Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandat for strategiplanarbeidet 2015-2017 Styresak 080-2013, SSHF 26. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandat for strategiplanarbeidet 2015-2017 Styresak 080-2013, SSHF 26. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandat for strategiplanarbeidet 2015-2017 Styresak 080-2013, SSHF 26. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland

2 Sammenheng utviklingsplan og strategiplaner Prosess strategiplan hvert 3.år 2015-172018-202021-232024-26 Prosess utviklingsplan 2013 – 2030 2030

3 •Strategiplan på foretaksnivå •Strategiske områder følges opp av handlingsplaner –Foretaksnivå –Klinikk Strategiarbeid –prosess

4 • 8.aprilLG diskuterer prosess og profil i strategiplanen • 2.sept Presentasjon og diskusjon av mandat forslag i utvidet ledergruppe •25.sept Styreseminar •26.sept Styremøte – mandat besluttes Strategiarbeid –prosess

5 Prosessverktøy –Prosessveileder, SSHF –12 prinsipper for medvirkning i omstilling –Prosjektorganisering på enkelte områder –På områder i planen det anses relevant •ROS •SWOT •Pro- contra Strategiarbeid –prosess

6 Involvering/ medbestemmelse –Åpenhet, Informasjon og kommunikasjon – internt/ eksternt •Egen kommunikasjonsplan under strategiprosessen –Ledere i alle nivåer •fagmiljøer, tillitsvalgte, verneombud, brukere •HSØ –Samarbeidspartnere •Kommunehelsetjenesten •OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg) •Formelle fora kommuneledelse Arendal, Flekkefjord og Kristiansand •Samarbeidspartnere - kommunehelsetjenesten •HiA Strategiarbeid –prosess

7 Strategiarbeid –prosess 2015-17

8 Mål - sammensetning Helse Sør-Øst strategi, IKT strategi og handlingsplan ProgramplanerOmrådeplaner IKT Koordinering og avstemming Økonomisk langtidsplan Prosess utviklingsplan 2013 – 2030 2030

9 Strategiplan 2015-17 skal •skape nødvendig forutsigbarhet og trygghet for tjenestetilbudet •gi nødvendig handlingsrom for videreutvikling av SSHF sin virksomhet •som samfunnsaktør ønsker SSHF en strategiplan –som er påvirkningsorientert. –ikke bare er virksomhetsorientert, i betydningen å respondere på økende krav, –redusere det økende gapet mellom forventninger og begrenset ressurstilgang. –bidra til forebyggende helsetiltak som senker behovet for spesialisert behandling. En proaktiv strategiplan

10 Drivere - premisser Eksterne premisser SSHF sin strategiske plan bygger på og tar hensyn til •nasjonale, regionale og lokale føringer •endringer i befolkningens behov og forventninger, •utvikling av medisinsk metode og teknologi •endringer i rammevilkår.

11 Premisser - referanser Interne premisser Adm direktør •Fødetilbud videreføres ved alle tre lokasjoner •Akuttmottak videreføres ved alle tre lokasjoner •Barnetilbud videreføres ved SSK og SSA •Trombolytisk slagbehandling ved alle tre lokasjoner Utviklingsplan •Forutsetninger: –forhold som legges til grunn for alle analyser uavhengig av valgte strategiske løsninger. •Kriterier: –egenskaper ved strategiske områder, skal gi grunnlag for å sortere og prioritere alternative løsninger innbyrdes.

12 Premisser - referanser Interne premisser Forutsetninger •Opptaksområde •Demografi •Økonomiske rammer •Bygningsmessig kvalitet •Infrastruktur

13 Premisser - referanser Interne premisser Kriterier •Faglig kvalitet •Tilgjengelighet •Samfunn •Økonomi

14 Kriterier – hva kjennetegner det gode sykehus Kriterier – hva kjennetegner det gode sykehus egenskaper ved strategiske områder, skal gi grunnlag for å sortere og prioritere alternative løsninger innbyrdes.

15 Strategiplan 2015-17 skal kjennetegnes av Kvalitet og pasientsikkerhet

16 •Kvalitet og pasientsikkerhet •Kultur for helhet •Samhandling •Rusbehandling •Optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF •Kreftbehandling Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder

17 Kvalitet og pasientsikkerhet •Implementering av kunnskapsbasert praksis •Bruk av kvalitetsindikator, rapporteringsstruktur •Publisering Mål: •Agderpasientene skal få behandling og pleie med samme kvalitet som beskrevet i nasjonale og regionale veiledere og retningslinjer. Tidskritisk tjeneste tilpasses etter gjeldende retningslinjer. •Være det sykehus i Norge som har best oversikt over sin kvalitet, og har system for å informere om dette.

