Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå 22.09.2011 Inger Marethe Egeland Helsenettverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå 22.09.2011 Inger Marethe Egeland Helsenettverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå Inger Marethe Egeland Helsenettverk Lister

2 Listerregionen Farsund 9410 Flekkefjord 9003 Hægebostad 1624
Kvinesdal 5776 Lyngdal 7739 Sirdal Lister ca Helsenettverk Lister

3 Sørlandet sykehus avd. Flekkefjord
Helsenettverk Lister

4 Helsenettverkets formål og oppgaver
Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom de deltakende kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling Identifisere samarbeidsområder og øke robustheten innen helse og omsorg Møte samhandlingsreformen på en offensiv og strukturert måte SSF og Listerrrådet viktig pådriver rolle Helsenettverk Lister

5 Prosjektstatus/tilskuddsmidler
Samhandlingsprosjektet fase 1 (60%) kr FMVA Fullført Samhandlingsprosjektet fase 2 (60 %) kr FMVA Fullført Samhandlingsprosjektet fase 3 (60%) kr FMVA Pågår Forankring fryder (20 %) kr Helsedialog Fullført Regionale russtillinger (400%) * kr Helsedirektoratet Pågår Fagforum rehabilitering (30%) kr Helsedialog Fullført Lister LMS - læring og mestring (240%) * kr Helsedirektoratet Pågår Fagforum psyk. helse (60 %) * kr Helsedirektoratet Pågår Lindring i Lister (30%)* kr Helsedirektoratet Pågår ReHabuka kr Helsedirektoratet Fullført ReHabuka kr Helsedirektoratet Pågår Lister ergoterapeut (inntil 100%)* kr Helsedirektoratet Pågår Lengre i eget liv* (30%)* kr Sørlandets Pågår kompetansefond SMIL i Lister kr NKLMS Pågår ListeREhabilitering (30%) kr Helsedirektoratet Pågår 11 prosjekter og vel 9 årsverk og 11 ansatte ca + Egeninnsats Helsenettverk Lister 5

6 Organisering Medlemmene i Helsenettverk Lister møter med fullmakter ut fra egen stilling og funksjon Tiltak som har økonomiske eller organisatoriske konsekvenser ut over de fullmakter medlemmene har, må behandles i den enkelte kommune og linjeledelsen i SSHF Faste medlemmer: Kommunalsjefer Lister Ledelse SSHF Ansatte representant Leder Lister brukerutvalg Observatører: Kommunene Lund og Sokndal FMVA Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken UiA Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Helsenettverk Lister

7 SSHF OSS Listerrådet Helsenettverk Lister SSF Kommune styrer
7 7

8 Vet lederne hvor skoen trykker
og hva som er gode behandlingslinjer? Helsenettverk Lister 8

9 Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister vedtok å etablere Lister brukerutvalg Brukerutvalget i SSHF som modell Formål: Sikre brukermedvirkning i tiltak og saker som behandles i Helsenettverk Lister Medlemmer: FFO SAFO Mental helse Kreftforeningen Eldrerådet LPP Rus Brukerutvalget i SSHF T

10 Lister legeutvalg Arena for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling mellom kommuneoverlegene og kommunalsjefer i Lister 3-4 møter/år Medlemmene skal: - videreformidle informasjon fra legeutvalg til smågrupper - videreformidle problemstillinger, innspill og spørsmål fra smågruppene til legeutvalget

11 Fagforum Rus Psykisk helse Rehabilitering Velferdsteknologi og IKT
Lindring Mestring min 1 fagperson SSHF min 1 fagperson per kommune brukerrepresentant fastlege Andre: NAV Sørlandets Rehabiliterings senter Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 11 11

12 Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 12 12

13 Oppgaver/Mandat Fagforum
Arena for dialog mellom fagpersoner og brukere Utvikle kultur og vilje til å samhandle Erfaringsutveksling og kompetansedeling Vurdere behandlingslinjer og rutiner for samhandling mellom/på tvers av kommuner og nivå Vurdere mulige regionale samarbeidstiltak Sikre gode tiltak som er forankret hos fagpersoner og brukere Ta initiativ til og være arbeidsgrupper for konkrete prosjekter Fokus på hva og hvordan IKKE hvor Helsenettverk Lister 13

14 SSHF OSS Listerrådet Helsenettverk Lister SSF Lister legeutvalg
Kommune styrer SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet SSF Lister legeutvalg Lister Brukerutvalg Fagforum Rehabilitering Fagforum Mestring Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Velferds teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 14 14 14

