Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge Status og utviklingstrekk Styreleder Bjørn Kaldhol.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge Status og utviklingstrekk Styreleder Bjørn Kaldhol."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge Status og utviklingstrekk Styreleder Bjørn Kaldhol

2 Hovedoppgaver •Levere gode og likeverdige spesialisthelsetjenester i og utenfor sykehus. •Utdanne nødvendig personell •Forske! •Undervise pasienter og pårørende

3 Stortinget Helseminister Foretaksmøte Eieravdeling Helsedeparteme nt Styret Helse Nord RHF Adm.dir. Helse Nord Adm.dir. Helse Nord Adm. dir Helse Nord RHF Foretaksmøte Helse Finnmark HF Foretaksmøte UNN HF Styret Helse Finnmark HF Foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF Foretaksmøte Helgelands- Sykehuset HF Foretaksmøte Nordlands Sykehuset HF Styret UNN HF Styret Nordlands- sykehuset HF Styret Helgelands- sykehuset HF Styret Sykehusapotek Nord HF Administrasjon Helse Nord RHF Direktør Helse Finmark HF Direktør UNN HF Direktør Nordlandssyke- huset HF Direktør Helgelands- sykehuset HF Direktør Sykehusapotek Nord HF Organisering av Helse Nord RHF

4 Regjeringsplattformen: •”Gjennom samhandlingsreformen vil kommunene få et større ansvar for å yte helsetjenester til befolkningen. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning. Dette reiser problemstillinger knyttet til arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også arbeidsdelingen mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen

5 Regjeringsplattformen … I dette arbeidet legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal legges ned.” •”Nærhet” har nok forskjellig innhold i ulike deler av landet!

6 Helse i Nord – der vi bor Vår struktur - en fordel •Store avstander og lang reisetid krever en desentralisert spesialisthelsetjeneste •Vår struktur er godt tilpasset demografi og geografi forutsatt at: De som ønsker å sikre strukturen bidrar til omstilling og endring på de områder hvor det er nødvendig

7 Hva er det Helse Nord vil oppnå? •Folk skal ha mest mulig lik sjanse for et godt behandlingsresultat – likeverdig kvalitet •Desentralisering på områder med store volum •Samling på områder med mindre volum/behov for høyspesialisert kompetanse

8 Endringer i Helse Nord? •Mosjøen: Tatt bort akuttkirurgi. (Vedtatt av statsråd Høybråten i Bondevik II) •Kreftkirurgien sentralisert •Noe funksjonsfordeling i Ortopedi. •Traumeorganisering – sikrer akuttkirurgien slik at alle lokalsykehus skal kunne ta mot alvorlig skadde for stabilisering og livreddende behandling..

9 Endringer … •Intensivtilbudet er nivågradert •Hjertekirurgi – UNN Tromsø •Fødetilbud. Eget punkt seinere. •Kraftig oppbygging av prehospitale tjenester •Rus; utbygging av tilbudet sør i regionen, styrking i Finnmark, økt kjøp og mindre innleggelse og mer poliklinikk. - Tilbudet i kommunene??

10 © Helse Nord RHF DPS Øst-Finnmark Tana og Kirkenes SANKS/DPS Midt-Finnmark Lakselv og Karasjok DPS Vest-Finnmark Alta, Talvik og Hammerfest Senter for psykisk helse Nord-Troms, Nordreisa Senter for psykisk helse Tromsø og omeng Storsteinnes og Tromsø Senter for psykisk helse Midt-Troms Silsand og Sjøvegan Senter for psykisk helse Sør-Troms, Harstad Senter for psykisk helse Ofoten, Narvik og Håkvik Vesterålen DPS, Stokmarknes, Andenes og Straume Lofoten sykehus, VOP, Gravdal Salten psykiatriske senter Bodø og Røsvik Psykiatrisk senter Mo i Rana, Rana Psykiatrisk senter Mosjøen, Mosjøen Psykiatrisk senter ytre Helgeland Sandnessjøen og Brønnøysund DPSer med 28 underliggende avdelinger

11 Fødetilbudet •Nye kvalitetskrav skal ytterligere styrke kvaliteten, redusere risiko (faglig forsvarlighet) •Stabilitet i bemanning av nødvendige spesialister er svært viktig. Tiltak nødvendig! •Nasjonale kvalitetskrav setter standarden. - Mulig å innfri i nord?? •Styret beslutta å beholde alle fødeavdelinger og fødestuer. •Tiltaksplan for å sikre god kvalitet.

