Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandlingstilbud for pasienter med rusrelaterte problemer - VEGEN INN OG VEGEN VIDERE…. mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandlingstilbud for pasienter med rusrelaterte problemer - VEGEN INN OG VEGEN VIDERE…. mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingstilbud for pasienter med rusrelaterte problemer - VEGEN INN OG VEGEN VIDERE…. mai 2011

2 •Helseforetakenes ansvar er hjemlet i lov om spesialisthelsetjeneste og omfatter: •Avrusning som krever tett medisinsk oppfølging •Helsefaglig utredning og kartlegging av behandlingsbehov •Spesialisert behandling, poliklinisk eller i institusjon •Sosialpedagogiske tiltak •Institusjoner som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i sosialtjenestelovens §6-2. § 6-2a, § 6-3 •Forebyggende tiltak, tidlig intervensjon •Veilednings og undervisningsansvar for 1. linja Tilbudet i Helseregion Vest

3 Behandlingstilbud innen Helse Stavanger sitt foretaksområde •Rogaland a-senter, akuttilbud, avrusings- og abstinensbehandling 12 plasser. •Rogaland a-senter 12 døgnplasser, korttid behandlingsavdelingen + 6 stabiliseringsplasser •Gauselskogen 12 beh. plasser, langtid + 7 rehabiliteringsplasser •SUS, akuttmottak intox, avrusing som trenger tett medisinsk oppfølging ( MOBA/OBA) •Veksthuset Rogaland, 15 plasser •Frelsesarmeens Bo og Behandl.senter 12 plasser + 6 stabiliseringsplasser •Ryfylke Dps, Strand tsb 6 plasser prio Lar pasienter •§ 6.2 Ryfylke Dps, Strand 4-5 plasser Poliklinikker: –Rogaland a-senter + ambulante tjenester –PUT Stavanger –PUT Sandnes, poliklinisk +ambulant team –OBS team –LAR Helse Stavanger

4 Vegen i behandlingssystemet Sosialtjeneste/ fastleger/ barneverntjeneste Kommunehelsetjenesten Vurderingsenheter innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk – finner plasser Rogaland A-senter, Psykiatrisk ungdomsteam i Stavanger og Sandnes Oppsøkende behandlingsteam ( stavanger) Lar Helse Stavanger Spesialishelsetjenesten innen psykisk helsevern, rus eller somatikk. Henvisninger skal gå begge/alle veger. Differensiert behandling (avrusing, poliklinisk, korttids døgnopphold, langtidsbehandling, rehabilitering) Sosialtjenesteloven § 6-2 til Helse Stavanger, Psykiatriskdivisjon. Henvendelser enten til sjeflegen Jan Olav Johannessen ved Psykiatrisk divisjon eller Randi Mobæk, AUV. Tvangssaker etter §6-2 a til Rogaland A- senter.

5 Gode henvisninger – raskere oppstart samarbeid om henvisninger på tvers i kommunen! •Personalopplysninger. Navn, adresser, fødselsnummer, telefonnummer •Familieforhold/ sosial status – partner, barn med mer •Historikk rusproblematikk, inkludert tidligere behandling og beskrivelse av dagens situasjon •Historikk og vurdering av psykisk og somatisk helse •Finnes individuell plan? •Medisinering •Sysselsetting/trygdestatus •Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner •Iverksatte tiltak, planlagte tiltak •Mål for iverksatt/ planlagt habilititering/ rehabilitering •Utestående dommer/ planlagt soning •Samtykke til innhenting av relevante opplysninger

6 Pasientrettighetene – rett til nødvendig helsehjelp •Utrednings/vurderingsenheter i vårt foretaksområde har fått retten/ansvaret for å vurdere henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen foretaksområdet. IKKE de ordinære poliklinikkene innen barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri •Alle henvisninger blir vurdert i forhold til retten til nødvendig helsehjelp, og det blir gitt en individuell frist for oppstart. Ca 80% blir vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp. De andre til å ha rett på annen helsehjelp. •Avgjørelsene bygger på faglige vurderinger og veiledere •Fristene varierer fra akutthjelp, 1 uke til mer enn 6 måneder. Målet er lavest mulig ventetid.

