Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medbestemmelsesmøte ATB kurs 14. oktober Ingeniørenes Hus Ingvild Aga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medbestemmelsesmøte ATB kurs 14. oktober Ingeniørenes Hus Ingvild Aga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medbestemmelsesmøte ATB kurs 14. oktober Ingeniørenes Hus Ingvild Aga

2 s2 Hovedavtalen Hovedavtalen innholder generelle bestemmelser om samarbeidsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

3 Hvorfor har vi en Hovedavtale? Skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom de ansatte representert ved den tillitsvalgte og leder. s3

4 Forord Formålet med Hovedavtalen er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse av hverandres roller Avgjørende at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidelig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres Gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles s4

5 Del B § 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse § 1-1: Formål Målet er gjennom videreutvikling av kommunesektoren å gi tjenerseter av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Partene er enige om at et godt arbeidsmiljø mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om en lykkes. s5

6 Del B § 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse § 1-2: Samarbeid -Avgjørende betydning for å utvikle tjenestene. -Samarbeid i rasjonelle og betryggende former. -Mål at eventuelle problemer løses gjennom ordningen med tillitsvalgte. -Forholdene på arbeidsplassen må legges til rette for at den tillitsvalgte skal kunne utføre sine oppgaver. -Medbestemmelse skal utøves effektivt og være tilpasset kommunens/fylkeskommunens organisering. s6

7 Arbeidsgivers rettigheter og plikter Del B § 3: Arbeidsgiver og tillitsvalgtes rettigheter og plikter Arbeidsgiver skal: - Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til lov- og avtaleverk. - Informere, drøfte og ta tillitsvalgte med på råd i forbindelse emd prosedyrer ved tilsetning/overtallighet. -Så tidelig som mulig drøfte aktuelle saker med tillitsvalgte, for eksempel ved endringer og omstillinger -I samarbeid med de tillitsvalgte / ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv - Skrive drøftingsreferater/forhandslingsprotokoller s7

8 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter Del B § 3: Arbeidsgiver og tillitsvalgtes rettigheter og plikter Tillitsvalgte skal: - Drøfte/forhandle om spørsmål om lønn- og arbeidsvilkår. -Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til lov og avtaleverk. -Forplikte medlemmene. -Ikke tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter. -Informere arbeidsgiver om forhold som har betydning for kommunen/fylkeskommunen. -Prioritere møter med arbeidsgiver. -Uttale seg om tilsetting, overflytting og opprykk. s8

9 Hvordan praktisere Hovedavtalen? Regelmessige informasjons- og drøftingsmøter. Ha god kontakt med klubben Skolering s9

10 Hvordan praktisere Hovedavtalen? Eksempler på temaer i medbestemmelsesmøter: Budsjett og regnskap Virksomhetsplaner Arbeidsmiljøundersøkelser Tilsettinger Arbeidstidsbestemmelser Informasjon om lokale forhandlinger Godgjøringer Velferd Pedagognormen Dispensasjoner Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Hvordan praktisere Hovedavtalen? Det første medbestemmelsesmøte: Møteplan Hovedavtalen Rutiner for informasjon Rutiner for forberedelser Rutiner for evaluering s11

12 Hvordan praktisere Hovedavtalen? Referat fra drøftingsmøter: Bør innholde: Tid og sted Tilstede/forfall Sakene der partenes synspunkter fremkommer Eventuelle beslutninger Referatet skrives av arbeidsgiver og godkjennes av samtlige møtedeltakere før det gjøres kjent for de øvrige på arbeidsplassen. s12

13 Arbeidsgivers styringsrett Retten til å lede, organisere og kontrollere arbeidet Bestemme hvordan arbeidet skal gjøres, og hvem som skal gjøre det Styringsretten har lange tradisjoner og bygger bla på rettspraksis Styringsretten er anerkjent av partene i arbeidslivet Styringsrettet er ikke fri Det skal vøre gjennomført drøftinger på saker der arbeidsgiver bruker sin styringsrett s13

14 Drøftinger Vanlig form i medbestemmelsesmøter Fra drøftinger skal det føres referat som godkjennes av begge parter Leder treffer sin beslutning etter avsluttet drøftingsprosess Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Forhandlinger Vanlig i saker på kommunenivå mellom hovedtillitsvalgt og den øverste kommunale ledelse Målet i forhandlinger er å komme frem til en avtale. Det føres protokoll fra forhandlingene. Den er bindene for begge parter Dersom partene ikke kommer til enighet i forhandlinger blir brudd Hovedavtalen beskriver tvisteløsninger s15

16 Forhandlinger og drøftinger Drøftinger: Likeverdig parter Ved uenighet: arbeidsgivers styringsrett Forhandlinger: Likeverdige parter Ved brudd: egne tvistebestemmelser s16

17 Årshjul Lag et årshjul! s17

18 Samhandling Bidra til et godt samarbeidsklima Skille mellom sak og person Fokusere på verdier og interesser Finne frem til gode løsningsmodeller for begge parter Spør lederen din om respons på dine synspunkter. Når kan du evt. forvente svar? Når vi har sagt vårt, må vi akseptere at beslutninger tas et annet sted s18

19 Tips i arbeidet Hold deg orientert om aktuelle saker Finn ut hva folk mener og hvilke kunnskaper og holdinger de har i forskjellig saker/spørsmål Oppmuntre klubbmedlemmene til å involvere seg og stille spørsmål Gjør deg kjent med medlemmenes synspunkter gjennom klubben Gjør deg kjent med Utdanningsforbundets politikk Bruk lokallaget og Utdanningsforbundet sine hovedtillitsvalgte i din kommune. Ring når du lurer på noe! s19


Laste ned ppt "Medbestemmelsesmøte ATB kurs 14. oktober Ingeniørenes Hus Ingvild Aga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google