Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per G. Weydahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per G. Weydahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Per G. Weydahl

2 Østfold sykehusområde:
LMS Østfold sykehusområde: Sykehuset Østfold Moss Sykehuset Østfold Kalnes LMS innbyggere 17 kommuner 5 interkommunale LMS 1 sykehus, 2 enheter Korte avstander, men Askim – Fredrikstad 66 km LMS LMS LMS

3 LMS LMS LMS LMS LMS LMS

4 Samhandling i Østfold Struktur Samarbeidsavtale
mellom Sykehuset Østfold og alle kommuner fra 2005 Administrativt samarbeidsutvalg Møtestruktur – to-faset vedtak Partnerskapsmøte Samhandlingsforum Kliniske utvalg Samhandlingskontakter

5 Administrativt samarbeidsutvalg
Fra kommunene Fra Sykehuset Østfold PKO for fastlegene fra 2009 Ansattes representant For brukerorganisasjonene

6 Forpliktende avtale fra Ny, lovpålagt avtale fra 2012 Overordnet samarbeidsavtale Retningslinjer: (basert på H-dir’s veileder, første utgave)

7 Faser i samhandlingsreformen Ulike «faser» i reformen vil ha «ulikt fokus»
Tid Oppstart Etablering og endring av tjenestetilbud Driftsfase 2012 UKP Etablering av Ø- hjelps plasser reinnleggelser Forebygging og mer effektive pasientforløp KMF Prioriterte Utviklings Områder for Styringsdata i 2013

8 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5: Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Formål • Gi tjenester nærmere der pasienten bor. • Skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. • Bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. ved å behandle flere i kommunehelsetjenesten ved at hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen

9 Lokal Medisinsk Senter
Tjenester, før i stedet for og etter sykehusopphold Forkant Ordinær Legevakt Observasjons-plasser I stedet for ØH Døgnplasser Etter Medisinsk etterbehandling Rehabilitering 5 Palliasjon Kompetanse og fagutvikling Trygghet under svingninger Styrking av hjemmebaserte tjenester – ambulant funksjon Rekruttering av arbeidskraft Kostnader forsterkede korttidsfunksjoner, 15-20% mer enn ordinær sykehjemsplass. I tillegg kommer kostnader til ambulant funksjon Kritisk suksessfaktor – lege- og sykepleierkompetanse

10 Interkommunale funksjoner
Kompetansetilførsel Kommune- helsetjenesten Sykehuset Østfold Ambulante tjenester Sykehus funksjoner RTG Lab Dialyse Interkommunale funksjoner Fastlegene

11 Hjemmetjenester flere bo hjemme lenger – trygghet - forsvarlig
Kompetanse – ”klinisk blikk” (se tegn og symptomer tidlig) Laboratorieprøver - NOKLUS Økte ressurser (bl.a akuttsykepleier rekruttert fra sykehus) Samhandling fastleger, legevakt Samhandling ambulerende team sykehus Velferdsteknologi – prosjekt e-senior 150 hjemmeboende, utvidet behandling, hindret innleggelse SØ i 2012

12 Sykehjem dette er samhandlingsreform – start 2007
Mer behandling på sykehjem, færre innleggelser sykehus det beste for pasienten! I samarbeid med ambulerende team sykehus Innleggelser sykehus redusert fra 180 til 50 Kompetanseheving – ”klinisk blikk” – tegn og symptomer tidlig 5 hele stillinger sykehjemsleger + 1,5 stilling fastleger Faglig forsvarlig

13 Annet samarbeid sykehus
Diabetes/KOLS – etablere kommunalt tilbud Utdanning akuttgeriatri, HIØ, kjøper 35 plasser Utvalg Akuttberedskap – legevakter Østfold/SØ Mobilt røntgen –sykehjem Akutt ambulant team – psykisk helse/rus – prosjekt Demensteam – samarbeid alderspsykiatrisk avdeling Palliativ enhet kommune – samarbeid SLB Kommunal Pasientkoordinator – inn på sykehuset

14 Nytt østfoldsykehus - et sykehus bygd på samhandling
( ) Stor markering av 50 % ferdigstillelse på byggeplassen 

15 I SØ 2015 skal: alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del pasientforløpene og av handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

