Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå22.09.2011 Inger Marethe Egeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå22.09.2011 Inger Marethe Egeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå22.09.2011 Inger Marethe Egeland

2 Helsenettverk Lister Listerregionen Farsund 9410 Flekkefjord 9003 Hægebostad 1624 Kvinesdal 5776 Lyngdal 7739 Sirdal 1790 Lister ca 35 350

3 Helsenettverk Lister Sørlandet sykehus avd. Flekkefjord

4 Helsenettverk Lister Helsenettverkets formål og oppgaver Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom de deltakende kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling Identifisere samarbeidsområder og øke robustheten innen helse og omsorg Møte samhandlingsreformen på en offensiv og strukturert måte SSF og Listerrrådet viktig pådriver rolle

5 Helsenettverk Lister Prosjektstatus/tilskuddsmidler Samhandlingsprosjektet fase 1 (60%)kr 250 000FMVAFullført Samhandlingsprosjektet fase 2 (60 %)kr 300 000 FMVAFullført Samhandlingsprosjektet fase 3 (60%)kr 300 000FMVAPågår Forankring fryder (20 %)kr 160 000HelsedialogFullført Regionale russtillinger (400%) *kr 2 200 000HelsedirektoratetPågår Fagforum rehabilitering (30%)kr 230 000Helsedialog Fullført Lister LMS - læring og mestring (240%) *kr 1 850 000HelsedirektoratetPågår Fagforum psyk. helse (60 %) *kr 700 000HelsedirektoratetPågår Lindring i Lister (30%)*kr 175 000HelsedirektoratetPågår ReHabuka 2010kr 20 000HelsedirektoratetFullført ReHabuka 2011kr 35 000HelsedirektoratetPågår Lister ergoterapeut (inntil 100%)*kr 500 000HelsedirektoratetPågår Lengre i eget liv* (30%)* kr 300 000Sørlandets Pågår kompetansefond SMIL i Listerkr 150 000NKLMS Pågår ListeREhabilitering (30%)kr 100 000HelsedirektoratetPågår 11 prosjekter og vel 9 årsverk og 11 ansatte ca 6 000 000 + Egeninnsats

6 Helsenettverk ListerOrganisering Medlemmene i Helsenettverk Lister møter med fullmakter ut fra egen stilling og funksjon Tiltak som har økonomiske eller organisatoriske konsekvenser ut over de fullmakter medlemmene har, må behandles i den enkelte kommune og linjeledelsen i SSHF Faste medlemmer: Kommunalsjefer Lister Ledelse SSHF Ansatte representant Leder Lister brukerutvalg Observatører: Kommunene Lund og Sokndal FMVA Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken UiA Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

7 Helsenettverk Lister SSF SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet Kommune styrer

8 Helsenettverk Lister Vet lederne hvor skoen trykker og hva som er gode behandlingslinjer?

9 Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister vedtok 24.02.10 å etablere Lister brukerutvalg Brukerutvalget i SSHF som modell Formål: -Sikre brukermedvirkning i tiltak og saker som behandles i Helsenettverk Lister Medlemmer: -FFO -SAFO -Mental helse -Kreftforeningen -Eldrerådet -LPP -Rus -Brukerutvalget i SSHF

10 Arena for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling mellom kommuneoverlegene og kommunalsjefer i Lister 3-4 møter/år Medlemmene skal: - videreformidle informasjon fra legeutvalg til smågrupper - videreformidle problemstillinger, innspill og spørsmål fra smågruppene til legeutvalget Lister legeutvalg

11 Helsenettverk Lister Fagforum Rus Psykisk helse Rehabilitering Velferdsteknologi og IKT Lindring Mestring min 1 fagperson SSHF min 1 fagperson per kommune brukerrepresentant fastlege Andre: NAV Sørlandets Rehabiliterings senter

12 Helsenettverk Lister

13 Oppgaver/Mandat Fagforum Arena for dialog mellom fagpersoner og brukere Utvikle kultur og vilje til å samhandle Erfaringsutveksling og kompetansedeling Vurdere behandlingslinjer og rutiner for samhandling mellom/på tvers av kommuner og nivå Vurdere mulige regionale samarbeidstiltak Sikre gode tiltak som er forankret hos fagpersoner og brukere Ta initiativ til og være arbeidsgrupper for konkrete prosjekter Fokus på hva og hvordan IKKE hvor

14 Helsenettverk Lister Lister Brukerutvalg Lister legeutvalg SSF SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet Kommune styrer Fagforum Rehabilitering Fagforum Mestring Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Velferds teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging

15 Helsenettverk Lister Er det tilstrekkelig å etablere prosjektgrupper og arenaer for erfaringsutveksling og kompetansedeling?

