Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl

2 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Østfold sykehusområde: Sykehuset Østfold Moss Sykehuset Østfold Kalnes •280 000 innbyggere •17 kommuner •5 interkommunale LMS •1 sykehus, 2 enheter •Korte avstander, men Askim – Fredrikstad 66 km LMS

3 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud LMS

4 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Samhandling i Østfold Struktur Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og alle kommuner fra 2005 –Administrativt samarbeidsutvalg •Møtestruktur – to-faset vedtak –Partnerskapsmøte –Samhandlingsforum –Kliniske utvalg –Samhandlingskontakter

5 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Administrativt samarbeidsutvalg Fra kommuneneFra Sykehuset Østfold PKO for fastlegene fra 2009For brukerorganisasjonene Ansattes representant

6 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Forpliktende avtale fra 2005 Ny, lovpålagt avtale fra 2012 Overordnet samarbeidsavtale Retningslinjer: (basert på H-dir’s veileder, første utgave)

7 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Faser i samhandlingsreformen Ulike «faser» i reformen vil ha «ulikt fokus» Tid Oppstart Etablering og endring av tjenestetilbud Driftsfase 2012 2013 - 2014 UKP Etablering av Ø- hjelps plasser reinnleggelser Forebygging og mer effektive pasientforløp KMF Prioriterte Utviklings Områder for Styringsdata i 2013

8 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5: Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Formål • Gi tjenester nærmere der pasienten bor. • Skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. • Bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. •ved å behandle flere i kommunehelsetjenesten •ved at hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen

9 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Tjenester, før i stedet for og etter sykehusopphold Forkant Ordinær Legevakt Observasjon s-plasser I stedet for ØH Døgnplasser Etter Medisinsk etterbehandlin g Rehabilitering Palliasjon  Kompetanse og fagutvikling  Trygghet under svingninger  Styrking av hjemmebaserte tjenester – ambulant funksjon  Rekruttering av arbeidskraft  Kostnader forsterkede korttidsfunksjoner, 15-20% mer enn ordinær sykehjemsplass. I tillegg kommer kostnader til ambulant funksjon  Kritisk suksessfaktor – lege- og sykepleierkompetanse 5 Lokal Medisinsk Senter

10 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommune- helsetjenesten Kompetansetilførsel Interkommunale funksjoner Sykehus funksjoner RTG Lab Dialyse Sykehus funksjoner RTG Lab Dialyse Sykehuset Østfold Ambulante tjenester Fastlegene

11 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Hjemmetjenester flere bo hjemme lenger – trygghet - forsvarlig Kompetanse – ”klinisk blikk” (se tegn og symptomer tidlig) Laboratorieprøver - NOKLUS Økte ressurser (bl.a akuttsykepleier rekruttert fra sykehus) Samhandling fastleger, legevakt Samhandling ambulerende team sykehus Velferdsteknologi – prosjekt e-senior 150 hjemmeboende, utvidet behandling, hindret innleggelse SØ i 2012

12 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Mer behandling på sykehjem, færre innleggelser sykehus -det beste for pasienten! -I samarbeid med ambulerende team sykehus Innleggelser sykehus redusert fra 180 til 50 • Kompetanseheving – ”klinisk blikk” – tegn og symptomer tidlig • 5 hele stillinger sykehjemsleger + 1,5 stilling fastleger Faglig forsvarlig Sykehjem dette er samhandlingsreform – start 2007

13 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Annet samarbeid sykehus Diabetes/KOLS – etablere kommunalt tilbud Utdanning akuttgeriatri, HIØ, kjøper 35 plasser Utvalg Akuttberedskap – legevakter Østfold/SØ Mobilt røntgen –sykehjem Akutt ambulant team – psykisk helse/rus – prosjekt Demensteam – samarbeid alderspsykiatrisk avdeling Palliativ enhet kommune – samarbeid SLB Kommunal Pasientkoordinator – inn på sykehuset

14 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Nytt østfoldsykehus - et sykehus bygd på samhandling (28.08.13) Stor markering av 50 % ferdigstillelse på byggeplassen

15 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud I SØ 2015 skal: • alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform • ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet • samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del pasientforløpene og av handlingsmønsteret til alle medarbeidere • SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt • det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

