Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsenettverk Lister Listerting 5. des. 2011 Samhandlingsreformen v/ Inger Marethe Egeland Bernhard Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsenettverk Lister Listerting 5. des. 2011 Samhandlingsreformen v/ Inger Marethe Egeland Bernhard Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsenettverk Lister Listerting 5. des Samhandlingsreformen v/ Inger Marethe Egeland Bernhard Nilsen

2 Helsenettverk Lister •Samhandlingsreformen •Listerregionens helsesamarbeid •Krav om lovpålagte avtaler •Muligheter og problemstillinger (med evt. spørsmål og innspill til hver av delemnene)

3 Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen Styrket satsing på helsefremmede og forebyggende arbeid  økt livskvalitet og redusert press på helsetjenestene samlet sett Dempet vekst i bruk av sykehustjenester (ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunene)  forutsatt at det kan gjøres med like god kvalitet og kostnadseffektivitet Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere  gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp

4 Helsenettverk Lister Et omfattende reformgrep med mange oppgaver å følge opp…

5 Helsenettverk Lister Utfordringsbildet •Vi lever lengre enn før og med flere kroniske lidelser Kols – Diabetes – Demens - Psykiske lidelser - Overvekt •Mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren Ca. hver 6. elev som går ut av ungdomsskolen i dag, utdanner seg til å jobbe innenfor helsesektoren Behov hver 4. elev, behov hver 3. elev

6 Helsenettverk Lister Reformens rammer To sentrale nye lover: •Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester •Lov om folkehelsearbeid Nye forskrifter, herunder: •Ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter •Ny forskrift om kommunal medfinansiering

7 Helsenettverk Lister Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester •Opphever skillet mellom helse- og omsorgstjenester •Felles regelverk og felles klage- og tilsynsordning •Profesjonsnøytral •Pasient- og brukerrettigheter samles •Krav om helhetlige og koordinerte tjenester, koordinerende enhet og koordinatorer til personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester •Plikt for kommunene til å sørge for tilbud om døgnopphold for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp (med full virkning fra ) •Endrede forskrifter om kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen?

8 Helsenettverk Lister Lov om folkehelsearbeid •Folkehelsearbeidet er et ansvar for hele kommunen, ikke bare for helse- og omsorgstjenesten •Ansvaret for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer konkretiseres •fastsette mål og strategier for det lokale folkehelsearbeidet og iverksette tiltak

9 Helsenettverk Lister Kommunal medfinansiering •Kommunene får et økonomisk medansvar for innleggelser og konsultasjoner i sykehus •Skal dekke 20 % av kostnadene ved medisinske innleggelser – tak kr. •I alt ca. 4,2 milliarder overføres fra spesialist- helsetjeneste til kommunesektoren i 2012

10 Helsenettverk Lister Utskrivingsklare pasienter •Kommunene må betale 4000/ døgn for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag •Spesialisthelsetjenesten definerer når en pasient er «utskrivningsklar» •Kommunene må svare straks! •Kommunene forutsettes øk. kompensert...

11 Helsenettverk Lister

12 Lister ernæring & mestringsteam Anslag midler og forbruk Kommentar: Kvinesdal får mindre overføringer enn anslått forbruk av spesialisthelsetjenesten i (Kilde: krd.no og helsedirektoratet.no) Anslag for forbruk av spesialist- helsetjenester 2012 (medfinansiering) Økte statlige overføringer totalt i 2012 «Rest» til å betale for utskrivningsklare pasienter og bygge opp komm. tilbud Farsund Flekkefjord Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal

13 Helsenettverk Lister Øyeblikkelig hjelp tilbud •Oppgaveoverføring fra spesialist- helsetjenesten til kommunene. •Forutsatt fullfinansiert ved at midler overføres gradvis fra RHF til kommunene i perioden 2010 til 2015 •Ca. 520 millioner i 2012 •Må søkes om sammen med sykehuset

14 Helsenettverk Lister Hvem kan dette gjelde? Kols-pasienter med forverring av tilstanden. •Trenger ifølge legen hjelp og oppfølging, men ikke nødvendigvis på sykehus… Eldre pasienter med ubehag eller magesmerter •Vurderes av lege til ikke å være alvorlig syke, men bør observeres eller utredes videre … Pasienter med kjent angina pectoris og smerter •Enslige eldre med slike symptomer som av lege vurderes å ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet til det blir der de får avklart at det ikke er noe alvorlig… Kreftpasienter med forverring av smerter •Flere av disse pasientene vil kunne ha behov for en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter.

