Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR"— Utskrift av presentasjonen:

1 NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR

2 Kunsten å leve Du får ikke livet i fødselen
Du får bare en mulighet til å leve Du må selv prege ditt liv Finne ut hvorfor du lever Da vil du tåle nesten hvilket som helst hvordan De fleste lever ikke De holder seg bare i livet jAn Vincent Johannesen

3 Livet er som et kortspill
Livet er som et kortspill. Det dreier seg ikke så mye om hva du har på hånden som hvordan du spiller det du er blitt tildelt David Baird

4 Ny IA avtale - til Partsavtale Hovedaktører er arbeidsgiver og arbeidstaker – Hovedarena er arbeidsplassen. Overordnet mål: Å forebygge og redusere sykefravær Styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Avtale mellom partene i arbeidslivet, arbeidstaker og arbeidsgiver organisasjonene samt regjeringen om å få ned sykefraværet samt et mer inkluderende arbeidsliv fra 2001 og 2 ganger forlenget til 2013 Det overordnede målet er det samme. Partene er enige om å øke innsatsen for å nå det overordnede målet. Partene er enige om å bygge videre på det en vet virker, det er tett oppfølging fra lege, NAV og arbeidsgiver samt økt tilrettelegging for nærvær. Hvordan forsterke innsatsen: lovendringer, tettere oppfølging av alle parter, mulig økonomiske virkemidler og opplæringstiltak (legene, tillitsvalgte, linjeledere, arbeidsgiver osv…). Mulig endring i sykelønnsordningen for arbeidsgiver.

5 Gruppeoppgave Hvilke nærværsfaktorer vil dere framheve i eget arbeidsmiljø? Noe dere kan bli bedre på?

6 Mellommenneskelige forhold
Svært tilfreds Prestasjoner Anerkjennelse Ansvar Selve arbeidet Personlig vekst Verken eller Arbeidsbetingelser Lønn og sikkerhet Policy og ledelse Mellommenneskelige forhold Historiens første teori om jobbtilfredshet. Prinsippet er at en medarbeider som trives, også vil være en motivert og produktiv medarbeider. Motivasjonsfaktorene vil skape trivsel i den grad de er tilstede, men ikke mistrivsel dersom de ikke er tilstede. På samme måte med hygienefaktorene. De kan skape misstrivsel i den grad de er ikke tilstede, men ikke trivsel om de er tilstede. Det Herzberg fant var at forhold som var til grunn for trivsel, var andre enn de som ble lagt til grunn for mistrivsel. Prestasjoner: Tilfredsstillelsen ved å fullføre et arbeid, løse problemer og se resultater av arbeidet sitt Anerkjennelse: For vel utført arbeid, i motsetning til generell følelse av å bli satt pris på Ansvar: Kontroll over egen arbeidssitusjon, det å få ansvaret for andres arbeidsutførelse Arbeidet i seg selv: Interessant, varierende og skapende Personlig vekst: Læring av nye ferdigheter med større muligheter for forfremmelse og videre vekst Arbeidsbetingelser: Arbeidsforhold (gjelder de rent fysiske arbeidsforholdene: lys temperatur, hjlepemidler, plass, arbeidsmengde Lønn og sikkerhet: Økonomisk godtgjørelseTrygghet i arbeidet: Objektive tegn på trygghet, som tjenestetid, at bedriften er solid osv. Policy og ledelse: Bedriftens politikk og administrasjon (gjelder bedriften som helhet i motsetning til forholdet mellom overordnet og underordnet. Lederen: om han er teknisk kompetent, villig til å lære fra seg og delegere ansvar, rettferdig Mellommenneskelige forhold Svært utilfreds

7

8 Sykefraværet Det er fraværet i midten vi arbeider med Ca 0-5%
Skulk KILDE: NHO Sykelighet i befolkningen er på 2-4% (Johnny Johnson) Under 2 og over 4 må man se på. (Sykelig nærvær – arbeidsrelatert fravær). Sykefravær er sammensatt. DET ER LOV Å VÆRE SYK! VALG MÅ-fravær

9 Lik diagnose – Ulik arbeidsevne
Diagnose og arbeidsevne er to forskjellige ting. Fokuser på nærvær. Folk med lik diagnose har ulik arbeidsevne. mestring og muligheter. Det er den enkelte som best kjenner hvor skoen trykker. Det er ikke legen. Arbeidstaker forteller hva han trenger og arbeidsgiver vurderer hvor langt en kan imøtekomme dett GÅR MAN PÅ JOBB MED DET FRISKE ELLER BLIR MAN HJEMME MED DET SYKE?

