Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i et samhandlingsperspektiv Rapport fra Dialogkonferansen i Helse Sør-Øst 23. – 24. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i et samhandlingsperspektiv Rapport fra Dialogkonferansen i Helse Sør-Øst 23. – 24. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i et samhandlingsperspektiv Rapport fra Dialogkonferansen i Helse Sør-Øst 23. – 24. mars 2011

2 Utfordringen •Hverken kommunene eller helseforetakene vil makte å møte morgendagens helseutfordringer hvis vi forsetter i samme spor som i dag. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 (SSB): •95 800 årsverk •6,9 millioner oppholdsdøgn •5,4 millioner polikliniske konsultasjoner •88,6 milliarder i kostnader •109 milliarder i 2009

3 Gjennomføring av samhandlingsreformen - en retningsreform - Mål: •Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremming og forebygging •Dempet vekst i bruk av sykehustjenester •Mer helhetlige og koordinerte tjenester Virkemidler: •Lover og forskrifter •Avtaler •Eierstyring av spesialisthelsetjenesten •Faglige styringsverktøy •Planarbeid •Ny finansieringsmodell

4 Helsepyramiden bygger på kommunehelsetjenesten Spesialist- helsetjenesten Lokalsykehus DMS/sykestue/DPS Kommunehelsetjenesten er ”grunnmuren”: >90% av helsetjenestebehovet Sykehjem/sykestue Fastlege Hjemmetjenester

5 Dette tror SI at vi må gjøre •Finne ut hva vi mener at kommunene bør overta fra spesialisthelsetjenesten •Begynne arbeidet med mal for Regional Helseplan •Lage behandlingslinjer slik at vi kan enes om hvem som gjør hva i deler av pasientforløpet •Inngå lovfestede avtaler med kommunene •Undersøke om vi har felles IT system •Undersøke om vi har like kvalitetssystem •Hjelpe kommunene med helsetall til de kommunale helseregionene

6 Dette tror SI at kommunene må gjøre alene •Finne ut hvem de skal samarbeide med •Hvilken samarbeidsmodell skal kommunene ha? •Hvilken ekspertise trenges i kommunen? •Hvilke samarbeidstiltak har kommunen i dag? Hva kan fortsette og hva bør forsvinne? •Hvilke pasientgrupper har vi i vår kommunale helseregion? •Hvordan og hvor kan de få best hjelp? •Skal vi ha intermediære sykehjem, LMS,DMS….

7 Samhandlings- team Samhandlings- koordinator SI Tynset 1 region 5+2 kommuner Samhandlings- koordinator SI Gjøvik Valdres 6 kommuner Hadeland 2 eller 3 kommuner Gjøvik, Land og Toten 5 kommuner Samhandlings- koordinator SI Elverum 1 region 5-6 kommuner Samhandlings- koordinator SI Hamar 1 region, 4 kommuner Samhandlings- koordinator SI Lillehammer Nord-Gudbr 6 kommuner Midt-Gudbr 2 kommuner Lillehammer- regionen 3+1 kommuner Samhandlings- koordinator SI Kongsvinger 1 region 6-7 kommuner Samhandlings- koordinator SI divisjon psykisk helsevern 48 kommuner Samhandlings- Koordinator SI hab/rehab 48 kommuner

8 Hva bør brukerne gjøre? •Organisere arbeidet slik at arbeidet ikke blir overlatt til noen få •Finne ut hvor det er viktig å delta •Finne ut om det er områder de synes det er viktig at beholdes i sykehusene •Hva bør kommunene overta? •?

9 Helsenettverk Lister Listerregionen • Farsund 9410 • Flekkefjord 9003 • Hægebostad 1624 • Kvinesdal 5776 • Lyngdal 7739 • Sirdal 1790 Lister ca 35 350

10 Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister vedtok 24.02.10 å etablere Lister brukerutvalg Brukerutvalget i SSHF som modell Fomål: -sikre brukermedvirkning i tiltak og saker som behandles i Helsenettverk Lister Medlemmer: -FFO (2 representanter) -SAFO -Mental helse -Kreftforeningen -Eldrerådet -LPP -Rus (rekkrutert lokalt - Alarm forespurt) -Brukerutvalget i SSHF

11 Helsenettverk Lister Lister LMS Ernærings koordinator Lister ergoterapeut Lister Brukerutvalg Lister legeutvalg SSF SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet Kommune styrer Lister Rusteam Fagforum Rehabilitering Fagforum Eldre m Sammensatte lidelser Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Omsorgs teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging

12 Organisering •Brukerutvalg skal innenfor budsjettrammen ha minst 8 møter i året, herav minst ett fellesmøte med Helsenettverk Lister. •Møtene skal legges i forkant av møter i Helsenettverk Lister og brukerutvalget skal forelegges saker som skal behandles i Helsenettverk Lister. •Brukerutvalget forelegges referater fra møtene i Helsenettverk Lister. •Brukerutvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til behandling i Helsenettverk Lister •Brukerutvalgets leder, eller dens stedfortreder, deltar som fast medlem i Helsenettverk Lister. •Lister brukerutvalg oppnevner representanter til fagforum

