Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalsaksarbeid i lokallagene Utdanningsforbundet Troms.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalsaksarbeid i lokallagene Utdanningsforbundet Troms."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalsaksarbeid i lokallagene Utdanningsforbundet Troms

2 s2 Lov- og avtalemessig grunnlag Hovedavtalen: Samarbeid Medbestemmelse Medansvar Tillitsvalgtordningen Dokumentadgang

3 Lov- og avtalemessig grunnlag (forts.) Arbeidsmiljøloven: Tilrettelegging av arbeidet (§ 4-2 ) Yrkeshemmede arbeidstakere (§ 4-6 ) Arbeidsgivers plikter (§ 2-1, 2-2 ) Arbeidstakers plikter (§ 2-3 ) Oppsigelse/avskjed m.m. ( Utdanningsforbundet Tromss3

4 Lov- og avtalemessig grunnlag (forts.) Forvaltningsloven Svarfrister Taushetsplikt Advokat, annen fullmektig NB! Forvaltningsloven gjelder i offentlig sektor, men er god forvaltningsskikk i privat område! Utdanningsforbundet Tromss4

5 Tillitsvalgtes rolle Tillitsvalgte skal sammen med arbeidsgiver drive forebyggende og løsningsorientert arbeid i forbindelse med personalsaker og konflikter. Den tillitsvalgte skal forholde seg nøytralt til saken og påse at det riktige blir gjort. Medlemmer som henvender seg til oss har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke krav på tillitsvalgtes medhold. Utdanningsforbundet Tromss5

6 Tillitsvalgtes rolle Tillitsvalgte har taushetsplikt i arbeidet med personal- og kofliktsaker. Det betyr også at dokumentene i en sak skal oppbevares forsvarlig. Personalsaker skal ikke behandles i klubben eller i personalmøter. Utdanningsforbundet Tromss6

7 I startfasen Enhver sak bør løses på lavest mulig nivå! Det må raskt søkes råd og avklares om det er nødvendig å løfte en sak til hovedtillitsvalgt- eller fylkesnivå. De råd som gis er kanskje svært viktige for om saken i det hele tatt behøver å bli en sak. Utdanningsforbundet Tromss7

8 I startfasen (forts) Etter å ha drøftet med medlemmet hva denne ønsker hjelp til og hva som er ønskelige/mulige veier videre, er det tillitsvalgtes plikt til å avgjøre hvordan bistand ytes. Husk: Rydd Få klart fram medlemmets ønsker om-/grunn for bistand Forsiktig med støtteerklæringer, lovnader, juridisk bistand etc. SKRIV LOGG! Utdanningsforbundet Tromss8

9 Innhent fullmakt Dersom tillitsvalgt skal opptre på vegne av medlemmet, må tillitsvalgte innhente fullmakt fra denne. Fullmakten gjelder for alle nivåer i Utdanningsforbundet, og fra dato den er underskrevet til medlemmet trekker den tilbake, Utdanningsforbundet sier den opp eller saken er avsluttet. Dersom medlemmet trekker fullmakten tilbake, betyr det at medlemmet har takket nei til videre hjelp fra Utdanningsforbundet i saken, uansett nivå. Utdanningsforbundet Tromss9

10 Eksempel på fullmakt Utdanningsforbundet Tromss10

11 Kan også være lurt: Oppstartsbrev Formelt brev om hvem som har saken og forventet progresjon Avslutningsbrev Utdanningsforbundet Tromss11

12 En viktig ting til: Selv om medlemmet selv ikke er underlagt taushetsplikt, er det viktig at medlemmet holder seg i ro, og ikke sakker med andre om saken mens tillitsvalgte arbeider med den. Utdanningsforbundet Tromss12

13 Underveis i saken Innhent alle opplysninger om saken, både skriftlige og muntlige Disse opplysningene er viktig for å velge rett framgangsmåte i saken. Tillitsvalgte må, etter en samlet vurdering gi de råd den tillitsvalgte mener er riktige, selv om disse ikke samsvarer med det medlemmet ønsker. Vær ærlig og direkte. Utdanningsforbundet Tromss13

14 Forholdet til arbeidsgiver Dersom arbeidsgiver tar initiativ til et møte i anledning en konflikt, er det arbeidsgivers plikt å informere den tilsettes rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Det er arbeidsgivers ansvar å innkalle partene i en konflikt til møte. Den tillitsvalgtes rolle er å være tilstede for å påse at medlemmets rettigheter blir ivaretatt. Det er utrolig viktig å tenke gjennom riktig målsetting/hva vi ønsker å oppnå i møtet. Utdanningsforbundet Tromss14

15 Referat Det skal alltid skrives referat fra møtet mellom partene. Arbeidsgiver er ansvarlig for dette, Referatet skal inneholde: - dato - hvem som deltok (navn og funksjon) - tema for møtet - konklusjon (hva ble det enighet om/ikke enighet om Er partene ikke enige om innholdet, bør det skrives en kommentar som legges ved referatet. Utdanningsforbundet Tromss15

16 Avslutning av arbeidet Saken avsluttes med en protokoll som blir å betrakte som en avtale som er rettslig bindende for de som har undertegnet denne. Før medlemmet (og evt. tillitsvalgt) skriver under en protokoll, bør hovedtillitsvalgt- eller fylkesnivå rådspørres. Tillitsvalgte skriver et notat/rapport/brev om at saken er avsluttet fra den tillitsvalgtes side. Utdanningsforbundet Tromss16


Laste ned ppt "Personalsaksarbeid i lokallagene Utdanningsforbundet Troms."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google