Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling vedr tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling vedr tilbakehold i institusjon uten eget samtykke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling vedr tilbakehold i institusjon uten eget samtykke
- tverretatlig prosedyre

2 Mandatet Utarbeide tverretatlige prosedyrer for samhandling mellom Vestmo og NAV - evt andre kommunale tjenestested - i tvangssaker etter § 6.2:Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke og § 6.2a: Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere Vurdere om det er behov for prosedyrer etter § 6.3 Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke og i så fall utarbeide slike 16 Haugesund 15 Porsgrunn 14 Tønsberg 13 Ålesund 12 Sandefjord 11 Skien 10 Sarpsborg 9 Drammen 8 Sandnes 7 Tromsø 6 Fredrikstad 5 Kristiansand 4 Stavanger 3 Trondheim 2 Bergen 1 Oslo TETTSTED 14 Sandefjord 13 Moss 12 Haugesund 11 Ålesund 10 Tønsberg 9 Tromsø 8 Kristiansand 7 Porsgrunn /Skien 6 Drammen 5 Fredrikstad /Sarpsb 4 Trondheim 3 Stavanger /Sandnes 2 Bergen 1 Oslo

3 Mandatet (forts.) Peke på evt andre områder etter kap.6 i lov om sosiale tjenester der det er behov for samhandling mellom Vestmo og kommunen. Prosedyremalen til Ålesund kommune skal legges til grunn for utarbeidelse av prosedyrene. Forslag til prosedyre rapporteres til samarbeidsgruppen på ledernivå mellom Vestmo og Ålesund kommune 16 Haugesund 15 Porsgrunn 14 Tønsberg 13 Ålesund 12 Sandefjord 11 Skien 10 Sarpsborg 9 Drammen 8 Sandnes 7 Tromsø 6 Fredrikstad 5 Kristiansand 4 Stavanger 3 Trondheim 2 Bergen 1 Oslo TETTSTED 14 Sandefjord 13 Moss 12 Haugesund 11 Ålesund 10 Tønsberg 9 Tromsø 8 Kristiansand 7 Porsgrunn /Skien 6 Drammen 5 Fredrikstad /Sarpsb 4 Trondheim 3 Stavanger /Sandnes 2 Bergen 1 Oslo

4 Arbeidsgruppen Liv Trædal, Ålesund kommune, leder
Fredrik Grüner, Rus-Midt, erstattet av Anja Kjerstad, Rus-Midt Ann Helen Eilertsen, Rus-Midt Aina Støbakk Karlsen, NAV Anette Wattø, NAV (supplerende medlem) John Harry Halvorsen, Voksenpsyk.avd. Øyvind Skjelten, Ålesund kommune, sekretær. 16 Haugesund 15 Porsgrunn 14 Tønsberg 13 Ålesund 12 Sandefjord 11 Skien 10 Sarpsborg 9 Drammen 8 Sandnes 7 Tromsø 6 Fredrikstad 5 Kristiansand 4 Stavanger 3 Trondheim 2 Bergen 1 Oslo TETTSTED 14 Sandefjord 13 Moss 12 Haugesund 11 Ålesund 10 Tønsberg 9 Tromsø 8 Kristiansand 7 Porsgrunn /Skien 6 Drammen 5 Fredrikstad /Sarpsb 4 Trondheim 3 Stavanger /Sandnes 2 Bergen 1 Oslo

5 Gruppens arbeid Gruppen har gjennomført 5 arbeidsmøter i perioden – 6 av arbeidsgruppens medlemmer deltok på Fylkesmannen konferanse om tvangsbehandling etter kap 6 i sept. 2011 Innhentet prosedyrer fra Trondheim kommune, vedr. samme Stor nytte av å få belyst problemstillingen på grundig og tverretatlig basis

6 Prosedyren - Formål Klargjøring av ansvarsforhold og samarbeidsrutiner mellom Ålesund kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF, i saker der det anvendes, eller vurderes anvendt, tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke overfor brukere med rusproblemer, etter sosialtjenestelovens bestemmelser.

