Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Tillitsvalgtes rolle Verneombud Arbeidsmiljøutvalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Tillitsvalgtes rolle Verneombud Arbeidsmiljøutvalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Tillitsvalgtes rolle Verneombud Arbeidsmiljøutvalg

2 Lovens formål (§ 1-1)  Sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot psykiske og fysiske skadevirkninger – dynamisk utformet bestemmelse  Sikre trygge tilsettingsforhold – likebehandling og meningsfull arbeidssituasjon  Tilpasse arbeidssituasjonen til den enkeltes forutsetninger og livssituasjon  At arbeidsplassene selv skal løse sine arbeidsmiljøproblemer – i samarbeid med organisasjonene  Bidra til et inkluderende arbeidsliv 2Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

3 Definisjoner  Loven omfatter:  Virksomhet som sysselsetter arbeidstakere (§ 1-2)  Arbeidstaker og arbeidsgiver (§ 1-8)  Arbeidstaker: Enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste  Arbeidsgiver: Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste  Gjelder tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten 3Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

4 Ufravikelighet (§ 1-9)  Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt  Hvis ufravikeligheten brytes – så har en ikke en avtale 4Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

5 Arbeidsgivers plikter (§ 2-1)  Har hovedansvar  Kan delegere oppgaver i arbeidsmiljøarbeidet, men ikke fritas fra overordnet ansvar  Har ansvar for at andre enn egne ansatte er sikret et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø  Ansvar for samordning der det er flere arbeidsgivere - skal avtales 5Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

6 Arbeidstakers medvirkningsplikt (§ 2-3 )  1. ledd:  Medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av HMS-arbeidet  Delta i organisert verne- og miljøarbeid i virksomheten  Aktivt medvirke i de tiltak som blir iverksatt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø 6Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

7 Arbeidstakers medvirkningsplikt (§ 2-3 )  2. ledd:  Bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet, hindre ulykker og helseskader  Straks varsle ved fare for liv og helse – prøve å rette selv  Avbryte arbeid ved fare for liv og helse  Varsle om trakassering/diskriminering  Melde fra om skade/sykdom pga. arbeidet  Medvirke til oppfølging av sykefravær  Rette seg etter påbud 7Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

8 Arbeidstakers medvirkningsplikt (§ 2-3)  3. ledd:  Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde 8Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

9 Krav til systematisk HMS-arbeid (§ 3-1 2. ledd) 9Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet  Arbeidsgiver skal:  Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet  Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt  Kartlegge farer og problemer og vurdere risikoforholdene. Planlegge og iverksette tiltak for å redusere risikoen  Under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten vurdere arbeidsmiljømessige konsekvenser og iverksette de nødvendige tiltak

10 Krav til systematisk HMS-arbeid (§ 3-1 2. ledd)  Arbeidsgiver skal:  Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik/overtredelser av loven  Systematisk forebygging og oppfølging av sykefravær  Løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse  Systematisk overvåking/systemrevisjon av HMS- systemet Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet 10

11 Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten (§ 3-2)  Arbeidsgiver skal:  Gjøre ulykkes- og helsefarer forbundet med arbeidet kjent  Gi nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon  Påse at ledere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig  Sørge for sakkyndig bistand når det er nødvendig  Skaffe nødvendig verneutstyr – og opplæring i dette  Utarbeide instruks for farlig arbeid Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet 11

12 Generelle krav til arbeidsmiljøet (§ 4-1)  Fullt forsvarlig  Planlegging og utforming av arbeidet skal vektlegge forebygging av skader og sykdommer  Innrettes for begge kjønn  Funksjonshemmet arbeidstaker 12Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

13 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (§ 4-2)  Informasjon om systemer for planlegging og gjennomføring av arbeid, nødvendig opplæring og deltakelse ved utforming  Utforming av arbeidssituasjon  Faglig og personlig utvikling  Tilrettelegging ut fra forutsetninger  Selvbestemmelse, innflytelse, faglig ansvar  Variasjon og sammenheng i enkeltoppgaver  Informasjon og opplæring om endringer  Informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling i omstillingsprosesser 13Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

14 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (§ 4-3)  Ivaretakelse av integritet og verdighet  Ivareta kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere  Beskytte mot trakassering, utilbørlig opptreden  Beskyttelse mot vold, trusler og uheldige belastninger 14Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

15 Mobbing og trakassering  Definisjoner:  Mobbing er trakassering, plaging, utfrysing eller sårende erting og fleiping – som forekommer gjentatte ganger over en viss tid  Trakassering er å utsette for plaging, sjikane, ubehageligheter, forfølge med krangel og lignende Brukes mye synonymt med mobbing 15Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

16 Seksuell trakassering  Definisjoner:  Det å utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet i arbeidsforhold  Seksuell trakassering er ulike seksuelt betonte atferder. Kan også kalles seksuelt betont plaging: Alt fra kommentarer om kropp – til press om seksuelle tjenester 16Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

17 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet (§ 4-4)  Fysiske arbeidsmiljøfaktorer – fullt forsvarlig ut fra helse, miljø og sikkerhet og velferd  Innredning og utforming – nødvendige hjelpemidler – variasjon – unngå uheldige arbeidsstillinger  Vern mot skader – konstruksjon og verneinnretninger  Innkvartering – forsvarlig, innredning og vedlikehold – husordensregler 17Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

