Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varsling om kritikkverdige forhold. VARSLING- bakgrunn  Stor oppmerksomhet knyttet til internasjonale og nasjonale varslersaker (BA-HR, Siemens)  Ny.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varsling om kritikkverdige forhold. VARSLING- bakgrunn  Stor oppmerksomhet knyttet til internasjonale og nasjonale varslersaker (BA-HR, Siemens)  Ny."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varsling om kritikkverdige forhold

2 VARSLING- bakgrunn  Stor oppmerksomhet knyttet til internasjonale og nasjonale varslersaker (BA-HR, Siemens)  Ny arbeidsmiljølov  Iverksatt 010106, men ikke varslingsbestemmelsene  Lojalitetsplikt - ytringsfrihet  Endring i arbeidsmiljøloven fra 010107 om lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og vern av varsler  Fokus - Utarbeide rutiner for intern varsling - …dersom forholdene i virksomheten tilsier det …§3-6.

3 …dersom forholdene i virksomheten tilsier det …  2-nivå kommune  Utflating og delegering medfører en struktur med mange enheter med relativt autonomt ansvar  Kontrollspenn – informasjonsflyt og oversiktlighet  Organisasjonen er avhengig av at svikt i prosedyrer, rutiner og tjenestetilbud påpekes, meldes og om nødvendig varsles  Manglende flyt av denne type informasjon vil kunne gi:  Styringsproblemer for både enhetsledelsen og rådmannen  Et manglende saksgrunnlag for politikere  Et dårligere tjenestetilbud for brukerne  Et dårligere arbeidsmiljø

4 Utredningen  Spørreundersøkelse – Varsling i Trondheim kommune  Arbeidsseminar, 11.10.06  SAMU,10er gruppe, hovedverneombud  Tekniske løsninger  Behandlet i formannskapet 03.01.07 og Finans- og næringskomiteen 09.01.07. Bystyret 25.01.07

5 Spørreundersøkelsen Formålet med undersøkelsen:  Omfang av kritikkverdige forhold  Hvordan er dagens ytringsklima – blir det varslet?  Hva mener de ansatte må gjøres for å bedre ytringsklimaet i kommunen  Generelt er kunnskapen om varsling i Norge begrenset

6 Definisjon - Kritikkverdige forhold  Ulovlige, illegitime og umoralske forhold av en mer alvorlig karakter  Både i forhold til selve tjenesteproduksjonen, økonomi og arbeidsmiljøet på enheten  Kritikkverdige handlinger:  Kriminelle, altså ulovlige  Mislighold av lovbestemt forbud eller påbud  Brudd på etiske retningslinjer, vedtatt januar 2007  Brudd på tydelige rutiner/politiske retningslinjer som er nedfelt i skriftelige dokumenter som er gjort kjent for ansatte og ledelser.  Brudd med alminnelige etiske standarder i samfunnet

7 Varsling - vår definisjon Kilde: FAFO

8 Konklusjoner fra spørreundersøkelsen  Det er kritikkverdige forhold i Trondheim kommune  Type kritikkverdige forhold varierer – flest innenfor arbeidsmiljø på enheten  De aller fleste varsler om kritikkverdige forhold – 26 prosent har ikke gjort det  For å bedre ytringsklimaet er det viktig at det etableres rutiner og systemer for varsling  Det er behov for et system som kommer i tillegg til eksisterende systemer  Rådmann og enhetslederne må gi tydelige signaler  Et system for håndtering av varsling bør ligge i linjeorganisasjonen og ikke eksternt  Det er avgjørende at det blir gjort noe med forholdet det varsles om og at den som varsler blir hørt og tatt på alvor

9 Føringer fra ny lov  Arbeidstaker har alltid rett til å varsle om kritikkverdige forhold  Fremgangsmåten må være”forsvarlig” – gå tjenestevei  Forbud mot gjengjeldelser  Arbeidsgiver pålegges å legge forholdene til rette for intern varsling (HMS)

10 10 000 ansatte i Trondheim kommune Menge ulike enheter/tjenesteproduksjon Ulik kompetanse Pc/nettverkstilgang? Følgende handlinger er kritikkverdige: • Kriminelle, altså ulovlige • Mislighold av lovbestemt forbud eller påbud • Brudd på etiske retningslinjer • Brudd på tydelige rutiner/politiske retningslinjer som er nedfelt i skriftelige dokumenter som er gjort kjent for ansatte og ledelsen. • Brudd med alminnelige etiske standarder i samfunnet Bestående av 3-4 personer Sekretariat Journalføring/reg. Oppfølgningsspørsmål Legge frem sak for rådmannen Kortfattet tilbakemelding til varsler Uavhengig Sekretariat Journalføring/reg. Oppfølgningsspørsmål Legge frem sak for rådmannen Kortfattet tilbakemelding til varsler Uavhengig Statistikk Rapportere PIN kode Datatilsynet Tilbakemelding Informasjon Kommunikasjon Sannsynliggjøring WWW Telefon Postalt Anonymitet Kvalitetssystemet $ Årsrapport • Antall varsel • Type oppfølgning Utøvende Kommunaldirektør Rådmannen ( revisjon, interne tjenester mv) Utøvende Kommunaldirektør Rådmannen ( revisjon, interne tjenester mv) Eksisterende system Hovedvernombud Tillitsmann Overordnet Rapport tilbake til sektretariatet Kontroll av Ordningen Arbeidstilsynet, Revisjonen Varsling • Varsle til en person eller instans som har myndighet til å gjøre noe med det kritikkverdige forholdet


Laste ned ppt "Varsling om kritikkverdige forhold. VARSLING- bakgrunn  Stor oppmerksomhet knyttet til internasjonale og nasjonale varslersaker (BA-HR, Siemens)  Ny."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google