Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer Regionmøte Lillehammer regionen 8. oktober 2009 TRUST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer Regionmøte Lillehammer regionen 8. oktober 2009 TRUST."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer Regionmøte Lillehammer regionen 8. oktober 2009 TRUST

2 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer T-R-U-S-T Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenster Region SØR

3 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Eldre og kronikere øker i antall og er kostnadskrevende for samfunnet. • Optimalisering av tjenester til disse gruppene har stor helseøkonomisk betydning. Volumutfordring

4 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer •Høy terskel for innleggelse i sykehus •95% av innleggelser i med. avd er ø.hjelp •Pasienten legges inn når det har skjedd noe akutt eller at det ikke er håndterbart i kommunen. •Og pasienten skrives raskt ut når det som førte til innleggelse er avklart. Status generelt

5 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Det blir betydelig færre senger tilgjengelig i sykehuset. • Det innebærer at flere må behandles i kommunehelsetjenesten. • Men øker vi terskelen for å få spesialistvurdering risikerer vi at mange får et inadekvat tilbud. • Og det blir dyrere i lengden når pasienter må behandles i kommunehelsetjenesten uten å ha fått optimal vurdering først. Endringer i sykehusdriften

6 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer Ber vi om trøbbel? • ”Du er ikke syk nok til å komme på sykehus/ få spesialistvurdering.” • ” Du er ikke syk nok til å komme på sykehjem” • ” Men bare du bli syk nok så skal vi hjelpe deg!” Tankekors 1

7 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • I det ene øyeblikket har pasienten masse kompetanse tilgjengelig (når han er i sykehus). • Øyeblikket senere er det betydelig mindre kompetanse tilgjenglig. • Med dagens korte liggetid er det usannsynlig at pasientens behov for kompetanse endrer seg så dramatisk fra et øyeblikk til neste. Tankekors 2

8 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer Målsettinger 1.Etablere geriatrisk seksjon. 2.Etablere ordning med lavterskeltilbud for geriatrisk vurdering: Kom-Ut sengene 3.Etablere arenaer for kompetanseutveksling. 4.Videreutvikle samarbeid 5.Arbeide med bedre felles IKT løsninger. www.komutprosjektet.no KOM-UT prosjektet

9 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Arbeidsgruppe i forhold til Samhandlingsreformen. • Møte med HOD jan 2009. • Presenterte tenkning i nytt prosjekt. • HOVEDinnhold i prosjektet er TIDLIG INTERVENSJON med bakgrunn i erfaringer fra Kom-Ut prosjektet. TRUST-historikk

10 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • At Kom-Ut prosjektet var interessant i forhold til tidlig intervensjon. • At vi kunne se langt etter prosjektmidler om vi ikke tenkte regionalt Opplevd tilbakemelding

11 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer TRUST- målgruppe •Eldre og kronikere •Dvs. pasienter som har en eller flere sykdommer og funksjonsvikt. •Det er høy sannsynlighet for at de kommer til å bli innlagt i sykehus ved forverring av tilstanden

12 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer Tidlig intervensjon med tanke på å: • Utsette progresjon av sykdom. • Forhindre komplikasjoner. • Arbeide med mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse. Tenkning i TRUST

13 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Øyer, og Gausdal ble raskt forespurt om deltagelse. • Umiddelbar tilslutning. • Tildelt 2.5 mill. • Signaler om supplerende finansiering fra kommunene på 1.7 mill. • Etablert felles styringsgruppe. • Etablert regional kommunegruppe. • Etablert intern sykehusgruppe. • Forberedelsesfase sommeren 2009. • Øyer og Gausdal kan benytte Kom-Ut senger fra 20. august 2009. • Workshop 6. oktober Trust region milepeler

14

15 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Å utvikle systemer og holdninger hvor vi kan ivareta felles ansvar i den praktiske hverdagen. • Å sikre at pasientene får tilbud på riktig nivå. • Å sikre at alle har samme rett til helsetjenester inklusive spesialisthelsetjenester uavhengig av alder og geografi. • Å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. • Og at spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig for regionale hovedaktører. • Å bryte det tradisjonelle innleggelsesmønster. Utfordringer ligger i

16 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer Hovedføringer: • Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester. • Tjenestene preges av for liten innsats til å begrense og forebygge sykdom. • Demografisk utvikling og endringer i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. • Økonomisk reform 2012. * • Mulig endringer i fastlegenes rolle. * * Nye prosjekter? Samhandlingsreformen St.melding nr 47 (2008-2009) Rett behandling - på rett sted - til rett tid

