Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid og helse: Gråsoner, samhandling og utfordringer Thorgeir Hernes november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid og helse: Gråsoner, samhandling og utfordringer Thorgeir Hernes november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid og helse: Gråsoner, samhandling og utfordringer Thorgeir Hernes november 2011

2 NAV, 02.07.2014Side 2 Forventet levealder i Norge

3 NAV, 02.07.2014Side 3 Nordmenns egenvurdert helse

4 NAV, 02.07.2014Side 4 MEN (den andre siden av den nordiske medaljen): Høy andel uføretrygdede ( OECD-land 2007/2008)

5 NAV, 02.07.2014Side 5 Sykefraværsutvikling i Norge sammenlignet med andre land Kilde EUs statistikkbyrå – Eurostat

6 NAV, 02.07.2014Side 6 Tapte årsverk, helserelaterte ytelser, andel av folkemengde 16 - 66

7 NAV, 02.07.2014Side 7 Et for høyt fravær uheldig for alle:  Den fraværende – hvile er ikke alltid bra, passivitet kan forverre prognose – øker risikoen for varig utstøtning fra arbeidslivet – reduserer framtidig inntekt  Samfunnet – høyt fravær øker sosiale forskjeller – binder opp midler som kunne brukes til andre gode formål  Virksomhetene – direkte og indirekte kostnader

8 NAV, 02.07.2014Side 8 NAVs brukergruppe - komposisjonen  Økning brukere med psykiske/psykososiale problemer, smerteproblematikk, diffuse lidelser, rus, tidlig skolefrafallsproblematikk, løs arbeidstilknytning mv.  Dvs. vanskelig avgrensbare, usikre diagnoser, komplekse utfordringer – ”både liv og helse” – Gir endrede behov bl.a. mht. avklaring, oppfølging og virkemidler? – Tilsier mer ”holistiske” arbeidsrettede tiltak? Eller grenser for hva NAV skal favne?

9 NAV, 02.07.2014Side 9 NAV og helsetjenestene - viktigste samhandlingsflater og utfordringer  Individuelle planer  Fastlegene (bl.a. trygdemedisin)  Arbeid og psykisk helse  Inkluderende arbeidsliv/sykefraværsoppfølging  Raskere tilbake  Rehabilitering

10 NAV, 02.07.2014Side 10 NAV og rehabiliteringsfeltet  Definisjoner: Rehabilitering = tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare (mål og) virkemidler med deltakelse i arbeidslivet som definert hovedmål, hvor flere aktører samarbeider om nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse (sosialt og i samfunnet) i arbeidslivet  NAVs visjon: å gi mennesker muligheter!  En vesentlig del av NAVs virksomhet er ARR – Avklare behov i forhold til å få eller beholde arbeid - individplanlegge derfra – Motivering, styrke mestring, kvalifisering, tilrettelegging i bred forstand

11 NAV, 02.07.2014Side 11 NAV ser behov for:  Mer rehabiliteringsorienterte helsetjenester som ser potensialer og mestringsmuligheter - ikke kun diagnoser og sykdom.  Et sterkere fokus på arbeidsdimensjonen innen helsetjenestene. Flere må snus allerede mens de betjenes av helsetjenestene og motiveres i retning arbeid. – Helse- og rehabiliteringstjenestene kan bidra til å arbeidsrette langt flere rehabiliteringsløp.  Lokale samarbeidsmodeller (fyrtårn) mellom kommunale helsetjenester og de lokale NAV-kontorene.  Brobyggingstiltak som kan bygge bro mellom helsetjenestenes ”gjøre frisk”-tjenester og medisinske rehabiliteringstiltak på den ene siden, og arbeidsrettede tiltak under NAV på den andre. – I dag litt tilfeldig terreng.

12 NAV, 02.07.2014Side 12 Rehabiliteringsmeldingen (St.m. nr. 21 1998-99):  Antok stor gruppe i skjæringspunktet mellom etater med sammensatte mestringsproblemer i forhold til ulike livsarenaer, bl.a. etter å ha møtt sykdomsfokuserte forventninger og holdninger fra bistandsapparatet  Udekket behov for motivasjons- og mestringstiltak som kan lede opp til mer arbeidsrettede løp for den enkelte  Strukturen i bistandsapparatet fører til at slike tilbud faller mellom ansvarsstolene (kommunal rehab som ofte fokuserer på de yngste og eldste, og en Aetat med for høye terskler til å initiere slike tilbud.)  Identifiserte en ”missing link” mellom passiv stønad/medisinsk behandling/rehabilitering og et aktivt attføringsopplegg – en arena eller et opplegg som kan gi motivasjon og funksjons/mestringsevne nok til å kunne nytte arbeidsrettede tiltak.

