Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konflikthåndtering. Oppbygging av presentasjonen s2 Grunnleggende om konflikter Rolleavklaring Konflikthåndtering Konflikt- løsning Lov- og avtaleverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konflikthåndtering. Oppbygging av presentasjonen s2 Grunnleggende om konflikter Rolleavklaring Konflikthåndtering Konflikt- løsning Lov- og avtaleverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konflikthåndtering

2 Oppbygging av presentasjonen s2 Grunnleggende om konflikter Rolleavklaring Konflikthåndtering Konflikt- løsning Lov- og avtaleverk Retningslinjer i Utdanningsforbundet Hva slags forhold har du til konflikter?

3 Konflikter •Alle vil oppleve konflikter •Forsuring av arbeidsmiljøet •Kan føre til sykdom •Kan virke selvforsterkende •Kan skyves under teppet? •Kan forebygges •Kan gjøres til noe positivt? S 3 Hvordan kan konflikter gjøres til noe positivt?

4 Hva er et godt arbeidsmiljø? AML kap 4 – Krav til arbeidsmiljøet •Vekt på forebygging av skader og sykdommer •Faglig og personlig utvikling •Arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkeltes arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger •Vekt på selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar •Så langt som mulig variasjon og se sammenheng s4 Hvordan følges disse kravene opp på din arbeidsplass?

5 Ansvar og plikter I •AML §1 formål: –Sikre et arbeidsmiljø som gir –grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon –trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger –velferdsmessig standard –samsvar med teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet –trygge ansettelsesforhold, likebehandling –legge til rette for tilpasninger knyttet til arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon –gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø –Bidra til inkluderende arbeidsliv s 5

6 Ansvar og plikter II KS hovedavtalen del B: •§ 1 Formål ”skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø” •§ 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter: ”har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og løse eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte” s6 Hvem kan vi samarbeide med?

7 Arbeidsgivers rolle •Hovedansvar og formelle forpliktelser •Stor makt og innflytelse •Ansvar for å ta initiativ til å løse saker •Fullmakter til å igangsette tiltak s7 Hva er en god leder?

8 Tillitsvalgtes rolle •Pådriver •Holdningsskaper •Samarbeidspartner •Initiativtaker •Forebygge konflikter •Ansvar for å ta tak i konflikter •Opptrer på medlemmers vegne •Veileder, ikke terapeut s8 Hva er forskjellen på en uenighet og en konflikt?

9 Hva er en konflikt? •Mer alvorlig enn en uenighet •Motsetningsforhold •Kollisjon mellom mennesker som mobiliserer negative følelser •Kan være både åpne og skjulte s9

10 Kilder til konflikt •Personkonflikter/emosjonelle konflikter •Sakskonflikter •Prosedyrekonflikter •Misforståelser •Rollekonflikter •Interessekonflikter s10

11 Hva slags konfliktsaker møter vi? •Konflikter i personalet, enkeltpersoner eller grupper •Konflikter mellom leder og ansatt •Konflikter mellom leder og personalet/ deler av personalet •Konflikter mellom foreldre og en ansatt •Konflikter mellom ledelse og foreldre s11 Hva slags konfliktsaker møter dere som tillitsvalgte?

12 Hva kjennetegner en konflikt •Feiloppfatninger •Selektiv hørsel •Ingen forsøk på å forstå motparten •Bruk av hersketeknikker •Manglende kommunikasjon •Opprettholdelse av feilinformasjon •Bruk av trusler •Å eie sannheten •Personalromsbedreviten •”Brønnpissere” s12

13 Konflikthåndtering: ulike framgangsmåter Føyelighet stor Vekt på at egne interesser vinner fram Kamp Unnvikelse Kompromiss Dialog/problemløsning Åpenhet og respekt for andres interesser liten stor s13

14 Konfliktforebyggende tiltak •Trygghet og tillit •Kultur for åpenhet •Medbestemmelsesrutiner •Rolleforståelse •Respekt •Akseptere uenighet •Synlig og tydelig ledelse •Humor s14

15 Retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker SST 2008 •Utdanningsforbundet tilbyr hjelp •Når leder i konflikt er medlem i Utdanningsforbundet •Krav på veiledning, bistand, rådgiving- ikke medhold •Sikre gode prosesser •Arbeidsgiver har hovedansvar •Taushetsplikt •Løses på lavest mulige nivå •Juridisk vurdering •Saksgang i organisasjonen •Personalnemnd i alle fylker s15

16 Retningslinjer for personalnemnder •Sammensetning av nemnda •Oppnevnes av fylkesstyret •Ansattes rolle •Ansvar: Saksbehandling, medlemshjelp,rådgivning •Innstilling juridisk bistand •Taushetsplikt og habilitet •Dokumenthåndtering •Rapport til fylkesstyret s16

17 Kartleggingsfasen •Hva slags konflikt •Hvem er involvert •Finnes det skriftlig dokumentasjon? •Samtaler med berørte parter •Prøve å belyse alle sider av konflikten •Hvem ’eier’ problemet? s17

18 •Neglisjere konflikten •Den autoritære metoden •Den unnvikende metoden •Forsoning •Kompromiss •Konflikter uten tapere og vinnere Konfliktløsningsmodeller

19 Konfliktløsning uten tapere og vinnere •Kartlegge konflikten •Komme med forslag til løsninger •Vurdere alternative løsningsmodeller •Lage avtale som alle parter kan leve med •Klarlegge detaljer i avtalen •Diskutere hvordan den gjennomføres •Oppfølging og evaluering s19

20 Prosedyrer •Saken løses på lavest mulig nivå •Unngå mediaoppslag •Forslag til konkrete tiltak hvis man står fast: –Endring av adferd – skriftlig avtale –Veiledning –Intern omorganisering –Omskolering –Bytte av arbeidsplass –Advarsel/ suspensjon/ avskjed –Si opp sjøl s20

21 Gode råd •Jobb ikke alene med tunge konfliktsaker •Det er lov å omgå ordinær saksgang •Hold hodet kaldt •La deg ikke involvere •Sett grenser for hva du kan bistå med s21

22 Oppsummering •Være kjent med lover og avtaler som regulerer konfliktløsning •Kjenne til partenes roller i en konflikt •Vite om hvordan konflikter kan oppstå •Tips til forebyggende arbeid •Få eksempler på måter å løse konflikter på •Kunnskap om Utdanningsforbundets retningslinjer s22


Laste ned ppt "Konflikthåndtering. Oppbygging av presentasjonen s2 Grunnleggende om konflikter Rolleavklaring Konflikthåndtering Konflikt- løsning Lov- og avtaleverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google