18 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (§ 4-6)  Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt  Drøfting om overføring til annet arbeid  Oppfølgingsplan  Sjekkliste:  IA–avtalen  Attføringsarbeidet i kommunen/virksomheten?  Bedriftshelsetjenesten? 18Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

19 Registrering og meldepliktene  Registrering av skader og sykdommer – alt som har sin grunn i forhold på jobb (§ 5-1)  Arbeidsgiver skal varsle alvorlige ulykker direkte til arbeidstilsyn og politi (§ 5-2)  Leges meldeplikt – leger som gjennom sitt arbeid blir kjent med yrkesskader og sykdommer som har sin årsak i arbeids- situasjon skal melde til Arbeidstilsynet (§ 5-3)  PS! Arbeidsgiver har også meldeplikt av yrkesskade (§13-14) etter lov om folketrygd 19Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

20 Vernetjenesten Verneombud aml kapittel 6 Arbeidsmiljøutvalg aml kapittel 7

21 Verneombud (kapittel 6)  Verneombud er arbeidstakers representant i HMS-arbeidet og en sentral aktør  Engasjere de ansatte til aktiv medvirkning  Overvåke at lovens krav følges  Har stansingsrett ved fare for liv og helse  Verneombud skal sikres nødvendig opplæring og tid til å utføre vervet  Skal trekkes langt med i løsning av arbeidsmiljøproblemer  Må ikke overta topp- og linjeledelsesansvar for HMS 21Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

22 Arbeidsmiljøutvalg (kapittel 7)  Skal opprettes ved 50 ansatte  Kan kreves opprettet ved 20  Like mange representanter fra arbeidsgiver som fra arbeidstaker  Hovedverneombud og øverste arbeidsgiver skal være medlemmer  2-årig valgperiode  Skifter på ledervervet hvert år, ved stemmelikhet avgjør leders stemme 22Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

23 Arbeidsmiljøutvalg (kapittel 7)  Oppgaver:  Virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø  Delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet  Nøye følge utviklingen vedrørende sikkerhet, helse og velferd  Skal behandle:  Organisering av vernetjenesten  Opplæringsplaner mv som har betydning for arbeidsmiljøet  Planer som får vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, herunder rasjonalisering, arbeidsprosesser  Etablering/vedlikehold av HMS-systemet  Arbeidstidsordninger (helse- og vernemessige spørsmål) 23Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

24 Helse, miljø og sikkerhet Tillitsvalgtes rolle

25 Delta i planarbeid og bistå medlemmer  Skal delta i planleggingen av:  arbeidsstedets planarbeid (opplæring, budsjett, virksomhetsplan etc)  utforming og organisering av arbeidet (arbeidstidsordninger, innføring av data etc.)  Internkontrollsystemet (inkl. revidering)  Bistå medlemmer i arbeidsmiljøsaker:  Tilrettelegging av arbeid  Konflikter  Omplasseringer 25Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

26 Rolleavklaringer ved konflikter  Hva er din rolle?  Kollega?  Tillitsvalgt - hvem representerer du?  Det enkelte medlemmet i konflikt?  Hele arbeidsmiljøet?  Hva hvis begge parter i konflikten er FO-medlemmer?  Kollega til kollega  Leder mot medarbeider  Avklaring i forhold til verneombud Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet 26

27 Drøftinger og forhandlinger  Drøfte og forhandle med arbeidsgiver i omstillingsarbeid/endringer/omorganiseringer  Drøfte stillingskrav/stillingsanalyser/arbeids- og ansvarsoppgaver til stillinger ved opprettelse eller endringer i stillingen  Hjemles i arbeidsmiljøloven og i avtaleverket - særlig i Hovedavtalen, Medbestemmelsesavtalen og Overenskomsten  Representerer kun medlemmene, i motsetning til verneombud som representerer alle. Har ikke myndighet til å stanse drift. 27Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

28 Varsling Aml §§ 2-4, 2-5 og 3-6

29 Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten (§ 2-4)  Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten  Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig  Uansett rett til å varsle i samsvar med  Varslingsplikt  Virksomhetens rutiner for varsling  Til offentlig myndighet eller tilsynsmyndigheter  Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling er i strid med forsvarlighetskravet 29Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet

30 Vern mot gjengjeldelse (§ 2-5)  Forbud mot gjengjeldelser mot arbeidstaker som varsler eller har tenkt å varsle.  Kan kreve oppreisning - uten hensyn til arbeidsgivers skyld.  Arbeidsgiver må sannsynliggjøre at det IKKE har skjedd gjengjeldelse, dersom arbeidstaker påstår dette. Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet 30

31 Rutiner for varsling (§ 3-6)  Arbeidsgiver skal utarbeide rutiner for varsling  Del av HMS-systemet i virksomheten  Arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette for intern varsling  Viktig å fokusere på ytringsklima i virksomheten Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet 31

32 Andre forhold vedrørende varsling  FOs yrkesetiske grunnlagsdokument  Pålegger medlemmene varslingsplikt på vegne av den svakeste part  Dilemma: taushetsplikt, opplysningsplikt, yrkesetiske hensyn  Ytringsfriheten jf. Grunnloven  Lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver Arbeidsmiljøloven Helse- miljø og sikkerhet 32


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Tillitsvalgtes rolle Verneombud Arbeidsmiljøutvalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google