Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PTIL/PSA Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Entreprenørseminar 18.10.2011 Tone Guldbrandsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PTIL/PSA Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Entreprenørseminar 18.10.2011 Tone Guldbrandsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PTIL/PSA Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Entreprenørseminar 18.10.2011 Tone Guldbrandsen

2 PTIL/PSA Innhold Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring •Formålet med arbeidstakermedvirkning •Regelverkskrav •Hva er Petroleumstilsynets informasjonsgrunnlag •Hva har vi sett: -Hvilke systemer og virkemidler brukes -Erfaringer og utfordringer

3 PTIL/PSA Hvorfor arbeidstakermedvirkning? • Hensikten med arbeidstakermedvirkning er blant annet å bruke arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring for å sikre at saker blir tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger som angår helse, miljø og sikkerhet, og å gi arbeidstakerne muligheten til å ha innflytelse på sin egen arbeidssituasjon. (Utdrag fra veiledningen til RF § 13)

4 PTIL/PSA Krav om medvirkning •Forankret i arbeidsmiljøloven, kap 2 – 8, +18 •Petroleumsvirksomhet - synliggjøring i rammeforskriften (rf): -ansvar: rf § 7 – jf aml § 2-7 -plikt til å medvirke: rf § 7 – jf aml § 2-3, -rett til å medvirke: rf § 13 – jf aml § 4-2 -felles arbeidsmiljøutvalg: rf §34 •Aktivitetsforskriften § 4 om K/FS-AMU •Saker som har betydning for arbeidsmiljø og sikkerhet •I de ulike fasene av virksomheten

5 PTIL/PSA Regelverkskrav - samordningsansvar Rammeforskriften § 8 Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere •De enkelte arbeidsgiverne som samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal samarbeide om å etterleve bestemmelsene som er gitt i denne forskriften, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd. De skal også informere hverandre og sine egne arbeidstakere om risikoforhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiverne skal se til at arbeidstakere fra andre virksomheter som utfører arbeid i arbeidsgivernes virksomhet, har fått nødvendig instruksjon i håndtering av sikkerhets- og helserisikoen ved arbeidet. arbeidsmiljøloven § 2-2 •Hovedbedriften er ansvarlig for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og arbeidsmiljøarbeid og har særlig plikt til å -a) sørge for at det etableres rutiner for informasjonsutveksling mellom de ulike gruppene av arbeidstakere på arbeidsplassen, -b) se til at alle arbeidstakerne er knyttet til et verneombud på arbeidsplassen, og at de gis anledning til å fremme saker for arbeidsmiljøutvalget, -c) se til at verneombud og verne- og helsepersonale har nødvendig innsikt i arbeidsoperasjonene på arbeidsplassen, og -d) se til at overtredelser av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og utfyllende forskrifter blir påpekt og rettet.arbeidsmiljøloven •AML § 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere • (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

6 PTIL/PSA Ptils informasjonsgrunnlag 1.Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning som tema i tilsyn 2.Henvendelser fra selskap og arbeidstakere som ber om råd – funksjonelt regelverk 3.Saksbehandling ved uenighet 4.Informasjon gjennom vernetjeneste og fagforeninger

7 PTIL/PSA Ulike virkemidler/systemer •AMU, verneombudsordning •Prosjekt-H/VO hos operatører •Brukerinvolvering i prosjekter -Fagfolk som gjerne utpekes av ledelsen •Matrise for arbeidstakermedvirkning -Viser hvem som skal involveres i ulike typer saker på hvilket tidspunkt •Arenaer for medvirkning og erfaringsutveksling: - Ukentlige / månedlige møter, HMS-møter, AT, SJA •Frikjøpte stillinger for fagforenings-tillitsvalgte •Fristilling av K/H/VO

8 PTIL/PSA Erfaringer med tilrettelegging for medvirkning •Formelle ordninger som oftest på plass -Ikke K-AMU på landanlegg – ikke krav om det -Varierende mht samordning i grenseflater •Variasjon i praktisering – ingen fasit på hva som er ”rett”

9 PTIL/PSA Utfordringer -Kobling mellom ”moderbedrifts” og oppdragsgivers HMS-arbeid -Tilstrekkelig opplæring av vernetjenesten -Vernetjeneste - usikkerhet om roller og ansvar -Synliggjøring av vernearbeid - planer for vernearbeidet -Nok tid til arbeidet -Tidspunkt for involvering i endringer/prosjekt -Samarbeidsforhold, kommunikasjon -Ulikt nivå av engasjement fra vernetjenestens side -Skille mellom representativ medvirkning og brukerinvolvering

10 PTIL/PSA Oppsummering Hvorfor er tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning viktig for entreprenørene? •Demokrati -Innflytelse på egne arbeidsforhold – ansvar •Barriere mot HMS-risko -Rolle i HMS-risiko (storulykke, arbeidsmiljø) -Bevisstgjøring -Bruk av erfaring og kompetanse


Laste ned ppt "PTIL/PSA Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Entreprenørseminar 18.10.2011 Tone Guldbrandsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google