Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge1 Utfordringer på arbeidsplassen Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge1 Utfordringer på arbeidsplassen Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge1 Utfordringer på arbeidsplassen Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord Norge

2 Hva er konflikt?  Sammenstøt – motsetningsforhold  Kalde konflikter – saklig, upersonlige konflikter  Varme konflikter – Personlige motsetningsforhold med negative følelser 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge2

3 Rettstvist (konflikt) – tolkning av tariffavtalen  Uenighet tas opp lokalt med AG  Følges opp av lokal TV  Det kreves forhandlinger lokalt etter HA § 7-1  Uenighetsprotokoll sendes til Kompetansesenteret som tvister etter HA Del A § 7-2 (Sentralt)  Kan bringes videre inn for Arbeidsretten.  Partene må forholde seg til resultatet uten at det investeres noe personlig i avgjørelsen 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge3

4 Styringsretten  Arbeidsgivers restkompetanse begrenses av:  Tolkning av arbeidsavtalen  Lov / forkrifter / avtaleverk  Kollektive avtaler  Grunnpregstandarden  Sedvane/praksis i virksomheten  Administrative bestemmelser  Uskrevne regler –Korrekt faktum –Saklig grunn –Forsvarlig saksbehandling 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge4

5 Fra sakskonflikt til personkonflikt  Det kan starte som en uenighet med faglig innhold – en sakskonflikt, men som  Utvikler seg til en personkonflikt 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge5

6 Kompetansesenteret  Blir kontaktet når konflikten er ”gammel”  Ønsker juridisk bistand  Rettslig interesse  Vanskelige saker å føre i rettsystemet  Jurister lever av å ”forstørre” små hendelser  Bør løses på lavest mulig nivå før det går prestisje i saken

7 Kompetansesenteret  Kompetansesenteret kan bistå lokal TV  Ingen vei tilbake – store personlige konsekvenser for begge parter  Utenomrettslig løsning er å anbefale

8 Mobbing / Trakassering  Arbeidstilsynets definisjon: –”Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger” –Like sterke personer som står i motsetningsforhold defineres ikke som mobbing –Heller ikke enkeltepisoder. •(mangel på folkeskikk)

9  Mobbing som prosess kan deles inn i følgende faser:  Uenighet om saker  Personkonflikt  Aggresjon  Mobbing  Utstøting 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge9

10 Aml §§ 2-4 og 2-5  Varsling av kritikkverdige forhold  Skal utarbeides rutiner for varsling –Rett til å varsle –Arbeidstakers varsling skal være forsvarlig –Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen er i strid med bestemmelsen  Vern mot varsling –Det hevdes at arbeidstakers stilling ikke er godt nok ivaretatt ved varsling ( Jakhelln) 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge10

11 Hvem er vi Arbeidstaker Mellomleder Leder Arbeidstaker Varsler / part part

12 Roller  Arbeidsgiver : Det er arbeidsgiversplikt å iverksette tiltak for å forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen  Tillitsvalgt: Skal ivareta medlemmenes interesser. Samarbeidspartner for AG for å forebygge og håndtere mobbing.  Verneombud: Er talsperson i arbeidsmiljøsaker. Skal se til at saker om mobbing blir tatt opp med arbeidsgiver  Arbeidsmiljøutvalg: Påse at AG følger opp en melding om mobbing  Arbeidstakers plikter: Sørge for at AG eller VO blir informert dersom han/hun mener det forekommer trakassering osv. på arbeidsplassen. Plikter å medvirke i gjennomføring av tiltak som blir iverksatt 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge12

13 Kun én versjon?  Ha ikke urealistiske forventninger til at andre kan ”rydde” opp  I slike saker finnes det sjeldent et ”fasitsvar”  Ved varsling må man være forberedt på å ga i dialog for å belyse saken, og for å finne løsning på problemet  Motparten har også rettigheter og plikter  Dersom Arbeidsgiver ikke viser vilje til å ta tak i problemet kan Arbeidstilsynet kontaktes 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge13

14 Innleide konsulenter  Påtar seg å presentere ”fakta” når det har oppstått uenighet om hvordan handlinger og situasjoner skal forstås  Ofte brukes anonyme spørreundersøkelser og intervju  Kan resultere i at personer pekes ut som ”problemet”  Brukes som underlag for å gi ledelse dekning for vanskelige beslutninger  Kan frata den enkelte rettsikkerhet og mulighet for å imøtegå påstander  Manglende kunnskap om lokale forhold, HTA prosedyrer osv

15 Det hjelper å snakke sammen  Prat til hverandre – ikke om hverandre  Konfliktmekling gir ofte gode resultater  Utarbeide etiske retningslinjer  Rutiner for konflikthåndtering  Alle skal bidra med å skape et miljø som tillater at ting tas opp og som er inkluderende  Det gode arbeidsliv: ”Å høre til, kjenne seg trygg og godtatt i flokken” (Per Fugelli) 02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge15


Laste ned ppt "02.07.2014Kompetansesenteret for Nord- Norge1 Utfordringer på arbeidsplassen Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google