15 Helsenettverk Lister Innspill og spørsmål....

16 Store utfordringer og krevende oppgaver – hva gjøres på Agder og i Listerregionen?

17 Helsenettverk Lister Virkemidler •Rettslige (lover og forskrifter, samt pålagte avtaler) •Økonomiske (medfinansieringsansvar og betalingsplikt) •Faglige (retningslinjer, prosedyrer, behandlingslinjer og pasientforløp, kvalitetsmålinger mv.) •Organisatoriske (samarbeidsarenaer, brukermedvirkning, ambulante team, mestringssentra, frisklivssentraler, samarbeid med frivillige, lokalmedisinske sentra, IKT-verktøy)

18 Helsenettverk Lister Samhandling på Agder Ø stre Agder Setesdal Knutepunkt S ø r Lister Lindesnes Overordnet strategisk samarbeidsutvalg

19 Helsenettverk Lister «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom de deltakende kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten» •Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling •Identifisere samarbeidsområder og øke robustheten innen helse og omsorg •Møte samhandlingsreformen på en offensiv og strukturert måte! SSF og Listerrådet Anno sept 2008

20 Helsenettverk Lister Prosjektstatus og mottatte tilskudd Samhandlingsprosjektet fase 1 (60%)kr FMVAFullført Samhandlingsprosjektet fase 2 (60 %)kr FMVAFullført Samhandlingsprosjektet fase 3 (60%)kr FMVAPågår Forankring fryder (20 %)kr HelsedialogFullført Regionale russtillinger (400%) *kr HelsedirektoratetPågår Fagforum rehabilitering (30%)kr Helsedialog Fullført Lister LMS - læring og mestring (240%) *kr HelsedirektoratetPågår Fagforum psyk. helse (60 %) *kr HelsedirektoratetPågår Lindring i Lister (30%)*kr HelsedirektoratetPågår ReHabuka 2010kr HelsedirektoratetFullført ReHabuka 2011kr HelsedirektoratetPågår Lister ergoterapeut (inntil 100%)*kr HelsedirektoratetPågår Lengre i eget liv* (30%)* kr Sørlandets Pågår kompetansefond SMIL i Lister (20%)kr NKLMS Pågår ListeREhabilitering (30%)kr HelsedirektoratetPågår 11 prosjekter og 9 årsverk (ca. 6 mill.) + komm. egeninnsats

21 Helsenettverk Lister Mestringsteam Lister Ernærings koordinator Lister ergoterapeut Lister Brukerutvalg Lister legeutvalg SSF SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet Kommune styrene Lister Rusteam Fagforum Mestring og Rehabilitering (Velferdsteknologi) Fagforum Psykisk helse og Rus Fagforum Folkehelse Forebygging SMIL I LISTER Diabetes sykepleier Diabetes sykepleier Fysioterapeut Fagforum Lindring (arbeidsmodell og prosjektorganisering)

22 Helsenettverk Lister Mestringsteam Lister •Endringsfokusert rådgivning (kosthold/ernæring, fysisk aktivitet/fallforebygging, diabetes/føtter) •Kompetanseoverføring og veiledning av helse- og omsorgspersonell (samarbeid hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem, folkehelsekoordinator, frivilligsentraler, lag/foreninger, ger. daghospital mv.) •Koordinering opp mot tilbudet v/ Lærings- og mestringssenteret ved SSHF Flekkefjord •Videreutvikle tilpassede tilbud på tvers av kommuner som del av Mestringsteam Lister

23 Helsenettverk Lister Fagforum Lindring Mål: Øke kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, både blant leger og annet helsepersonell i kommune- helsetjenesten •Enten pasienten mottar behandling i sykehjem eller i eget hjem skal pasienter og deres pårørende oppleve helhetlig og verdig behandling, omsorg og oppfølging • SSHF • Fastlege • 6 fagpersoner komm. • Brukerrepresentant Prosjektleder 30 %

24 Helsenettverk Lister Prosjektet «Lenger i eget liv» •Videreutvikle et teknologistøttet tjenestetilbud og samtidig skape nye spennende arbeidsplasser Skape grunnlag for at Listerregionen kan bli ledende innenfor utnyttelse av ny velferdsteknologi i eldreomsorgen generelt og demensomsorgen spesielt

25 Helsenettverk Lister Trygghetspakke/smarthus

26 Helsenettverk Lister Sårbehandling via MMS •Økt kompetanse på behandling av ikke- helende sår •Bedre og mer effektive behandlingsforløp •Pasientene sparer reisetid •Behandlingskostnadene går ned fordi behov for kontroller reduseres. •Behandlingen kommer raskere i gang. •Arbeidsdagen for sårsykepleierne blir mer fleksibel

27 Helsenettverk Lister En mulig «modell» for å drøfte ansvars- og oppgavefordelingen i og mellom kommunene i Lister (mange) Omfang / antall pasienter (få) Tjenester alle kommunene må ha Forsterkede sykehjem Regionale ambuler- ende team Regional senter- funksjon (behandl., ø-hjelp osv.) SPESIALISERINGSPESIALISERING

28 Helsenettverk Lister Innspill og spørsmål....

29 Helsenettverk Lister Samhandlingen på helseområdet skal struktureres gjennom lovpålagte avtaler

30 Helsenettverk Lister

31 § 6-1. Plikt til å inngå samarbeidsavtale Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderings- grunnlaget ved utarbeidelsen av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse av avtalene.

