Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor
Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

2 Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi

3

4 Hva jobben gir oss # 1 En lønn til å leve av Meningsfull aktivitet
Tidsstruktur, dagsorden Dagsorden Sosial identitet, selvbekreftelse Sosialt fellesskap Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

5 Hva jobben gir oss # 2 Ubehag Stress Frustrasjoner og irritasjoner
Konflikter Dårlig selvbilde

6 Psykososialt arbeidsmiljø
Stress og konflikt Trivsel og motivasjon

7 Perspektiver på Det psykososiale arbeidsmiljøet
Helsefremmende perspektiv Forebyggende perspektiv Gjenopprettende perspektiv

8 Rettferd Fordelingsrettferd Samhandlingsrettferd Prosedyrerettferd
Gjenopprettede rettferdighet

9 Viktige koblinger Psykologi  Jus Arbeidsmiljø  Kontraktsvern
”Myk jus” ”Hard jus” Konflikt  Trakassering NB! Saksbehandlerperspektivet

10 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers omsorgsplikt Arbeidstakers plikter

11 To overlappende innfallsvinkler
Arbeidsgivers omsorgsplikt: Plikt til å ivareta alle ansattes helse og verdighet Undersøkelses og aktivitetsplikt Det fullt forsvarlige arbeidsmiljø Arbeidsgivers styringsrett:Retten til å fordele, styre og lede arbeidet Avgrenset bare av lov/regelverk/avtaler Saklighet og prosess

12 Arbeidsgivers styringsrett Rt-2000-1602 (Nøkk)
”Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.”

13 Arbeidsgivers styringsrett Rt-2001-418 (Kårstø)
”Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.”

14 Aml § 1-1. Lovens formål Lovens formål er:
å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

15 Aml § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet
(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

16 Forebyggende regelperspektiv kontra gjenopprettende
Forebyggende perspektiv: Faglig og personlig utvikling aml § 4-2 (2) a) Selvbestemmelse aml § 4-2 (2) c) Variasjon i arbeidet aml § 4-2 (2) d) Sosial kontakt aml § 4-3 (2) Gjenopprettende perspektiv: Uheldig psykisk belastning aml § 4-1 (2) 2 pkt. Integritet og verdighet aml § 4-3 (1) Trakassering aml § 4-3 (3) Utilbørlig opptreden

17 Konflikt er en prosess KONFLIKT Uheldig psykisk belastning
Krenking av integritet og verdighet Mobbing og trakassering Utilbørlig opptreden

18 Juridisk perspektiv ”Uheldig psykisk belastning” eller
”Påregnelig psykisk belastning”

19 “livet” og “jussen”

20 Rapportering av arbeidsmiljøproblemer
Søknad (ønske/behov men ingen brudd) Klage (påstand om brudd for egen del som kreves gjenopprettet) Varsling (Innrapportert observert trakassering eller annen klanderverdig opptreden)

21 SAKSBEHANDLING KLAGE Varsel Undersøkelse Søknad Vurdering Uheldig?
Påregnelig? Konklusjon Informasjon til klager og andre involverte parter Aktivitet og gjenoppretting Informasjon til søker Oppfølging og kontroll Eventuelt: tiltak


Laste ned ppt "Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google