15 Er det tilstrekkelig å etablere arenaer for erfaringsutveksling
prosjektgrupper og arenaer for erfaringsutveksling og kompetansedeling? Helsenettverk Lister 15

16 Tjenesteproduserende stillinger 100% ernæringsfysiolog
80% fysioterapeut 50% diabetessykepleier 80% ergoterapeut 400% miljøterapeuter Rus Totalt 7,1 stillinger Administrative stillinger 60 % prosjektkoordinator 30 % prosjektleder velferdsteknologi 30 % prosjektleder Lindring i Lister 60 % prosjektleder Fagforum Psykisk helse 30 % prosjektleder fagforum Rehabilitering 20 % prosjektleder SMIL Totalt 2,3 stillinger Helsenettverk Lister 16

17 SSHF OSS Listerrådet Helsenettverk Lister SSF Lister legeutvalg
Kommune styrer SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet SSF Lister legeutvalg Lister Brukerutvalg Fagforum Rehabilitering Fagforum Mestring Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Velferds teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging Lister ergoterapeut Ernærings koordinator SMIL I LISTER Lister Rusteam Diabetes sykepleier Fysioterapeut Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 17 17 17

18 Lister Rusteam Initiativ: Fagforum Rus 4 årsverk – NAV Ambulant team
Fokus på oppfølging før- under og etter behandling/ soning Oppfølging av LAR pasienter Praktisk bistand med særlig fokus på selvhjelp og selvstendighet Helsenettverk Lister 18

19 SMIL i Lister Initiativ: Fagforum Psykisk helse
Implementering og videreutvikling Forankring i Lærings- og mestringssenteret v/SSHF Lærings- og mestringstilbud og for barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre Erfaringsutveksling, formidling av informasjon og kunnskap om psykisk sykdom og rusproblemer Aktivitet og lek-fokus på gode mestringsopplevelser Samarbeid på tvers av kommuner og nivå gir et mer tilgjengelig, fleksibel og robust tilbud. Helsenettverk Lister 19

20 Lister Mestringsteam Interkommunale fagressurser 2,4 årsverk
Bidra til kompetanseoverføring og veiledning av helse- og omsorgspersonell Koordinere og videreutvikle tilbud på tvers av kommuner og nivå Gruppebaserte lavterskeltilbud – endrings-fokusert rådgivning ovenfor målgruppene Individuell oppfølging av ”svingdørspasienter” Samarbeider med hjemmebaserte tjenester, sykehjem, folkehelsekoordinatorer, frivillige organisasjoner, geriatrisk daghospital, LMS Implementere felles rutiner – forskrift ernæring Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 20 20

21 «Hvordan jobbe med hendene på ryggen?»
ListeREhabilitering Initiativ: Fagforum Rehabilitering Målgruppe: ansatte i kommunehelsetjenesten faglærte og ufaglærte innen rehabilitering «Hvordan jobbe med hendene på ryggen?» Formål: Utarbeide en opplæringsplan: Rehabilitering Gjennomføre opplæring av ansatte i hjemmebaserte tjenester og sykehjem Opplæring implementeres i kommunale kompetanseplaner. Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 21 21

22 Lister ergoterapeut Initiativ: Fagforum Rehabilitering
Målgruppe: personer med nevrologiske skader og sykdommer med behov for kognitiv rehabilitering Utarbeide modell interkommunal samarbeid Være kompetanseressurs – individuell oppfølging og kompetanseoverføring Samarbeide med Lister Mestringsteam om utvikling av lavterskel lærings- og mestringstilbud MÅL: et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud til pasienter som har behov for relativt intens kognitiv rehabilitering over tid Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 22 22

23 Mestringsteam Lister SSHF OSS Listerrådet Helsenettverk Lister SSF
Kommune styrer SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet SSF Lister legeutvalg Lister Brukerutvalg Fagforum Mestring og Rehabilitering Fagforum Psykisk helse og Rus Fagforum Lindring Fagforum Folkehelse Forebygging ListeREhabilitering Mestringsteam Lister SMIL I LISTER Lister Rusteam Ernærings koordinator Lister ergoterapeut Diabetes sykepleier Fysioterapeut Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 23 23 23

24 Utfordringer Usikkerhet knyttet til rammebetingelser
Usikkerhet knyttet til økonomi Ansvar/oppgavefordeling mellom nivå Ansvar/oppgavefordeling mellom kommuner Politisk, administrativ og faglig forankring Implementering av prosjekter Helsenettverk Lister 24