16 Kompetansehevende tiltak- samhandling
Videreutdanning akuttgeriatri – Høgskolen på ”oppdrag” fra SØ-HF. Kommunene tok ”alle” plassene ”På ALERT’en i kommunehelsetjenesten” Utviklingssykehjemmet Glemmen – Systematisk spredning - Nettverk Ambulerende team fra Korttidsposten i akuttmottaket SØ Klinisk blikk Hospitering (eks spl. fra Halden LMS i målrettet hospitering på SØ før åpning av ”intermediæravdeling Vårmøte for legene – programkomite med PK’er Undervisningsmøte hver 14. dag, med videooverføring til alle lokasjoner, invitasjon til alle fastleger

17 Risikovurdering – riktige pasienter i kommunale ø.hjelpssenger
Konsekvens 1 2 3 4 5 Sannsynlighet Sykehuslegene har ikke tillit til tilbudet Kontinuitet og kompetanse LEGE Fastlegene har ikke tillit til tilbudet Mangelfulle opplysninger om pasienten (IKT) Kontinuitet og kompetanse SYKEPL Manglende lab og radiologi Pasientene har ikke tillit til tilbudet

18 Klinisk utvalg for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Fra kommunene: Mosseregionen: Thor Løken Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting Indre Østfold region: Espen Storeheier Sarpsborgregionen: Nina Mikkelsen Bakken (sekretær) Haldenregionen: Anders Scönbeck Fra SØ: Per G. Weydahl (leder) Liv Marit Sundstøl Merete Magnussen Janssen Repr. medisin?? Volker Zolyga Fastlegerepresentant: Christina Fredheim Brukerrepresentant: Mona Larsen

19 Mandat Klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal: Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og østfoldkommunene og bidra til mest mulig likeverdig og likt tilbud i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet ved blant annet å: Beskrive pasientforløp med tilhørende prosedyrer og retningslinjer Risikovurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og pasientsikkerhet Beskrive indikatorer for medisinskfaglig og pasientvurdert kvalitet Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av tjenestetilbudet blant pasienter og behandlere Bidra til å fremme hensiktsmessige IKT-løsninger som letter samhandlingen og øker pasientsikkerheten Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten samt synliggjøre de økonomiske konsekvenser dette gir

20 For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp døgnplassene, er det viktig at plassene forbeholdes øyeblikkelig hjelp. Det anbefales at det settes maksimal tid før pasienten enten skrives ut eller overføres til annet tilbud. Dette kan for eksempel være maksimum 72 timer. Dette samsvarer med antall gjennomsnittlig liggedøgn som er lagt til grunn i beregningsgrunnlaget for kostnader knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

21 4.1 Pasienter som er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold
Kommunene har plikt til å sikre at tjenester som tilbys eller ytes er forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. § 3-5:Kommunenes plikt gjelder kun de pasienter og brukere som kommune har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Loven legger dermed ikke opp til at det pekes ut bestemte grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud

22 Østfoldkommunene tok utfordringen
Rekruttering Sykepleiere (flere spesialsykepleiere) leger Kompetanseheving ALERT – kurs (eget prosjekt) - MEWS Nye rutiner og prosedyrer Registrering av pasienter Pasientevaluering Kommunikasjonsplan Risikovurderinger Samarbeid med fastlegene

23 Pasientflyt.

24 Alert Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999 av intensivleger- ut fra deres erfaringer om årsaker til unødvendige dødsfall i sykehus. Sykehuset Østfold (2007) Akershus universitetssykehus HF (2008) Sykehuset Asker og Bærum HF (2009) Tilpasning til kommunehelsetjenesten 2013

25 ALERT Kurs – 6-8 timer Opplæring av instruktører til å gjennomføre kursene Standardisert kursinnhold Egen lærebok Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for kommunikasjon (ISBAR)

26 MEWS

27 MEWS

28

29

30 ISBAR I= IDENTIFIKASJON Presenter deg, din funksjon, seksjon eller avdeling, Presenter pasientens navn og fødselsnummer. S= SITUASJON ”Jeg ringer fordi…” ”Jeg har målt disse verdiene: ”BT, Puls, Resp.fr” (MEWS) B= BAKGRUNN Innleggelsesdiagnose Kort referat av sykehistorie inntil nå A= ANALYSE ”Jeg er bekymret for…” ”Pasienten er forverret…” ”Pasienten er ustabil....” ”Jeg tror problemet er…” R= RÅD ”Hva synes du jeg skal gjøre …..?» ”Hva mener du jeg skal observere og hvor ofte…? ”Når vil du at jeg skal ta kontakt igjen?”