7 Prosedyren - Generelt Generelt har alle offentlige instanser et ansvar for å melde inn bekymringsmelding til NAV vedk. personer som faller inn under nevnte lovbestemmelser. På kommunalt nivå gjelder prosedyren for NAV, og aktuelle kommunale tjenester. Prosedyren gjelder for alle institusjoner som tar imot personer etter gjeldende regelverk, herunder Rus-Midt og Voksenspykiatrisk avdeling.

8 Prosedyren - Generelt (forts.)
Alternative tiltak til tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke skal vurderes, og iverksettes ved behov. Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke skal ikke avsluttes uten at aktuelle samarbeidsparter er informert.

9 Prosedyren - Gjennomføring
Samhandling før opphold: I utgangspunktet ønsker man en planlagt tvangsinnleggelse etter ordinært vedtak. NAV-veileder tar kontakt med institusjonen (Vestmo) v/ inntakskoordinator for å drøfte og finne det best egnede tilbudet til brukeren/pasienten. Om nødvendig anonymisert. Det gis ikke tilsagn om plass før midlertidig vedtak er fattet, eller sak om ordinært vedtak er oversendt fylkesnemnda. NAV-veileder skal følge brukeren til institusjonen ved innleggelse. Dersom dette ikke er praktisk mulig, skal veileder møte på institusjonen førstkommende arbeidsdag. NAV har ansvar for at brukeren ved innleggelse er utstyrt med nødvendige klær, toalettartikler, og penger. Ansvarlig: NAV v/ veileder Aktuell behandl.inst.

10 Prosedyren - Gjennomføring
Samhandling under opphold: Det skal avholdes minimum ett samarbeidsmøte pr mnd mellom institusjonen og kommunen/NAV i løpet av oppholdet. Møtene holdes på institusjonen, og det er institusjonen som tar initiativ til å få gjennomført møter, og sender ut innkalling. Dersom brukeren/pasienten ønsker det, skal arbeid med IP igangsettes under oppholdet. Fastlege skal innkalles til samarbeidsmøter. Det er kommunens ansvar å sørge for at brukeren/pasienten har følge til/fra fylkesnemnda, evt. tingretten. Psykiatrisk avd. ved Helse MR kan være aktuelle for følge, når bruker/pasient allerede har kontakt med psyk. avd. Ansvarlig: Aktuell behandl.inst. NAV v/ veileder

11 Prosedyren - Gjennomføring
Samhandling under opphold: NAV skal ha ukentlig kontakt med brukeren/institusjonen under oppholdet. Brukerens/pasientens videre tilbud etter oppholdet skal planlegges så tidlig som mulig under oppholdet. Her skal avklares hva som skal skje etter oppholdet, og hvilken instans som har ansvaret for oppfølging. Dersom det er aktuelt med urinprøvetaking i saker etter § 6-2a, skal det avklares med barneverntjenesten hvilken type prøve som skal benyttes. Ansvarlig: NAV v/ veileder NAV / Aktuell behandl.inst. Aktuell behandl.inst./ Barneverntj.

12 Prosedyren - Gjennomføring
Samhandling etter opphold: Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke forutsetter et sterkere oppfølgingsansvar etter utskriving enn ved frivillig opphold, både fra kommunen og den aktuelle institusjon. En eventuell henvisning til tiltak etter opphold skal skje i samarbeid med brukeren/pasienten, og den instansen som skal følge opp i tiltaket. Arbeid med IP videreføres i kommunen etter utskriving. Ansvarlig: Aktuell behandl.inst./ aktuell kommunal tjeneste NAV / Aktuell behandl.inst.

13 Prosedyren - Vedlegg: Litteratur:
Lov om sosiale tjenester §§ 6-2 og 6-2a Litteratur: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse – ROP- lidelser

14

15


Laste ned ppt "Samhandling vedr tilbakehold i institusjon uten eget samtykke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google