Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF
OSU

2 Klinikk for psykisk helse og rus
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk avdeling Lier Carsten Bjerke Psykiatrisk avdeling Blakstad Kent Håpnes Ringerike DPS Mona Grindrud Kongsberg DPS Katrine Hippe Drammen DPS Elisabeth Mork Asker DPS Kari Ringstad Bærum DPS Lars Hammer Barne- og ungdoms- psykiatrisk avdeling Olaf Bergflødt Avdeling for rus og avhengighet Årsverk: ca 1800 Polikliniske konsultasjoner: Utskrevne pasienter døgnbehandling: 3 685

3 PHR - Strategiplan 2013-2016 Prosess
Strategiplanen presentert i seminar - juni 2012 hvor kommunene var målgruppen. Planen var til høring i kommunene høsten 2012. Planen og enkelt tiltakene har vært presentert i de lokale samarbeidsutvalgene, i diverse møter med kommunene, og for formannskapet i Asker.

4 Økt opptaksområde fra Styrevedtak i Helse Sør-Øst : Kommunene Sande og Svelvik skal få spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rus i Vestre Viken fra ( Jevnaker kommune ) Økt opptaksområde for Klinikk for psykisk helse og rus gir økt inntektsramme for Vestre Viken HF – finansielt grunnlag for økt aktivitet. Økt opptaksområde for klinikken - intern gjennomgang av oppgavefordelingen i klinikken.

5 Sande og Svelvik Klinikken legger nå til rette for å ta imot pasienter fra Sande og Svelvik. Allerede i dag gis det behandling til en del pasienter, både barn og voksne, fra disse kommunene som følge av fritt sykehusvalg. Økning i antall henvisninger fra Sande og Svelvik.

6 PHR har 5 Distriktspsykiatriske sentre ( DPS).
Dagens størrelse på opptaksområdene : Bærum DPS - opptaksområde ca Asker DPS - opptaksområde ca 55000 Drammen DPS - opptaksområde ca Kongsberg DPS - opptaksområde ca 50000 Ringerike DPS - opptaksområde ca 70000

7 Drammen - Asker Drammen DPS et av landets største DPS.
Dekker Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken og Hurum. BUP poliklinikk i Drammen samme opptaksområde. Når kommunene Sande og Svelvik inkluderes, vil Drammen DPS og Drammen BUP få ansvar for ytterligere innbyggere, gitt nåværende struktur.

8 Forslag til ny oppgavefordeling
Endringer i opptaksområdene til Kongsberg DPS og Ringerike ikke aktuelt . Utjevning mellom Drammen DPS og Asker DPS - gjennomførbart og hensiktsmessig. Det samme gjelder for BUP Drammen og BUP Asker Overføring av ansvar for kommunene Røyken og Hurum til Asker DPS gir opptaksområde på ca innbyggere. Drammen DPS, inkludert Sande og Svelvik, gir opptaksområde på ca

9 Begrunnelse for ny oppgavefordeling
Mest mulig likeverdig tilbud. Sikre solide fagmiljøer, god rekruttering og riktig fordeling av ressurser i forhold til oppgaver. Driftsmessig fordel ved å harmonisere størrelsen på DPSene og BUP poliklinikkene der det er gjennomførbart.

10 Konsekvenser av ny oppgavefordeling
Det må leies mer areal for Asker DPS og BUP Asker. Det må etableres flere døgnplasser ved Asker DPS - Sikta.

11 Konsekvenser for døgnplasser
Økningen i befolkningsgrunnlag pga større opptaksområde, befolkningsvekst generelt og nye oppgaver øker behovet for økning av døgnplasser. I tråd med nasjonale føringer og klinikkens strategiplan planlegges disse på DPS nivå, dvs på Sikta. Ingen planlagt vekst i antall døgnplasser for akuttbehandling i sykehuspsykiatrien

12 Konsekvenser for døgnbehandling i BUPA og i Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
Døgnplassene i begge avdelinger har områdefunksjon. Økning på innbyggere vurderes til å generere behov for mer personell, antall døgnplasser vil bli vurdert, men ikke økt nå.

13 Mer om prosess Orientering i styremøtet i VV-HF om forslag til ny oppgavefordeling mellom DPSene. Orientering i overordnet samarbeidsutvalg. Ny orientering i LSUene. Styresak i VV-HF i løpet av høsten 2013. Ved evt gjennomføring vil det lages plan sammen med Røyken og Hurum kommune i forhold til ivaretakelse av pasientforløp, nye henvisningsveier, nye rutiner, informasjon med mer. Utlysning av stillinger med forbehold om vedtak.

14 Endring i oppgavefordeling innad i sykehuspsykiatrien fra 01.10.13
Pasienter fra opptaksområde til Ringerike DPS, vil fra få sykehusbehandling ved Psykiatrisk avd. Blakstad. Etablering av sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling som områdefunksjon i løpet av 2014.