12 30 km Helgelandssykehuset HF Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund

13 60 km Nordlandssykehuset HF Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Stokmarknes Gravdal Leinesfjord Bodø Ørnes Rognan

14 60 km UNN HF Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Harstad Bardu Tromsø Storslett Narvik Finnsnes

15 60 km Helse Finnmark HF Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Karasjok Kirkenes Vadsø Lakselv Alta Hammerfest Storslett

16 60 km Helse Finnmark HF Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Karasjok Kirkenes Vadsø Lakselv Alta Hammerfest Storslett

17 UNN HF •Akutt- og fødetilbudet ligger fast •Traumeteam for stabiliserende og livreddende innsats ved alle sykehus •Ingen planer om større endringer av tilbudet •Utvikling av DMSer i samarbeid med kommunene.

18 Kommunestørrelse, geografi og bosettings- mønster – vår største samhandlings- utfordring! •88 kommuner - under 2000 innbyggere: 38 - 2000 – 5000 innbyggere: 28 - 5000 – 10000 innbyggere: 13 - 10000 – 20000 innbyggere: 5 - over 20000 innbyggere: 4

19 Hvem skal samhandle? •88 kommuner med pleie- og omsorg, forebygging mv •478 fastlegehjemler •Fysioterapeuter •4 helseforetak med 11 sykehus •Avtalespesialister •14 DPS lokalisert på 28 steder

20 Samhandling •Skjer som en vekselvirkning i grensesnittet mellom personer, organisasjoner, grupper og teknologier –Arbeide sammen mot felles mål –Kommunikasjon og informasjonsutveksling, •Menneskelig og elektronisk –Samarbeid –Felles prosesser –Erfaringsutveksling –Deling av kunnskaper

21 Samhandlingsreformen - forslaget •Pasienter som kan gis behandling i kommunene skal få det •Spesialisthelsetjenesten skal bli mer spesialisert •Bedre kvalitet for pasientene og mer effektiv ressursbruk •Kommunene får økt sine ressurser – 20 av ISF for medisinske pasienter? •Kommunene må betale helseforetakene

22 Investeringer •Forutsetninger.- Finansiering. Driftskonsekvenser. •Gjennomførte - Mosjøen, Lofoten, NLSH psykiatri, DPSer •Under gjennomføring - Bodø, Stokmarknes, Rana (rus) •Under planlegging - Tromsø, Narvik, Kirkenes, Hammerfest •Medisinsk teknisk utstyr •1.4 milliarder i 2011

23 Foretaksmodellen og investeringer •Avskrivninger (ikke betalbar kostnad) ca 600 mill Avdrag på lån- ” 100 ” Til investeringsformål ” 500 ” •Overskudd av drift (styringsmål) ca 200 –Egne midler til investeringer ca 700 ” –Til utstyre, herunder MTU ca 200 ” –Egne midler til investeringer i bygg ca 500 ” –Lån fra staten til bygg (50%) ca 500 ” •Til disp for investeringer i bygg ca 1.000 mill

24 Oppsummert •Tilbudet til befolkninga i Nord-Norge har aldri vært bedre – 70 – 75% av tjenestene i eget HF •Avhengig av godt samhold i Helse Nord for å få gjennomført nødvendige investeringer. •Helse Nords samlede økonomiske stilling er nå god.


Laste ned ppt "Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge Status og utviklingstrekk Styreleder Bjørn Kaldhol."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google