Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektoppgaven  Temaet skal velges fra pensum og problemstillingen skal godkjennes av faglærer.  Oppgaven skal være på ca 10 sider.  Velg antall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektoppgaven  Temaet skal velges fra pensum og problemstillingen skal godkjennes av faglærer.  Oppgaven skal være på ca 10 sider.  Velg antall."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Prosjektoppgaven  Temaet skal velges fra pensum og problemstillingen skal godkjennes av faglærer.  Oppgaven skal være på ca 10 sider.  Velg antall ord ved å velge Verktøy og ordtelling i menyen.  Arial 10 tekst  Oppgaven må være levert og godkjent før du får gå opp til eksamen.  Frist for levering:  Dere får bokstavkarakterer og oppgaven vil telle 40 %, eksamen teller 60 %

3 Målet med oppgaven  Lære om å skrive en vitenskapelig artikkel  Få trening i å lete etter og samle stoff fra litteraturen  Lære hvordan dokumentere påstander  Fordype seg i en del av pensum

4 Selve fremgangsmåten kan med fordel deles i mindre arbeidsoppgaver:  Velg først et tema og formulerer en foreløpig problemstilling  Søk deretter etter materiale til oppgaven i litteraturen  Fordyp deg så i materialet og samle stoff til oppgaven  Lag skisser underveis, gjerne både for hele oppgaven og for delkapitlene  Tilslutt begyner du å skrive artikkelen.

5 Oppsett for en vitenskapelig artikkel  Tittelside  Innholdsfortegnelse (med sidetall)  Innledning (Hvorfor?)  Materiale og metode (Hvordan?)  Resultater (Hva fant du ut?)  Diskusjon (Hva betyr det du fant?)  Konklusjon  Referanseliste (hvor har du hentet fagstoffet fra?)

6 Innledning  Her redegjøres hvorfor studien gjennomføres og hvilke resultater man ønsker å oppnå  Bakgrunn (Hva vites allerede om temaet?)  Problemstilling (Hensikten med “forsøket”, spørsmål du vil belyse

7 Materiale og metode  Beskrivelse av utstyr og metode – selve utførelsen

8 Resultater  Hvilke resultater har man fått  I dette kapittelet skal KUN resultatene stå!  Figurer, tabeller og grafer presenteres  Husk å nummerere dem  Husk figurtekst! Hver figur med figurtekst skal kunne forstås uavhengig av teksten i oppgaven!

9 Diskusjon  Svar på problemstillingen!!!  Summer opp hovedfunnene  Hva mener du funnene sier? Hvilke konklusjoner er det rimelig å trekke?  Analyse, tolkning, kritisk gjennomgang, refleksjon og ettertanke  Når du trekker inn teori inn i drøftingen, forutsetter du at leseren kjenner denne. Trekk kun inn det som står tidligere i oppgaven.  Har det skjedd noen avvik?  Fant man noe uventet?  Gikk noe galt?

10 Diskusjon forts.  I dette avsnittet fører man et videre resonnement rundt resultatene og belyser mulige konsekvenser  Her er det også naturlig å diskutere hva den videre forskningen bør være  Leseren skal hele tiden kunne se  Hva (dataene og) materialet forteller  Hva som er teoretiske synspunkter  Hva som er dine tolkninger og forklaringer, og hva du trekker inn av egne synspunkter

11 Konklusjon  Kort  Skal sammenfatte hovedpunktene i arbeidet  Si kort noe om hva du fikk ut av oppgaven  Skal etter å ha lest konklusjonen sitte igjen med meningsfulle og korte svar som avspeiler oppgavens hovedtrekk og hovedinnhold, i tråd med spm som ble reist i innledningen

12 Referanser  Alle påstander som ikke er alment kjente skal vise til en kilde (referanse)  Dersom du har lært noe som du vil ha med i oppgaven må du først finne litteratur som støtter dette – du skal ikke skrive oppgaven utifra eget hode.  Forelesningsnotater eller noe en foreleser har sagt er ikke gode kilder

13 Kildehenvisninger skal føres slik:  Kilden føres opp  som tall  i parentes  i slutten av første setning i det avsnittet kilden gjelder for,  FØR punktum,  med mellomrom etter siste ord  slik (1).  Den første kilden heter (1), den neste (2) osv.  Når en kilde har fått et nummer så har den det samme nummeret gjennom hele oppgaven, slik at hvis du senere i oppgaven viser til samme kilde får den samme nummer som den hadde tidligere i oppgaven.

14 Referanseliste  Referanselisten føres slik:  1) Pedersen et al. Grunnleggende ernæringslære 1. utgave, Gyldendal Norsk Forlag 2009  2) ……….  3) ………

15 Husk  Bruk faglig språk, ikke muntlig eller slang  Vær presis, skriv korte lettfattelige setninger og hold deg til tema.  Ikke ta med irrelevant/spekulativ informasjon - alt skal kunne dokumenteres.  Begrunn alle påstander vha referanser.  Gjør oppgaven oversiktlig med tydelige overskrifter.

16 Tips  Unngå å måtte levere mange ganger – sjekk at alle punkter er med før du leverer så blir det mindre å rette på for deg!

17 Til slutt  Husk at du trenger ikke forstå alt på en gang  Du vil aldri forstå alt første gang  Les på nytt og på nytt  Hopp over vanskelige uttrykk og fortsett lesingen  Etter hvert forstår du mer og mer  Øvelse gjør mester!


Laste ned ppt "Prosjektoppgaven  Temaet skal velges fra pensum og problemstillingen skal godkjennes av faglærer.  Oppgaven skal være på ca 10 sider.  Velg antall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google