31 Beregnet fra veilederen
Kommune Liggedøgn Senger Halden 1543 4,23 Aremark 80 0,22 H-LMS 1623 4,45 Sarpsborg 2696 7,39 Rakkestad 402 1,10 S-LMS 3098 8,49 Fredrikstad 3860 10,58 Hvaler 227 0,62 F-LMS 4087 11,20 Moss 1560 4,27 Råde 369 1,01 Rygge 730 2,00 Våler 210 0,58 M-LMS 2869 7,86 Marker 198 0,54 Trøgstad 267 0,73 Spydeberg Askim 747 2,05 Eidsberg 560 1,53 Skiptvedt 176 0,48 Håbøl 223 0,61 IØLMS 2425 6,67 Østfold 14102 38,67 Beregnet fra veilederen

32 Oversikt vaktberedskap leger
Region Virkedager tilstedevakt Virkedager beredskap Helg og høytid tilstedevakt Helg og høytid beredskap Moss (7) Sykehjemslege Legevakt Halden (4) Sykehjemsoverlege 08-16 Sykehjemslege 16-22 Legevakt 22-08 Sykehjemslege 2t vb Sykehjemslege 08-20 Legevakt 20-08 Fredrikstad (5) Sykehjemslege 08-15 Sykehjemslege 15-22 Sykehjemslege 3t vb Sykehjemslege Legevakt 20-08 Indre Ø Egen lege 08-16 Egen lege 08-16 Sarpsborg Ingen henvisninger helg/høytid Eldreoverlege Legevakt 16-08 Eldreoverlege 09-12 Eldreoverlege Legevakt 16-08

33 Rapportering på kommunale ø-hjelpsplasser

34 Øyeblikkelig hjelp - økonomi
2012: Kommunene i Østfold er tildelt 23.8 mill. i til kommunale ø-hjelpsordninger Videreføres med (enda større) årlige bevilgninger fram til 2016 Kommunal medfinansiering SØ trekkes : 11.4 mill 2012, 45,6 mill. fra 2013 (?) Konsekvenser i SØ Gir færre pasienter? Redusert drift?

35 Kommunal medfinansiering (Gjelder ikke kirurgi)
Finansiering av SØ 2012 (4 milliarder) Staten Kommunene Innsatsstyrt finansiering 40 % Rammeoverføring staten 60 %

36 Hva omfatter Kommunal Medfinansiering
og hva er direkte påvirkbart for kommunene ? DRG samlet 100% DRG KMF (Faktura grunnlag) Ca 53% DRG øvrig C a 47% «direkte PB(1» Ca 50% ? «indirekte eller IPB(2» C a 50% Ref kategorier KMF (KS) 1)PB=påvrikbart 2)IPB=indirekte påvirkbart

37 Hva omfatter Kommunal Medfinansiering
og hva er direkte påvirkbart for kommunene ? DRG samlet 100% DRG KMF (Faktura grunnlag) Ca 53% DRG øvrig C a 47% «direkte PB(1» Ca 50% ? «indirekte eller IPB(2» C a 50% Ref kategorier KMF (KS) 1)PB=påvrikbart 2)IPB=indirekte påvirkbart

38

39 Erfaringer så langt: (ut juli 2013)
ÅPNET SENGER ANTALl OPPHOLD ALDER (gj. sn.) LIGGETID (dager gj. sn.) Fredrikstad 29. okt. -12 5 144 16 pr. mnd 78 år 3,6 Halden 12. nov -12 4 195 22 pr. mnd 80 3,3 Sarpsborg 21. jan. -13 40 7 pr mnd 71 5,2 Moss 8. feb. -13 7 113 19 pr mnd 4,2 Indre Østfold 6. mai -13 pr mnd 75