18 Kultur for helhet •Samarbeid internt i SSHF •Verdigrunnlaget: Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement •Kommunikasjon, mer åpenhet og gjennom dette sikre bedre omdømme? Mål: •Felles prosedyrer, behandlingslinjer •Felles henvisning – èn-dør-inn (må defineres) •Harmonisering av ventetid •Oppfølging av handlingsplan Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder

19 Samhandling •Kommune – og spesialisthelsetjenesten •Fokus på pasientforløp •Endret oppgavefordeling •Storbylegevakter Mål: •Storbylegevakter – nye modeller etablert •Poliklinisk oppfølging - annet fagpersonell SSHF/ fastlege Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder

20 Rusbehandling •SSHF skal være i forkant av den faglige utviklingen innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige). •Både kapasitet og kvalitet skal styrkes •Kunnskap om hvilke tiltak som er effektive skal utvikles. Forskning skal prioriteres og kunnskapsbasert praksis legges til •grunn for de tiltak som iverksettes. Fagfeltet rusmedisin skal etableres •Rusbehandlingstilbudet til barn og unge under 25 år skal prioriteres Mål: •Kapasitet Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder

21 Optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF •Utfordres av fristbrudd og lange ventelister •Fokus høyvolum pasientgrupper •Vurdere indikasjon på utvalgte fagområder •Riktig ressursstyring - fagpersoner, kompetanse, lokaler •Effektiv pasientforløp og effektiv bruk av opr.team/ opr.stuekapasitet Mål •Aktivitetstall •Effektive vaktordninger •Oppgavefordeling •Riktig ressursstyring Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder

22 Kreftbehandling •Implementering av handlingsplan Mål: •Beste kreftsykehus utenfor OUS •Måles med utgangspunkt i handlingsplan Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder

23 •Kvalitet og pasientsikkerhet •Kultur for helhet •Samhandling •Rusbehandling •Optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF •Kreftbehandling Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder

24 Utredes i planperioden 1.SSHF – Universitetssykehus? 2.Beskrive den akuttmedisinske kjede i SSHF og kommunene med utgangspunkt i HSØ krav og konsekvenser for berørte avdelinger / seksjoner. Mandat Strategiske områder som skal utredes i egne arbeidsgrupper

25 Implementeres i planperioden 3.Nasjonale/ internasjonale veiledere/ retningslinjer – hvordan legges til grunn som premisser ? 4.Samling av fagområder med høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner? 5.SSFs funksjoner i SSHF – definere fremtidig roller og funksjoner 6.Ett traumemottak på Agder? 7.Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF 8.Senter for slagbehandling på Agder? 9.Trusler mot sykehuset. Beredskap 10.Storbylegevakter 11.Fra døgnbehandling til økt poliklinisk innsats innen psykisk helse 12.Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose 13.Kompetanseplan frem mot 2020 Mandat Strategiske områder som skal utredes i egne arbeidsgrupper sept - mars

26 Tidsplan •Godkjenning av prosjektmandat og fremdriftsplan 26.09.13, styret •Oppstart september-2013 •Etablering og oppstart arbeidsgrupper i september 2013 – mars-2014 •Presentasjon av arb.gruppenes rapporter i mars 2014 •Høring av samlet strategiplan april / mai 2014 •Behandling i formelle organer, mai – august 2014 •Behandling i ledergruppen aug 2014 •Styrebehandling september-2014 Det vil kunne bli invitert til større ledersamlinger undervegs i prosessen. Dette beskrives i kommunikasjonsplanen

27 Organisering Prosjekteier: AD Styringsgruppe: SSHF Ledergruppe 1 tillitsvalgt 1 verneombud 1 brukerrepresentant 1 kommunerepresentant Prosjektleder: Fagdirektør Per Engstrand Koordineringsgruppe: Fagdirektør Per Engstrand Organisasjonsdirektør Nina Føreland Kommunikasjonsrådgiver Rådgiver Fagavdeling : Laila Hamar ! tillitsvalgt 1 verneombud 1 brukerrepresentant Arbeidsgruppe – strategisk område

28 Kommunikasjonsplan •Det vektlegges åpenhet, involvering og forankring av prosessen. Det vil bli utarbeidet en kommunikasjonsplan for intern og ekstern kommunikasjon. •Planen vil avklare hvordan ulike målgrupper kan informeres og involveres. –Målgrupper er blant annet: –Styret –Egne ansatte –Brukerorganisasjoner –Kommunene –Utdanningsinstitusjoner –Politikere –Media –Allmenheten

29 Involvering/forankring av ledere, tillitsvalgte, verneombud og brukerutvalg Prosjektgruppen koordinerer arbeidet,sikrer nødvendig involvering av ledere gjennom klinikkmøter, ledersamlinger for alle ledere, dialogmøter med TV/VO og brukerutvalget ved SSHF – det vil i tillegg bli utarbeidet kommunikasjonsplan og fremdriftsplan.


Laste ned ppt "Mandat for strategiplanarbeidet 2015-2017 Styresak 080-2013, SSHF 26. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google