32 Helsenettverk Lister Samarbeidsavtalen Innhold: •Parter, bakgrunn, prinsipper og formål •Virkeområde •Prosess for behandling av delavtaler/retningslinjer •Samarbeidsarenaer •Plikt til gjennomføring og forankring •Håndtering av uenighet •Varighet, revisjon og oppsigelse •Innsending av avtaler til Helsedirektoratet + 14 delavtaler

33 Helsenettverk Lister Delavtaler med frist Delavtale om felles forståelse av hvilke helse – og omsorgsoppgaver SSHF og kommunene er pålagt, og med en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 3. Delavtale om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon i helseforetaket. 5. Delavtale om innleggelse i sykehus. 11. Delavtale planer for akuttmedisinsk kjede, og omforente beredskapsplaner med mer harmonisering av kommunale beredskapsplaner •May-Ardis Iversen •Tom Eikeland •Mona Apvik •Sigurd W Løvhaug •Anne Berit Å Hansen •Tor Nilsen

34 Helsenettverk Lister Ansvars- og oppgavefordeling •Grenseflater og gråsoner •Mangler og overlappinger •Arenaer og prosesser

35 Helsenettverk Lister Utskriving •Samarbeid om utskrivning av pasienter som trenger et kommunalt tilbud, herunder gjensidige varslingsrutiner til fastlegen og andre relevante instanser i kommunen. •Kriterier som må være oppfylt for at en pasient eller bruker innen psykisk helsevern og rusmiddelavhengige vurderes å være utskrivningsklar. •Klargjøring av pasientforløp og ansvarsforhold •Nødvendig informasjonsoverføring •Vurdering av behov for og evt. bestilling av hjelpemidler. •Hvordan partene vil håndtere kravene i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter (kr 4 000/døgn)

36 Helsenettverk Lister Innleggelse •Kontaktopplysninger og -prosedyrer •Overføring/formidling av pasientopplysninger •Retningslinjer for henvisning •Rutiner for viderehenvisning innen spesialisthelsetjenesten •System for pasienttransport. •Tilbakemelding når innleggelsen kunne vært unngått. •Bruk av praksiskonsulentordningen •Dialog om mulige kommunale alternative tjenester

37 Helsenettverk Lister Omforente beredskapsplaner og Planer for den akuttmedisinske kjeden •S amarbeid om en sammenhengende akuttmed. kjede •Tilrettelegging for trening i praktisk samhandling •Risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planer •Planlegging og gjennomføring av øvelser. •Kompetanseutvikling og opplæring •Løsning av konkrete beredskapsutfordringer. •Forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og utstyr

38 Helsenettverk Lister Delavtaler frist retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 8. samarbeid om jordmortjenester 9.samarbeid om IKT-løsninger lokalt 9.forebygging

39 Helsenettverk Lister I tillegg forslag om å inngå delavtaler på følgende områder innen Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 13. Delavtale om uenighet og konflikthåndtering 14. Delavtale om analyse/styringsdata ang. bruk av helsetjenester på begge nivå

40 Helsenettverk Lister Forhandlingsutvalget for Lister •FARSUND Mona Aspvik •FLEKKEFJORDTone Marie N. Solheim •HÆGEBOSTADJerry Brastad •KVINESDALAnne Berit Å. Hansen •LYNGDALMay-Ardis Iversen •SIRDALArnhild Ravnevann + Bernhard Nilsen og Inger M. Egeland

41 Helsenettverk Lister Innspill og spørsmål....

42 Helsenettverk Lister Hva blir viktig framover? •Holde seg oppdatert på endringer i ramme- betingelsene, datagrunnlag og ny kunnskap •Sikre formelle avtaler og gode prosesser •Analysere – hva er vi gode og mindre gode på? •Informere og kommunisere på faglig/adm. nivå •Informere og kommunisere på politisk nivå •Evaluere prosjektene – hva er de viktige områdene å jobbe med og hvilke tiltak gir effekt?

43 Helsenettverk Lister Hva innebærer dette? •Implementere prioriterte tiltak og aktiviteter •Avklare finansiering og evt. kostnadsdeling •Satse på kompetansebygging og OU •Ta stilling til ansvars- og myndighetsforhold •Velge en effektiv struktur og organisering … hver kommune for seg eller flere sammen?

44 Helsenettverk Lister Et «kompass» for veien videre… Husk Perspektiv på samarbeid og samhandling Pasientens behov og innbyggernes beste Fokus på innovasjon og utvikling Gjensidig tillit og åpenhet


Laste ned ppt "Helsenettverk Lister Listerting 5. des. 2011 Samhandlingsreformen v/ Inger Marethe Egeland Bernhard Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google