17 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Klarere pasientrolle. • Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. • Gode pasientforløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens behov. • Felles ansvar for befolkningen er en viktig faktor for å oppnå dette. Samhandlingsreformen hovedgrep 1

18 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Helhetlig tenkning med forebygging og tidlig intervensjon • Behov bør identifiseres og tjenester settes inn så tidlig som mulig • Oppgavene må løses ut fra lokale forhold hvor nødvendig kompetanse er en av hovednøklene • Det legges opp til et forpliktende avtalesystem mellom kommuner/samarbeidende kommuner og helseforetak om blant annet oppgavefordeling og samarbeid Samhandlingsreformen hovedgrep 2 Ny fremtidig kommunerolle

19 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • ” Kommunene har økende behov for tilgang til sykehusets spesialiserte kompetanse, men har pr i dag svært begrensede muligheter til å påvirke sykehusets prioriteringer.” • Et forsøk med større grad av kommunal medfinansiering vil gi kommunene en tydeligere bestillerrolle overfor de tjenester de etterspør. • Vi har i søknaden stilt oss til disposisjon for Departementet for å prøve ut endringer i finansieringsordninger jfr modeller som er beskrevet i st.meld 47. Søknaden

20 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. Spesialisthelsetjenesten som støttespiller i utviklingene av kommunene

21 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Hovedutfordringen er å identifisere pasienter som kan ha nytte av tidlig intervensjon. • Fastlegene er sentrale. • Etablere felles vurderingsmøte for å kunne gi adekvat tilbud til den enkelte. • Vurdere om den tidlige intervensjonen består i innleggelse i Kom-Ut seng eller… • Ved en forsterket sykehjemsenhet ved en regional hovedaktør. • Bygge tilstrekkelig kompetanse hos den regionale hovedaktøren. Utfordring felles ansvar

22 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Forprosjekt høsten 2009, avklare omfang og innhold i hovedprosjektet. • Rekruttere nøkkelpersonell og etablere prosjektorganisasjon. • Rapportering til Helse Sør-Øst 1. nov og HOD 1. des. 2009 • Politisk/administrativ behandling av forprosjektrapport desember 2009. • Hovedprosjekt fra 1 januar 2010. • Midler tilstrekkelig for 1 års drift. Fremdrift

23 Finansiering • Har i dag kr 4,2 mill (2,5 fra HOD og 1,7 i egeninnsats). • Dette sikrer drift i 15 mnd. (Til og med 2010). • Behov for drift minimum til og med 2011. • Alternative finansieringskilder (uavklarte): – utviklingsmidler fra Helse Øst. – opptrappingsmidler til kommunene som følge av Samhandlingsreformen. – skjønnsmidler fra Fylkesmannen. – ytterligere egeninnsats

24 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer

25 • Strategi mot 2012; mål å styrke geriatrisk kompetanse ved alle de somatiske sykehusene. • ”Med geriatrisk seksjon forstås i denne sammenheng en enhet innefor indremedisinsk avdeling, hvor slagenhet skal være en integrert del av denne. En økende andel av sengekapasitet bør avsettes til geriatri.” Sykehuset innlandet, strategisk utviklingsplan 2009-12:

26 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Nasjonal helseplan 2007-2010. • Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenesten for eldre 2008-12. • I innspill til – ”Handlingsplan spesialisthelsetjeneste for eldre Helse Sør Øst 2009-2020,”: ”arbeidsgruppen anbefaler at 25% av indremedisinsk akutte lokalsykehussenger dedikeres til akutt geriatri.” Helsepolitiske føringer og interne strategier

27 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer • Ved presentasjon av samhandlingsreformen vekker det naturlig nok skepsis hos mange fastleger at det foreslås sterkere kommunal styring over praksisen. • Det kan da være naturlig at fastlegene er med på å utforme alternativer til denne styringen Det kan være aktuelt å gjennomføre et delprosjekt fastlegeforsøket fase II, med vekt på helsetjenester til hjemmeboende kronikere og multisyke eldre. Fastlegenes rolle

28 Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer

29

30


Laste ned ppt "Øyer kommune Lillehammer kommune Gausdal Kommune Divisjon Lillehammer Regionmøte Lillehammer regionen 8. oktober 2009 TRUST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google