16 Helsenettverk Lister Administrative stillinger 60 % prosjektkoordinator 30 % prosjektleder velferdsteknologi 30 % prosjektleder Lindring i Lister 60 % prosjektleder Fagforum Psykisk helse 30 % prosjektleder fagforum Rehabilitering 20 % prosjektleder SMIL Totalt 2,3 stillinger Tjenesteproduserende stillinger 100% ernæringsfysiolog 80% fysioterapeut 50% diabetessykepleier 80% ergoterapeut 400% miljøterapeuter Rus Totalt 7,1 stillinger

17 Helsenettverk Lister Ernærings koordinator Lister ergoterapeut Lister Brukerutvalg Lister legeutvalg SSF SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet Kommune styrer Lister Rusteam Fagforum Rehabilitering Fagforum Mestring Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Velferds teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging SMIL I LISTER Diabetes sykepleier Diabetes sykepleier Fysioterapeut

18 Helsenettverk Lister Initiativ: Fagforum Rus 4 årsverk – NAV Ambulant team -Fokus på oppfølging før- under og etter behandling/ soning -Oppfølging av LAR pasienter -Praktisk bistand med særlig fokus på selvhjelp og selvstendighet Lister Rusteam

19 Helsenettverk Lister SMIL i Lister Initiativ: Fagforum Psykisk helse Implementering og videreutvikling Forankring i Lærings- og mestringssenteret v/SSHF Lærings- og mestringstilbud og for barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre Erfaringsutveksling, formidling av informasjon og kunnskap om psykisk sykdom og rusproblemer Aktivitet og lek-fokus på gode mestringsopplevelser Samarbeid på tvers av kommuner og nivå gir et mer tilgjengelig, fleksibel og robust tilbud.

20 Helsenettverk Lister Lister Mestringsteam Interkommunale fagressurser 2,4 årsverk Bidra til kompetanseoverføring og veiledning av helse- og omsorgspersonell Koordinere og videreutvikle tilbud på tvers av kommuner og nivå Gruppebaserte lavterskeltilbud – endrings- fokusert rådgivning ovenfor målgruppene Individuell oppfølging av ”svingdørspasienter” Samarbeider med hjemmebaserte tjenester, sykehjem, folkehelsekoordinatorer, frivillige organisasjoner, geriatrisk daghospital, LMS Implementere felles rutiner – forskrift ernæring

21 Helsenettverk Lister ListeREhabilitering Initiativ: Fagforum Rehabilitering Målgruppe: ansatte i kommunehelsetjenesten faglærte og ufaglærte innen rehabilitering «Hvordan jobbe med hendene på ryggen?» Formål: Utarbeide en opplæringsplan: Rehabilitering Gjennomføre opplæring av ansatte i hjemmebaserte tjenester og sykehjem Opplæring implementeres i kommunale kompetanseplaner.

22 Helsenettverk Lister Lister ergoterapeut Initiativ: Fagforum Rehabilitering Målgruppe: personer med nevrologiske skader og sykdommer med behov for kognitiv rehabilitering Utarbeide modell interkommunal samarbeid Være kompetanseressurs – individuell oppfølging og kompetanseoverføring Samarbeide med Lister Mestringsteam om utvikling av lavterskel lærings- og mestringstilbud MÅL: et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud til pasienter som har behov for relativt intens kognitiv rehabilitering over tid

23 Helsenettverk Lister Mestringsteam Lister Ernærings koordinator Lister ergoterapeut Lister Brukerutvalg Lister legeutvalg SSF SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet Kommune styrer Lister Rusteam Fagforum Mestring og Rehabilitering Fagforum Psykisk helse og Rus Fagforum Folkehelse Forebygging SMIL I LISTER Diabetes sykepleier Diabetes sykepleier Fysioterapeut Fagforum Lindring ListeREhabilitering

24 Helsenettverk Lister Utfordringer Usikkerhet knyttet til rammebetingelser Usikkerhet knyttet til økonomi Ansvar/oppgavefordeling mellom nivå Ansvar/oppgavefordeling mellom kommuner Politisk, administrativ og faglig forankring Implementering av prosjekter

