Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UKE 47 FYR – yrkesretting og relevans Jessheim videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UKE 47 FYR – yrkesretting og relevans Jessheim videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 UKE 47 FYR – yrkesretting og relevans Jessheim videregående skole

2 Dette er Jessheim videregående skole •Bygget i 1972, ny skole 2017 •8 utdanningsprogram •240 ansatte •1150 elever på hovedskolen •60 elever på Ullersmo fengsel •Knutepunktskole for barnevernet •Grunnskoleavdeling •200 elever i voksenopplæring på 10 ulike tilbud •Har en aktiv regional rolle blant annet knyttet til Fagnettverk, NyGIV/IKO, PTF og FYR •Tett samarbeid med Ullensaker kommune

3 Skolens overordnede målsetting •Alle elever opplever mestring og opplevelsen av å lykkes ut fra egne forutsetninger •Alle elever forlater Jessheim videregående skole med en planlagt kompetanse

4 Tiltakene i skole og skole/arbeidsliv må tilpasses behovene til alle ungdommer

5 Samarbeid med ungdomstrinnet •Utdanningsvalg •Rådgivernettverk •Arbeidslivsfag •Forsering av fag •Praktisk matematikk •NyGIV •Bruk av IKO-modellen •Lærersamarbeid •Sommerskole •Annet

6 Satsing mot frafall Tiltak som virker •Engasjerte og modige ledere, lærere og rådgivere •Tett kontakt med foresatte - også til elever over 18 år •Tett kontakt med lokalt arbeidsliv og andre aktører utenfor skolen •Klasseteamsamarbeid •Bruk av IKO modellen •Mer praksis i opplæring •Se fag i sammenheng – yrkesretting og relevans •Bruk av alternative opplæringsarenaer •Tilbud til de som ikke lykkes i et vanlig skoleløp •Følge opp elever med stryk i fag og ny eksamen •Intensivkurs

7

8 FYR i alle læreplaner i fellesfag •Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

9 Yrkesretting og relevans Ledelse og organisering •Forankres i skolens plandokumenter og satsinger •Prioriteres i felles samarbeidstid •Planleggingsdag på våren – når fag og timefordelingen er klar •Fagmøter for fellesfag/programfag –Alle inn mot tverrfaglige prosjekter –Prioriterte fag –Utveksle planer med tematikk •Fellesfagopplæring i tilknytning til verksted/på verksted –Da møtes fellesfaglærere og programfaglærere daglig –Fellesfaglærere med timer på verksted •Systematisk bruk av klasseteammøter –Fra resultater til tiltak •Kontinuitet Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

10 Årshjul klasseteammøter •Andre planleggingsdag •Begynnelsen av september – fokus på skolestart •Tidlig i november – fokus på midtveisvurdering •Desember – orden og atferd •Midt i januar – fokus på halvårsvurdering •Mars – fokus på midtveisvurdering og veien mot sluttvurdering •Sluttspurten og orden og adferd Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

11 Felles planleggingsdag - vår •Alle klasseteam bruker ½ dag på å utvikle/videreutvikle felles planer/temaer knyttet til yrkesretting og relevans •Team på yrkesfag bruker hele dagen til dette arbeidet

12 Vg1 elektrofag - vurderingsuke Utdrag fra beskrivelse av tverrfaglig samarbeid Dette dokumentet tar sikte på å beskrive et tverrfaglig prosjekt som elevene i 1. elektro skal gjennomføre i vurderingsuka i høst. Idéen er at elevene på forhånd skal lage en liten modell med elektriske komponenter, som de så kan bruke under vurderingsuka. Elevene skal kunne spenningssette modellen med batteri og gjøre elektriske målinger på den. Resultatene skal de så sjekke mot beregnede verdier. •Her vil en enkelt kunne finne punkter som korresponderer mellom programfagene og matte/naturfag. •Så skriver elevene en rapport fra prosjektet (norsk) Deretter skrives en sammenfatning av rapporten på engelsk. •Under vurderingsuken bruker man ½ dag matte og ½ dag programfag til å gjennomføre forsøket. Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

13 Fra felles temaplan Helse- og oppvekst Vg1 helse, matematikk, naturfag 40Tema Helse Matte Naturfag Felles 41 Tema uke “kosthold” “Super size me” Registrering og vurdering av eget kosthold og fysisk aktivitet Energiberegn ing Forsøk med rapport (Eggeskall og brus) Besøk på treningsstudi o 42HygieneSmitte Prosentbereg ning Dyrking av bakterier 43Immunforsvar Celler og vev i mikroskop 44Undersøkelse av håndhygiene Formler for vekst av bakterier Prosjekt håndhygiene Besøke mattilsynet? Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

