Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther

2 Arbeidsmetode •Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter •SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet, og analysene gjennomført uavhengig av dagens lokalisasjoner. •Diagnosegrupper, ICD10 koder, Kapittel V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99). •Tatt utgangspunkt i dagens aktivitet (2011) og fremskriver denne demografisk til planhorisonten 2030. •Endringsdrivere er diskutert i arbeidsgruppen. •Det er innhentet referanser fra strategiske planer nasjonalt, regionalt og lokalt og vurdert beste praksis på områdene.  Gir fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov

3 Organisering:

4 KPH ABUPARAPSA DPS Lister DPS Solvang DPS Strømme DPS Aust- Agder SPST Barns Beste Stab Organisasjon 2013 KPH - Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling = 289 døgnplasser ARA = 66 døgnplasser DPS = 97 døgnplasser PSA = 120 døgnplasser ABUP = 6 døgnplasser

5 Befolkningsutvikling

6 Demografisk utvikling fra SINTEF •26 % økning fra 2012 til 2030 og ytterligere 10 % til 2040. (gitt SSBs demografiske fremskriving med middels vekst (alternativ MMMM)) –340 000 innbyggere i 2030 –Høyest økning totalt (mer enn 35 %) har Birkenes, Iveland, Søgne, Bykle og Vennesla –Høyest økning for de over 70 år har Bygland, Valle, Åseral, Gjerstad og Risør Oppholdsdøgn øker med tilsvarende med befolkningsveksten: Økning på 22 551 døgnopphold. Tilsvarende 73 senger (forutsatt utnyttelsesgrad 85 %) Poliklinikk: øker med tilsvarende med befolkningsveksten: Økning på 28 161. 26 poliklinikk rom. Ambulantvirksomhet øker med 4377.

7 Effekter av endringer for KPH - demografisk fremskrivning Oppholdsdøgn Aktivitet 2011: 86 243(278 plasser) Aktivitet 2030 (demografisk fremskrevet): 108 794(351 plasser) Poliklinikk Aktivitet 2011202 152 Aktivitet 2030 (demografisk fremskrevet):238 339 Økning fra 2011: 26,2 % Økning fra 2011: 17,9 %

8 Endringsdrivere:  Levekår og helse  Betydningen av belastning og støtte  Epidemiologi  Forventninger hos befolkningen – endret forbruksmønster  Politikk, finansiering og økonomi  Endring i lov og rettsgrunnlag  Endret oppgavedeling mellom døgnopphold og dag/poliklinisk behandling  Effekter av ny teknologi  Kvalitetsutvikling og forskning  Kompetanse, rekruttering, organisering og kultur  Behandlingsfilosofi og faglig ambisjoner

9 •Forankre all virksomhet i verdigrunnlaget for SSHF •Systematisk bruk av DDKM som verktøy i utvikling av kvalitet i KPH •Bringe inn erfaringskompetanse fra pasienter og brukere systematisk både i de enkelte pasientforløp og i utvikling av tjenestetilbudet. •Befolkningen i opptaksområdet blir i økende grad flerkulturell. Dette må avspeiles i et differensiert tjenestetilbud både for de unge, voksne og eldre •Sikre utviklingen av kunnskapsbasert praksis ved å styrke forskningsaktiviteten innen psykisk helse og TSB. •Bruk av IT-teknologi i pasientkontakt og samhandling utvides. Anbefaling: Generelt

10 Anbefaling : Barn og unge •Tjenesten må både spesialiseres i forhold til utredning og behandling av det enkelte barn, og samtidig ivareta et nettverksperspektiv. •Styrking bør skje hovedsakelig ved økning av polikliniske og ambulant innsats i tillegg til utbygging av gruppebaserte dagbehandlingstilbud. •Sikre prioritering av innsatsen overfor barn og unge med særskilte behov og som har de alvorligste tilstandsbildene. •Bedre lokaliteter til døgn- og poliklinisk behandling.

11 Anbefaling: Rus- og avhengighetsbehandling •Styrking av poliklinisk og ambulant aktivitet. •Sikre at utredning og det døgnbaserte behandlingstilbudet spesialiseres ytterligere ved alvorlige ruslidelser og sammensatt problematikk. •Samarbeide med kommunene slik at disse i større grad kan ivareta langtids døgnbaserte rehabiliteringsoppgaver. •Antallet døgnplasser til langtidsbehandling i spesialisthelsetjenesten reduseres og spesialiseres.

12 Anbefaling : Psykisk helsevern voksne •Ansvaret for døgnbehandling overføres fra DPS til psykiatrisk sykehusavdeling. •Forsterkning av de polikliniske, ambulante og dagbaserte tilbud i DPS. •Sikre at nytt bygg for funksjoner i PSA Kristiansand blir realisert. •Utvikle samhandlingsmodeller med kommunene for å dempe behov for akuttinnleggelser og bruk av tvang. •Følge de faglige anbefalingene fra handlingsplanen for det alderspsykiatriske tilbudet i Agder ift styrking av ressursene og dreining av tjenestetilbudet i poliklinisk retning.

13 Konsekvenser for kapasitet - døgn Aktivitet KPH 2011 : •86 243 oppholdsdøgn teknisk omregnet til døgnplassbehov tilsvarende 278 plasser forutsatt en utnyttelsesgrad på 85% (altså ikke faktiske senger). Demografisk økning 26,2% Aktivitet KPH 2030 : •PSA = 110 senger * 85 % utnyttelse = 34 100 liggedøgn •DPS = 0 (trukket ut samtlige liggedøgn tilhørende DPS 2030) •ARA og ABUP opprettholder kapasitet tilsvarende aktivitet 2011 – ARA 18 612 liggedøgn (60 senger) og –ABUP 1410 (5 senger). •SUM = 54 122 oppholdsdøgn dvs. (som vi alle vet) en dramatisk reduksjon i døgntilbudet (ca. nær 60 % reduksjon)

14 Konsekvenser for kapasitet - poliklinikk Aktivitet KPH 2011 : Demografisk økning 26,2% Aktivitet KPH 2030 : •For poliklinikk la arb.gruppen inn en 50 % realvekst (dvs. i tillegg til befolkningsutviklingen).

15 Effekter av endringer for KPH Oppholdsdøgn Aktivitet 2011: 86 243(278 plasser) Aktivitet 2030 (demografisk fremskrevet): 108 794(351 plasser) Aktivitet 2030 (demografisk fremskrevet og omstilt) 54 122 (175 plasser) Poliklinikk Aktivitet 2011202 152 Aktivitet 2030 (demografisk fremskrevet):238 339 Aktivitet 2030 (demografisk fremskrevet og omstilt) 339 415 Dagopphold 44 007 Endring fra 2011: + 26,2 % - 58,8 % Endring fra 2011: + 17,9 % + 67,9 %

16 Effekter av endringer for KPH

17 Oppgaveforflytning døgn - poliklinikk

18 Effekt av endring i oppgavefordeling mellom sykehus og primærhelsetjeneste – 18 Oppholdsdøgn: Ca. 36 542 ( omregnet i døgnplasser = 118)  Hvilke ressurser vil det være behov for i kommunene? Kompetanse, kapasitet, bygningsmessig, personell?  Samhandlingsmodeller mellom sykehus og kommuner. En rekke uavklarte spørsmål knyttet til oppgavefordeling


Laste ned ppt "Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google