Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

utfordringer og dilemmaer i samarbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "utfordringer og dilemmaer i samarbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 utfordringer og dilemmaer i samarbeidet
Østre Agder og SSHF Hovedfokusområder – utfordringer og dilemmaer i samarbeidet Harry Svendsen Prosjektleder for innføring av Samhandlingsreformen i Østre Agder

2 Kort om Østre Agder: 66 627 innbyggere Vegårshei 1924 Gjerstad 2488
Et interkommunalt samarbeid for 7 kommuner Brannvesen Renovasjon Overformynderi Krisesenter Samhandlingsreformen Vegårshei 1924 Gjerstad 2488 Froland 4873 Tvedestrand 6012 Risør ArendaL Åmli innbyggere

3 Samhandlingsreformen gir kommunene to hovedutfordringer
Folkehelse og forebygging - hånd i hånd med økt behandlingsansvar for syke eldre og andre med kronisk helseproblemer Vi må utrede og gradvis iverksette planer for forebyggende og helsefremmende arbeid hele livsløpet – ”fra vugge til grav” og samtidig Innfase finansieringssystem sammen med SSHF knyttet til utskrivningsklare pasienter, medfinansiering og igangsette utredning av hastetilbud (kommunalt døgnbasert ø – hjelp) som skal gradvis innfases 2016 I løpet av to år: nye pasientgrupper: psykiske lidelser og rus/psykiatri (innen 2015)

4 Østre Agder kommunene har iverksatt følgende tiltak før å løse det samfunnsoppdrag Stortingets har gitt kommunene og helseforetakene

5 Organisering Østre Agder - samhandlingsreformen
Styringsgruppa for Østre Agder Ordførerne i kommunene samt leder for opposisjonspartiene i Arendal kommune Administrativ prosjektgruppe Alle rådmennene + leder/rådgiver fra helse – og omsorgsadministrasjonen Faggruppe 1 Samfunnsmedisin Kommuneoverlegene Faggruppe 2 Folkehelse og forebyggende tjenester. En fagperson fra hver kommune. Faggruppe 3 Eldremedisin, rehabilitering og habilitering. En fagperson fra hver kommune. Samhandlingsutvalg internt i alle syv kommunene

6 SAMHANDLINGSPROSJEKT MED SSHF
HELSEOVERVÅKING ansetter en samfunnsmedisiner i full stilling i et tre årig prosjekt. Oppgave: helseovervåking og kunnskapsinnhenting som grunnlag for felles interkommunale tiltak og/eller kommunevise satsinger   FRISKLIVSSENTRALER i alle kommunene i Østre Agder i løpet av Utredning starter i 4. kvartal   SAMHANDLINGSPROSJEKT MED SSHF samhandling om pasienter med behov for medisinsk akuttbehandling utenfor spesialisthelsetjenesten. vurdere innretning og organisering av lovpålagt hastetilbud innen (døgnbasert komm ø – hjelp) som en del av akuttmedisinsk kjede utvidet tilbud av polikliniske tjenester, ambulante team i kommunene innen palliasjon, geriatri og grenseflater mot alderspsykiatri vurdere hva slags type medisinsk – faglig tjenestenivå som må tilbys innenfor sykehjem/omsorgsboliger, kortidsplasser og hjemmebasert behandling,

7 Østre Agder kommunene har følgende forventninger til SSHF

8 Strategiplanen for 2012 – 2014 (kapittel 5. 1
Strategiplanen for 2012 – (kapittel 5.1.5) innfrir de viktigste forventningene Østre Agder har til god rammer for samhandling med SSHF. Derfor viktig at denne iverksettes.

9 Gode tiltak som er beskrevet i Strategiplanen: ”Agderfylkene har mange kommuner med lave innbyggertall. Det er behov for å etablere robuste arenaer for å kunne skape et best mulig samarbeidsklima…... …” Utvikle pasientforløp for komplekse pasientgrupper ( eks.: ortogeriatri) og pasientgrupper med store volum Samhandlingstiltak som fremmer økt behandling i kommunene – hastetilbud, (komm ø – hjelp), polikliniske konsultasjoner hos fastlegen og planarbeid for utvikling av ulike lokalmedisinske tjenester Proaktiv (initierende) rolle som kompetanseleverandør til kommunene, etablere møteplasser og faglige arenaer og pilotarbeid Satsing på - helse Egenmestringsprogrammer for kronikere/ pasient – pårørendeopplæring Videreutvikle praksiskonsulentordningen

10 Gode tiltak som er beskrevet i Strategiplanen: ”Agderfylkene har mange kommuner med lave innbyggertall. Det er behov for å etablere robuste arenaer for å kunne skape et best mulig samarbeidsklima…... …” Utvikle pasientforløp for komplekse pasientgrupper ( eks.: ortogeriatri) og pasientgrupper med store volum Samhandlingstiltak som fremmer økt behandling i kommunene – hastetilbud, (komm ø – hjelp), polikliniske konsultasjoner hos fastlegen og planarbeid for utvikling av ulike lokalmedisinske tjenester Proaktiv (initierende) rolle som kompetanseleverandør til kommunene, etablere møteplasser og faglige arenaer og pilotarbeid Satsing på - helse Egenmestringsprogrammer for kronikere/ pasient – pårørendeopplæring Videreutvikle praksiskonsulentordningen

11 Innspill fra Østre Agder i høringen til planen: For å møte samhandlingsreformens utfordringer: 1) opprette regionale styringsgrupper som forankres i foretakets og kommunens øverste ledelse 2) SSHF må medfinansiere spleiselag (jfr eget oppdragsdokument fra Helse Sør – Øst) 3) Samarbeid med kommunene på regionalt nivå om utvikling av en forsterket akuttmedisinsk kjede utenfor spesialisthelsetjenesten 4) Felles FoU – og utdanningssamarbeid Skjematisk beskrevet ønskes følgende struktur:

12 Beskrivelse av pasientforløp/
Organisastoriske grep h Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) - 5 repr fra sykehusledelsen ved SSHF - 1 repr fra hver av 5 kommuneregioner - brukerorganisasjonene Regionale samarbeidsutvalg (Lister, Mandalsreg.,Knutepunkt Sør,Setesdalsreg., Østre Agder) - fast repr. fra SSHF - to repr fra hver kommune i regionen - tillitsvalgte/brukerrepresentanter Fagutvalg /faggrupper (antall oppnevnes etter behov) - kan utgå fra OSS ved standardiserte forløp - kan utgå fra RS ved geografisk avgrensning - fagpersoner fra begge nivåer deltar - tillitsvalgte/brukerrepresentanter Samarbeid- avtaler Delavtaler (særavtaler) Prosedyrer Beskrivelse av pasientforløp/ diagnosegrupper

13 Kan disse grepene iverksettes vil vi ha:. - riktig fokus
Kan disse grepene iverksettes vil vi ha: riktig fokus - færre dilemmaer og - løse mange felles utfordringer


Laste ned ppt "utfordringer og dilemmaer i samarbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google