40

41

42

43

44 Erfaringer så langt Pasientkategorier mange forskjellige (neste slide)
Tilfredshet hos pasienter Legers erfaring Riktige pasienter? Uheldige episoder/ forsvarlig? Viderehenvisninger til SØ Få, men noe økende med økt bruk

45 Pasientkategorier (Mange forskjellige)
Infeksjoner Pneumoni UVI Rosen Gastroenteritt Annet KOLS-forverring Ernæringssvikt Dehydrering Obstipasjon Urinretensjon Smerter Skjelett/ muskel Mage Bryst Annet Fall uten brudd Anemi Høy INR

46 Ulik kvalitetsvurdering
Medisinskfaglig kvalitet Pasientvurdert - for sikkerhets skyld - diagnose - kropp - det vil helst gå godt - funksjon - nærmiljø Øystein Lappegard 46

47 Utfordringer Ikke et nytt lavterskeltilbud
Avklarte pasienter – eller muligheter for noe diagnostisk utredning – lab, rtg? Beleggsprosent Manglende tillit hos noen sykehusleger? Fravær av lege fra SØ i klinisk utvalg Ikke felles elektronisk pasientjournal kommuner/SØ Lite bruk av eLink, men økende Legevakten lite pasientopplysninger Oppdaterte og fullstendige medisinlister

48 UTFORDRINGER (forts) Lokalt ulike rutiner og praksis tross felles retningslinje Revisjon retningslinje 4 (pågår i klinisk utvalg) Tilbudet gjelder de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 4-1) legger ikke opp til at det pekes ut spesielle grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud. Aktuelle pasienter vil være pasienter som hyppig blir innlagt sykehus. Tilbudet vil også kunne gjelde pasienter med uavklart tilstand, som kommunen er i stand til å behandle, forutsatt at det er liten risiko for akutt livstruende forverring. Det må finnes mulighet for rask vurdering av lege og konferanse med bakvakt på sykehuset. Kommunene/ LMSene øker kompetanse og setter seg i stand til å ta i mot mer krevende pasienter.

49 BMJ 2013;346:(Published 20 May 2013) EDITORIALS Preventing admission of older people to hospital
No evidence that managing “frail older” people in the community reduces admissions ”However, there is no evidence that enhancing community care for frail older people will reduce hospital admissions, and demands on secondary care will probably continue to rise. There has been a sustained reduction in the number of acute beds over the past few decades, and most hospitals now average around 90% bed occupancy.17 A further reduction in beds based on the vain hope that enhancing community services will reduce admissions could be potentially dangerous to patient care. It would be more sensible to evaluate the effects of enhancing community services before making decisions to cut more acute care beds.”

50 Østfold er unikt: Sykehuset Østfold Moss Sykehuset Østfold Kalnes LMS Identisk overordnet avtale mellom SØ-HF og 17 kommuner Identiske retningslinjer for ø-hjelpstilbud 5 interkommunale LMS (2 – 7 kommuner) med ø-hjelp etter samme mal Oppstart i.l.a. våren 2013 på alle steder Likeverdig tilbud med så lik som mulig kvalitet i hele fylket Nytt Østfoldsykehus, basert på samhandling Helhetlig og sammenhengende tilbud til befolkningen i hele Østfold Unik mulighet for følgeforskning

51 Følgeforskning The Impact of Decentralized Acute Care on patients, providers and healthcare outcomes The IDAC study

52 2.2. Objectives Primary objective:
to evaluate the impact on the effectiveness of establishing acute care in local medical centres (LMCs). Secondary objectives, to assess, investigate and explore how treatment in LMCs’ affects the patients’ views of quality, safety and vulnerability. health professionals’ views of factors that facilitate or impede the use of LMCs’, particularly related to issues of safety and quality of care. patient characteristics related to the use of LMCs’ (i.e., age, gender, reason for referral and length of stay), as well as potential differences between the five LMCs’. the prevalence and predictors of 30-day mortality, readmissions and hospitalisations among patients admitted to the LMCs’; Study the Modified Early Warning Scale (MEWS) at time of admission to and discharge from the LMCs’ as an independent predictor of readmission and hospitalisations; Investigate the potential impact on society by measuring quality adjusted life years (QALYS) and cost-effectiveness.


Laste ned ppt "Per G. Weydahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google