Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Møte med brukerorganisasjoner 17.06.10 i Alta Helse Finnmark HF, Klinikk psykisk helsevern og rus v/ klinikksjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Møte med brukerorganisasjoner 17.06.10 i Alta Helse Finnmark HF, Klinikk psykisk helsevern og rus v/ klinikksjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Møte med brukerorganisasjoner 17.06.10 i Alta Helse Finnmark HF, Klinikk psykisk helsevern og rus v/ klinikksjef Inger Lise Balandin

2 Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikksjef DPS Vest-Finnmark VPP Hammerfest BUP Hammerfest Inkl. ambulant team VPP Alta - Gruppeterapeutisk team - PUT BUP Alta Inkl. ambulant team Døgnavdelingen Post Alta og Post Jansnes SANKS / DPS Midt-Finnmark Avdeling for voksne VPP Lakselv Døgnavdelingen Lakselv Akutteam Lakselv FoU SANKS Karasjok Avdeling for barn og unge Familieavdelingen Karasjok PUT Karasjok BUP Karasjok Inkl. ambulant team midt/øst Ungdomspsykiatrisk avdeling Karasjok DPS Øst-Finnmark VPP TanaBUP Kirkenes VPP Kirkenes Døgnavdelingen Tana Finnmarksklinikken • vurderingsenhet • ruspoliklinikk • sengepost KlinikkadministrasjonKlinikklederteam

3 Klinikk for psykisk helsevern og rus Områdeinndeling SANKS/DPS Midt- Finnmark, VPP, Døgnenhet og Akutteam SANKS/DPS Midt- Finnmark, VPP, Døgnenhet og Akutteam SANKS/DPS Midt Finnmark, BUP inkl. ambulant team midt/øst, PUT, familieavdeling, FoU og ungdomspsykiatrisk avdeling DPS Vest-Finnmark, VPP inkl. gruppeterapeutisk team, PUT, BUP inkl. ambulant team, Døgnenheten post Alta og Døgnenheten post Jansnes DPS Vest-Finnmark, VPP inkl. gruppeterapeutisk team, PUT, BUP inkl. ambulant team, Døgnenheten post Alta og Døgnenheten post Jansnes DPS Øst-Finnmark, VPP og BUP DPS Vest-Finnmark, VPP og BUP inkl. ambulant team DPS Øst-Finnmark, VPP og Døgnenhet inkl. psykoseteam DPS Øst-Finnmark, VPP og Døgnenhet inkl. psykoseteam Rus, Finnmarksklinikken (døgntilbud, poliklinikk, vurderingsenhet) Rus, Finnmarksklinikken (døgntilbud, poliklinikk, vurderingsenhet)

4 Krav til spesialisthelsetjenesten – psykisk helsevern Sterkere fokus på at oppgaver som utføres av spesialisthelsetjenesten skal tilfredsstille nasjonale kvalitetsindikatorer : •Tjenesten skal fortsatt være desentral •Tilbudet skal ivareta faglig krav •Vurderingssamtaler skal gjennomføres innen frist på 10 dager for barn og unge. •Barn og unge med frist skal ha tilbud innen 65 virkedager. Voksne med frist skal ha tilbud innen 90 virkedager. •Fristbrudd skal unngås. •Aktiviteten skal økes – måles i antall konsultasjoner pr. dag. 2 konsultasjoner pr virkedag for BUP / fra 2011: 3 konsultasjoner pr virkedag for voksne. •Poliklinikk og ambulering skal øke. •Døgnbehandling skal reduseres.

5 Krav til spesialisthelsetjenesten rus •Rusområdet ble en del av spesialisthelsetjenesten fra 2004. •Faglige krav: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. •Døgnbehandling skal skje med kortere innleggingsperioder enn tidligere. •Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere, behandle pasienter og veilede kommuner •Krav om ambulerende team – nettverksbygging med DPS og kommuner. •Regional koordineringsenhet henviser pasienter til behandlingsinstitusjon.

6 Krav til spesialisthelsetjenesten rus •Rusområdet ble en del av spesialisthelsetjenesten fra 2004. •Faglige krav: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. •Døgnbehandling skal skje med kortere innleggingsperioder enn tidligere. •Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere, behandle pasienter og veilede kommuner •Krav om ambulerende team – nettverksbygging med DPS og kommuner. •Regional koordineringsenhet henviser pasienter til behandlingsinstitusjon.

7 Prioriterte oppgaver fremover •Dokumentere aktivitet og kvalitet på pasientbehandling •Sak til styret i sept om tilbud til rusmiddelmisbrukere og pasienter med dobbeltdiagnose rus / psykiatri. •Akutt tilbud til pasienter fra Finnmark. •Gjennomgang av tilbudet både mht hvordan vi organiserer oss for å gi et likeverdig tilbud til pasienter i Finnmark. •Bedre samordning mellom rus og psykiatri •Virksomhetsplanlegging •Budsjett 2011 - 2014

8 Samarbeid med brukerorganisasjoner •Foretakets brukerutvalg •Bruker råd i Klinikk psykisk helsevern og rus: DPS Øst-Finnmark, SANKS / DPS Midt-Finnmark, DPS Øst-Finnmark

9 Sentrale temaer •Møtegodtgjørelse •Brukerundersøkelse •Ordning med tilskudd til brukerorganisasjoner •Prioriterte oppgaver fremover * i klinikken

10 Vedtak i Klinikkledermøte 19.06.10 •Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste ved oppmøte i styringsgruppemøte for brukerorganisasjoner/brukerrepresentant er –Det utbetales enten møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste. Ved tapt arbeidsfortjeneste må deltaker dokumentere tapt lønn.


Laste ned ppt "Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Møte med brukerorganisasjoner 17.06.10 i Alta Helse Finnmark HF, Klinikk psykisk helsevern og rus v/ klinikksjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google