Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Karasjok 13. og 14. november 2013 Samarbeidsmøte med Bruker- og pårørende organisasjoner Klinikk psykisk helsevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Karasjok 13. og 14. november 2013 Samarbeidsmøte med Bruker- og pårørende organisasjoner Klinikk psykisk helsevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Karasjok 13. og 14. november 2013 Samarbeidsmøte med Bruker- og pårørende organisasjoner Klinikk psykisk helsevern og rus v/Inger Lise Balandin, Klinikksjef

2 2 Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikksjef Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikksjef DPS Vest-Finnmark SANKS / DPS Midt-Finnmark DPS Øst-Finnmark VPP Hammerfest BUP Hammerfest Inkl. ambulant team BUP Hammerfest Inkl. ambulant team VPP Alta - Gruppeterapeutisk team - PUT VPP Alta - Gruppeterapeutisk team - PUT BUP Alta Inkl. ambulant team BUP Alta Inkl. ambulant team Døgnavdelingen Post Alta og Post Jansnes Døgnavdelingen Post Alta og Post Jansnes VPP Tana BUP Kirkenes VPP Kirkenes Finnmarksklinikken - vurderingsenhet - ruspoliklinikk - sengepost Finnmarksklinikken - vurderingsenhet - ruspoliklinikk - sengepost Klinikkadministrasjon Døgnavdelingen Tana Døgnavdelingen Tana Klinikklederteam Avdeling for voksne Avdeling for barn og unge Familieavdelingen Karasjok Familieavdelingen Karasjok PUT Karasjok BUP Karasjok Inkl. ambulant team midt/øst BUP Karasjok Inkl. ambulant team midt/øst Ungdomspsykiatrisk avdeling Karasjok Ungdomspsykiatrisk avdeling Karasjok VPP Lakselv Døgnavdelingen Lakselv Døgnavdelingen Lakselv Akutteam Lakselv Akutteam Lakselv FoU SANKS Karasjok FoU SANKS Karasjok

3 Klinikk psykisk helsevern og rus Lokalisering av våre tilbud -> i dag SANKS/DPS Midt- Finnmark, VPP, Døgnenhet og Akutteam SANKS/DPS Midt- Finnmark, VPP, Døgnenhet og Akutteam SANKS/DPS Midt Finnmark, BUP inkl. ambulant team midt/øst, PUT, familieavdeling, FoU og ungdomspsykiatrisk avdeling DPS Vest-Finnmark, VPP inkl. gruppeterapeutisk team, PUT, BUP inkl. ambulant team, Døgnenheten Alta - post Alta og post Jansnes DPS Vest-Finnmark, VPP inkl. gruppeterapeutisk team, PUT, BUP inkl. ambulant team, Døgnenheten Alta - post Alta og post Jansnes DPS Øst-Finnmark, VPP og BUP DPS Vest-Finnmark, VPP og BUP inkl. ambulant team DPS Øst-Finnmark, VPP og Døgnenhet, Akutt ambulant team DPS Øst-Finnmark, VPP og Døgnenhet, Akutt ambulant team Rus, Finnmarksklinikken (døgntilbud, poliklinikk, vurderingsenhet) Rus, Finnmarksklinikken (døgntilbud, poliklinikk, vurderingsenhet)

4 Helse Finnmark HF - planarbeid Overordnet utviklingsplan: - Kirkenes nye sykehus - Videreutvikling og ny organisering psykisk helse og rus - Spes.helsetjeneste tilbudet i Alta / Vest- Finnmark – i regi av Helse Nord - Nye Hammerfest sykehus Utviklingssjef Anne Grete Olsen tiltrådte 01.09.13.

5 Kirkenes nye sykehus •Forprosjekt vedtatt i styret i juni 2013Kostnadsberegning forprosjekt (P85) juni = 1,8 mrd •Forprosjekt er inkl BUP/VPP Kirkenes + flytting av døgnenheten / DPS adm i Tana til Kirkenes •Vedtatt investeringsramme = 1,4 mrd (P85) •Døgnenheten i Tana er tatt ut av prosjekt i styremøte i aug 2013. •BUP / VPP Kirkenes fortsatt i nytt sykehus. Har vært diskutert å flytte i eget bygg ved sykehus •Godkjent finansiering er ikke på plass. •Korrigert forprosjekt godkjent i oktober 2013 – BUP / VPP fortsatt i nytt sykehus.

6 Spes.helsetjeneste tilbudet i Alta / Vest- Finnmark •Utredning pågår Varslet ferdigstillelse = ultimo 2013 •Gjelder somatiske spesialisthelsetjenester

7 Hammerfest nye sykehus •Styringsgruppe er etablert •Oppstart bygging rundt 2017

8 Prosjektet ”Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og rus” •Prosjektet etablert 01.12.12. •Prosjektleder Aina Olsen. •Arbeidsgruppenes forslag styrebehandles 05. og 6. desember 2013. •Ny organisering styrebehandles i 2014. •Prosjektet er underlagt direktøren. •Foretaksledelsen er styringsgruppe Budsjett 2014 – 2017: Behandles i styremøte 05. og 06. desember 2013.

