Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til felles opplæring, 2008 Bergen kommune og lærer- organisasjonene ønsker velkommen til felles opplæring for rektorer og tillitsvalgte i: Hovedavtalen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til felles opplæring, 2008 Bergen kommune og lærer- organisasjonene ønsker velkommen til felles opplæring for rektorer og tillitsvalgte i: Hovedavtalen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til felles opplæring, 2008 Bergen kommune og lærer- organisasjonene ønsker velkommen til felles opplæring for rektorer og tillitsvalgte i: Hovedavtalen for kommunal sektor Tilsettinger Arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet

2 Felleskolering i Hovedavtalen (HA), 2008 Hovedavtalen – arbeidslivets grunnlov Hovedavtalen KS, Del B: Samhandling – samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte ved deres tillitsvalgte

3 Summeoppgave Vi ønsker å starte med følgende summeoppgave for å prøve å sette fokus på temaet: Drøft og prøv å bli enige om hva dere mener bør være to av hovedmålsetningene ved denne økten om Hovedavtalen?

4 Formålet med HA er å: Felles forord til HA Skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer Legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester Samarbeid basert på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller Involvere de ansatte og deres organisasjoner så tidlig som mulig Gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles

5 § 1-1 Formål HA skal være en ”døråpner” for: et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner tjenester av høy kvalitet trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø

6 Godt samarbeid er av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene De tillitsvalgte er representanter for de ansatte Rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid Eventuelle problemer skal løses gjennom ordningen med tillitsvalgte Må være et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette § 1-2 Samarbeid

7 Partene forplikter seg til en kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte Felles skolering i hovedavtalen og annet avtaleverk Årlige opplærings- og erfaringskonferanser om HA i kommunen § 1-5 Oppfølging og opplæring

8 § 3-1 Arbeidsgiver § 3 Rettigheter og plikter Påse at rettigheter og plikter overholdes Regelmessig info På et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte, ta med på råd Ledige stillinger, utlysningstekst, søkerliste, utvelgelse, intervju Ta beslutninger (styringsrett/styringsplikt) Drøftingsreferat [skal-bestemmelse, § 3-1 i)]

9 Styringsretten begrenses av Lover f eks: Arbeidsmiljøloven Ferieloven Forvaltningsloven Arbeidstvistloven Avtaler Tariffavtaler: HTA HA Særavtaler Lokale avtaler Rettspraksis Personlige/individu- elle avtaler (arbeidsavtalen, AML § 14-5 og 14-6)

10 § 3-2 Tillitsvalgt § 3 Rettigheter og plikter (forts.) Rett og plikt til å drøfte spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår (referat) Rett til å forplikte medlemmene Ikke tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter Informere arbeidsgiver Prioritere møter med arbeidsgiver Uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk mv

11 Både arbeidsgiver og tillitsvalgte kan be om at saker tas opp til drøfting Partene gir synspunkter/argumenterer, samhandler Forsøker å komme til enighet (reell medbestemmelse) Arbeidsgiver skal konkludere (styringsplikt) Drøftingsarena; medbestemmelsesmøtet Hva er drøftinger?

12 Referat R E F E R A T fra drøftingsmøte på __________ (arbeidssted) mellom rektor og tillitsvalgt for______ (organisasjon) den______ (dato og årstall) Til stede: Temaer for møtet: Synspunkter som kom fram: Arbeidsgivers konklusjoner: ________________________ referent Riktigheten av referatet bekreftes: _________________________

13 Noen kjennetegn ved reelle drøftinger -Tidspunkt: Tillitsvalgt kommer inn i saken på et så tidlig tidspunkt som mulig -Innsyn: Tillitsvalgt har fått nødvendig og tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon i god tid før medbestemmelsesmøtet -Forberedelse: Tillitsvalgt har fått mulighet/tid til å forberede seg -Dialog/møte: Det har vært dialog/møte mellom partene. Innkalling i god tid. (Møteplan)

14 Noen kriterier for reelle drøftinger (forts.) -Reell vurdering: Arbeidsgiver har foretatt en reell vurdering av tillitsvalgtes syn, selv om synet ikke nødvendigvis blir tatt til følge -Fullmakt: Nødvendige fullmakter foreligger -Dokumenterbarhet: Det har vært ført referat, godkjent av begge parter Referat Som hovedregel bør resultatet av drøftingene være preget av begge parters syn = reell medbestemmelse

15 § 3-4 Rett til fri fra ordinært arbeid Utføre tillitsvalgtarbeid på arbeidsplassen uten trekk i lønn Volde minst mulig ulempe for arbeidets gang Arbeidsgiver legger forholdene til rette Nødvendige fravær avtales på forhånd Fast frikjøp for skoletillitsvalgte for å ivareta ”minst mulig ulempe for arbeidets gang” (bl a vikarproblematikk)

16 § 3-6 Tillitsvalgtsopplæring  Tillitsvalgte har rett til opplæring – tilrettelegge for organisasjonenes og tillitsvalgtes behov for opplæring  Permisjon med hel eller delvis lønn – Hovedtillitsvalgte full lønn

17 Rett til å ha arbeidsplasstillitsvalgte på alle arbeidsplasser (fram til 2010) Rett til fri for tillitsvalgte, skoleverket Ikke begrensninger som kan ligge i § 3-3 om tillitsvalgtordningen Har rett til fri med full lønn ved deltakelse på kurs/opplæring mv (fram til 2010) ”Bondevik-forliket”

18 Gode ledere  Har gode ordninger for dialog og drøfting med de ansatte og med tillitsvalgte i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser  Utøver arbeidsgivers styringsrett og har ansvaret for å ta beslutninger som angår bruk av ressurser og organisering av arbeidet

19 Gode ledere (forts.) Utøver ledelse ved å motivere gjennom å utfordre, stille krav og støtte Utøver ledelse med høye krav til etisk og faglig kvalitet og ser på inkludering som en viktig verdi og mangfold som en styrke Har høye krav til etisk kvalitet

20 Gode tillitsvalgte Har lojalitet til medlemmene og kommunens oppdrag Har engasjement og kunnskaper om både faglig utviklingsarbeid og regelverk Har evne til å sette seg inn i ledelsens ramme- vilkår og valgmuligheter

21 Gode tillitsvalgte (forts.) Kan håndtere konfidensiell informasjon, høy integritet Har evne til god dialog med egne medlemmer og med ledelsen Har arbeidsvilkår som muliggjør god dialog med egne medlemmer og med ledelsen


Laste ned ppt "Velkommen til felles opplæring, 2008 Bergen kommune og lærer- organisasjonene ønsker velkommen til felles opplæring for rektorer og tillitsvalgte i: Hovedavtalen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google