Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring
Entreprenørseminar Tone Guldbrandsen

2 Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring
Innhold Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Formålet med arbeidstakermedvirkning Regelverkskrav Hva er Petroleumstilsynets informasjonsgrunnlag Hva har vi sett: Hvilke systemer og virkemidler brukes Erfaringer og utfordringer

3 Hvorfor arbeidstakermedvirkning?
Hensikten med arbeidstakermedvirkning er blant annet å bruke arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring for å sikre at saker blir tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger som angår helse, miljø og sikkerhet, og å gi arbeidstakerne muligheten til å ha innflytelse på sin egen arbeidssituasjon. (Utdrag fra veiledningen til RF § 13)

4 Krav om medvirkning Forankret i arbeidsmiljøloven, kap 2 – 8, +18
Petroleumsvirksomhet - synliggjøring i rammeforskriften (rf): ansvar: rf § 7 – jf aml § 2-7 plikt til å medvirke: rf § 7 – jf aml § 2-3, rett til å medvirke: rf § 13 – jf aml § 4-2 felles arbeidsmiljøutvalg: rf §34 Aktivitetsforskriften § 4 om K/FS-AMU Saker som har betydning for arbeidsmiljø og sikkerhet I de ulike fasene av virksomheten

5 Regelverkskrav - samordningsansvar
Rammeforskriften § 8 Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere De enkelte arbeidsgiverne som samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal samarbeide om å etterleve bestemmelsene som er gitt i denne forskriften, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd. De skal også informere hverandre og sine egne arbeidstakere om risikoforhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiverne skal se til at arbeidstakere fra andre virksomheter som utfører arbeid i arbeidsgivernes virksomhet, har fått nødvendig instruksjon i håndtering av sikkerhets- og helserisikoen ved arbeidet. Hovedbedriften er ansvarlig for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og arbeidsmiljøarbeid og har særlig plikt til å a) sørge for at det etableres rutiner for informasjonsutveksling mellom de ulike gruppene av arbeidstakere på arbeidsplassen, b) se til at alle arbeidstakerne er knyttet til et verneombud på arbeidsplassen, og at de gis anledning til å fremme saker for arbeidsmiljøutvalget, c) se til at verneombud og verne- og helsepersonale har nødvendig innsikt i arbeidsoperasjonene på arbeidsplassen, og d) se til at overtredelser av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og utfyllende forskrifter blir påpekt og rettet. AML § 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

6 Ptils informasjonsgrunnlag
Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning som tema i tilsyn Henvendelser fra selskap og arbeidstakere som ber om råd – funksjonelt regelverk Saksbehandling ved uenighet Informasjon gjennom vernetjeneste og fagforeninger

7 Ulike virkemidler/systemer
AMU, verneombudsordning Prosjekt-H/VO hos operatører Brukerinvolvering i prosjekter Fagfolk som gjerne utpekes av ledelsen Matrise for arbeidstakermedvirkning Viser hvem som skal involveres i ulike typer saker på hvilket tidspunkt Arenaer for medvirkning og erfaringsutveksling: - Ukentlige/månedlige møter, HMS-møter, AT, SJA Frikjøpte stillinger for fagforenings-tillitsvalgte Fristilling av K/H/VO

8 Erfaringer med tilrettelegging for medvirkning
Formelle ordninger som oftest på plass Ikke K-AMU på landanlegg – ikke krav om det Varierende mht samordning i grenseflater Variasjon i praktisering – ingen fasit på hva som er ”rett”

9 Utfordringer Kobling mellom ”moderbedrifts” og oppdragsgivers HMS-arbeid Tilstrekkelig opplæring av vernetjenesten Vernetjeneste - usikkerhet om roller og ansvar Synliggjøring av vernearbeid - planer for vernearbeidet Nok tid til arbeidet Tidspunkt for involvering i endringer/prosjekt Samarbeidsforhold, kommunikasjon Ulikt nivå av engasjement fra vernetjenestens side Skille mellom representativ medvirkning og brukerinvolvering

10 Oppsummering Hvorfor er tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning viktig for entreprenørene? Demokrati Innflytelse på egne arbeidsforhold – ansvar Barriere mot HMS-risko Rolle i HMS-risiko (storulykke, arbeidsmiljø) Bevisstgjøring Bruk av erfaring og kompetanse


Laste ned ppt "Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google