9 Tilgjengelige investeringsmidler Investeringsplan: Helse Finnmark – Klinikk psykisk helsevern og rus inkl. somatikk •Finnmarksklinikken: 25 mill •Spesialistlegesentret i Karasjok: 40 mill •Utvikling av spesialistsenteret i Alta: 100 mill + 20 mill i medisinteknisk utstyr •Nye Kirkenes sykehus 1,4 mrd

10 Ny organisering av psykisk helse og rus Målsetting Vedta ny organisasjonsmodell tilpasset våre fremtidige behov for tjenester innenfor fagfeltet basert på forsvarlig økonomisk drift.

11 11 Begrunnelse for hvorfor er prosjektet ”Videreutvikling og ny organisering av psykisk helse og rus” er satt i gang Nye investeringer Samle spesialisthelsetjenester under samme tak. å tenke helhet, dra nytte av felles ressurser, samlokalisering av ulike fagområder og skal sikre langsiktige løsninger for å oppnå helsemessige og gode samfunnsøkonomiske effektive spesialisthelsetilbud til befolkningen i Finnmark. Behov for utvikling og forbedring av spesialisttilbudet til den samiske befolkningen Planlegge investeringsprosjektet ”Samisk helsepark” Samhandlingsreformen tydeligere kommunerolle Fra behandling i sykehus til behandling i DPS/lokalt Fra lange opphold i institusjon korte opphold Fra døgnbehandling Ambulant akutteam, dag og poliklinikk

12 Sykehus DPS- institusjonsbehandling Poliklinikk, dagbehandling, ambulante tjenester, ambulante akutteam Kommunene: Fastlege, bo, arbeide Innbyggere: Egenomsorg, mestringsevne Omstillingen av psykisk helsevern i tråd med gitte signaler. Videreutviklingen av DPS, med spissing av sykehusfunksjonene og overføring av ressurser fra sykehus til DPS.

13 DPS veilederen IS-1388 Sammenhengende, helhetlige tjenester og samhandling

14 Samhandling generelt og med kommuner i forvaltningsområdet 1.Mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser vil ha behov for tjenester fra ulike sektorer og forvaltningsnivåer samtidig. 2.Det må legges til rette for en slik samtidighet og det er en oppgave å bidra aktivt for å etablere handlingsnettverk på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivåer.

15 15 Organisering av prosjektet

16 SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern) Søknad om å bli et Kompetansesenter for samiske nasjonale behandlingstjenester innenfor psykisk helsevern og rus er sendt Helsedirektoratet for godkjenning med positiv innstilling fra RHFmøte, Styret i Helse Nord RHF, Styret i Helse Finnmark HF – mai 2013 (tilpasning til ny forskrift samt utvidet ansvar for behandlingstjenester i hele landet inkl. rus). Godkjenning foreligger ikke ennå. Helsedirektoratet har innstilt posistivt. Svar ventes i disse dager.

17

18 Gjestepasientkostnader rus 2012 •Pasienter fra Finnmark – totalt 10 768 liggedøgn herav 2808 på Finnmarksklinikken. Gjestepasientkostnader 2012: ca 27 mill. = penger vi alternativt i større grad burde bruke til å bygge opp egne tilbud. •Pasientene er enten i private institusjoner (mange er på Sigma Nord) eller på UNN. •Kortsiktige tiltak for å få ned gjestepasientkostnader rus vedtatt i styret i HF HF 29.aug 2013. (Styrke Vurderingsenheten, oppfølging av gjestepasienter rus v/faglig rådgiver, Rusteam i Alta). •Samarbeid med kommuner om gode behandlingsforløp er avgjørende for å følge opp føringer i Samhandlingsreformen.

19 Gjestepasientkostnader psykisk helsevern •Gjennomsnittkostnad pr mnd er ca 800 000 tilknyttet gjestepasienter etter fristbrudd våren 2012. Pasienter får tilbud hos Psykia AS. Vi ønsker pasientene tilbake til Helse Finnmark HF – men de må selv melde fra om de ønsker det. •Bruker ca 3,5 mill pr år på pasienter som drar til Modum Bad. Tilsvarende tilbud fins ved Viken senter i Bardu (Nord-Norges Modum bad). Helse Finnmark betaler ikke for tilbudet. Penger brukt på gjestepasienter er penger vi alternativt kunne bygd opp egne tilbud for - bla ambulante team og oppfølging av pasienter i hjemkommunene i samarbeid med kommunene.

20 Kvalitet •Ingen fristbrudd oversendt Helfo etter 13.07.12 •Gjennomsnittlig ventetid innenfor frister. •Dato for behandling og navn på behandler følger i rettighetsbrevet. Innført 01.09.12 evaluering behandles i klinikkledermøte i mai/juni 2013.

21 Kvalitet forts. •Felles prosedyrer / retningslinjer for behandlingsforløp ferdigstillet 1. halvår 2013 (BUP, Døgn – VPP høst 2013?). •Pasientsikkerhetsundersøkelse gjennomført i 2012. •Brukerundersøkelser planlegges gjennomført innenfor TSB i 2013. •Rammebetingelser tilknyttet innføring av Samhandlingsreformen blir tidligst avklart i 2014 for psykisk helsevern og rus (ansvarsavklaring, kommunal betalingsplikt for ferdig behandlede pasienter). •Riktig behandling til riktig tid nærmeste effektive behandlingsnivå – i samarbeid med hjemkommune er et prioritert tiltak fremover og står sentralt i Samhandlingsreformen.

22


Laste ned ppt "Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Karasjok 13. og 14. november 2013 Samarbeidsmøte med Bruker- og pårørende organisasjoner Klinikk psykisk helsevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google