10 Diagnose og funksjonsevne
Behandling Medisinske begrensninger og muligheter Funksjonsvurdering Lege Syk Funksjonsvurdering Arbeidsevnevurdering Tilrettelegging Oppfølging Arbeidsgiver

11 Funksjonsevne – Arbeidsevne Aktiv fritid tilrettelegging i fritid Sosiale medier

12 Hastma – En tidssygdom Vi fyller tiden med hast og flid
Og bruker livet til å spare tid Men når med tiden når livets tid er faret Hvor har vi så den tid som vi har sparet Piet Hein

13 Gruppeoppgave Har dere lik oppfatning av når dere må være hjemme fra jobben ved NRM? Gi eksempler fra gruppa på hva dere oppfatter at det kan være ulike oppfatninger om?

14 50 % arbeidsevne? 100 % 50 % 0 % Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Syk Syk
Frisk Frisk Syk 50 % Frisk Syk Syk 0 % Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

15 Gruppeoppgave Gi eksempler på hva som kan være god og hensiktsmessig tilrettelegging for ansatte med ulike helseplager Muskel og skjelett Psykiske årsaker Problematiske ting i livssituasjonen Hvor forståelsesfulle er vi overfor kollegaer med behov for tilrettelegging?

16 Tradisjonell modell sykefravær
Jobb Objektiv diagnose Helse- problemer Mestrings- problemer Fravær Løsning: Bedre ansattes helse og tilrettelegging

17 Utfyllende modell sykefravær
Jobb Nye oppgaver Ny sjef Nyskilt Mestrings- problemer Mangelfull kompetanse Tidsklemma Subjektiv diagnose Omstilling Helse- problemer Økt tempo Nytt IT-system Nye krav Fravær Konflikt med kolleger Løsning: Bedre ansattes mestringsevne kollektivt og individuelt

18 Gruppeoppgave Hva forbinder du med helse?
Hvem diskuterer du helse og arbeidsevne med? I hvilken grad kan du selv være med å bidra til økt helse

19 Hva er helse? Leksika: Fravær av sykdom
Freud: Kjennetegnes av et sunt menneske som kan elske og arbeide. WHO: En tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velbefinnende.

20 Peter Hjort: Helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav.
Helse forts. Peter Hjort: Helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav. J.G. Mæland: Helse er ikke noe man har eller får, men noe som kontinuerlig skapes gjennom individuell og kollektiv innsats. Helse er en ressurs for andre formål.

21 Av Piet Hein Folk har for travelt med for mange ting, og det er en evig skam Et liv er en flod som skal renne i i ro, for å avsette fruktig slam Det er meget for lite av ingenting på alt for manges program

22 Hva er helsefremmende arbeidsplasser?
Den samlede innsats av arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn for å forbedre helsen og velværet for mennesker i arbeide. (Luxembourg deklarasjonen-97)

23 Kjernen i det gode sykefraværsarbeidet
Dialog og samarbeid Fokus på løsninger Disse verdiene er også forutsetninger for gode omstillinger og attraktive arbeidsplasser!

24 Arbeidsplassen – den viktigste arena
Lege / sykemelder Arbeidstilsynet NAV Arbeidslivs- senter NAV Hjelpemiddel- sentral Leder Arbeidstaker Leder Tillitsvalgt Verneombud Verneombud superviktig. Bedriftshelsetjenesta ser vi som den viktigste støttespilleren for et godt IA-arbeid. NAV er fremdeles naturlig kontaktpunkt for spørsmål som har med den enkelte personen å gjøre. Lover og regler, Økonomiske virkemidler:Flere virkemidler er forenkla og smidigere bruk (egen transpoarent) Bedrifts- helsetjenesten NAV

25 Lykke til - mulighetene finnes…..

26 Oppsummering Forankring i toppledelse – IA-arbeidet på kartet
Tydelig ledelse og engasjerte tillitsvalgte. Til dette trengs trygge ledere, og og bevisste holdninger hos tillitsvalgte. God dialog mellom leder og ansatt Rutiner som alle kjenner til og som følges! Virkemidlene er kjent Fokus på nærvær/ friskfaktorer Lederne må kjenne til og benytte seg av det handlingsrommet de har, og være trygge på når der er innenfor rammene. Hvilke muligheter, forventinger, rettigheter og plikter, rutiner foreligger for begge parter. I tillegg må de ha kompetanse til å viderformidle dette på en hensiktsmessig måte for å få til løsninger.


Laste ned ppt "NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google