15 Rus behandling - sentrale føringer:
Behandlingskapasiteten økes med særlig fokus på utbygging av den polikliniske og ambulante kapasiteten og økt kapasitet på akuttbehandling og avrusning. Vestre Viken: Poliklinisk tilbud har økt, og bemanningen styrket med spesialister. Ambulant virksomhet under planlegging Akutt/ø-hjelp ivaretatt i samarbeid med psykiatrisk avdeling Antall avrusingsplasser økt fra 9 til 27 siden 2004 (avrusingsplassene benyttes fleksibelt og har et visst akuttpreg) Antall plasser for lengre behandling synker, antall døgnbehandlinger forholdsvis stabilt Bemanningen styrket, - spesielt kvalitativt

16 Sentrale føringer TSB Vestre Viken 2004: behandlingstid inntil 18 mnd.
Kapasitetsutfordringen skal også møtes med bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, herunder mer intensivert døgnbehandling og kortere liggetider der det er faglig riktig Vestre Viken 2004: behandlingstid inntil 18 mnd. 2013: max behandlingstid 6 mnd. Velfungerende dagtilbud som oppfølging av døgntilbudet Egne utredningstilbud Betydelig opprusting i kommunene gjør det mulig for HF`et å utvikle spesialisthelsetjenestetilbud

17 Utvikling Større akuttpreg Bedre utredninger/diagnostisering
Kortere avrusinger? flere døgnplasser prioriteres til avrusing/akutt? Bedre utredninger/diagnostisering HF`ene gir avrusing, utredning? de private beholder langtidsbehandlingen? Antall LAR- pasienter stabiliseres på dagens nivå. Ca. 520 i VV. ca 6000 i landet Ressurser til oppfølgingen må prioriteres etter ny retningslinje som inkluderer flere

18 Utvikling Tettere samarbeid med psykisk helsevern
Gode erfaringer med formalisert pasientflyt og kunnskapsdeling mellom psykiatrisk avdeling Lier/ARA Et mål å kunne beholde tettere kontakt, ”kontroll” og ansvar for pasienter under behandling på private institusjoner. HF`enes mulighet for spesialisering avhenger av kommunenes utvikling av egnede boliger og positive arbeids- og aktivitetstilbud

19 Endring i oppgavefordeling mellom de 5 DPSene og sykehusavdelingene Lier og Blakstad fra 01.10.13.

20 Sentrale føringer DPSet skal i så stor grad som mulig stå for behandling av pasienten i alle faser. Forebygge tilbakefall, redusere ikke planlagte innleggelser på sykehus. Sikre sammenheng, forutsigbarhet og kontinuitet i behandlingsforløpene. Vekt på størst mulig grad av frivillig behandling og brukermedvirkning.

21 Arbeidsdeling mellom DPS og sykehus avdelingene
DPS har ansvaret for: Akutt- og krisetjenester – poliklinikk, ambulant og døgn Spesialisert utredning og behandling –poliklinikk og døgn Tett samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste Bistå kommunene med råd og veiledning Ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten

22 Sykehusavdelingene Blakstad og Lier - oppgaver
Øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jf forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling eller sikkerhetsavdeling etter lov om tvunget psykisk helsevern Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte tilstander ( spiseforstyrrelser, alderspsykiatri, alvorlige tvangslidelser med mer)

23 Strategi PHR DPSene som nøkkelstruktur dvs Felles inntaksteam til planlagt behandling både poliklinisk og døgnbehandling (ARA , DPSene og sykehus) Mål: Bidra til bedre koordinert samarbeid mellom TSB og VOP, og mellom PHR og kommunene Tidspunkt:

24 Strategi PHR Mål: Bedre tilgjengligheten på DPS-nivå Etablering av ny akuttberedskap ved alle DPSene ” En vei inn ” Pasienter som legger seg inn frivillig, og ikke trenger en lukket dør, tas imot direkte på DPS.

25 DPS akuttberedskap ved de 5 DPSene
Akuttseksjon med døgnplasser Akuttinnleggelser DPS til kl Mottak av akutte henvendelser fra fastlege/ legevakt og kommunale instanser fra – Akuttvurderinger av pasienter til 20.00 Bestilling av akuttime på poliklinikk dagen etter.

26 Konsekvenser Flere akuttvurderinger og behandlinger gjøres ved DPSene
Styrking av vaktordningene for overleger på DPS Færre innleggelser i sykehuspsykiatrien Tett dialog mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten om oppgavefordeling – systematiske tilbakemeldinger

27 Tverrgående klinikk Legger til rette for etablering av robuste områdefunksjoner Fremmer arbeidet med forskning, fagutvikling og kvalitetsheving ( stor felles FOU - enhet) Bedre mulighet for god fag og funksjonsfordeling. Et stort fagmiljø fremmer rekruttering.

28 Etablerte områdefunksjoner / kompetansenettverk
Nevropsykologi ( Asker DPS) TIPS nettverk (Asker DPS) Nettverk - spiseforstyrrelser ( Bærum DPS) Regionalt senter for utviklingshemmede med alvorlig psykisk lidelse ( Lier) Døgnbehandling av unge med alvorlige psykiske lidelser ( psykose, schizofreni med mer ) - (Lier og Asker DPS) BUPA - akutt / ø-hjelp, spiseforstyrrelser, psykosebehandling OCD - behandling av tvangslidelser ( Bærum BUP /VOP) Sikkerhet og forsterket psykosebehandling ( under planlegging )

29 Utviklingsplanen – PHR - fremtidstrekk
Sykehuspsykiatrien vil bli mer spesialisert, sammensatte lidelser vil kreve integrert behandling (psykiatri, rus og somatikk). Økt bruk av billeddiagnostikk og lab.tjenester Økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i behandling, undervisning og veiledning. Pasient og pårørende vil i økende grad være premissleverandører i valg av behandlingsmetode. Nettbaserte løsninger vil øke.

30 Utviklingsplanens konklusjoner - psykiatri
Samlokalisering av all sykehuspsykiatri i Vestre Viken sykehuset B. Deler av sykehuspsykiatrien videreføres på Blakstad eller Bærum sykehus

31 Utredningsarbeid Nytt Drammen DPS - idefaserapport foreligger.
Samlet plan for utbygging av DPSene Det utredes ulike alternativer for midlertidig flytting av funksjoner fra psykiatrisk avdeling Lier.


Laste ned ppt "Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google