16 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kompetansehevende tiltak- samhandling •Videreutdanning akuttgeriatri – Høgskolen –på ”oppdrag” fra SØ-HF. Kommunene tok ”alle” plassene •”På ALERT’en i kommunehelsetjenesten” –Utviklingssykehjemmet Glemmen – Systematisk spredning - Nettverk •Ambulerende team fra Korttidsposten i akuttmottaket SØ –Klinisk blikk •Hospitering (eks. 10-12 spl. fra Halden LMS i målrettet hospitering på SØ før åpning av ”intermediæravdeling •Vårmøte for legene – programkomite med PK’er •Undervisningsmøte hver 14. dag, med videooverføring til alle lokasjoner, invitasjon til alle fastleger

17 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Konsekvens 12345 5 4 Sannsynlighet 3 2 1 Risikovurdering – riktige pasienter i kommunale ø.hjelpssenger Kontinuitet og kompetanse SYKEPL Mangelfulle opplysninger om pasienten (IKT) Fastlegene har ikke tillit til tilbudet Sykehuslegene har ikke tillit til tilbudet Kontinuitet og kompetanse LEGE Pasientene har ikke tillit til tilbudet Manglende lab og radiologi

18 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Klinisk utvalg for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fra kommunene: Mosseregionen: Thor Løken Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting Indre Østfold region: Espen Storeheier Sarpsborgregionen: Nina Mikkelsen Bakken (sekretær) Haldenregionen: Anders Scönbeck Fra SØ: Per G. Weydahl (leder) Liv Marit Sundstøl Merete Magnussen Janssen Repr. medisin?? Volker Zolyga Fastlegerepresentant: Christina Fredheim Brukerrepresentant: Mona Larsen

19 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Mandat Klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal: Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og østfoldkommunene og bidra til mest mulig likeverdig og likt tilbud i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet ved blant annet å: •Beskrive pasientforløp med tilhørende prosedyrer og retningslinjer •Risikovurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og pasientsikkerhet •Beskrive indikatorer for medisinskfaglig og pasientvurdert kvalitet •Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av tjenestetilbudet blant pasienter og behandlere •Bidra til å fremme hensiktsmessige IKT-løsninger som letter samhandlingen og øker pasientsikkerheten •Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten samt synliggjøre de økonomiske konsekvenser dette gir

20 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud •For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp døgnplassene, er det viktig at plassene forbeholdes øyeblikkelig hjelp. •Det anbefales at det settes maksimal tid før pasienten enten skrives ut eller overføres til annet tilbud. Dette kan for eksempel være maksimum 72 timer. •Dette samsvarer med antall gjennomsnittlig liggedøgn som er lagt til grunn i beregningsgrunnlaget for kostnader knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

21 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 4.1 Pasienter som er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold • Kommunene har plikt til å sikre at tjenester som tilbys eller ytes er forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. – § 3-5:Kommunenes plikt gjelder kun de pasienter og brukere som kommune har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. • Loven legger dermed ikke opp til at det pekes ut bestemte grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud

22 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Østfoldkommunene tok utfordringen • Rekruttering – Sykepleiere (flere spesialsykepleiere) – leger • Kompetanseheving – ALERT – kurs (eget prosjekt) - MEWS • Nye rutiner og prosedyrer • Registrering av pasienter • Pasientevaluering • Kommunikasjonsplan • Risikovurderinger • Samarbeid med fastlegene

23 Pasientflyt.

24 Alert Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999 av intensivleger- ut fra deres erfaringer om årsaker til unødvendige dødsfall i sykehus. Sykehuset Østfold (2007) Akershus universitetssykehus HF (2008) Sykehuset Asker og Bærum HF (2009) Tilpasning til kommunehelsetjenesten 2013

25 ALERT Kurs – 6-8 timer Opplæring av instruktører til å gjennomføre kursene Standardisert kursinnhold Egen lærebok Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for kommunikasjon (ISBAR)

26 MEWS

27

28

29

30 ISBAR I= IDENTIFIKASJON Presenter deg, din funksjon, seksjon eller avdeling, Presenter pasientens navn og fødselsnummer. S= SITUASJON ”Jeg ringer fordi…” ”Jeg har målt disse verdiene: ”BT, Puls, Resp.fr” (MEWS) B= BAKGRUNN Innleggelsesdiagnose Kort referat av sykehistorie inntil nå A= ANALYSE ”Jeg er bekymret for…” ”Pasienten er forverret…” ”Pasienten er ustabil....” ”Jeg tror problemet er…” R= RÅD ”Hva synes du jeg skal gjøre …..?» ”Hva mener du jeg skal observere og hvor ofte…? ”Når vil du at jeg skal ta kontakt igjen?”

