Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.12.11Medbestemmelse1 Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.12.11Medbestemmelse1 Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.12.11Medbestemmelse1 Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten

2 16.11.09Medbestemmelse2 ”Mer-medbestemmelse” Samhandling, medinnflytelse, dialog – på alle plan, i større omfang enn det formelle ”minstekravet” l Resultater Vi tror at medbestemmelse og samhandling gir bedre tjenester og bedre arbeidsplasser. l Tillit, ansvar, respekt Vi har tillit til at folk har evne og vilje til å ta ansvar. Medbestemmelsesordningen bør derfor bygge på et menneskesyn preget av tillit og respekt - for hverandre som mennesker, for hverandres jobber og for hverandres roller i organisasjonen. Arbeidsgiver og arbeidstakere er likeverdige parter i dialogen. l Prosess Vi vil at medbestemmelse utøves tidligst mulig i beslutningsprosessen, nærmest mulig saken, og i mange former.  Medbestemmelse etter lov- og avtaleverket skjer mellom partene. Direkte dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker(e) på den enkelte arbeidsplass skal sikre ansatte innflytelse på egen arbeidssituasjon. l Regler og avtaler - kompetanse Vi mener at kompetanse på lov- og avtaleverket må ligge til grunn når beslutninger skal fattes.

3 16.11.09Medbestemmelse3 Medbestemmelsesordningen (1) lMedbestemmelse bygges over et verdigrunnlag lMedbestemmelse = strategisk virkemiddel i Bærum  Fokus på arbeidsgiverpolitikk, personalledelse sentralt i lederansvaret lMedbestemmelse = medinnflytelse l Mindre byråkrati - færre regler - mer medbestemmelse  Praksis styres av bedriftskultur/holdninger mer enn av regler  Deltaking i prosessen viktigere enn avstemninger ved beslutning  Medbestemmelse skal ”ligge under huden” hos lederne l Alle har ansvar for å realisere ordningen

4 16.11.09Medbestemmelse4 Medbestemmelsesordningen (2) lMedbestemmelse utøves der saken og beslutnings-myndigheten er: På tjenestestedet  Ledere på høyere ledernivåer er også tjenesteledere i forhold til sine direkte underordnede lFokus på arbeidsmiljøet: Vernetjenesten trekkes inn på linje med tillitsvalgte  Arbeidsmiljøsaker behandles i samme fora som andre saker l Medbestemmelse utøves i mange former l Ordningen tilpasses lokalt  Medbestemmelsesmøtet sentralt mht tillitsvalgtes medbestemmelse etter lov- og avtaleverk l Tillitsvalgte kan anke beslutninger som er i strid med lov- og avtaleverk eller kommunens egne regelverk til ankeutvalget...  … evt også videre til samarbeids- utvalget

5 16.11.09Medbestemmelse5 Medbestemmelse: Definisjoner lbetyr: Samarbeid, medinnflytelse, medvirkning i beslutninger som fattes av arbeidsgiver lutøves av: Arbeidstakerne selv, tillitsvalgte fra arbeidstaker-organisasjonene – på vegne av de tilsatte, vernetjenesten. lgjelder: Saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, og som ikke er rene arbeidsgiversaker. lutøves gjennom ulike former for samarbeid, samspill og dialog mellom partene.

6 14.12.11Medbestemmelse6 Arbeidsgiver lArbeidsgiver = alle ledd i ”linjen”  Politiske organer (kommunestyret, formannskapet, arbeidsgiverrepresentantene i det partssammensatte utvalget)  Alle ledere i Bærum kommunes lederstruktur l3 ev. 4 arbeidsgivernivåer 1.Rådmannen (rådmannen selv eller direktør på rådmannens vegne) 2.Kommunalsjefene og direktørene 3.Tjenestelederne, enhetssjefer, avdelingssjefene BKB (ev. avd.ledere)  NB Overordnede ledere er tjenesteledere i forhold til sine direkte underordnede lNB! Ikke arbeidsgivere som arbeidstakerrepresentanter i situasjoner hvor hun/han har plikt til å opptre som arbeidsgiver

7 14.12.11Medbestemmelse7 Mange sakstyper lSaker om stillinger  Saker om stillinger  Saker om lønnsnormering lIndividuelle saker  Saker om tilsetting, oppsigelse (ikke på tjenesteleders nivå)  Saker om lønnsfastsetting lOrganisasjonssaker  Saker om styring og utvikling av virksomheten  Arbeidsmiljøsaker  Saker om medbestemmelse, arbeidsgiver- / personalpolitikk  Saker om organisasjons- og lederstruktur l Uriktige avgjørelser: Ankesaker  Tillitsvalgte kan anke  Gjelder individuelle saker når leders beslutning er i strid med lov-, avtale- eller regelverk  Anke framsettes straks  Behandles i ankeutvalget og evt det partssammensatte utvalget l Ulik praksis og ukultur: Saker om tolkning/avklaring  Behandles i ankeutvalget og evt det partssammensatte utvalget l Når arbeidsgiver er i tvil  Avklaring i ledelsen

8 14.12.11Medbestemmelse8 Medbestemmelse på overordnet arbeidsgivernivå lLøpende informasjon / dialog  Rådmannens kontaktmøte, kommunalsjefenes kontaktmøter lHøring  F.eks. før politisk beslutning (høringstema er rådmannens foreløpige forslag) lDrøfting  Formell medbestemmelse etter Hovedavtalen  Skriftlig beslutningsgrunnlag + referat


Laste ned ppt "14.12.11Medbestemmelse1 Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google