13 NAV, 02.07.2014Side 13 Vi ser et behov for ”brobyggingstilbud”  Mål: at flere som i dag ikke får et helhetlig, arbeidsrettet tilbud, skal få det. Særlig aktuelle målgrupper muskel/skjelett og psykiske problemer/lidelser.  For å kunne avklare, planlegge og iverksette på en helhetlig måte, vil det ofte være nødvendig med bl.a. medisinsk og rehabiliteringsfaglig kompetanse.  Må kombineres med et arbeids- og aktivitetsfokus for å sikre et systematiske, helhetlige løp mot arbeid/deltakelse  Komplekse funksjonsavklaringer, reorientering og mestringsstrategier ved sammensatte problemer  Arenaer for motivering og forberedelse til arbeid og et selvhjulpent liv – få retning og fart på arbeidsrettede prosesser.

14 NAV, 02.07.2014Side 14 Vesentlige ”krav” til (medisinsk) rehabilitering og ARR fra et NAV-ståsted  At brukeren møter et tilbud som entydig peker mot arbeid og deltagelse – ikke arenaer for diagnostisering og sykdomsfokusering (kan virke mot sin hensikt)  Lett tilgang på tjenestene – der-og-da-tilgjengelighet.  En geografisk spredning som gjør dem tilgjengelige for alle kanter av landet.

15 NAV, 02.07.2014Side 15 NAV i samhandlingsreformen  Komiteen ser behovet for å styrke arbeidslivsdimensjonen i oppfølgingen av samhandlingsreformen. – Utfordringen knyttet til samhandling mellom helsetjenesten og Nav må gjennomgås. – Det er behov for å legge mer vekt på å koordinere tjenester mellom arbeidsplass, spesialisert helsevesen og kommunehelsetjenesten. – I denne sammenheng kan arbeidsrettet rehabilitering ivareta behovet til de større brukergruppene.  Komiteen mener arbeidsrettet rehabilitering som tverrfaglig spesialisert fagområde synes å ha særlig gode forutsetninger for å understøtte helhetlige behandlingsforløp for pasienter med sammensatte tilstander.  Komiteen ber regjeringen sørge for: – at det utvikles kapasitet og kompetanse innen arbeidsrettet rehabilitering, – komme tilbake til Stortinget med tiltak for å sikre bedre samhandling mellom helsetjenesten og Nav og dermed helhetlig oppfølging av pasienter med sikte på tilbakeføring til arbeid.

16 NAV, 02.07.2014Side 16 Jobb Mestrings- problemer Helse- problemer Fravær Utfyllende modell sykefravær Nye oppgaver Tidsklemma Omstilling Ny sjef Økt tempo Nye krav Nyskilt Nytt IT-system Mangelfull kompetanse Konflikt med kolleger Løsning: Bedre ansattes mestringsevne kollektivt og individuelt Subjektiv diagnose

17 NAV, 02.07.2014Side 17 Myter ”Man må være 100 prosent frisk for å jobbe” ”Arbeid er skadelig for helsen hvis du er syk” ”Det er alltid bra for den syke å være sykmeldt” ”Man bør ikke gjenoppta arbeid før legen har sagt at det er greit”

18 NAV, 02.07.2014Side 18 Ikke noe skarpt skille mellom syk og frisk syk ≠ sykmeldt

19 NAV, 02.07.2014Side 19

20 NAV, 02.07.2014Side 20 Arbeidsledighet er helseskadelig Arbeidsledighet øker  dødelighet  helseproblemer  forbruk av helsetjenester Å få jobb igjen øker  selvfølelse  generell helse  psykisk helse

21 NAV, 02.07.2014Side 21 Er arbeid bra for helse og velvære? Waddel & Burton 2006 - en oppsummering for engelske myndigheter: Syke og personer med funksjonsnedsettelser bør gis bistand til å få eller beholde arbeid, fordi det  virker terapeutisk, helende og rehabiliterende  gir bedre helse og reduserer sannsynligheten for varige funksjonsnedsettelser  forbedrer livskvalitet og velvære … og arbeidsløse gjenvinner helsen når de får seg jobb. Arbeid og arbeidsrettet aktivitet virker rehabiliterende!


Laste ned ppt "Arbeid og helse: Gråsoner, samhandling og utfordringer Thorgeir Hernes november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google