31 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud KommuneLiggedøgnSenger Halden15434,23 Aremark800,22 H-LMS16234,45 Sarpsborg26967,39 Rakkestad4021,10 S-LMS30988,49 Fredrikstad386010,58 Hvaler2270,62 F-LMS408711,20 Moss15604,27 Råde3691,01 Rygge7302,00 Våler2100,58 M-LMS28697,86 Marker1980,54 Trøgstad2670,73 Spydeberg2670,73 Askim7472,05 Eidsberg5601,53 Skiptvedt1760,48 Håbøl2230,61 IØLMS24256,67 Østfold1410238,67 Beregnet fra veilederen

32 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Oversikt vaktberedskap leger RegionVirkedager tilstedevakt Virkedager beredskap Helg og høytid tilstedevakt Helg og høytid beredskap Moss (7) Sykehjemslege Legevakt Sykehjemslege Legevakt Halden (4) Sykehjemsoverlege 08-16 Sykehjemslege 16-22 Legevakt 22-08 Sykehjemslege 2t vb Sykehjemslege 08-20 Legevakt 20-08 Fredrikstad (5) Sykehjemslege 08-15Sykehjemslege 15-22 Legevakt 22-08 Sykehjemslege 3t vb Sykehjemslege 08-20 Legevakt 20- 08 Indre Ø (7) Egen lege 08-16 Egen lege Legevakt Egen lege 08-16 Egen lege Legevakt Sarpsborg (4) Ingen henvisninger helg/høytid Eldreoverlege 08-16 Legevakt 16-08Eldreoverlege 09-12 Eldreoverlege 12-16 Legevakt 16-08

33 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapportering på kommunale ø-hjelpsplasser

34 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2012: Kommunene i Østfold er tildelt 23.8 mill. i til kommunale ø- hjelpsordninger Videreføres med (enda større) årlige bevilgninger fram til 2016 Kommunal medfinansiering SØ trekkes : 11.4 mill 2012, 45,6 mill. fra 2013 (?) Konsekvenser i SØ Gir færre pasienter? Redusert drift? Øyeblikkelig hjelp - økonomi

35 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunal medfinansiering (Gjelder ikke kirurgi) Finansiering av SØ 2012 (4 milliarder) Staten Kommunene Rammeoverføring staten 60 % Innsatsstyrt finansiering 40 %

36 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Ref kategorier KMF (KS) DRG samlet 100% DRG KMF ( Faktura grunnlag) Ca 53% DRG øvrig C a 47% DRG KMF «direkte PB(1» Ca 50% ? DRG KMF «indirekte eller IPB(2» C a 50% Hva omfatter Kommunal Medfinansiering og hva er direkte påvirkbart for kommunene ? 1)PB=påvrikbart 2)IPB=indirekte påvirkbart

37 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Ref kategorier KMF (KS) DRG samlet 100% DRG KMF ( Faktura grunnlag) Ca 53% DRG øvrig C a 47% DRG KMF «direkte PB(1» Ca 50% ? DRG KMF «indirekte eller IPB(2» C a 50% Hva omfatter Kommunal Medfinansiering og hva er direkte påvirkbart for kommunene ? 1)PB=påvrikbart 2)IPB=indirekte påvirkbart

38 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

39 Erfaringer så langt: (ut juli 2013) ÅPNETSENGERANTALl OPPHOLD ALDER (gj. sn.) LIGGETID (dager gj. sn.) Fredrikstad29. okt. -125144 16 pr. mnd 78 år3,6 Halden12. nov -124195 22 pr. mnd 803,3 Sarpsborg21. jan. -13440 7 pr mnd 715,2 Moss 8. feb. -137113 19 pr mnd 804,2 Indre Østfold 6. mai -137123 43 pr mnd 753,3

40 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

41

42

43

44 Erfaringer så langt •Pasientkategorier –mange forskjellige (neste slide) •Tilfredshet hos pasienter •Legers erfaring •Riktige pasienter? •Uheldige episoder/ forsvarlig? •Viderehenvisninger til SØ –Få, men noe økende med økt bruk

