Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konflikthåndtering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konflikthåndtering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konflikthåndtering

2 Oppbygging av presentasjonen
Konflikt- løsning Konflikthåndtering Retningslinjer i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov- og avtaleverk Grunnleggende om konflikter Hva slags forhold har du til konflikter?

3 Konflikter Alle vil oppleve konflikter Forsuring av arbeidsmiljøet
Kan føre til sykdom Kan virke selvforsterkende Kan skyves under teppet? Kan forebygges Kan gjøres til noe positivt? Hvordan kan konflikter gjøres til noe positivt?

4 Hva er et godt arbeidsmiljø?
AML kap 4 – Krav til arbeidsmiljøet Vekt på forebygging av skader og sykdommer Faglig og personlig utvikling Arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkeltes arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger Vekt på selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar Så langt som mulig variasjon og se sammenheng Hvordan følges disse kravene opp på din arbeidsplass?

5 Ansvar og plikter I AML §1 formål: Sikre et arbeidsmiljø som gir
grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger velferdsmessig standard –samsvar med teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet trygge ansettelsesforhold, likebehandling legge til rette for tilpasninger knyttet til arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø Bidra til inkluderende arbeidsliv

6 Ansvar og plikter II KS hovedavtalen del B: § 1 Formål
”skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø” § 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter: ”har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og løse eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte” Hvem kan vi samarbeide med?

7 Arbeidsgivers rolle Hovedansvar og formelle forpliktelser
Stor makt og innflytelse Ansvar for å ta initiativ til å løse saker Fullmakter til å igangsette tiltak Hva er en god leder?

8 Tillitsvalgtes rolle Pådriver Holdningsskaper Samarbeidspartner
Initiativtaker Forebygge konflikter Ansvar for å ta tak i konflikter Opptrer på medlemmers vegne Veileder, ikke terapeut Hva er forskjellen på en uenighet og en konflikt?

9 Hva er en konflikt? Mer alvorlig enn en uenighet Motsetningsforhold
Kollisjon mellom mennesker som mobiliserer negative følelser Kan være både åpne og skjulte

10 Kilder til konflikt Personkonflikter/emosjonelle konflikter
Sakskonflikter Prosedyrekonflikter Misforståelser Rollekonflikter Interessekonflikter

11 Hva slags konfliktsaker møter vi?
Konflikter i personalet, enkeltpersoner eller grupper Konflikter mellom leder og ansatt Konflikter mellom leder og personalet/ deler av personalet Konflikter mellom foreldre og en ansatt Konflikter mellom ledelse og foreldre Hva slags konfliktsaker møter dere som tillitsvalgte?

12 Hva kjennetegner en konflikt
Feiloppfatninger Selektiv hørsel Ingen forsøk på å forstå motparten Bruk av hersketeknikker Manglende kommunikasjon Opprettholdelse av feilinformasjon Bruk av trusler Å eie sannheten Personalromsbedreviten ”Brønnpissere”

13 Konflikthåndtering: ulike framgangsmåter
stor Kamp Dialog/problemløsning Vekt på at egne interesser vinner fram Kompromiss Unnvikelse Føyelighet liten liten Åpenhet og respekt for andres interesser stor

14 Konfliktforebyggende tiltak
Trygghet og tillit Kultur for åpenhet Medbestemmelsesrutiner Rolleforståelse Respekt Akseptere uenighet Synlig og tydelig ledelse Humor

15 Retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker SST 2008
Utdanningsforbundet tilbyr hjelp Når leder i konflikt er medlem i Utdanningsforbundet Krav på veiledning, bistand, rådgiving- ikke medhold Sikre gode prosesser Arbeidsgiver har hovedansvar Taushetsplikt Løses på lavest mulige nivå Juridisk vurdering Saksgang i organisasjonen Personalnemnd i alle fylker

16 Retningslinjer for personalnemnder
Sammensetning av nemnda Oppnevnes av fylkesstyret Ansattes rolle Ansvar: Saksbehandling, medlemshjelp ,rådgivning Innstilling juridisk bistand Taushetsplikt og habilitet Dokumenthåndtering Rapport til fylkesstyret

17 Kartleggingsfasen Hva slags konflikt Hvem er involvert
Finnes det skriftlig dokumentasjon? Samtaler med berørte parter Prøve å belyse alle sider av konflikten Hvem ’eier’ problemet?

18 Konfliktløsningsmodeller
Neglisjere konflikten Den autoritære metoden Den unnvikende metoden Forsoning Kompromiss Konflikter uten tapere og vinnere

19 Konfliktløsning uten tapere og vinnere
Kartlegge konflikten Komme med forslag til løsninger Vurdere alternative løsningsmodeller Lage avtale som alle parter kan leve med Klarlegge detaljer i avtalen Diskutere hvordan den gjennomføres Oppfølging og evaluering

20 Prosedyrer Saken løses på lavest mulig nivå Unngå mediaoppslag
Forslag til konkrete tiltak hvis man står fast: Endring av adferd – skriftlig avtale Veiledning Intern omorganisering Omskolering Bytte av arbeidsplass Advarsel/ suspensjon/ avskjed Si opp sjøl

21 Gode råd Jobb ikke alene med tunge konfliktsaker
Det er lov å omgå ordinær saksgang Hold hodet kaldt La deg ikke involvere Sett grenser for hva du kan bistå med

22 Oppsummering Være kjent med lover og avtaler som regulerer konfliktløsning Kjenne til partenes roller i en konflikt Vite om hvordan konflikter kan oppstå Tips til forebyggende arbeid Få eksempler på måter å løse konflikter på Kunnskap om Utdanningsforbundets retningslinjer


Laste ned ppt "Konflikthåndtering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google