhetlige tjenester skal være styrende. Det er i overgangene det er størst risiko for svikt og slik svikt kan få alvorlige konsekvenser for tjenestemottaker”) Oppgåvedeling (”Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning i kombinasjon med vekt på standardiserte pasientforløp og pasientens behov for koordinerte tjenester. Samhandlingsreformen gir viktige utviklingsmuligheter for lokalsykehusene. Det må i dialog med kommunene og med utgangspunkt i roller og oppgaver som utvikles for kommunene finne samarbeidsformer mellom sykehus og kommuner der lokalsykehusene faglige og organisatoriske fortrinn videreutvikles. Dette gjelder deres nærhet til befolkningen, spesialistkompetanse og bredde i oppgaveporteføljen.” ) Førebygging/tidleg intervensjon (En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelstjeneste. Læring og meistring Lokalmedisinske sentra/forsterka sjukeheimar/etterbehandlingseiningar Haldningar - kulturbygging


Laste ned ppt "Departementet sin definisjon på sentrale omgrep:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google