45 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Pasientkategorier (Mange forskjellige) •Infeksjoner –Pneumoni –UVI –Rosen –Gastroenteritt –Annet •KOLS-forverring •Ernæringssvikt •Dehydrering •Obstipasjon •Urinretensjon •Smerter –Skjelett/ muskel –Mage –Bryst –Annet •Fall uten brudd •Anemi •Høy INR •Annet

46 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Ulik kvalitetsvurdering Medisinskfaglig kvalitet Pasientvurdert kvalitet - for sikkerhets skyld - diagnose - kropp - det vil helst gå godt - funksjon - nærmiljø Øystein Lappegard

47 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utfordringer • Ikke et nytt lavterskeltilbud • Avklarte pasienter – eller muligheter for noe diagnostisk utredning – lab, rtg? • Beleggsprosent • Manglende tillit hos noen sykehusleger? • Fravær av lege fra SØ i klinisk utvalg • Ikke felles elektronisk pasientjournal kommuner/SØ • Lite bruk av eLink, men økende • Legevakten lite pasientopplysninger • Oppdaterte og fullstendige medisinlister

48 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud UTFORDRINGER (forts) •Lokalt ulike rutiner og praksis tross felles retningslinje •Revisjon retningslinje 4 (pågår i klinisk utvalg) –Tilbudet gjelder de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 4-1) legger ikke opp til at det pekes ut spesielle grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud. Aktuelle pasienter vil være pasienter som hyppig blir innlagt sykehus. Tilbudet vil også kunne gjelde pasienter med uavklart tilstand, som kommunen er i stand til å behandle, forutsatt at det er liten risiko for akutt livstruende forverring. Det må finnes mulighet for rask vurdering av lege og konferanse med bakvakt på sykehuset. •Kommunene/ LMSene øker kompetanse og setter seg i stand til å ta i mot mer krevende pasienter.

49 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud BMJ 2013;346 :(Published 20 May 2013) EDITORIALS Preventing admission of older people to hospital No evidence that managing “frail older” people in the community reduces admissions ”However, there is no evidence that enhancing community care for frail older people will reduce hospital admissions, and demands on secondary care will probably continue to rise. There has been a sustained reduction in the number of acute beds over the past few decades, and most hospitals now average around 90% bed occupancy.17 A further reduction in beds based on the vain hope that enhancing community services will reduce admissions could be potentially dangerous to patient care. It would be more sensible to evaluate the effects of enhancing community services before making decisions to cut more acute care beds.”

50 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Østfold er unikt: • Identisk overordnet avtale mellom SØ-HF og 17 kommuner • Identiske retningslinjer for ø-hjelpstilbud • 5 interkommunale LMS (2 – 7 kommuner) med ø-hjelp etter samme mal • Oppstart i.l.a. våren 2013 på alle steder • Likeverdig tilbud med så lik som mulig kvalitet i hele fylket • Nytt Østfoldsykehus, basert på samhandling • Helhetlig og sammenhengende tilbud til befolkningen i hele Østfold • Unik mulighet for følgeforskning Sykehuset Østfold Moss Sykehuset Østfold Kalnes LMS

51 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Følgeforskning The Impact of Decentralized Acute Care on patients, providers and healthcare outcomes The IDAC study

52 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2.2. Objectives Primary objective: •to evaluate the impact on the effectiveness of establishing acute care in local medical centres (LMCs). Secondary objectives, to assess, investigate and explore •how treatment in LMCs’ affects the patients’ views of quality, safety and vulnerability. •health professionals’ views of factors that facilitate or impede the use of LMCs’, particularly related to issues of safety and quality of care. •patient characteristics related to the use of LMCs’ (i.e., age, gender, reason for referral and length of stay), as well as potential differences between the five LMCs’. •the prevalence and predictors of 30-day mortality, readmissions and hospitalisations among patients admitted to the LMCs’; •Study the Modified Early Warning Scale (MEWS) at time of admission to and discharge from the LMCs’ as an independent predictor of readmission and hospitalisations; •Investigate the potential impact on society by measuring quality adjusted life years (QALYS) and cost-effectiveness.


Laste ned ppt "Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google