25 Helsenettverk Lister How to implement a reform, when you don`t know what the reform is about? Dag Olaf Torjusen, 1 amanuensis UiA institutt for Statsvitenskap

26 Helsenettverk Lister Juridiske rammer To sentrale nye lover: Lov om folkehelsearbeid Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nye forskrifter, herunder: Ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Ny forskrift om kommunal medfinansiering

27 Helsenettverk Lister Utskrivingsklare pasienter Det økonomiske ansvaret overføres fra først dag pasienten er registrert som utskrivingsklar Kommunene får overført midler fra 2.linjen til å etablere tilbud til pasienter som er utskrivingsklare Betalingssats: 4 000 kr/seng/døgn. Ca 4,23 millioner til Lister

28 Helsenettverk Lister Kommunal medfinansiering Kommunene får et økonomisk medansvar for medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten Kommunene skal dekke 20 % av kostnadene ved medisinske innleggelser (tak kr 30 000) Nasjonalt nivå: 4,2 milliarder overføres fra spesialisthelsetjeneste til kommune i 2012 Ca. 31,7 millioner til Lister

29 DRG navnVekt Kostnad/ innleggelse ISF refusjon helsef kommunen es 20% Svimmelhet0,40014 386 kr5 754 kr2 877 kr Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS)0,56824 427 kr9 771kr4 885 kr Brystsmerter0,2689 638 kr3 855 kr1 928 kr Lårbeinsbrudd1,04437 546 kr15 018 kr7 509 kr Brudd på hofte & bekken1,10439 704 kr15 881 kr7 941 kr Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i rygg0,69424 959 kr9 983 kr4 991 kr Kroniske sår i huden1,19643 013 kr17 205 kr8 602 kr Diabetes > 35 år0,70525 355 kr10 142 kr5 071 kr Dialysebehandling0,0893 200 kr1 280 kr640 kr Diagnoserelaterte grupper

30 Helsenettverk Lister Hvor mye beholder vi? Hvor mye går tilbake til spesialisthelsetjenesten? Bør kommunene samarbeide om tiltak eller skal vi bygge opp kompetanse og tiltak hver for oss?

31 Helsenettverk Lister Ansvar/oppgavefordeling mellom nivå Kommune helsetjeneste Spesialist helsetjeneste Oppgave ansvar Dialyse Palliasjon LMS ? Oppgave ansvar Oppgave ansvar Oppgave ansvar

32 Helsenettverk Lister En mulig modell for å drøfte ansvars- og oppgavefordelingen i og mellom kommunene i Lister Omfang / antall pasienter Tjenester alle kommunene skal ha Forsterka sykehjem Regionalt Ambul. team Regional Funksjon ”senter” Observasjon Etter Behandling Ø-hjelp 24/7/365 2-3 senger SPESIALISERINGSPESIALISERING

33 Helsenettverk Lister Samarbeidet skal struktureres gjennom Avtaler Kommuner og regionale helseforetak /helseforetak skal inngå lokale samarbeidsavtaler innen 1.1.2012

34 Helsenettverk Lister I henhold til § 6-2 skal avtalene som et minimum omfatte: - Hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til en hver tid skal utføre -Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Retningslinjer for: -samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud -gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling for faglig nettverk og hospitering Samarbeid om : -forskning, utdanning, praksis og læretid -jordmortjenester -IKT løsninger lokalt, forebygging med mer

35 Helsenettverk Lister Implementering Den kanskje største utfordringen… Korte frister og ekstern prosjektfinansiering Hvordan kan vi sikre oss nødvendig kunnskap om hvilke effekter prosjektene har, og på den måten få et godt nok grunnlag for å ta stilling til hvilke tiltak som bør videreføres?

36 Helsenettverk Lister Fokus  Hva skal og bør kommunene i Lister /kommuner og helseforetak samarbeide om?  Også – uavhengig av økonomiske rammer? – uavhengig av ansvarsfordeling?  Hvordan sikre deltakelse og forankring hos fagpersoner og brukerrepresentanter?  Hvordan sikre politisk forankring?

37 Helsenettverk Lister Suksesskriterier - ledelse Innovasjons vilje og evne hos ledere -Rom for å utvikle ny organisering, kultur og struktur for samarbeid Engasjement hos ledere -Formidle at samarbeid er viktig og et prioritert satsningsområde Tydelig ledelse -Kompensere for usikkerhet mht. reformens innhold

38 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå22.09.2011 Inger Marethe Egeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google