13 Oppgaver/ansvar •Ta initiativ til og fremme saker av betydning for brukere av (inter) kommunale tjenester og deres pårørende •Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger (interkommunal betydning/relevans) •Bidra med brukermedvirkning til prosjekter og fagfora som oppnevnes av Helsenettverk Lister – holde øvrige medlemmer løpende orientert. •Leder har et overordnet ansvar for å sikre informasjonsflyt og å videreformidle informasjon fra møter i Helsenettverk Lister.

14 26 kommuner deltar i Kommunehelse- samarbeidet Vestre Viken Ca 445 000 innbyggere Et Helseforetak, Vestre Viken HF 26 kommuner deltar i Kommunehelse- samarbeidet Vestre Viken Ca 445 000 innbyggere Et Helseforetak, Vestre Viken HF

15 Målsetting for KHS: Ivareta og styrke medlemskommunenes interesser i forbindelse med:  Ny sykehusstruktur  Endringene i kommunehelsetjenesten som følge av Samhandlingsreformen. Målsetting for KHS: Ivareta og styrke medlemskommunenes interesser i forbindelse med:  Ny sykehusstruktur  Endringene i kommunehelsetjenesten som følge av Samhandlingsreformen.

16 Overordnet samarbeidsutvalg 2 Brukere Samarbeidsutvalg Hallingdal sjukestuggu 2 Brukere Samarbeidsutvalg Ringerike sykehus 2 Brukere Samarbeidsutvalg Bærum sykehus 2 Brukere Samarbeidsutvalg Drammen sykehus 2 Brukere Samarbeidsutvalg Kongsberg sykehus 2 Brukere 2 brukere = 1 fra kommunene + 1 fra VV HF Brukerutvalg Samarbeidsutvalg mellom kommuner og Vestre Viken HF

17 Arbeidsgruppe/utvalgAntall brukerrepresentanter (både fra kommuner og helseforetak) Lokale samarbeidsavtaler og – utvalg (ferdig) 6 Brukere Kriterier, retningslinjer og avtaler utskriving av pasienter, somatikk 2 Brukere Kriterier, retningslinjer og avtaler utskriving av pasienter, psykisk helse 2 Brukere Områdeplan svangerskaps-, fødsels og barselomsorg Ingen brukere (Liv Laga har gitt beskjed om at de ikke har kapasitet) Og i tillegg er det/har vært følgende arbeidsgrupper/utvalg……..

18 Sykehus – doblet budsjett på 7 år 50 mrd 2002 102 mrd 2009

19 Spesialister på rett nivå? 2 300 psykologer 11 000 leger sykehus og privat praksis 470 psykologer 4 400 fastleger og kommuneleger

20 Ikke øremerket tilskudd Medfinansiering Utfordringene Finansiering Fra hierarki til nettverk og partnerskap Likeverdig partner vs helseforetakene Lederskap Vertskommune og samkommune Samarbeid krever tillit Demokratiunderskudd/ Brukermedvirk? Kommune- samarbeid Helsefaglig kompetanse Bestiller- (og tilbyder-) kompetanse Samhandlingskompetanse Kompetanse

21 KS ønsker en samhandlingsreform som bygger på: •et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene, •kommunehelsetjenesten som grunnmuren i helsetjenesten, •brukerens behov og medvirkning

22 Grunnmuren ”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene” Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp

23 Et sammenhengende pasientforløp Med fokus på kunnskapsbasert praksis= Forskning, Erfaring og Brukerkompetanse Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Et sammenhengende pasientforløpet og Brukermedvirkning Kommune- helsetjenester Brukermedvirkning på tre nivåer: •Systemnivå •Tjenestenivå •Individnivå

24 Spørsmål som må løses •Hvor stor andel av sykehusbruken kan påvirkes av gode effekter av forebyggende tiltak.. •Hva påvirker henvisningspraksis til spesialisthelsetjenesten.. •Hva er et godt pasientforløp.. •Hvordan identifisere forhold som bør endres for å understøtte god lokal oppgaveløsning....?

25 Utfordringer •Hvordan sikre (og måle) at tiltakene har effekt? •Usikre/varierende rammebetingelser •Effekter for pasientene •Hvordan monitorere evt. uønskede virkninger av reformen? •Fastlegenes ansvar og mulighet mht. å vurdere andre tiltak enn innleggelse i sykehus? •Oppgjørsordninger – unngå byråkrati. •Avtaler - sikre at disse blir gode verktøy for aktørene


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i et samhandlingsperspektiv Rapport fra Dialogkonferansen i Helse Sør-Øst 23. – 24. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google