14 Eksempel på undervisningsopplegg Matematikk og produksjon Vg1 TiP «Verktøykasse» Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

15 Læreplanmål – 1YP Tal og algebra •gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan tekniske hjelpemiddel, og vurdere kor rimelege resultata er •tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv, yrkesliv og programområde •rekne med forhold, prosent, Geometri •bruke formlikskap, målestokk og Pytagoras’ setning til berekningar og i praktisk arbeid •løyse praktiske problem som gjeld lengde, vinkel, areal og volum •rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, og vurdere målenøyaktigheit •tolke og framstille arbeidsteikningar, kart, skisser og perspektivteikningar knytte til yrkesliv, kunst og arkitektur Økonomi •gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

16 Gjennomføring 1YP (ca 12 timer) •Elevene måler og lager modellen i papp. Monterer denne. •Utregninger av kassen gjøres etter at modellen er ferdig montert. •Små tester underveis for å sjekke hva vi har lært. •Modellen av verktøykassen i papp skal være godkjent av programfaglærer. 1TIP (ca 15 timer) •Elevene skriver arbeidsplan. •Utfører arbeid, etter plan og arbeidstegning / modell. •Vurderer eget arbeid. •Skriver avviksrapport. • Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

17 Elevenes kompetanse etter endt arbeid Eleven skal ha lært i 1 YP •omgjøring •målinger •areal •volum •prosentregning. • 1TIP •Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i produksjonsarbeid. Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

18 Norsk på Byggfag Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

19 Instruksjon av praktisk arbeid – prosess fra forberedelse til ferdig produkt Samarbeid – Vg1 Bygg og anleggsteknikk og norsk Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing Om undervisningsopplegget (rammer) •Praktisk instruksjon av et yrkesrettet arbeid som eleven har lært å utføre. Det kan f.eks være maling, tapetsering, vegg- eller gulvbelegg på våtrom Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og programfag i BA •Det er en stor fordel viss norsklærer kan være på verkstedet og la elevene instruere der. •I programfaget får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap om sikkerhetsutstyr og bruk av verktøy (HMS-kurs) •I norskfaget skal elevene formidle kunnskap de har fått om materialer, gjennomføring av arbeidsprosessen, utstyr, verktøy, planlegging av tidsbruk og sikkerhetsutstyr. •Sluttproduktet er en muntlig instruksjon for den som ikke kjenner faget og arbeidsprosessen. Vurdering i muntlig del av norskfaget

20 Programfag og norsk Programfaget •I programfaget har elevene hele tiden nye praktiske oppgaver, av kortere eller lengre varighet. Ved praktiske øvelser får elevene innsikt i prosesser fra begynnelse til slutt, forberedelser til arbeidet, selve prosessen og sluttarbeid. Norskfaget •En viktig del av læringsarbeidet er å kunne forklare hva man har gjort. Norskfaget kan bruke repetisjon av prosesser og ferdigheter i programfag til å styrke elevens fagkompetanse. •Norsklærer kan få vite hva elevene arbeider med til enhver tid i programfag. Det er en stor fordel at norsklærer er innom klassen for å se hva de arbeider med, spørre hva de gjør, og høre på instruksjoner og spørsmål som programfaglærer stiller til elevene underveis. • Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

21 Læreplanmål i norsk Eleven skal kunne •mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører •bruke fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv •kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner

22 Gevinst av skolens satsing på Yrkesretting og relevans •Veldig god tilbakemelding fra elevene •Det er blitt en naturlig og ønsket del av både organisering og innhold i undervisningen •Mer deling på «kryss og tvers» •Våre elever – Finner tiltak og feire sammen Bedre resultater – eksempel fra der FYR virker best Inntak TP 2011/2012 •75% av elevene på TP hadde snitt under 3 ved inntak (snitt 2.7) – 40 av elevene hadde 1 eller 2 i matematikk. Relativ karakterutvikling i matematikk på +0.4. Alle elever med ett unntak fullfører og består •Relativ karakterutvikling for BA og TP er +0.58 og + 0.62 Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

23 FYR – Jessheim vgs •Engelsk: Christian Andresen, Aksel Lund Pedersen •Norsk: Arnleif Haram •Matematikk og naturfag: Ronny Birkeland/Janne Sorsell •Koordinator: Kristina Samsing Jessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina SamsingJessheim videregående skole ved John Arve Eide og Kristina Samsing

24


Laste ned ppt "UKE 47 FYR – yrkesretting og relevans Jessheim videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google