25 How to implement a reform, when you don`t know what the reform is about?
Dag Olaf Torjusen, 1 amanuensis UiA institutt for Statsvitenskap Helsenettverk Lister 25

26 Juridiske rammer To sentrale nye lover: Lov om folkehelsearbeid
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nye forskrifter, herunder: Ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Ny forskrift om kommunal medfinansiering Helsenettverk Lister 26

27 Utskrivingsklare pasienter
Det økonomiske ansvaret overføres fra først dag pasienten er registrert som utskrivingsklar Kommunene får overført midler fra 2.linjen til å etablere tilbud til pasienter som er utskrivingsklare Betalingssats: kr/seng/døgn . Ca 4,23 millioner til Lister 0,0755 Helsenettverk Lister 27

28 Kommunal medfinansiering
Kommunene får et økonomisk medansvar for medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten Kommunene skal dekke 20 % av kostnadene ved medisinske innleggelser (tak kr ) Nasjonalt nivå: 4,2 milliarder overføres fra spesialisthelsetjeneste til kommune i 2012 Ca. 31,7 millioner til Lister Helsenettverk Lister 28

29 Diagnoserelaterte grupper
DRG navn Vekt Kostnad/ innleggelse ISF refusjon helsef kommunenes 20% Svimmelhet 0,400 kr 5 754 kr 2 877 kr Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) 0,568 kr 9 771kr 4 885 kr Brystsmerter 0,268 9 638 kr 3 855 kr 1 928 kr Lårbeinsbrudd 1,044 kr kr 7 509 kr Brudd på hofte & bekken 1,104 kr kr 7 941 kr Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i rygg 0,694 kr 9 983 kr 4 991 kr Kroniske sår i huden 1,196 kr kr 8 602 kr Diabetes > 35 år 0,705 kr kr 5 071 kr Dialysebehandling 0,089 3 200 kr 1 280 kr 640 kr 29

30 Hvor mye går tilbake til spesialisthelsetjenesten?
Hvor mye beholder vi? Hvor mye går tilbake til spesialisthelsetjenesten? Bør kommunene samarbeide om tiltak eller skal vi bygge opp kompetanse og tiltak hver for oss? Helsenettverk Lister 30

31 Ansvar/oppgavefordeling mellom nivå
Palliasjon Oppgave ansvar LMS Oppgave ansvar Oppgave ansvar Oppgave ansvar Dialyse Kommune helsetjeneste Spesialist helsetjeneste ? Helsenettverk Lister 31

32 Omfang / antall pasienter
En mulig modell for å drøfte ansvars- og oppgavefordelingen i og mellom kommunene i Lister S P E I A L R N G Regional Funksjon ”senter” Observasjon Etter Behandling Ø-hjelp 24/7/365 2-3 senger Regionalt Ambul. team Forsterka sykehjem Tjenester alle kommunene skal ha Omfang / antall pasienter Helsenettverk Lister 32

33 Samarbeidet skal struktureres gjennom
Avtaler Kommuner og regionale helseforetak /helseforetak skal inngå lokale samarbeidsavtaler innen Helsenettverk Lister 33

34 I henhold til § 6-2 skal avtalene som et minimum omfatte:
- Hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til en hver tid skal utføre Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Retningslinjer for: samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling for faglig nettverk og hospitering Samarbeid om : forskning, utdanning, praksis og læretid jordmortjenester IKT løsninger lokalt, forebygging med mer Helsenettverk Lister 34

35 Implementering Den kanskje største utfordringen…
Korte frister og ekstern prosjektfinansiering Hvordan kan vi sikre oss nødvendig kunnskap om hvilke effekter prosjektene har, og på den måten få et godt nok grunnlag for å ta stilling til hvilke tiltak som bør videreføres? 0,0755 Helsenettverk Lister 35

36 Fokus Hva skal og bør kommunene i Lister /kommuner og helseforetak samarbeide om? Også – uavhengig av økonomiske rammer? – uavhengig av ansvarsfordeling? Hvordan sikre deltakelse og forankring hos fagpersoner og brukerrepresentanter? Hvordan sikre politisk forankring? 0,0755 Helsenettverk Lister 36

37 Suksesskriterier - ledelse
Innovasjons vilje og evne hos ledere Rom for å utvikle ny organisering, kultur og struktur for samarbeid Engasjement hos ledere Formidle at samarbeid er viktig og et prioritert satsningsområde Tydelig ledelse Kompensere for usikkerhet mht. reformens innhold 0,0755 Helsenettverk Lister 37

38 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå 22.09.2011 Inger Marethe Egeland Helsenettverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google