Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillitsvalgte og administrasjon - roller og ansvar Børre Rognlien 15. Mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillitsvalgte og administrasjon - roller og ansvar Børre Rognlien 15. Mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillitsvalgte og administrasjon - roller og ansvar Børre Rognlien 15. Mars 2012

2 Idrettslagets Formål (§ 1) •Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i NIF/NOK. •Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

3 Årsmøtet (§ 15) •Årsmøtet skal bl.a.: •Behandle forslag og innsendte saker •Vedta idrettslagets budsjett •Behandle idrettslagets organisasjonsplan

4 Idrettslagets styre • Høyeste myndighet mellom årsmøtene • Iverksette vedtak og bestemmelser • Representere idrettslaget utad • Ansvar for forsvarlig økonomistyring • Arbeidsoppgaver beskrevet i egen lovnorm • Oppnevne utvalg etter behov • Utarbeide arbeidsavtaler og instrukser • Utvikle idrettslagets organisasjon

5 Er det noen forskjell på å være daglig leder i et idrettslag kontra en idrettskrets? •Arbeidsoppgavene ligger på forskjellige nivåer, men prinsippene er i hovedsak like •En forskjell er at idrettskretsen har en større administrasjon, som har et selvstendig ansvar, og som på det grunnlag kan og skal løse mange av arbeidsoppgavene •(§ 19 Organisasjonssjefen)

6 § 6 Stemmerett/Valgbarhet •For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år osv •En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller exo. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget •En arbeids i idrettslaget er ikke valgbare til verv i laget eller overordnet organisasjonsledd

7 Hva leder Daglig leder ? • Leder for lagets administrasjon • Ansvarlig for alle administrative funksjoner • Iverksetter alle vedtak truffet av styret • Har tale- og forslagsrett i alle fora i laget • Utarbeider planer og budsjetter • Delegert fullmakt inntil kr ? • Har ansvar for ansettelser

8 Arbeidsavtale/innstruks •Daglig leder har lagets styre som arbeidsgiver •Flertallets vedtak må gjelde for alle •Styrets leder må representere styret overfor daglig leder •Medarbeidersamtaler bør normalt også ivaretas av styrets leder (sammen med nestleder?)

9 Hvem ansetter hvem? •Styret (ved leder) ansetter daglig leder •Daglig leder ansetter alle medarbeidere i administrasjonen, i forståelse med styret og innenfor vedtatte budsjetter og organisasjonsplan

10 Hvem snakker med hvem? •Tillitsvalgte møter tillitsvalgte (men adm bør normalt være med) •Administrasjon møter administrasjon •Styret kan delegere til daglig leder å møte tillitsvalgte

11 Styret ”kjenner” bare daglig leder •Daglig leder legger frem administrasjonens vurderinger og forslag for styret (kan være alternativer) •Administrasjonen må være lojal overfor daglig leder når konklusjon er truffet •Styrets henvendelser til administrasjonen må normalt gå til daglig leder •Styrets henvendelser bør normalt gå igjennom styrets leder

12 Ansvar for gjennomføring •Når styret har truffet et vedtak har daglig leder ansvar for at dette iverksettes •Daglig leder og resten av administrasjonen må være lojale i forhold til vedtaket •Hvis noen i styret skal involveres i gjennomføringen må dette fremgå av vedtaket, eller avtales med daglig leder

13 Hvem uttaler seg til media? •Anbefaler at styreleder og daglig leder får fullmakt fra styret til å uttale seg til media på vegne av laget. Disse må holde hverandre løpende orientert. •Hvis praktisk mulig bør styret informeres om tema og når uttalelsene kan forventes å bli offentliggjort. •Daglig leder kan delegere til andre i administrasjonen om å svare på faktaspørsmål.

14 Gjøre hverandre gode •Idrettslaget har viktige oppgaver for både idrettsaktivitet og idrettsutvikling •Det er viktig med en klar og forstått arbeidsdeling •Det er viktig med gjensidig informasjon og tillit •Det må være et ønske om å spille hverandre gode •Slik blir laget best mulig


Laste ned ppt "Tillitsvalgte og administrasjon - roller og ansvar Børre Rognlien 15. Mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google