7 Frister fortsatt •Retten til fritt sykehusvalg. Pasientgruppa profiterer på lokale, samordnende tilbud med kommune og spesialisthelsetjeneste •Prøver lokale tilbud først, enten i foretaksområdet, på dps-er, sengeposter i psykiatrisk divisjon eller i regionen før vi går på avtaleplasser for øvrig i landet. •Frittsykehusvalg.no – ventetider og informasjon om tilbud •Rustiltak.no

8 Øvrige behandlingstilbud i vårt foretaksområde •Dps- ene skal ha tilbud til dobbeltdiagnosepasienter •Akutt beredskapsteam ved dps-ene tar imot, poliklinikkene også noen •AMC2 – akuttmottaket på psykiatrisk klinikk, ca 50% med rusrelatert problematikk •AMC2 innfallporten til akuttinnleggelser i voksen psykiatrien •A3 –spesialisert sengepost for førstegangspsykoser også rusutløste(10 senger) •Avdeling for unge voksne, Seksjon rus og psykiatri, Gausel ( fare for utvikling av alvorlig psykisk lidelse) og Engelsvoll ( kronisk schizofrene med og uten rusavhengighet) •Avrusing skjer ofte innen somatikk og psykiatri •Medisinsk divisjon – setter fokus på dem som kommer inn med intox, de unge. MOBA vil framover være mer oppmerksomme på folks alkoholvaner •AUV har ruskonsulenter som jobber på somatiske avdelinger i SUS. •( raskere tilbake) •Medisinsk divisjon – infeksjonsavdelingen, informerer pasienter om fordelene ved å redusere bruken av rusmidler. Epikriser vil komme til fastleger •Se også www.sus.no

9 Behandlingskjeden – kontinuitet i relasjon- integrerte behandlingssystem •Pasienter trenger samhandling på tvers av spesialisthelsetjenesten mellom somatikk, psykiatri og rus •Behandlingslinjer og behandlingskjeder en avgjørende for å få et kvalitetsmessig godt behandlingstilbud ( integrert behandling) •Individuell plan er nødvendig for å sikre et godt forløp •Mesteparten skjer poliklinisk, økning i antall ambulante/ oppsøkende tilbud, tettere samarbeid med kommunene •Eksempler på samarbeidstiltak : •K 46 i Stavanger, behandlingsstart for unge 17 – 25 år i lag med Stavanger kommune, Startteam i lag med Sandnes kommune, Rusmestringsenheten i Stavanger fengsel – Behandlingsstart •Oppsøkende behandlingsteam ( OBS), Put –ene har utekontorer Strand, Sola og Egersund •OBD, Oppsøkende behandlingsteam i Dalane under etablering

10 •DPS –ene tilbud til dobbeltdiagnosepasienter med langvarig rusavhengighet i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse. •Øvrige pasientgrupper med rusrelaterte problemer får hovedsakelig tilbud i TSR ( tverrfaglig spesialisert rusbehandling), akuttmottak En grovskisse: •Lav på rus + lav på psykisk lidelse = TSR + noen psykiatriske poliklinikker eks. angstlidelser og depresjoner dersom de kjenner pasienten fra før. •Moderat på rus + lav på psykisk lidelse = TSR •Moderat på rus og moderat på psykisk lidelse= TSR + noen psykiatriske poliklinikker ( institusjoner = eks. Fa-bo, ungdomsenheten på Karmøy dps) angst, ptsd, personlighetforstyrrelser, depresjoner.. •Høy på rus og høy på psykiske lidelser =Put, DPS, Spesialavdelinge for voksne, Gauselskogen, Obs team, Ambulant gruppe Put Sandnes, Oppsøkende behandlingsteam i Dalane ( OBD) eksempelvis alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, ptsd, psykoser… •Lav på rus og høy på psykiske lidelser = DPS, SV, Put, Ras En grovskisse for fordeling av pasienter:

11 Mer konkret om behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling •Put- ene tar imot unge fra 15 år til 30+ rus og psykisk lidelse. Spilleavhengighet •Ambulant team,OBS og OBD – alvorlig komorbiditet fra 18 år og oppover •Rogaland A- senter 18 år og oppover. Rusavhengighet, lettere til moderat psykiske lidelse. Spilleavhengighet •Institusjonene gir tilbud til pasienter fra 18 år og oppover •Alle har tidlig intervensjonsperspektiv HENVIS heller før enn senere!!!!!!!!!! •Alle gir tilbud til pårørende inkludert barn og søsken


Laste ned ppt "Behandlingstilbud for pasienter med rusrelaterte problemer - VEGEN INN OG VEGEN VIDERE…. mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google