Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statssekretær Roger Ingebrigtsen Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Dagkirurgisk forum, 8. januar 2010 Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statssekretær Roger Ingebrigtsen Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Dagkirurgisk forum, 8. januar 2010 Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statssekretær Roger Ingebrigtsen Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Dagkirurgisk forum, 8. januar 2010 Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

2 2 Økt forekomst: •Psykisk helse •Rus •Diabetes •Kols •Demens •Overvekt •Kreft Sykdomsbildet endres 1900195020502000 Hjerteinfarkt Infeksjons- sykdommer Figuren illustrerer tendenser

3 3 Økende antall eldre og færre yrkesaktive

4 4 Rekrutteringsproblemer

5 5 •Stykkevis og delt •Ulike nivå – ulike mål •Svikt i samhandling •Pasientene rammes Brudd og svikt i tilbudet

6 6 Statsbudsjettet 2002-2010 helse, omsorg og pleie 20022006201020082004 200 250 150 100 50 135 mrd 195 mrd 219 mrd 84 mrd mer på 8 år

7 7 Forventningsgapet Ressurser Muligheter Forventninger Tid %

8 8 Organisatorisk utfordring Staten 4 regionale helseforetak KS 430 kommuner av ulik størrelse, organisering, politisk styre… Lov Forskrift Øremerking Styrings- dokument ?

9 9 •Klarere pasientrolle •Ny framtidig kommunerolle •Spesialisthelsetjenestens rolle •Nytt finansieringssystem •Tydeligere prioritering på tvers •I tillegg: IKT, FoU og kompetanse Fem hovedgrep i reformen

10 10 En klarere bruker- og pasientrolle •Sterkere brukermedvirkning •Rett til koordinator – én fast person •Fokus på samlede pasientforløp •Satsing på mestringssentra

11 11 Ny kommunerolle •Sørge for-ansvar for primærhelsetjenester •Medfinansiering gir medansvar for bruk av spesialisttjenester •Strategisk rolle – analyse, langsiktig planlegging, sikre kompetanse •Mer satsing på å fremme helse og forebygge sykdom •Lærings- og mestringstilbud •Tilbud til innbyggerne før og etter sykehusinnleggelse •Dempe presset på innleggelser •Forpliktende avtalesystem mellom 1. og 2. linje

12 12 Samhandlingsreformen & dagkirurgi •Sentrale strategier for videre tjenesteutvikling; –Fra døgn til dag –Flere ambulante tjenester •Sammenlignet med resten av Europa har vi fortsatt mye ugjort mht disse strategiene •Tenk pasientforløp •Kvalitetssikring av henvisninger fra fastlegene •Gode epikriser som viser hva fastlegen skal følge opp •God informasjon til fastlegene om prioriteringsveiledere – bidrar til realistiske forventninger hos pasientene

13 13 Nytt finansieringssystem •Vekst i kommunens rammer •Kommunal medfinansiering 20% når pasienten må på sykehus •Kommunalt ansvar for utskrivingsklare pasienter •Pengene overføres fra sykehusene til kommunene

14 14 Elektronisk kommunikasjon må på plass •Norsk helsenett SF – et sikkert nett •Kjernejournal – bare kritisk informasjon •Tidsfrister vurderes •Informasjon og omsorg – utvalg for innovative løsninger

15 15 Tidsplan samhandlingsreformen •2009: Norsk helsenett •2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan •2010: Ny helse- og omsorgslov •2011: Ny finansieringsmodell •2012: Iverksette ny lov og finansieringsmodell


Laste ned ppt "Statssekretær Roger Ingebrigtsen Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Dagkirurgisk forum, 8. januar 2010 Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google